Арбитраж - мирен изход

арбитраж е форма на алтернативно разрешаване на спорове (ADR) и има за цел да помогне на страните да разрешат проблема, без да отвеждат делото пред съда.

Тъй като абстракцията е мирен начин, тя е консенсусна, тоест всички страни, участващи в процеса, трябва да се съгласят да го направят преди започване на процедурата.

Клаузата за абстракция също трябва да присъства предварително в договора. След това тя не може да бъде добавена без съгласието на всички участващи страни и друг подпис на договора при същите условия, описани по-горе.

Форма на абстракция е на сватбен договор, където и двете части се договарят кои части от патримониума принадлежат една на друга. В търговските договори тази клауза често се включва в договори, които включват лизинг или ипотека. Ако лизинговата страна не плати посочената сума навреме, лизингополучателят може да върне стоките под наем и няма да бъдат предприети други правни действия.

Клаузата за абстракция е един от най-добрите начини за прекратяване на договор, без да се обжалва намесата на съда и харченето на пари по него.

Моля, свържете се с нас за Арбитражни дела

грешка: Съдържанието е защитено !!
Преминете към Top