Закони срещу данъчни измами и нарушения в укриването на данъци в ОАЕ

Обединените арабски емирства заемат силна позиция срещу данъчните измами и укриването на данъци чрез набор от федерални закони, които определят като престъпление умишленото погрешно отчитане на финансова информация или избягването на плащането на дължими данъци и такси. Тези закони имат за цел да поддържат целостта на данъчната система на ОАЕ и да предотвратяват незаконни опити за укриване на доходи, активи или облагаеми транзакции от властите. Нарушителите могат да бъдат изправени пред значителни наказания, включително тежки парични глоби, затворнически присъди, потенциално депортиране за чуждестранни жители и допълнителни наказания като забрана за пътуване или изземване на всякакви средства и имущество, свързани с данъчните престъпления. Чрез налагането на строги правни последици ОАЕ се стреми да възпре укриването на данъци и измамите, като същевременно насърчава прозрачността и спазването на своите данъчни разпоредби за всички лица и фирми, работещи в Емирствата. Този безкомпромисен подход подчертава значението, което се отдава на правилното данъчно администриране и приходите за финансиране на обществените услуги.

Какви са законите относно укриването на данъци в ОАЕ?

Укриването на данъци е сериозно криминално престъпление в Обединените арабски емирства (ОАЕ), управлявано от цялостна правна рамка, която очертава различни престъпления и съответните наказания. Основният закон за укриването на данъци е Наказателният кодекс на ОАЕ, който изрично забранява умишленото избягване на данъци или такси, дължими на федералните или местните правителствени органи. Член 336 от Наказателния кодекс криминализира подобни действия, като подчертава ангажимента на страната за поддържане на справедлива и прозрачна данъчна система.

Освен това Федералният указ-закон № 7 на ОАЕ от 2017 г. относно данъчните процедури предоставя подробна правна рамка за справяне с престъпленията за укриване на данъци. Този закон обхваща широк спектър от данъчни нарушения, включително нерегистриране за приложими данъци, като данък върху добавената стойност (ДДС) или акциз, неподаване на точни данъчни декларации, укриване или унищожаване на записи, предоставяне на невярна информация и подпомагане или улесняване на укриването на данъци от други.

За ефективна борба с укриването на данъци ОАЕ са приложили различни мерки, като обмен на информация с други държави, строги изисквания за докладване и подобрени процедури за одит и разследване. Тези мерки позволяват на властите да идентифицират и преследват лица или предприятия, участващи в практики за укриване на данъци. Компаниите и физическите лица, работещи в ОАЕ, са законово задължени да поддържат точни записи, да спазват данъчните закони и разпоредби и да търсят професионален съвет, ако е необходимо, за да гарантират спазването им. Неспазването на тези законови изисквания може да доведе до сериозни санкции, включително глоби и лишаване от свобода, както е посочено в съответните закони.

Изчерпателната правна рамка на ОАЕ по отношение на укриването на данъци подчертава ангажимента на страната за насърчаване на прозрачна и справедлива данъчна система, насърчаване на икономическия растеж и защита на обществените интереси.

Какви са санкциите за укриване на данъци в ОАЕ?

ОАЕ са установили строги наказания за лица или фирми, признати за виновни в престъпления за укриване на данъци. Тези санкции са посочени в различни закони, включително Наказателния кодекс на ОАЕ и Федералния декрет-закон № 7 от 2017 г. относно данъчните процедури. Санкциите имат за цел да възпрат практиките за укриване на данъци и да гарантират спазването на данъчните закони и разпоредби.

 1. Лишаване от свобода: В зависимост от тежестта на престъплението лицата, осъдени за укриване на данъци, могат да получат лишаване от свобода от няколко месеца до няколко години. Съгласно член 336 от Наказателния кодекс на ОАЕ, умишленото укриване на данъци или такси може да доведе до лишаване от свобода за срок от три месеца до три години.
 2. глоби: Налагат се значителни глоби за укриване на данъци. Съгласно Наказателния кодекс глобите могат да варират от 5,000 AED до 100,000 1,360 AED (приблизително 27,200 до XNUMX XNUMX $) за умишлено укриване на данъци.
 3. Санкции за конкретни престъпления съгласно Федерален указ-закон № 7 от 2017 г.:
  • Ако не се регистрирате за данък върху добавената стойност (ДДС) или акциз, когато това се изисква, може да доведе до глоба до 20,000 5,440 AED (XNUMX XNUMX $).
  • Неподаването на данъчни декларации или подаването на неточни декларации може да доведе до санкция до 20,000 5,440 AED (XNUMX XNUMX $) и/или лишаване от свобода до една година.
  • Умишленото укриване на данъци, като укриване или унищожаване на записи или предоставяне на невярна информация, може да доведе до санкция до три пъти размера на укрития данък и/или лишаване от свобода до пет години.
  • Подпомагането или улесняването на укриването на данъци от други също може да доведе до наказания и лишаване от свобода.
 4. Допълнителни санкции: В допълнение към глоби и лишаване от свобода, физически лица или фирми, признати за виновни в укриване на данъци, могат да бъдат изправени пред други последици, като спиране или отнемане на търговски лицензи, черен списък от държавни договори и забрани за пътуване.

Важно е да се отбележи, че властите на ОАЕ имат право на преценка да налагат санкции въз основа на конкретните обстоятелства на всеки случай, като вземат предвид фактори като размера на укритите данъци, продължителността на нарушението и нивото на сътрудничество от страна на нарушителя .

Строгите наказания на ОАЕ за престъпления за укриване на данъци отразяват ангажимента на страната да поддържа справедлива и прозрачна данъчна система и да насърчава спазването на данъчните закони и разпоредби.

Как ОАЕ разглежда трансгранични случаи на укриване на данъци?

ОАЕ възприемат многостранен подход за справяне с трансгранични случаи на укриване на данъци, който включва международно сътрудничество, правни рамки и сътрудничество с глобални организации. Първо, ОАЕ са подписали различни международни споразумения и конвенции, които улесняват обмена на данъчна информация с други държави. Те включват двустранни данъчни споразумения и Конвенцията за административна взаимопомощ по данъчни въпроси. Чрез обмена на съответните данъчни данни ОАЕ може да помогне при разследването и наказателното преследване на случаи на укриване на данъци, които обхващат множество юрисдикции.

Второ, ОАЕ са въвели строги вътрешни закони за борба с трансграничното укриване на данъци. Федералният декрет-закон № 7 от 2017 г. относно данъчните процедури очертава разпоредби за споделяне на информация с чуждестранни данъчни власти и налагане на санкции за престъпления за укриване на данъци, включващи чужди юрисдикции. Тази правна рамка позволява на властите на ОАЕ да предприемат действия срещу физически или юридически лица, използващи офшорни сметки, фиктивни компании или други средства за укриване на облагаем доход или активи в чужбина.

Освен това ОАЕ прие Общия стандарт за отчитане (CRS), международна рамка за автоматичен обмен на информация за финансовите сметки между участващите страни. Тази мярка повишава прозрачността и затруднява данъкоплатците да укриват офшорни активи и да укриват данъци зад граница.

Освен това ОАЕ си сътрудничи активно с международни организации като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели. Тези партньорства позволяват на ОАЕ да се приведе в съответствие с най-добрите световни практики, да разработи международни стандарти и да координира усилията за ефективна борба с трансграничното укриване на данъци и незаконните финансови потоци.

Има ли присъда затвор за укриване на данъци в Дубай?

Да, лицата, признати за виновни за укриване на данъци в Дубай, могат да бъдат изправени пред лишаване от свобода като наказание съгласно законодателството на ОАЕ. Наказателният кодекс на ОАЕ и други съответни данъчни закони, като Федерален указ-закон № 7 от 2017 г. относно данъчните процедури, очертават потенциални присъди затвор за престъпления за укриване на данъци.

Съгласно член 336 от Наказателния кодекс на ОАЕ всеки, който умишлено избегне плащането на данъци или такси, дължими на федералното или местното правителство, може да бъде лишен от свобода за срок от три месеца до три години. Освен това Федералният декрет-закон № 7 от 2017 г. относно данъчните процедури определя лишаването от свобода като потенциално наказание за определени престъпления за укриване на данъци, включително:

 1. Неподаването на данъчни декларации или подаването на неточни декларации може да доведе до лишаване от свобода до една година.
 2. Умишленото укриване на данъци, като укриване или унищожаване на записи или предоставяне на невярна информация, може да доведе до лишаване от свобода до пет години.
 3. Подпомагането или улесняването на укриването на данъци от други също може да доведе до лишаване от свобода.

Важно е да се отбележи, че продължителността на наказанието лишаване от свобода може да варира в зависимост от конкретните обстоятелства по случая, като например размера на укритите данъци, продължителността на престъплението и нивото на сътрудничество от страна на нарушителя.

Преминете към Top