Krivični zakon UAE: Vodič kroz krivično pravo UAE

Ujedinjeni Arapski Emirati su uspostavili sveobuhvatan krivični zakon koji služi kao temelj za njihovo krivično pravo. Ovaj pravni okvir igra ključnu ulogu u održavanju zakona i reda u zemlji, istovremeno odražavajući kulturne vrijednosti i tradiciju društva UAE. Razumijevanje krivičnog zakona UAE je od suštinskog značaja za stanovnike, posjetioce i kompanije koje posluju u zemlji kako bi se osiguralo poštovanje i izbjegle pravne posljedice. Ovaj članak ima za cilj da pruži sveobuhvatan vodič za krivično pravo UAE, istražujući ključne aspekte i odredbe navedene u krivičnom zakonu.

Koji je glavni krivični zakon koji reguliše UAE?

Krivični zakon UAE, zvanično poznat kao Federalni zakon br. 3 iz 1987. o izdavanju krivičnog zakona, nedavno ažuriran 2022. godine federalnim zakonom br. 31 iz 2021. godine, zasniva se na kombinaciji šerijatskih (islamskog prava) principa i savremenih pravne prakse. Pored islamskih principa, krivični proces u Dubaiju crpi regulativu iz Zakona o krivičnom postupku br. 35 iz 1991. godine. Ovaj zakon usmjerava podnošenje krivičnih prijava, krivične istrage, procese suđenja, presude i žalbe.

Glavni akteri uključeni u krivični proces UAE su žrtva/tužilac, optužena osoba/okrivljeni, policija, javni tužilac i sudovi. Krivična suđenja obično počinju kada žrtva podnese prijavu protiv optužene osobe u lokalnoj policijskoj stanici. Policija je dužna da istražuje navodna krivična djela, dok javni tužilac optuženog tereti sudu.

Sudski sistem UAE uključuje tri glavna suda:

 • Prvostepeni sud: Svi krivični predmeti dolaze pred ovaj sud kada su novopodneseni. Sud se sastoji od jednog sudije koji razmatra predmet i donosi presudu. Međutim, troje sudija saslušavaju i odlučuju o predmetu u suđenju za krivično djelo (koje podrazumijeva oštre kazne). U ovoj fazi nema dopuštenja za suđenje s porotom.
 • Apelacioni sud: Nakon što prvostepeni sud donese svoju presudu, svaka strana može uložiti žalbu Apelacionom sudu. Napominjemo da ovaj sud ne razmatra predmet iznova. Ono samo treba da utvrdi da li je došlo do greške u presudi nižeg suda.
 • Kasacioni sud: Svako nezadovoljno presudom Apelacionog suda može dalje da se žali Kasacionom sudu. Odluka ovog suda je konačna.

Ako je osuđen za zločin, razumijevanje Žalbeni proces u UAE je bitno. Iskusni advokat za krivične žalbe može pomoći u identifikaciji osnova za žalbu na presudu ili kaznu.

Koji su ključni principi i odredbe Krivičnog zakona UAE?

Krivični zakon UAE (Federalni zakon br. 3 iz 1987.) zasniva se na kombinaciji šerijatskih (islamskog prava) principa i savremenih pravnih koncepata. Ima za cilj održavanje reda i zakona uz očuvanje kulturnih i vjerskih vrijednosti društva UAE, u skladu s općim principima navedenim u članu 1.

 1. Principi proizašli iz šerijatskog prava
 • Zabrane aktivnosti poput kockanja, konzumiranja alkohola, nedozvoljenih seksualnih odnosa
 • Hudud zločini poput krađe i preljube imaju šerijatske kazne, npr. amputaciju, kamenovanje
 • Retributivna pravda "oko za oko" za zločine kao što su ubistvo i tjelesne povrede
 1. Savremeni pravni principi
 • Kodifikacija i standardizacija zakona širom emirata
 • Jasno definisana krivična dela, kazne, zastarelost
 • Pravilan postupak, pretpostavka nevinosti, pravo na branioca
 1. Ključne odredbe
 • Zločini protiv državne bezbjednosti – izdaja, terorizam itd.
 • Zločini protiv pojedinaca – ubistvo, napad, kleveta, zločini iz časti
 • Finansijski kriminal – prevara, kršenje poverenja, falsifikovanje, pranje novca
 • Sajber zločini – hakiranje, online prevara, nezakonit sadržaj
 • Javna sigurnost, moralni zločini, zabranjene aktivnosti

Krivični zakon spaja šerijat i savremena načela, iako se neke odredbe suočavaju s kritikom ljudskih prava. Preporučuje se konsultovanje lokalnih pravnih stručnjaka.

Krivično pravo naspram zakona o krivičnom postupku u UAE

Krivični zakon definiše materijalna pravila koja utvrđuju šta je krivično djelo i propisuju kaznu ili kaznu koja će se izreći za dokazana djela. Pokriven je krivičnim zakonom UAE (Savezni zakon br. 3 iz 1987.).

Ključni aspekti:

 • Kategorije i klasifikacije krivičnih djela
 • Elementi koji se moraju dokazati da bi se djelo kvalifikovalo kao krivično djelo
 • Kazna ili kazna koja odgovara svakom zločinu

Na primjer, Krivični zakon definiše ubistvo kao krivično djelo i precizira kaznu za nekoga ko je osuđen za ubistvo.

Zakon o krivičnom postupku, s druge strane, uspostavlja proceduralna pravila i postupke za sprovođenje materijalnih krivičnih zakona. Naveden je u Zakonu o krivičnom postupku UAE (Savezni zakon br. 35 iz 1992.).

Ključni aspekti:

 • Ovlasti i ograničenja provođenja zakona u istragama
 • Postupci hapšenja, pritvaranja i podizanja optužnice protiv optuženog
 • Prava i zaštita koja se pruža optuženom
 • Vođenje suđenja i sudskih postupaka
 • Žalbeni postupak nakon presude

Na primjer, propisuje pravila za prikupljanje dokaza, postupak podizanja optužnice, vođenje pravičnog suđenja i žalbeni mehanizam.

Dok krivično pravo definiše šta je zločin, zakon o krivičnom postupku osigurava da se ti materijalni zakoni pravilno provode kroz uspostavljeni sudski proces, od istrage do krivičnog gonjenja i suđenja.

Prvi ocrtava pravne posljedice, drugi omogućava provođenje tih zakona.

  Klasifikacija krivičnih djela i zločina u krivičnom pravu UAE

  Prije podnošenja krivične prijave, bitno je naučiti vrste krivičnih djela i zločina prema zakonu UAE. Postoje tri glavne vrste prekršaja i njihove kazne:

  • Kontravencije (prekršaji): Ovo je najmanje teška kategorija ili manji prekršaj prekršaja UAE. Oni uključuju bilo koju radnju ili propust za koji je propisana kazna ili kazna od najviše 10 dana zatvora ili maksimalna novčana kazna od 1,000 dirhama.
  • Prekršaji: Prekršaj je kažnjiv zatvorom, novčanom kaznom od najviše 1,000 do 10,000 dirhama ili deportacijom. Prekršaj ili kazna također mogu biti privlačni Diyyat, islamska isplata "krvavice".
  • Felonies: Ovo su najteži zločini prema zakonu UAE i kažnjivi su maksimalnom kaznom doživotnog zatvora, smrću ili Diyyat.

  Kako se provode krivični zakoni u UAE?

  Krivični zakoni u UAE provode se udruženim naporima agencija za provođenje zakona, javnog tužilaštva i pravosudnog sistema, kako je navedeno u Zakonu o krivičnom postupku UAE. Proces obično počinje istragom koju sprovode policijski organi nakon što dobiju informacije o potencijalnom zločinu. Oni imaju moć da pozivaju pojedince, prikupljaju dokaze, hapse i upućuju slučajeve javnom tužilaštvu.

  Javno tužilaštvo zatim razmatra dokaze i odlučuje da li će podići formalnu optužbu ili odbaciti slučaj. U slučaju podizanja optužnice, predmet se nastavlja na suđenje nadležnom sudu – Prvostepenom sudu za krivična djela i prekršaje i Sudu za prekršaje za lakše prekršaje. Suđenja nadgledaju sudije koje ocjenjuju dokaze i iskaze optužbe i odbrane.

  Nakon što sud donese presudu, i osuđeno lice i tužilaštvo zadržavaju pravo žalbe višim sudovima poput Apelacionog, a zatim i Kasacionog suda. Izvršenje pravosnažnih presuda i kazni vrši se putem policije, javnog tužilaštva i zatvorskog sistema u UAE.

  žrtva zločina uae
  policijski slučaj dubai
  sudski sistemi uae

  Koji je proces prijave zločina u UAE?

  Kada se zločin dogodi u UAE, prvi korak je podnošenje prijave policiji u najbližoj stanici, po mogućnosti blizu mjesta gdje se incident dogodio. To se može učiniti usmeno ili pismeno, ali u pritužbi moraju biti jasno navedeni događaji koji čine navodno krivično djelo.

  Policija će zatražiti od podnosioca žalbe da dostavi svoju izjavu, koja je snimljena na arapskom jeziku i mora biti potpisana. Osim toga, zakon UAE dozvoljava podnosiocima žalbe da pozovu svjedoke koji mogu potvrditi njihov iskaz i dati vjerodostojnost navodima. Ako svjedoci daju dodatni kontekst, to može uvelike pomoći kasnijoj krivičnoj istrazi.

  Nakon podnošenja pritužbe, nadležni organi započinju istragu kako bi potvrdili tvrdnje i pokušali da identifikuju i lociraju potencijalne osumnjičene. Ovisno o prirodi zločina, ovo bi moglo uključivati ​​pravne službenike policije, službenike za imigraciju, obalsku stražu, općinske inspektore, granične patrole i druge agencije za provođenje zakona.

  Ključni dio istrage je ispitivanje svih identifikovanih osumnjičenih i uzimanje njihovih izjava. Osumnjičeni takođe imaju pravo da iznesu sopstvene svedoke kako bi potkrepili svoju verziju događaja. Vlasti prikupljaju i analiziraju sve dostupne dokaze kao što su dokumenti, fotografije/video zapisi, forenzika i iskazi svjedoka.

  Ako istraga pronađe dovoljno dokaza o krivičnom djelu, javni tužilac tada odlučuje da li će podnijeti formalnu optužnicu. Ako se podnese optužnica, predmet se nastavlja sudovima UAE u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku.

  U ovoj fazi, oni koji žele pokrenuti krivični postupak protiv druge strane treba da preduzmu određene korake pored policijske prijave:

  • Pribavite medicinski izvještaj koji dokumentuje sve povrede
  • Prikupite druge dokaze kao što su kartoni osiguranja i izjave svjedoka
  • Konsultujte se sa iskusnim advokatom za krivična dela

  Ako tužilac krene dalje sa optužbama, podnosilac žalbe će možda morati da podnese građansku tužbu da bi se krivični predmet saslušao na sudu.

  Koje se vrste zločina mogu prijaviti?

  Policiji u UAE mogu se prijaviti sljedeća krivična djela:

  • ubistvo
  • ubistvo
  • Silovanje
  • Seksualni napad
  • Provala
  • krađa
  • Pronevjera
  • Slučajevi vezani za saobraćaj
  • Krivotvorenje
  • Krivotvorenje
  • Prestupi o drogama
  • Bilo koji drugi zločin ili aktivnost koja krši zakon

  Za incidente povezane sa sigurnošću ili uznemiravanjem, policija se može kontaktirati direktno preko njihove službe Aman na 8002626 ili putem SMS-a na 8002828. Osim toga, pojedinci mogu prijaviti zločine na mreži putem Web stranica policije Abu Dhabija ili u bilo kojoj podružnici Odjela za kriminalističke istrage (CID) u Dubaiju.

  Koje su procedure za krivične istrage i suđenja u UAE?

  Krivične istrage u UAE su regulisane Zakonom o krivičnom postupku i nadgleda ih javno tužilaštvo. Kada je krivično djelo prijavljeno, policija i druge agencije za provođenje zakona sprovode početnu istragu radi prikupljanja dokaza. Ovo može uključivati:

  • Ispitivanje osumnjičenih, žrtava i svjedoka
  • Prikupljanje fizičkih dokaza, dokumenata, snimaka itd.
  • Provođenje pretresa, zapljena i forenzičkih analiza
  • Rad sa stručnjacima i konsultantima po potrebi

  Nalazi se dostavljaju javnom tužilaštvu, koje razmatra dokaze i odlučuje da li će podići optužnicu ili odbaciti slučaj. Javni tužilac će pozvati i odvojeno intervjuisati podnosioca pritužbe i osumnjičenog kako bi utvrdio njihove priče. U ovoj fazi, bilo koja strana može ponuditi svjedoke da potvrde svoj račun i pomognu javnom tužiocu da utvrdi da li je optužba neophodna. Izjave u ovoj fazi se također daju ili prevode na arapski i potpisuju ih obje strane. Ako optužnica bude podignuta, tužilaštvo priprema predmet za suđenje.

  Krivična suđenja u UAE se odvijaju na sudovima u nadležnosti sudija. Proces obično uključuje:

  • Optužbe se čitaju od strane tužilaštva
  • Okrivljeni se izjasnio da je kriv ili nije kriv
  • Tužilaštvo i odbrana iznose svoje dokaze i argumente
  • Ispitivanje svjedoka sa obje strane
  • Završne riječi optužbe i odbrane

  Sudija(i) tada dijele nasamo i donose obrazloženu presudu – oslobađajući optuženog ako nije uvjeren u krivicu van razumne sumnje ili izriču osuđujuću presudu i kaznu ako okrivljenog na osnovu dokaza proglase krivim.

  I osuđeno lice i tužilaštvo imaju pravo žalbe višim sudovima protiv presude ili kazne. Apelacioni sudovi pregledaju spise predmeta i mogu potvrditi ili poništiti odluku nižeg suda.

  Tokom cijelog procesa, određena prava kao što su pretpostavka nevinosti, pristup pravnom savjetniku i standardi dokaza i dokaza moraju se poštovati prema zakonu UAE. Krivični sudovi rješavaju predmete u rasponu od manjih prekršaja do ozbiljnih zločina poput finansijske prijevare, sajber kriminala i nasilja.

  Da li je moguće pokrenuti krivični postupak ako se počinitelj ne može pronaći?

  Da, u nekim slučajevima moguće je pokrenuti krivični postupak, čak i ako se počinitelj ne može locirati. Pretpostavimo da je žrtva prikupila dokaze koji dokumentuju kako su povrijeđeni i može pružiti jasnu dokumentaciju o tome kada i gdje se incident dogodio. U tom slučaju biće moguće pokrenuti krivični postupak.

  Koja su zakonska prava žrtava prema krivičnom zakonu UAE?

  Ujedinjeni Arapski Emirati poduzimaju mjere za zaštitu i očuvanje prava žrtava zločina tokom pravnog procesa. Ključna prava koja se žrtvama daju u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku UAE i drugim propisima uključuju:

  1. Pravo na podnošenje krivične prijave Žrtve imaju pravo da prijave zločine i pokrenu sudski postupak protiv počinilaca
  2. Prava tokom istrage
  • Pravo na hitnu i detaljnu istragu pritužbi
  • Pravo na pružanje dokaza i svjedočenja svjedoka
  • Pravo učešća u određenim istražnim radnjama
  1. Prava tokom suđenja
  • Pravo na pristup pravnom savjetniku i zastupanju
  • Pravo na prisustvovanje sudskim raspravama osim ako nije isključeno iz razloga
  • Pravo na uvid/komentar na dostavljene dokaze
  1. Pravo na traženje štete/naknade
  • Pravo na traženje naknade od počinitelja za štetu, povrede, medicinske troškove i druge mjerljive gubitke
  • Žrtve također mogu tražiti naknadu za putne i druge troškove, ali ne i za plaće/prihode izgubljene zbog vremena provedenog na sudskom postupku
  1. Prava vezana za privatnost, sigurnost i podršku
  • Pravo na zaštitu i povjerljivost identiteta ako je potrebno
  • Pravo na zaštitne mjere za žrtve krivičnih djela poput trgovine ljudima, nasilja itd.
  • Pristup uslugama podrške žrtvama, skloništima, savjetovanju i fondovima finansijske pomoći

  UAE su uspostavile mehanizme za žrtve da traže naknadu štete i obeštećenje kroz građanske tužbe protiv počinilaca. Osim toga, žrtve imaju pravo na pravnu pomoć i mogu imenovati advokate ili dobiti pravnu pomoć. Subjekti za podršku također pružaju besplatne savjete i savjete.

  Sve u svemu, zakoni UAE imaju za cilj da zaštite prava žrtava na privatnost, spriječe ponovnu viktimizaciju, osiguraju sigurnost, omoguće zahtjeve za kompenzaciju i pruže usluge rehabilitacije tokom krivičnopravnog procesa.

  Koja je uloga branioca u krivičnim predmetima?

  Branilac je odgovoran za odbranu počinioca na sudu. Oni mogu osporiti dokaze koje je izveo tužilac i tvrditi da počinitelj treba da bude pušten na slobodu ili da mu se izrekne smanjena kazna.

  Evo nekih od dužnosti koje krivični advokat ima u krivičnim predmetima:

  • Na sudskim ročištima branilac može govoriti u ime počinioca.
  • Ako se slučaj završi osuđujućom presudom, advokat će raditi sa okrivljenim da odredi odgovarajuću kaznu i predstavi olakšavajuće okolnosti za smanjenje kazne.
  • Prilikom pregovora sa tužilaštvom o priznanju krivice, branilac može podnijeti preporuku za smanjenje kazne.
  • Branilac je odgovoran za zastupanje okrivljenog na ročištima za odmjeravanje kazne.

  Koja je uloga forenzičkih dokaza u krivičnim predmetima?

  Forenzički dokazi se često koriste u krivičnim predmetima za utvrđivanje činjenica o incidentu. Ovo može uključivati ​​DNK dokaze, otiske prstiju, balističke dokaze i druge vrste naučnih dokaza.

  Koja je uloga policije u krivičnim predmetima?

  Kada je prijava prijavljena, policija će je uputiti nadležnim odjeljenjima (odjel za sudsku medicinu, odjel za elektronski kriminal, itd.) na razmatranje.

  Policija će potom pritužbu uputiti javnom tužilaštvu, gdje će biti određen tužilac da je razmotri u skladu sa Krivičnim zakonom UAE.

  Policija će također istražiti pritužbu i prikupiti dokaze koji potkrepljuju slučaj. Oni takođe mogu uhapsiti i pritvoriti počinioca.

  Koja je uloga tužioca u krivičnim predmetima?

  Kada se pritužba uputi javnom tužilaštvu, za razmatranje će biti određen tužilac. Tužilac će tada odlučiti da li će pokrenuti postupak ili ne. Oni također mogu odlučiti da odustanu od slučaja ako nema dovoljno dokaza koji bi to potkrijepili.

  Tužilac će takođe raditi sa policijom na istrazi pritužbe i prikupljanju dokaza. Oni takođe mogu uhapsiti i pritvoriti počinioca.

  Koja je uloga advokata žrtve u krivičnim predmetima?

  U nekim slučajevima počinilac može biti osuđen i naloženo mu da plati odštetu žrtvi. Advokat žrtve radiće sa sudom tokom izricanja kazne ili kasnije kako bi prikupio dokaze kako bi utvrdio da li počinitelj ima finansijske mogućnosti da nadoknadi štetu žrtvi.

  Advokat žrtve takođe može da ih zastupa u građanskim parnicama protiv počinilaca.

  Ako ste optuženi da ste počinili krivično djelo, neophodno je potražiti usluge advokata za krivična djela. Oni će vas moći savjetovati o vašim pravima i zastupati na sudu.

  krivični sudski postupak
  krivično pravo uae
  javno tužilaštvo

  Kako krivični zakon UAE rješava slučajeve koji uključuju strance ili posjetitelje?

  Ujedinjeni Arapski Emirati provode svoj sveobuhvatni pravni sistem podjednako na građane i nedržavljane za bilo koja krivična djela počinjena unutar svojih granica. Strani državljani, stranci i posjetioci podliježu krivičnim zakonima UAE i sudskim procesima bez izuzetka.

  Ako budu optuženi za zločin u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, stranci će proći kroz hapšenje, podizanje optužnice i krivično gonjenje preko lokalnih sudova u kojima se navodno krivično djelo dogodilo. Zbornik je na arapskom jeziku, uz prevod po potrebi. Isti standardi dokazivanja, odredbe o pravnom zastupanju i smjernice za odmjeravanje kazne važe bez obzira na nečiju nacionalnost ili status prebivališta.

  Za strance je ključno da shvate da radnje koje su prihvatljive drugdje mogu predstavljati zločine u UAE zbog razlika u zakonima i kulturnim normama. Nepoznavanje zakona ne opravdava kriminalno ponašanje.

  Ambasade mogu ponuditi konzularnu pomoć, ali UAE zadržavaju punu nadležnost nad krivičnim gonjenjem stranih optuženika. Poštovanje lokalnih zakona je neophodno i za posetioce i za stanovnike.

  Štaviše, stranci treba da imaju u vidu da se mogu suočiti sa pritvorom tokom istraga, uz pretpretresne procedure i pravo na razumevanje. Sudski predmeti takođe mogu doživeti duga odlaganja koja utiču na boravak. Jedinstveno, principi dvostruke opasnosti iz drugih nacija možda se ne primjenjuju – UAE bi mogli ponovo suditi nekome za krivično djelo za koje su ranije bili gonjeni drugdje.

  Šta ako je žrtva u drugoj zemlji?

  Ako se žrtva ne nalazi u UAE, ona i dalje može pružiti dokaze koji potkrepljuju krivični slučaj. To se može uraditi putem video konferencija, internetskih izjava i drugih metoda prikupljanja dokaza.

  Kako se može provjeriti status krivičnog predmeta ili policijske prijave u UAE?

  Metoda za praćenje napretka krivičnog predmeta ili policijske prijave podnesene u Ujedinjenim Arapskim Emiratima razlikuje se u zavisnosti od emirata u kojem je slučaj nastao. Dva najnaseljenija emirata, Dubai i Abu Dhabi, imaju različite pristupe.

  Dubai

  U Dubaiju, stanovnici mogu koristiti online portal kreiran od strane policije Dubaija koji omogućava provjeru statusa slučaja jednostavnim unošenjem referentnog broja. Međutim, ako je ova digitalna usluga nedostupna, alternativne opcije kontakta kao što su:

  • Pozivni centar policije
  • E-mail
  • Web stranica/aplikacija live chat

  Abu Dhabi

  S druge strane, Abu Dhabi ide drugačijim putem nudeći namjensku uslugu praćenja predmeta putem web stranice Sudskog odjela Abu Dhabija. Da biste ovo koristili, prvo se morate registrirati za račun koristeći svoj Emirates ID broj i datum rođenja prije nego što dobijete pristup za pregled detalja slučaja na mreži.

  Opšti savjeti

  Bez obzira na to koji je emirat uključen, zadržavanje referentnog broja konkretnog slučaja je od vitalnog značaja za bilo koje online upite o njegovom statusu i napretku.

  Ako digitalne opcije nisu dostupne ili ako imate tehničkih poteškoća, direktno kontaktirajte ili originalnu policijsku stanicu u koju je podnesena žalba ili pravosudni organi koji nadziru slučaj mogu pružiti potrebna ažuriranja.

  Važno je napomenuti da, iako ove usluge praćenja na mreži imaju za cilj povećanje transparentnosti, one i dalje razvijaju sisteme koji povremeno mogu naići na ograničenja. Tradicionalni kanali komunikacije sa organima za provođenje zakona i sudovima ostaju pouzdane alternative.

  Kako krivično pravo UAE rješava arbitražu ili alternativno rješavanje sporova?

  Krivičnopravni sistem UAE prvenstveno se bavi procesuiranjem krivičnih djela kroz sudski sistem. Međutim, dozvoljava arbitražu i alternativne metode rješavanja sporova u određenim slučajevima prije podizanja formalnih optužbi.

  Za manje krivične prijave, policijski organi mogu prvo pokušati da riješe stvar posredovanjem između uključenih strana. Ako se postigne nagodba, slučaj se može zatvoriti bez nastavka suđenja. Ovo se obično koristi za probleme kao što su odbijeni čekovi, manji napadi ili drugi prekršaji.

  Obavezujuća arbitraža je također priznata za određene građanske stvari koje imaju krivične implikacije, kao što su radni sporovi ili privredni sukobi. Imenovano arbitražno vijeće može donijeti pravnosnažnu odluku. Ali za ozbiljnije krivične optužbe, slučaj će proći kroz standardne kanale tužilaštva na sudovima UAE.

  Zašto vam je potreban lokalni specijalizovani i iskusan advokat za krivična dela

  Suočavanje s krivičnim prijavama u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zahtijeva specijaliziranu pravnu ekspertizu koju može pružiti samo lokalni, iskusni advokat. Jedinstveni pravni sistem UAE, koji spaja građanske i šerijatske zakone, zahtijeva dubinsko znanje koje dolazi iz godina iskustva u radu u njihovim pravosudnim procesima. Advokat sa sjedištem u Emiratima razumije nijanse koje međunarodni praktičari mogu previdjeti.

  Više od pukog razumijevanja zakona, lokalni advokat za krivična djela služi kao neprocjenjiv vodič za kretanje po sudovima UAE. Oni su dobro upućeni u protokole, procedure i dinamiku pravosudnog sistema. Njihovo lingvističko znanje arapskog jezika osigurava tačan prevod dokumenata i jasnu komunikaciju tokom saslušanja. Ovakvi aspekti mogu biti kritične prednosti.

  Pored toga, advokati iz UAE sa uspostavljenom karijerom često poseduju veze, reputaciju i duboko kulturno razumevanje – sredstva koja mogu biti od koristi strategiji klijenta. Oni shvataju kako se društveni običaji i vrednosti međusobno prepliću sa zakonima. Ovaj kontekst daje informacije o tome kako oni konstruišu pravnu odbranu i pregovaraju o povoljnim rešenjima sa vlastima.

  Od upravljanja različitim krivičnim prijavama do pravilnog postupanja sa dokazima, specijalizovani lokalni advokat za krivična dela je usavršio taktike specifične za sudove UAE. Njihovo strateško predstavljanje se zasniva na direktnom iskustvu koje je jedinstveno relevantno za vašu situaciju. Iako su svi pravni zastupnici važni kada su optuženi, imati advokata koji je duboko ukorijenjen u krivično pravo UAE može napraviti ključnu razliku.

  Bilo da ste pod istragom, uhapšeni ili optuženi za krivično djelo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, bitno je imati advokata koji razumije zakone zemlje. Vaš pravni konsultacije sa nama pomoći će nam da razumijemo vašu situaciju i brige. Kontaktirajte nas da zakažete sastanak. Pozovite nas sada za Hitno zakazivanje i sastanak na +971506531334 +971558018669

  Dođite na vrh