Odgovornost advokata u građanskim parnicama

Građanski spor u Dubaiju ili UAE je pravni spor između dvije ili više strana u kojem jedna strana (tužilac) traži kompenzaciju ili drugi oblik pravne pomoći od druge strane (tuženog). Građanski sporovi se vrte oko privatnih sporova oko pravnih obaveza i odgovornosti koje ove strane duguju jedna drugoj. Teret dokazivanja u građanskim predmetima je generalno „prevlast dokaza“, što znači da tužilac mora dokazati da su njihove tvrdnje vjerovatnije istinite nego ne.

Pravni lijekovi koji se traže u građanskim predmetima obično uključuju novčanu nadoknadu (štete), ali mogu uključivati ​​i nenovčanu naknadu kao što su zabrane (sudski nalozi da se nešto učini ili prestane raditi), konkretan učinak (nalaganje stranci da ispuni ugovornu obavezu) ili deklaratorne presude (izjave suda o pravnom statusu stranaka).

Građansko pravo u UAE

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) se mogu pohvaliti jedinstvenim pravnim sistemom koji spaja tradicionalno islamsko pravo sa aspektima modernih sistema građanskog prava. Građansko pravo u UAE reguliše različita ne-krivična pitanja, uključujući lični status, imovinska prava i ugovorne obaveze. Ovaj segment zakona je ključan, jer direktno utiče na svakodnevni život stanovnika i operativnu dinamiku poslovanja u UAE. 

Izvori građanskog prava

Građansko pravo u UAE je pod utjecajem raznih izvora, uključujući Ustav nacije, savezne zakone i međunarodne ugovore. Šerijatski zakon također igra ključnu ulogu, posebno u pitanjima ličnog statusa. Osim toga, građansko pravo UAE je pod utjecajem pravnih tradicija iz cijelog svijeta, uključujući francuske, rimske i egipatske pravne sisteme, što je dovelo do kodificiranog korpusa zakona koji je sveobuhvatan i prilagodljiv. Ova amalgamacija uticaja osigurava da je pravni sistem UAE robustan, sposoban da odgovori na složene pravne izazove u modernom kontekstu.

Ključni principi građanskog prava

Sistem građanskog prava UAE izgrađen je na nekoliko ključnih principa koji vode pravna tumačenja i presude. Načelo ugovorne slobode ovlašćuje strane da sklapaju sporazume pod njihovim uslovima, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa javnim redom ili moralom. Imovinska prava su čvrsto zaštićena, osiguravajući da pojedinci i subjekti imaju sigurna i jasna prava na svoju imovinu. U oblasti deliktnog prava, UAE se pridržava principa odgovornosti i kompenzacije, osiguravajući da se šteta uzrokovana nezakonitim radnjama adekvatno nadoknadi. 

Građanski predmet i postupak

Zakon o parničnom postupku, ustanovljen Federalnom uredbom-zakonom br. 42 iz 2022. godine, postavlja okvir za rješavanje građanskih i privrednih sporova. Njime se uvode dva primarna pravna puta za pokretanje postupka pred lokalnim sudovima: putem materijalnih tužbi ili putem skraćenog postupka. Sudovi stavljaju snažan naglasak na dokaze, a od strana se očekuje da potkrijepe svoje tvrdnje jasnom i vjerodostojnom dokumentacijom, što je ključno u slučajevima koji uključuju naknada za povrede na radnom mestu.

 

Materijalnopravni zahtjev je tradicionalna pravna radnja koju pokreće tužitelj koji podnosi zahtjev nadležnom sudu. Ova peticija iznosi detalje sukoba i pravnu pomoć koja se traži protiv suprotne strane, poznate kao optuženi. Prilikom podnošenja tužbe, tuženi je dužan da odgovori, brani svoj stav. Podnošenje materijalnopravnog zahteva regulisano je članom 16. Odluke Vlade br. 57 iz 2018. godine. Ovim propisom je propisano da tužilac mora da registruje svoj zahtev u Kancelariji za upravljanje predmetima.

advokat za građanske parnice je pravni stručnjak koji zastupa klijente u građanski sporovi koji ne uključuju krivične prijave. Njihova primarna odgovornost je da zastupaju interese svog klijenta tokom cijelog parničnog procesa. Ovo uključuje sve od pregleda slučaj, podnošenje tužbe, dirigiranje otkriće, pregovaranje naselja, kako se pripremiti za sudsku raspravue, i zastupanje klijenata na sudu ako slučaj dođe do suđenje.

Odgovornosti advokata u građanskim parnicama

građanski advokati u parnicama imaju višestruku ulogu koja uključuje specijalizovane pravno znanje, oštrih analitičkih sposobnosti, pedantan pažnja na detalje, i odlične komunikacijske vještine. Njihove osnovne dužnosti uključuju:

Početni pregled i evaluacija slučaja

 • Upoznajte se sa potencijalnim klijentima za konsultacije da razumeju njihovu stranu spor i prikupiti relevantne činjenice i dokumentaciju
 • Analizirajte meritum slučaja, odrediti valjanost pravni zahtjevi, identifikuju relevantne zakona i presedana
 • Razviti pravnu strategiju kako bi se maksimizirale šanse za povoljan ishod za klijenta
 • Savjetujte klijenta o tome da li nastaviti parnica ili razmotriti alternative poput arbitraže ili nagodbe

Pretpretresne pripreme

 • Nacrt i fajl početni žalba ili odgovor koji detaljno opisuje argumente klijenta i pravni osnov slučaja
 • Zastupanje klijenata u pregovori o nagodbi kako bi se izbjeglo skupo suđenje postupak
 • Izvršite detaljnu istragu slučaja Intervjui, pozadinsko istraživanje i pregled dokaza
 • upravljati otkriće procedure poput deponovanja svjedoci, izdavanje sudskih poziva i ispitivanje dokumenata
 • Istražite pravna pitanja, razvijajte uvjerljive argumenti, i identificirati podršku dokaz za suđenje
 • Pripremiti klijente i vještaci da efikasno svedoči

Sudski sporovi

 • Iznesite uvodne i završne riječi sumirajući ključne tačke spora
 • Ispitati i unakrsno ispitati svjedoke kako bi se iznijele činjenice koje su povoljne za klijenta
 • Prigovor na pitanja i dokaz predstavljen od strane suprotne strane kada je to prikladno
 • Jasno objasniti kompleks pravna pitanja i argumente sudijama i poroti
 • Odgovarajte na pokrete podneo suprotni branilac
 • Pregovarajte o nagodbi ako se spor može riješiti bez pune suđenje

Analiza nakon suđenja

 • Savjetujte klijenta da li da prihvati naselja i uslovi
 • Obavijestite klijenta o presuda i objasniti izrečenu nagradu/kaznu
 • Razgovarajte o opcijama kao što su žalbe ili pregovori ako je rezultat nepovoljan

Sve u svemu, advokati u građanskim parnicama funkcionišu kao savjetnici od povjerenja, voditelji predmeta, sakupljači dokaza, pravni istraživači, pregovarači i parničari u sudnici. Svaki slučaj donosi nove izazove, tako da moraju primijeniti strateško razmišljanje kako bi prilagodili svoj pristup.

Advokatske usluge za građansko pravo

Građanski advokati u UAE rješavaju širok spektar nekrivičnih pravnih pitanja koja uključuju pojedince, kompanije i druge subjekte. Neke od najčešćih oblasti građanskog prava uključuju:

 • Ugovori: Izrada, pregled i parnica kršenja ugovora.
 • imovinsko pravo: Rješavanje nekretnina, stanodavac-zakupac, sporovi o vlasništvu i nekoliko vrste građevinskih sporova.
 • Korporativno pravo: Savjetovanje o osnivanju, spajanju, akviziciji i pitanjima upravljanja.
 • Privredni sporovi: Sprovođenje poslovnih prava i rješavanje privredni sporovi.
 • Zakon o radu: Vodič za poštovanje zakona o radu, prestanak rada, pitanja diskriminacije i uznemiravanja.
 • Porodični zakon: Rješavanje razvoda, starateljstva i starateljstva nad djecom, testamenta i nasljeđivanja.
 • Sudski sporovi u osiguranju: Rješavanje odbijenih zahtjeva, navoda u lošoj namjeri i sporova za kompenzaciju.
 • Lična povreda: Tužbe za nesreće, liječničke greške i odgovornost za proizvode.

Osim parnica, građanski advokati takođe pružaju pravne konsultacije, izradu i pregled dokumenata, usklađenost sa propisima, uputstva za intelektualnu svojinu, alternativne rješavanje sporova i druge usluge koje obuhvataju različite pravne oblasti. Pozovite nas ili Whatsapp sada za hitan termin na + 971506531334 + 971558018669

Faze građanskog parničnog procesa

Parnični postupak se sastoji od nekoliko različitih faza koje se nadovezuju jedna na drugu:

1. Prvi sastanak sa klijentima i pregled slučaja

Prvo i najvažnije, građanska parnica počinje temeljnim razumijevanjem klijentove strane u sporu tokom početnog pregled slučaja i konsultacije. Iskusni pravnici postavljaju strateška pitanja, pregledaju pozadinske dokumente i analiziraju probleme kako bi pružili dobar pravni savjet.

Oni određuju valjanost tvrdnji, šanse za uspjeh i počinju formulirati ukupnu teoriju slučaja i strategiju zasnovanu na slučaju zasluge. Za klijente je ključno da unapred daju sve relevantne detalje kako bi advokati mogli da donesu informisane odluke kada vode parnicu.

2. Izgradnja predmeta i spisa

Jednom kada advokat odluči da zastupa klijenta u građanskim litigation, počinje faza pretpretresne pripreme. Ovo uključuje aktivnosti kao što su:

 • Dubinsko pravno istraživanje relevantnih statutasudske praksepravne doktrine itd
 • Inicijal izrade molbe i žalbe sa detaljima o činjeničnoj pozadini, pravnoj osnovi zahtjeva, odbrani i traženoj pomoći
 • Prikupljanje fizičkih dokaza i dokumentacija dokaz
 • Identifikacija pogodnog vještaci
 • Intervjuisanje svjedoka kako bi se razumjelo različite perspektive
 • Istraga o okolnostima i argumentima suprotne strane

Pravilna izgradnja kućišta i podnošenje zahtjeva postavlja ton ostatku parnice, tako da građanski advokati ulažu značajne napore tokom pretpretresnog postupka.

3. Faza otkrića

Proces otkrivanja omogućava objema stranama da razmijene relevantne informacije i dokaze o spornim pitanjima. Vješti advokati u građanskim parnicama koriste otkriće za:

 • Otkrivanje inkriminirajućih dokaza
 • razumijevanje suprotstavljenih argumenata da im se bolje suprotstavim
 • Analiza dokaza za utvrđivanje naselje potencijal

Uobičajene metode otkrivanja uključuju zahtjeve za dokumentacijom, pisanu ispitivanjima, napisana zakletva svjedočenje i iskazi. Obim, dozvole i protokoli koji su uključeni u velikoj mjeri zavise od proceduralnih zakona jurisdikcije.

Agresivna reprezentacija tokom sofisticiranog otkrića može pružiti strateško prednosti. To je vitalna faza parnice.

4. Nagodba i pregovori

U idealnom slučaju, građanski sporovi se rješavaju međusobno pregovaranje i dobro izrađena naselje sporazuma između stranaka. Iako su alternative poput arbitraže, medijacije ili kolaborativnog prava sve popularnije, vansudske nagodbe o kojima pregovaraju advokati ostaju popularne opcije.

Advokati u građanskim parnicama poseduju specijalizovane pregovaračke veštine i iskustvo sa pravnim argumentima što im omogućava da obezbede maksimalne koristi za svoje klijente. Razumno naselja također izbjegavajte neizvjesnosti povezane sa dugotrajnim sudskim postupcima ili suđenjima pred porotom.

Međutim, komplikovane građanske stvari sa velikim iznosima ili kaznama u pitanju ponekad zahtevaju intervenciju suda kada pregovori ne uspeju.

5. Pretpretresni zahtjevi i pripreme

Kako parnica odmiče, advokati mogu podnijeti važne dokumente pretpretresni prijedlozi o pitanjima kao što su:

 • Zahtjev za sud odlučiti o prihvatljivosti određenih dokaza ili svjedočenja
 • Tražim skraćenu presudu ili otpuštanje već riješenih pitanja
 • Isključujući štetne informacije ili svjedoke od uticaja na sud

Osim toga, intenzivno pripremaju argumente, uvježbavaju klijenta i stručnjaka iskaz svjedoka, prikupiti dokaze i dokazne predmete, izraditi upitnik za izbor porote, osigurati da se poštuju sudski rokovi i riješiti sve žalbe ili izmjene u posljednjem trenutku.

Temeljna pretpretresna priprema pruža obilježeno prednost tokom sudskog spora, tako da je to vitalna faza.

6. Suđenje

Uprkos najboljim naporima za rješavanje sporova, složeni građanski sporovi završavaju u sudnici. Nivo parničnog advokata iskustvo sa suđenjima sada postaje najvažnije. Tu su se specijalizirali sudsko zastupanje vještine dolaze u obzir dok strastveno raspravljaju o zahtjevima, izvode dokaze, unakrsno ispituju svjedoke, daju uvodne i završne riječi i još mnogo toga.

Iskusni advokati u građanskim parnicama majstori su u pojednostavljivanju zamršenih pitanja u uvjerljive narative za sudije i porote tokom suđenja. Oni energično predstavljaju klijente dok se snalaze u složenim proceduralnim pravilima.

7. Parnica nakon suđenja

Sporovi ne moraju nužno prestati nakon objave presude. Advokati u parničnom postupku nakon suđenja analiziraju presudu, saopštavaju klijentima rezultate, savjetuju o opcijama kao što su žalbe, ako je potrebno, i osiguravaju da je pravni položaj njihovog klijenta osiguran nakon odluke suda.

Dobivanje zvuka legalni savjet neposredno nakon suđenja može napraviti veliku razliku u kasnijim strategijama kada se radi o nepovoljnoj presudi.

Pozovite nas sada za hitan termin na + 971506531334 + 971558018669

Kako vrhunski građanski pravnici olakšavaju rješavanje sporova u UAE

Građanski sporovi i vansudsko rješavanje sporova i dalje su suštinski komplikovani. Kvaliteta Advokati ostaju nezamjenjivi u formulisanju pregovaračkih stavova, sklapanju nagodbi, izgradnji argumenata u sudnici, efikasnom upravljanju procedurama otkrivanja i savetovanju o lokalizovanim zamršenostima usklađenosti. Njihova pravna mudrost destilira složene građanskopravne procese.

Profesionalni građanski advokati UAE takođe pružite podršku kroz personalizovane savete, stalnu komunikaciju i iskrenu empatiju tokom poreskih pravnih problema. Njihovo ovladavanje ustavnim principima, etičkim kodeksima i nijansama građanskog prava ostaje bez premca. Pronalaženje i rad sa pouzdanim građanskim advokatima iz Emirata koji imaju reputaciju zvjezdane industrije stoga pojednostavljuje zakonito rješavanje vašeg građanskog spora. Pozovite nas ili Whatsapp sada za hitan termin na + 971506531334 + 971558018669