Cwmnïau'r Gyfraith Dubai

Y Cyngor Gorau ar gyfer Cyfryngu Masnachol i Berchnogion Busnes. Beth sydd angen i chi ei wybod.

Y Cyngor Gorau ar gyfer Cyfryngu Masnachol i Berchnogion Busnes. Beth sydd angen i chi ei wybod. 2

Beth yw cyfryngu masnachol i berchnogion busnes yn Dubai?

Cyfryngu masnachol ar gyfer busnes yw pan all dau neu fwy o bartïon ddatrys anghydfodau masnachol trwy gyfryngwr y cytunwyd arno. Mae'r broses hon yn arbed amser a chostau trwy osgoi'r llysoedd, nid oes ganddi statws cyfreithiol yng Ngogledd Carolina, ond mae'n darparu amddiffyniad cyfreithiol i'r holl bartïon dan sylw. Ni waeth a ydych yn berchennog busnes neu'n weithiwr sy'n ceisio datrys anghydfod, rhaid i chi ddeall buddion cyfryngu masnachol i'ch busnes a sut y gallai helpu i amddiffyn eich cwmni.

Mae cyfryngu masnachol yn broses drafod wirfoddol rhwng partïon sydd o dan yr oruchwyliaeth neu yng nghwmni trydydd parti niwtral o'r enw'r cyfryngwr. Rhaid i'r cyfryngwr i hwyluso'r broses setlo fod yn ddiduedd ac yn wrthrychol i ddod i benderfyniad cyson. Yna caiff y cytundeb a setlwyd o dan y broses gyfryngu ei fabwysiadu gan y partïon. 

Yn y rhan fwyaf o achosion, mewn teulu, cwmni, neu gymdeithas, mae pobl yn tueddu i syrthio i mewn anghydfodau neu ymgyfreitha masnachol ar ryw adeg yn eu bywydau oherwydd gwahanol resymau. Bydd y mwyafrif o bobl yn ceisio cyngor eu tîm cyfreithiol ac yn caniatáu iddynt ddelio â'r mater. Er bod ffioedd cyfreithiol drud yn cyd-fynd â'r ymgynghoriad, gall arwain at atebion tymor hir mwy cadarnhaol, sef yr holl agwedd ar cyfryngu masnachol. Gall cyfryngu ddatrys problemau fel streiciau, gwahaniaethau gwleidyddol mewn gwahanol sefydliadau. Yn y genedl a sefydlwyd, mae cyfryngu masnachol yn delio â materion sydd â rhwystr ar y gweithgareddau o ddydd i ddydd.

Cyfryngu masnachol i Berchnogion Busnes
Mae cyfryngu masnachol yn broses drafod wirfoddol rhwng partïon sydd o dan oruchwyliaeth cyfryngwr.

Mae cyfryngu yn caniatáu i'r ddau barti drafod eu gwahaniaethau mewn sefyllfa reoledig gyda chymorth cyfryngwyr hyfforddedig a dod i gasgliad buddiol. I gael y cyfryngu masnachol gorau, rhaid ichi ddod o hyd i'r cyfreithiwr gorau i gynrychioli'ch problemau a rhedeg yr holl broses. Mae cyfreithiwr i fod i helpu gydag unrhyw fater yn ymwneud â phartneriaeth a allai godi, gweithwyr blin, ac anghydfodau eraill ym myd busnes.

Rhaid bod gan gyfreithiwr gwych y sgiliau angenrheidiol i ddatrys materion sy'n ystyfnig i'r cwmni neu'r busnes. Rhaid bod gan y cyfreithiwr y sgiliau trefnu busnes i helpu un i benderfynu a ddylid ffurfio cwmni atebolrwydd cyfyngedig neu gorfforaeth. Mae hynny'n hanfodol i'ch helpu chi i drefnu'ch busnes a llenwi'r gwaith papur angenrheidiol.

Rhaid bod gan y cyfreithiwr gontractau a fydd yn ei helpu i ddeall eich busnes yn dda. Dylai ddod allan gyda'r datrysiad a'r camau angenrheidiol i'w dilyn i wella'ch busnes. Cyn cyfryngu masnachol, dylai cyfreithiwr baratoi contractau ffurflen safonol sydd eu hangen er mwyn i'r cleientiaid, y cyflenwyr a'r cwsmeriaid ddatrys yr anghydfodau wrth iddynt ddod i'r amlwg.

Dylai'r cyfreithiwr eich helpu i gofrestru'ch gwasanaethau a'ch cynhyrchion ar gyfer amddiffyn hawlfraint neu nodau masnach ffederal sy'n angenrheidiol ar gyfer datrys anghydfodau. Dylai hefyd gofrestru'r cwmni ar gyfer rhifau adnabod treth a deall canlyniadau treth y math o fusnes rydych chi'n ei drin i sefydlu'r sylfaen briodol i'ch cyfrifydd. Dylai'r cyfreithiwr wybod am eiddo tiriog a fyddai angen llawer o brint mân a llofnodion.

Mewn cyfryngu masnachol, mae angen i chi ddewis gweithiwr proffesiynol sydd â phrofiad yn trin achosion masnachol. Rhaid ei fod wedi delio â chleientiaid eraill i wybod eu gwahanol feysydd diddordeb er mwyn cadw popeth i redeg wrth ddelio â'r mater cyfreithiol mewn llaw er mwyn osgoi gwneud camgymeriadau. Bydd cyfreithiwr busnes da yn helpu'ch busnes i lwyddo ac yn helpu'ch cyflogwyr i atal materion cyfreithiol a all gostio i un gael achosion llys neu gyfryngu masnachol.

Mae rhai o fanteision ceisio cyfryngu masnachol i'ch busnes yn cynnwys:

Mae cyfryngu masnachol yn gost-effeithiol.

Mae cyfryngu masnachol yn llawer llai costus o gymharu â phroses gyfreithiol llys. Mae cost cyfryngu masnachol yn dibynnu ar ffactorau fel anghenion y cleient, ei ardal ddaearyddol, ei arbenigedd a'i brofiad yn raddol o'u gwahanol feysydd cyfraith. Yn y cyfreithiol

Prosesu'r llys, ac mae costau gweinyddol yn uchel iawn o gymharu â'r cyfryngu. Felly mae'r cyfryngu masnachol yn gost-effeithiol, ac mae proffesiynau'n datrys eich problemau yn gyfeillgar.

Mae cyfryngu yn creu awyrgylch lle mae Partïon yn cymryd rhan weithredol

Gan fod cyfryngu yn un o'r dulliau o ddatrys anghydfod amgen, nid oes cyfraith benodol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig sy'n rheoleiddio'r broses gyfryngu. Mae gan bartïon y negodi gyfle i fynegi eu teimladau a'u problemau gyda'r cyfryngwr diduedd yn weithredol. Hefyd, gall partïon gyflwyno eu cynigion heb ragfarn ar yr un pryd. 

Mae cyfryngu yn arbed amser. 

O ystyried gweithdrefnau beichus y llys, mae'n cymryd gormod o amser cyn y gall y llys farnu gwahanol broblemau cwmni. Mae nifer cynyddol o lawer o anghydfodau teulu a chwmni yn y llysoedd heddiw sy’n parhau heb eu datrys ers degawdau. Mae'r amser aros mewn cyfryngu masnachol yn sylweddol llai, gyda siawns lawer mwy o ddod i gytundeb heddychlon. Mae cyfryngu masnachol yn cefnogi cytundeb effeithiol a hirhoedlog.

Mae'n creu perthynas amser hir.

P'un a yw'n datrys teulu, gweithle, neu anghydfodau sifil trwy broses llys, mae'r weithdrefn bob amser yn dod â straen ar berthnasoedd rhwng dau barti. Mae hyn oherwydd bod gan bob plaid eu barn wahanol, ac efallai y bydd canlyniadau'r llys yn ffafrio un ochr, gan achosi rhwyg mawr rhyngddynt. Ond mewn gwasanaethau cyfryngu masnachol, gall y ddau barti wyntyllu eu cwynion mewn modd mwy urddasol a golygu bod siawns iddynt arbed perthynas neu greu un unwaith y bydd yr achos wedi'i setlo. Mae'n rhoi cyfle i arbed unrhyw ewyllys da rhwng y ddwy ochr.

Mae'r broses gyfryngu fasnachol yn cael ei chynnal yn brydlon ac yn hyblyg gan y gall y partïon benderfynu ar yr unigolyn i weithredu fel y cyfryngwr a'r lleoliad ar gyfer cyfryngu. Gyda'r gallu i ddewis, gall partïon ddewis rhywun sydd â gwybodaeth arbenigol am gael ei drin. Mae natur gyfeillgar y broses gyfryngu fasnachol wedi'i chynllunio i wella a chynnal cysylltiadau i'r ddau barti elwa. Yn gyffredinol, mae cyfryngu masnachol yn achosi'r dinistr lleiaf posibl i bryder plaid. Mae'r weithdrefn yn gyfrinachol i'r ddau barti.

Mae cyfryngu masnachol ar gyfer busnes yn gyflym, yn economaidd, yn breifat ac yn hyblyg; gall arwain at feddyliau newydd a ffyrdd creadigol o ddatrys anghydfodau; mae'r partïon yn cadw mwy o ran uniongyrchol yn y gwrthdaro, ac felly'n rheoli sut y byddant yn datrys canlyniad eu problem. Gellir ei drefnu o fewn dyddiau neu wythnosau yn dibynnu ar y broses; mae cyfryngu masnachol yn cael ei bennu gan faint o wybodaeth sy'n amrywio o un achos i'r llall.

 

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig