Sharjah bywiog

am sharjah

Golwg Mewnol ar Emiradau Emiradau Arabaidd Unedig bywiog

Yn swatio ar hyd glannau disglair Gwlff Persia, mae gan Sharjah hanes cyfoethog sy'n ymestyn yn ôl dros 5000 o flynyddoedd. A elwir yn brifddinas ddiwylliannol yr Emiradau Arabaidd Unedig, mae'r emirad deinamig hwn yn cydbwyso amwynderau modern â phensaernïaeth Arabaidd draddodiadol, gan asio'r hen a'r newydd i gyrchfan yn wahanol i unrhyw le arall yn y wlad. P’un a ydych am ymgolli mewn celf a threftadaeth Islamaidd neu’n mwynhau atyniadau o safon fyd-eang, mae gan Sharjah rywbeth at ddant pob teithiwr.

am sharjah

Lleoliad Strategol Wedi'i Wreiddio mewn Hanes

Mae lleoliad strategol Sharjah wedi ei wneud yn borthladd a chanolbwynt masnach pwysig ers milenia. Yn eistedd ar hyd arfordir y Gwlff gyda mynediad i Gefnfor India, roedd Sharjah yn fan tramwy naturiol rhwng Ewrop ac India. Byddai llongau masnach yn llwythog o sbeisys a sidanau yn docio yn ei harbyrau mor bell yn ôl â'r Oes Haearn.

Roedd llwythau Bedouin lleol yn dominyddu'r ardaloedd mewndirol, cyn i'r clan Qawasim ddod i amlygrwydd yn y 1700au cynnar. Fe wnaethon nhw adeiladu economi lewyrchus o amgylch perlo a masnach forwrol, gan droi Sharjah yn borthladd blaenllaw yn y Gwlff isaf. Cymerodd Prydain ddiddordeb yn fuan wedyn ac arwyddodd gytundeb hanesyddol i ddod â Sharjah o dan ei gwarchodaeth ym 1820.

Am lawer o'r 19eg a'r 20fed ganrif, roedd yr emirad yn ffynnu ar bysgota a pherlio. Yna, ym 1972, darganfuwyd cronfeydd olew enfawr ar y môr, gan arwain at gyfnod newydd o ddatblygiad cyflym. Eto i gyd, trwy'r cyfan, mae Sharjah wedi cadw ei hunaniaeth ddiwylliannol gyda balchder.

Clytwaith Eclectig o Ddinasoedd a Thirweddau

Er bod y rhan fwyaf o bobl yn cyfateb Sharjah â'i ddinas fodern, mae'r emirate yn ymestyn ar draws 2,590 cilomedr sgwâr o dirweddau amrywiol. Mae ei dir yn cynnwys traethau tywodlyd, mynyddoedd creigiog, a thwyni tonnog yn frith o drefi gwerddon. Ar hyd arfordir Cefnfor India, fe welwch borthladd prysur Khorfakkan yn erbyn mynyddoedd garw Hajar. Mewndirol gorwedd coedwigoedd acacia trwchus o amgylch dinas anialwch Al Dhaid.

Mae Dinas Sharjah yn ffurfio calon guro'r emirate fel ei chanolfan weinyddol ac economaidd. Mae ei nenlinell ddisglair yn edrych dros ddyfroedd y Gwlff, gan gyfuno tyrau modern yn ddi-dor â phensaernïaeth dreftadaeth. Ychydig i'r de mae Dubai, tra bod Ajman yn eistedd ar hyd y ffin ogleddol - gyda'i gilydd yn ffurfio metropolis gwasgarog. Ac eto mae pob emirate yn dal i gadw ei swyn unigryw ei hun.

Cyfuno Isadeiledd Blaengar â Chyfoeth Diwylliannol

Wrth i chi grwydro strydoedd labyrinthine hen dref Sharjah, mae'n hawdd anghofio eich bod chi yn un o'r emiradau mwyaf datblygedig yn yr Emiradau Arabaidd Unedig. Mae tyrau gwynt wedi'u hadeiladu o gwrel yn cyd-fynd â'r gorwel, gan awgrymu oes a fu. Ac eto, cyfoed yn nes a byddwch yn gweld gwyntoedd trosiadol o newid: amgueddfeydd yn arddangos arddangosfeydd celf a gwyddoniaeth Islamaidd yn datgelu arloesedd Sharjah.

Mae meysydd awyr y ddinas yn gyffro gyda theithwyr yn mynd i atyniadau o’r radd flaenaf fel cerflun disglair “Torus” Ynys Al Noor. Mae myfyrwyr yn archwilio llyfrau ar gampws Prifysgol America neu'n dadlau syniadau mewn caffis clyd o amgylch Prifysgol Sharjah. Tra bod Sharjah yn rhoi cipolwg ar hanes, mae hefyd yn rasio'n hyderus tuag at y dyfodol.

Prifddinas Diwylliant yr Emiradau Arabaidd Unedig

Gofynnwch i bobl leol neu alltudion pam eu bod yn caru Sharjah a bydd llawer yn cyfeirio at y byd celfyddydol ffyniannus. Mor gynnar â 1998, enwodd UNESCO y ddinas yn “Brifddinas Ddiwylliannol y Byd Arabaidd” - a dim ond ers hynny y mae Sharjah wedi tyfu i'r teitl.

Mae torfeydd yn tyrru bob blwyddyn i ŵyl gelf gyfoes Sharjah a gynhelir bob dwy flynedd, tra bod Sefydliad Celf Sharjah yn rhoi bywyd creadigol newydd i adeiladau sy’n heneiddio ledled y ddinas. Mae cariadon llyfrau yn colli prynhawniau cyfan yn crwydro Ffair Lyfrau Ryngwladol Sharjah bob cwymp.

Y tu hwnt i'r celfyddydau gweledol, mae Sharjah yn meithrin doniau lleol ym myd theatr, ffotograffiaeth, sinema, cerddoriaeth a mwy trwy academïau o safon fyd-eang. Ymwelwch yn y gwanwyn i brofi gwyliau blynyddol sy'n dathlu caligraffeg Arabeg a ffilm y Dwyrain Canol.

Mae cerdded strydoedd Sharjah yn syml yn caniatáu ichi deimlo'r ysbryd creadigol bywiog wrth i weithiau celf cyhoeddus fachu'ch llygad bob cornel. Mae'r emirate bellach yn gartref i dros 25 o amgueddfeydd sy'n rhychwantu dylunio Islamaidd, archeoleg, gwyddoniaeth, cadwraeth treftadaeth a chelf fodern.

Profi Blas Dilys ar Arabia

Mae llawer o deithwyr y Gwlff yn dewis Sharjah sy'n chwilio'n benodol am ddiwylliant lleol dilys. Fel yr unig emirad “sych” yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, mae alcohol wedi'i wahardd ledled y rhanbarth, gan greu awyrgylch cyfeillgar i deuluoedd. Mae Sharjah hefyd yn cadw at reolau ymddygiad ceidwadol, fel gwisg gymedrol a gwahanu rhyw yn gyhoeddus. Mae dydd Gwener yn parhau i fod yn ddiwrnod cysegredig o orffwys pan fydd busnesau'n cau i gadw gweddïau Dydd Sanctaidd.

Y tu hwnt i ffydd, mae Sharjah yn falch o ddathlu ei threftadaeth Emirati. Mae rasio camel yn denu torfeydd bloeddio yn ystod misoedd y gaeaf. Mae gwehyddion Sadu yn arddangos eu crefft Nomadig o droi blew gafr yn flancedi addurniadol. Mae hebogyddiaeth yn parhau i fod yn gamp draddodiadol annwyl a drosglwyddwyd trwy genedlaethau.

Trwy gydol y flwyddyn, mae gwyliau'n tynnu sylw at ddiwylliant Bedouin trwy ddawns, cerddoriaeth, bwyd a chrefftau. Mae mynd ar goll yng ngweithdai gwledig yr Ardal Dreftadaeth yn caniatáu ichi fyw’n llawn yn y byd traddodiadol hwn – cyn dod allan i ganolfannau modern glitzy Sharjah.

Bydd arogl persawr pren oud a chymysgedd sbeis ras al hanout yn eich dilyn trwy souks atmosfferig wrth i chi siopa am garpedi gwlân wedi'u gwneud â llaw neu sandalau lledr wedi'u brodio. Pan fydd newyn yn taro, rhowch gig oen machboos wedi'i bobi mewn pot clai neu goffi Arabaidd melfedaidd Fijiri gahwa wedi'i weini o botiau pres addurnedig.

Porth i Allure yr Emiradau Arabaidd Unedig

P'un a ydych chi'n treulio dyddiau diog yn gorwedd ar Draeth Khorfakkan, yn bargeinio am fargeinion y tu mewn i Blue Souk Sharjah neu'n amsugno hen hanes mewn safleoedd archeolegol - mae Sharjah yn cynnig cipolwg dilys ar yr hyn sy'n siapio sylfeini'r Emiradau Arabaidd Unedig.

Fel un o emiradau mwyaf fforddiadwy'r wlad, mae Sharjah hefyd yn ganolfan ddeniadol i archwilio Dubai, Abu Dhabi a thu hwnt. Mae ei faes awyr rhyngwladol yn fwrlwm fel canolbwynt cargo blaenllaw gyda chysylltiadau hawdd ar draws y rhanbarth a'r rhan fwyaf o hybiau byd-eang y tu hwnt. Mae baglu ar y ffordd i’r gogledd yn datgelu rhyfeddodau tirwedd mynyddig epig Ras Al Khaimah, wrth yrru tua’r de yn datgelu rhyfeddodau pensaernïol modern Abu Dhabi.

Yn y pen draw, mae dewis aros yn Sharjah yn dewis profi enaid diwylliannol cyfoethog Arabia: un sy'n cydbwyso traddodiadau sydd â gwreiddiau dwfn yn fedrus ag awydd i arloesi. Trwy amgueddfeydd byd-enwog, skyscrapers uchel a thraethau disglair, mae'r emirate yn profi ei hun yn ficrocosm o'r holl gynigion Emiradau Arabaidd Unedig.

Felly paciwch eich bagiau a pharatowch i ddarganfod cyfuniad eclectig o'r gorffennol a'r dyfodol wedi'u tynnu ynghyd ar draethau haul. Mae Sharjah yn aros yn eiddgar i rannu ei hysbryd bywiog!

Cwestiynau Cyffredin:

Cwestiynau Cyffredin Am Sharjah

C1: Beth yw Sharjah a pham ei fod yn bwysig?

A1: Sharjah yw'r emirate trydydd-fwyaf yn yr Emiradau Arabaidd Unedig (Emiradau Arabaidd Unedig) sy'n adnabyddus am ei ddiwylliant a'i dreftadaeth gyfoethog. Mae'n bwysig oherwydd ei leoliad strategol a'i arwyddocâd hanesyddol, a reolir gan linach Al Qasimi ers y 1700au.

C2: Beth yw hanes Sharjah a'i darddiad?

A2: Mae gan Sharjah hanes sy'n dyddio'n ôl dros 5,000 o flynyddoedd, gyda llwyth Qawasim yn ennill y goruchafiaeth yn y 1700au. Sefydlwyd cysylltiadau cytundebol â Phrydain yn y 1820au, a chwaraeodd perl a masnach ran hollbwysig yn y 19eg a'r 20fed ganrif.

C3: Beth yw daearyddiaeth Sharjah a'i lleoliadau pwysig?

A3: Mae Sharjah wedi'i lleoli ar Gwlff Persia a Gwlff Oman ac mae ganddi dirwedd amrywiol, gan gynnwys arfordir, traethau, anialwch a mynyddoedd. Mae dinasoedd pwysig yn Sharjah yn cynnwys Sharjah City, Khorfakkan, Kalba, a mwy.

C4: Sut beth yw economi Sharjah?

A4: Mae economi Sharjah yn arallgyfeirio, gyda chronfeydd olew a nwy, sector gweithgynhyrchu ffyniannus, a chanolfannau logisteg. Mae'n gartref i borthladdoedd, parthau masnach rydd, ac mae'n annog buddsoddiad tramor.

C5: Sut mae Sharjah yn cael ei llywodraethu'n wleidyddol?

A5: Mae Sharjah yn frenhiniaeth absoliwt a arweinir gan Emir. Mae ganddo gyrff llywodraethu a rheolaeth leol i reoli ei faterion.

C6: Beth allwch chi ei ddweud wrthyf am ddemograffeg a diwylliant Sharjah?

A6: Mae gan Sharjah boblogaeth amrywiol gyda diwylliant a chyfreithiau Islamaidd ceidwadol. Mae ganddi hefyd gymunedau alltud amlddiwylliannol bywiog.

C7: Beth yw'r atyniadau twristiaeth yn Sharjah?

A7: Mae Sharjah yn cynnig ystod eang o atyniadau, gan gynnwys amgueddfeydd, orielau, digwyddiadau diwylliannol, safleoedd a ddynodwyd gan UNESCO, a thirnodau fel Calon Sharjah ac Al Qasba.

C8: Sut mae trafnidiaeth a seilwaith yn Sharjah?

A8: Mae gan Sharjah seilwaith trafnidiaeth datblygedig, gan gynnwys meysydd awyr, porthladdoedd a phriffyrdd. Mae ganddo hefyd system drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer cymudo hawdd.

C9: Allwch chi ddarparu crynodeb o ffeithiau allweddol am Sharjah?

A9: Mae Sharjah yn emirate diwylliannol gyfoethog gydag economi amrywiol, hanes yn dyddio'n ôl milenia, a lleoliad strategol ar hyd Gwlff Persia a Gwlff Oman. Mae'n cynnig cymysgedd o draddodiad a moderniaeth, gan ei wneud yn gyrchfan unigryw yn yr Emiradau Arabaidd Unedig.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig