Am Sharjah

cyrchfan teulu-gyfeillgar

Gwerthoedd diwylliannol

Arferai gael ei alw'n Trucial States neu Trucial Oman, Sharjah yw'r trydydd emirate mwyaf a phoblogaidd yn yr Emiradau Arabaidd Unedig. Sharjah, hefyd wedi'i sillafu fel Al-Shāriqah (“Y Dwyrain”) yn adnabyddus am ei dirweddau hardd a'i morluniau. Mae ganddo arwynebedd o 2,590 metr sgwâr ac mae'n meddiannu 3.3 y cant o gyfanswm arwynebedd yr Emiraethau Arabaidd Unedig (yr ynysoedd ddim yn gynhwysol).

cyrchfan a ffefrir ar gyfer perchnogion busnes

Marchnad eiddo tiriog sy'n tyfu'n gyflym

Sharjah yw prifddinas Emiradau Sharjah ac mae'n rhannu'r un perthnasoedd diwylliannol a gwleidyddol ag Emiradau eraill. Mae llawer o dwristiaid yn ymweld ag ef o ganlyniad i'w gysylltiad diwylliannol.

Gyda nifer o sefydliadau addysgol, mae Sharjah yn sicrhau cyflenwad di-baid o dalent ffres sydd â'r wybodaeth ddiweddaraf mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a sgiliau eraill sy'n gwella twf economaidd. Yn ddaearyddol, mae Sharjah wedi'i leoli drws nesaf i Dubai ac mae'r emirate yn gorlifo â lleoedd gwyrdd anhygoel.

Mae hefyd yn lle sy'n trysori'r bywyd awyr agored ac yn dathlu ffordd o fyw gymunedol gyfoethog i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd. Dyma bethau mwy rhyfeddol y dylech chi eu gwybod am Sharjah:

Pobl

Roedd poblogaeth Sharjah yn 2,000 ym 1950, ond erbyn 2010 roedd yr Awdurdod Cystadleurwydd ac Ystadegau Ffederal yn amcangyfrif bod poblogaeth gwladolion Emiradau Arabaidd Unedig yn emirate Sharjah yn 78,818 (Gwrywod) a 74,547 (Benywod) gan ddod â'r nifer i gyfanswm o 153,365 . Yn unol ag amcangyfrif yr Adran Ystadegau a Datblygu Cymunedol, roedd poblogaeth Sharjah yn 1,171, 097 yn 2012, ac ers 2015 mae Sharjah wedi tyfu 409,900 sy'n cynrychioli newid blynyddol o 5.73%.

Yn 2020, amcangyfrifir bod poblogaeth Sharjah yn 1,684,649. Daw'r amcangyfrifon a'r amcanestyniadau poblogaeth hyn o'r adolygiad o Ragolygon Trefoli'r Byd y Cenhedloedd Unedig ac mae'r amcangyfrif hefyd yn cynrychioli crynhoad Trefol Sharjah sy'n digwydd. Mae dros 1.2 miliwn o alltudion yn byw yn Sharjah, yn Emeratis, mae'r boblogaeth fenywaidd yn fwy na dynion ond mae nifer yr alltudion gwrywaidd yn sylweddol fwy na menywod.

Mae'r Adran Ystadegau a Datblygu Cymunedol yn amcangyfrif bod poblogaeth Sharjah yn cynnwys dros 175,000 o Emiratis. Mae Dadansoddiad o'r boblogaeth yn ôl grŵp oedran yn dangos mai'r 20 i 39 yw'r grŵp mwyaf gyda dros 700,000 o bobl. Mae dros 57,000 o fyfyrwyr amser llawn yn byw yn Sharjah. Mae tua 40,000 o bobl yn ddi-waith. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn y ddinas yn gweithio i'r sector preifat, ond mae tua 75,000 yn gweithio i lywodraethau lleol neu ffederal.

Arabeg yw'r iaith swyddogol yn Sharjah, ond Saesneg yw iaith arall a siaredir ledled y ddinas. Hefyd, mae yna ieithoedd eraill yn cael eu siarad gan gynnwys Hindi ac Wrdw.

Mae mwyafrif y preswylwyr yn dilyn crefydd Islam ac mae ffordd o fyw pobl yn Sharjah yn dynodi ymlyniad wrth ddaliadau Islamaidd. Cychwynnwyd deddfau gwedduster cyhoeddus llym yn 2001 sy'n gwahardd dynion a menywod nad ydynt yn perthyn yn ôl y gyfraith i gael eu gweld yn gyhoeddus, ac yn gorchymyn cod gwisg geidwadol caeth ar gyfer y ddau ryw. Mae hyn yr un peth ar gyfer twristiaid rheolau hefyd.

Sharjah yw'r unig Emirate yn yr Emiradau Arabaidd Unedig sy'n gwahardd yfed a gwerthu alcohol gyda thrwydded. Mae dydd Gwener a dydd Sadwrn wedi cael eu gwneud yn wyliau i anrhydeddu diwrnod gweddi Mwslimaidd sef dydd Gwener. Fodd bynnag, mae yna reoliadau ychwanegol ar gyfer ymddygiad cyhoeddus priodol yn ystod mis sanctaidd Ramadan pan fydd mwyafrif pobl y ddinas yn ymprydio.

Busnes

Mae gan Sharjah farchnad eiddo tiriog sy'n tyfu'n gyflym. Mae'r Emirate wedi gweld cynnydd yn diddordeb buddsoddwyr o bob rhan o'r Dwyrain Canol a thu hwnt ers i'r llywodraeth benderfynu gwerthu eiddo i bob cenedl yn 2014.

Mae Sharjah bellach yn gyrchfan a ffefrir ar gyfer perchnogion busnes. Mae ganddo isadeileddau modern, deddfau busnes-gyfeillgar ac mae'n cefnogi arloesiadau ac entrepreneuriaeth. Mae gan yr emirate hwn leoliad gwych, sy'n gartref i oddeutu 45,000 o fentrau bach a chanolig sy'n canolbwyntio ar eiddo tiriog, gweithgynhyrchu, gofal iechyd, addysg, twristiaeth, nwy, logisteg a sawl gwasanaeth busnes.

Mae gweithgynhyrchu yn ffynhonnell hanfodol o economi Sharjah ac mae'n cyfrannu tua 19 y cant o'i CMC blynyddol. Cyrhaeddodd ei CMC oddeutu AED 113.89 biliwn yn 2014. Mae gan yr Emirate 19 ardal ddiwydiannol sy'n cyfrannu at fwy na 48 y cant o allbwn diwydiannol gros yr Emiradau Arabaidd Unedig.

Mae gan Sharjah dri phorthladd gyda chyfanswm arwynebedd o 49,588,000 km sgwâr. Hefyd, mae ganddo ddau barth rhydd, Parth SAIF a Pharth Hamriyah. Hefyd, mae Expo Center Sharjah yn un o'r canolfannau arddangos masnach enwocaf yn Sharjah sy'n cynnal amryw o ddigwyddiadau B2B a B2C.

Mae Sharjah yn gartref i nifer fawr o fusnesau. Mae sawl cwmni wedi sefydlu yma o'r dechrau ac mae llawer o fusnesau wedi ehangu eu canolfannau rhanbarthol yn yr ardal hon. Mae sefydlu busnes yn Sharjah yn rhywbeth yr hoffech chi ei archwilio.

Atyniadau

Sharjah yw prifddinas gelf yr Emiraethau Arabaidd Unedig. Mae gan y ddinas draethau deniadol, parciau cyhoeddus, amgueddfeydd, bywyd gwyllt a sawl atyniad Arabeg fel Glannau Al Majaz, Kalba, Mosg Al Noor, Llygad yr Emiradau, a llawer mwy.

Yr enwog Amgueddfa Gwareiddiad Islamaidd Sharjah a'r Amgueddfa Gelf yw prif atyniadau twristaidd y ddinas a thra bod yr Ardal Dreftadaeth yn llawn adeiladau diddorol sy'n arddangos hanes Emirati.

Mae Sharjah yn gyrchfan ddelfrydol i deuluoedd y gall y teulu cyfan ei fwynhau, o'r plant i neiniau a theidiau gyda'i gilydd. Gall y plant fwynhau'r opsiynau adloniant eang tra gall yr oedolion ddod o hyd i gysur yn yr orielau celf a'r henebion hanesyddol.

diwylliant

Mae Sharjah yn symbol o ddiwylliant, deallusrwydd a newid pensaernïol yn Emiradau Arabaidd Unedig.

Dyfarnodd UNESCO y teitl Prifddinas Ddiwylliannol y Byd Arabaidd i 1998 ym 2014, ac yn XNUMX derbyniodd y teitl Prifddinas Diwylliant Islamaidd. Ers hynny, mae Sharjah wedi cadw ei ymrwymiad i ddiwylliant.

Fel canolfan ddiwylliant sefydledig, mae Sharjah yn gartref i lawer o gyfleusterau ymchwil wyddonol. Yn ychwanegol at ei arwyddocâd diwylliannol, enillodd Old Sharjah fwy o atyniad a gwerth wrth drosi ei dai a'i hadeiladau yn amgueddfeydd addurno, cyfleusterau celf, ystafelloedd arddangos, peiriannau bwyta ar gyfer caligraffwyr ac artistiaid plastig. Felly, mae Sharjah yn denu llawer o ymchwilwyr, selogion celf, a diwylliant.

Mae Sharjah yn adnabyddus am ei rôl fel noddwr blaenllaw o wir werthoedd diwylliannol a'r celfyddydau cain. Mae hefyd yn enwog am ei allu i adeiladu hunaniaeth ddiwylliannol sy'n cysoni ei gwreiddiau Islamaidd yn cyd-fynd â chyfoesrwydd modern wrth gofleidio'r diwylliannau dyngarol niferus. 

gwall: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!
Sgroliwch i'r brig