Ffyrdd Gorau o Osgoi Anghydfodau Cytundeb

Mae ymrwymo i gontract yn sefydlu cytundeb cyfreithiol rwymol rhwng dau barti neu fwy. Tra bo’r rhan fwyaf o gontractau’n mynd rhagddynt yn ddidrafferth, gall ac mae anghydfodau’n digwydd ynghylch camddealltwriaeth ynghylch telerau, methiant i gyflawni rhwymedigaethau, newidiadau economaidd, a mwy. Anghydfodau cytundeb yn y pen draw yn hynod gostus i busnesau o ran arian, amser, perthnasoedd, enw da'r cwmni, a chyfleoedd a gollwyd. Dyna pam ei bod yn hollbwysig canolbwyntio arno atal anghydfod drwy reoli contractau yn rhagweithiol.
Deall naws Cyfraith Sifil yn yr Emiradau Arabaidd Unedig yn gallu bod o gymorth mawr i ddrafftio contractau sy’n glir, yn gynhwysfawr ac yn cydymffurfio â rheoliadau lleol, gan leihau’r tebygolrwydd y bydd anghydfodau’n codi.

Mae'r erthygl hon yn amlinellu'r strategaethau a'r arferion gorau mwyaf effeithiol busnesau Dylid cyflogi i leihau risgiau contract ac osgoi anghydfod:

Bod â Chontract Diamwys wedi'i Drafftio'n Dda

Y cam allweddol cyntaf yw sicrhau bod gennych gontract ysgrifenedig sy’n cynrychioli’n gywir ac yn drylwyr y telerau, y cyfrifoldebau, yr hyn y cytunwyd arno, yr amserlenni a manylion hanfodol eraill ar draws gwahanol mathau o achosion sifil.

 • Iaith amwys yw un o'r ysgogwyr mwyaf o ddryswch ac anghytundebau drosodd dehongliad contract. Mae defnyddio terminoleg glir a manwl gywir a diffinio termau allweddol yn hanfodol.
 • Gweithio gyda chyfreithiwr cymwys i adolygu a chryfhau iaith y contract i gau bylchau a mynd i’r afael â phroblemau posibl.
 • Cynnwys darpariaethau datrys anghydfod ymlaen llaw, megis cyflafareddu gorfodol neu cyfryngu masnachol cyn ymgyfreithio.

Mae cael sylfaen gadarn ar ffurf cytundeb manwl, diamwys yn atal y mwyafrif o gamddealltwriaeth ynghylch hawliau a dyletswyddau pob parti.

Cynnal Cyfathrebu Cryf

Cyfathrebu gwael yn ffynhonnell sylfaenol arall o anghydfodau cytundeb. Er mwyn osgoi hyn:

 • Sefydlu gwiriadau rheolaidd, diweddariadau statws a phrotocolau adrodd i gadw'r holl bartïon yn gyson.
 • Dogfennu unrhyw newidiadau i delerau neu amserlenni’r contract yn ysgrifenedig, gyda chynrychiolwyr awdurdodedig pob parti yn cymeradwyo hynny.
 • Mynd i'r afael â phroblemau, pryderon a cheisiadau yn brydlon a chydweithio i ddod o hyd i atebion sy'n dderbyniol i bawb.
 • Sefydlu rheolaethau cyfrinachedd lle bo angen er mwyn caniatáu ar gyfer cyfathrebu agored heb ofni ôl-effeithiau negyddol

Mae ymgysylltu parhaus, tryloywder ac ymddiriedaeth rhwng y partïon contractio yn mynd ymhell tuag at atal gwrthdaro.

Rheoli Risgiau Contract yn rhagweithiol

Mae bod yn rhagweithiol ynghylch nodi a lliniaru risgiau yn gynnar hefyd yn lleihau anghydfodau ar hyd y ffordd. Rhai awgrymiadau:

 • Perfformio diwydrwydd dyladwy ar bob gwerthwr/partner cyn cwblhau cytundebau.
 • Adeiladu cynlluniau wrth gefn ar gyfer sifftiau economaidd, oedi cynhyrchu, newidiadau arweinyddiaeth a senarios posibl eraill.
 • Datblygu protocolau uwchgyfeirio ar gyfer wynebu a datrys pryderon yn brydlon.
 • Ymgorffori mecanweithiau cytundebol sy'n caniatáu hyblygrwydd i addasu telerau os bydd amodau'n newid yn sylweddol.
 • Yn pennu dulliau datrys anghydfod yn Emiradau Arabaidd Unedig yn darparu fframwaith pan fydd anghydfod yn codi.

Mae achub y blaen ar feysydd problemus posibl yn golygu bod llai o anghydfodau'n codi sy'n gofyn am ymyrraeth gyfreithiol.

Dilyn Arferion Gorau Rheoli Contractau

Mae yna hefyd brotocolau pwysig ar gyfer cydymffurfio â chontractau a gweinyddu y dylai cwmnïau eu rhoi ar waith:

 • Olrhain cerrig milltir a chyflawniadau contract yn systematig.
 • Storio'r holl ddogfennaeth gytundebol mewn cadwrfa ganolog drefnus.
 • Rheoli prosesau o amgylch addasiadau, newidiadau ac eithriadau.
 • Monitro ar gyfer newidiadau rheoleiddio a allai effeithio ar rwymedigaethau cytundebol.

Mae rheolaeth gadarn ond ystwyth ar gontract yn sicrhau'r ymlyniad mwyaf at gytundebau tra'n lleihau anghydfodau.

Trosoledd Dull Amgen o Ddatrys Anghydfod

Os bydd anghytundeb contract yn codi, nid ymgyfreitha ddylai fod y dull rhagosodedig. Dull amgen o ddatrys anghydfod (ADR) dulliau fel cyflafareddu, cyfryngu neu setliad wedi'i negodi sydd orau yn y rhan fwyaf o achosion. Mae buddion yn cynnwys:

 • Costau is – Mae ADR ar gyfartaledd yn llai nag 20% ​​o gost ymgyfreitha.
 • Datrysiad cyflymach – Anghydfodau yn cael eu datrys mewn misoedd yn lle blynyddoedd.
 • Perthnasoedd cadwedig – Mae'r dulliau yn fwy cydweithredol.

Sicrhewch fod eich contractau yn cynnwys amodau ADR sy'n gorfodi ymdrechion didwyll i ddatrys gwrthdaro heb ffeilio llys.

Talu Sylw i Gyfnodau Cyfyngiadau

Yn olaf, byddwch yn ymwybodol bod cyflwyno hawliad llys am dor-cytundeb yn amodol ar derfynau amser llym. Mae'r cyfnod cyfyngiadau ar gyfer anghydfodau contract yn gallu amrywio o 4 i 10 mlynedd yn dibynnu ar awdurdodaeth ac amgylchiadau. Ymgynghorwch â chyfreithiwr ynghylch eich hawliau a chyfyngiadau penodol.

Trwy roi blaenoriaeth i osgoi anghydfod, gall cwmnïau fedi arbedion sylweddol tra'n diogelu eu buddiannau busnes a'u perthnasoedd. Defnyddiwch yr arferion gorau lliniaru risg contract hyn fel math o yswiriant yn erbyn gwrthdaro costus.

Pam Mae Anghydfodau Contract Mor Broblemaidd i Fusnesau

Cyn dechrau ar yr atebion, mae'n bwysig tynnu sylw at effeithiau negyddol sylweddol anghydfodau contract. Yn y pen draw maent yn sefyllfaoedd colled i bawb dan sylw.

Yn ôl dadansoddiadau arbenigol, y cyfartaledd anghydfod contract yn costio dros $50,000 i mewn i fusnes gwariant cyfreithiol uniongyrchol. Ac nid yw hynny'n cyfrif am golli amser, cyfleoedd, cynhyrchiant personél a difrod i enw da - sydd i gyd yn adio'n sylweddol.

Mae anfanteision penodol yn cynnwys:

 • Costau ariannol – O ffioedd cyfreithiol i setliadau neu ddyfarniadau, mae gan anghydfodau contract dreuliau ariannol uchel yn gysylltiedig â nhw.
 • Costau amser – Mae’r anghydfodau’n cymryd nifer anhygoel o oriau rheoli y gellid eu defnyddio ar gyfer materion gweithredol mwy cynhyrchiol.
 • Dirywiad perthynas – Roedd y gwrthdaro sur cysylltiadau busnes, partneriaethau a pherthnasoedd cleient a oedd yn fuddiol.
 • Amcanion a gollwyd – Mae’r ansicrwydd yn golygu bod prosiectau a chynlluniau twf yn cael eu gohirio neu eu canslo’n gyfan gwbl.
 • Niwed i enw da – Mae rhoi cyhoeddusrwydd i achosion o dorri amodau contract neu wrthdaro, hyd yn oed os cânt eu datrys, yn brifo statws brand.

Fel yr amlygwyd, mae'n llawer mwy poenus yn ariannol ac yn strategol i ymladd tanau contract yn hytrach na'u hatal gyda mesurau rhagweithiol.

Nodweddion Contract wedi'i Ddrafftio'n Dda

O ystyried y risgiau sy'n gysylltiedig â chontractio gwael, beth sy'n gwneud cytundeb y gellir ei orfodi sy'n gwrthsefyll anghydfod? Mae sawl elfen allweddol y dylai pob contract busnes cryf, diamwys gynnwys:

Terminoleg fanwl gywir – Osgoi jargon cyfreithiol a siarad technegol trwy ddefnyddio geiriad syml, syml i ddisgrifio cyfrifoldebau, safonau, cynlluniau wrth gefn a phrosesau.

Darpariaethau diffiniedig – Darparwch fetrigau penodol ac enghreifftiau pendant o gyflawni contract, fel darparu meddalwedd gweithio erbyn dyddiad X neu ddarparu lefel gwasanaeth Y.

Amserlenni wedi'u hamlinellu'n glir – Sicrhau bod yr holl derfynau amser a chyfnodau sy’n ymwneud â chyflawni contract yn cael eu nodi’n benodol, ynghyd â chymalau hyblygrwydd os bydd angen addasiadau.

Manylion talu – Cynnwys symiau anfonebu/talu, amserlenni, dulliau, partïon cyfrifol a phrotocolau adfer ar gyfer taliadau a fethwyd.

Mecanweithiau perfformiad – Amlinellu gweithdrefnau sicrhau ansawdd ffurfiol gan ddiffinio meincnodau gwasanaeth, adrodd am anghenion, offer monitro cydymffurfiaeth a disgwyliadau gwelliant parhaus o ran darparu gwasanaeth dros oes y contract.

Manylebau datrys anghydfod – Darparu rheolau a dulliau sy’n llywodraethu ymdrechion cyfryngu am gyfnod penodol o amser cyn mynd ar drywydd ymgyfreitha – rhywbeth fel proses orfodol o ddatrys anghydfodau amgen (ADR) 60 diwrnod sy’n cynnwys gwrandawiadau cyflafareddu neu drafodaethau parti niwtral.

Protocol terfynu – Mae contractau safonol yn cynnwys cymalau ynghylch amodau terfynu, polisïau hysbysu, cyfrifoldebau ynghylch ymrwymiadau gweithredol, ac yn y blaen os daw’r berthynas i ben.

Mae buddsoddi adnoddau mewn crefftio contractau cynhwysfawr, wedi'u geirio'n glir, yn mynd ymhell tuag at osgoi anghydfodau sy'n canolbwyntio ar amwysedd neu safonau anghyfartal.

Strategaethau Cyfathrebu Effeithiol

Fel y crybwyllwyd, mae cyfathrebu gwael yn gatalydd ar gyfer cyfran sylweddol o anghydfodau contract. Mae yna nifer o arferion gorau y dylai partïon contractio eu dilyn:

Diweddariadau statws rheolaidd – Gosodwch ddiweddeb ar gyfer cofrestru trwy e-bost, cynadleddau ffôn/fideo, adroddiadau data neu gyfarfodydd personol. Gallai'r rhain fod yn wythnosol, yn fisol neu'n chwarterol yn dibynnu ar hyd a chymhlethdod y prosiect. Mae'r ddwy ochr yn darparu statws yn erbyn llinellau amser, yn mynd i'r afael â rhwystrau, yn gofyn cwestiynau eglurhaol ac yn cael eu hadlinio ar flaenoriaethau sydd i ddod.

Deialog agored barhaus – Annog aelodau mewnol o’r tîm a gwerthwyr/partneriaid allanol i leisio pryderon sydd ganddynt yn ymwneud â chyflawni contract neu faterion posibl a nodwyd ar unwaith. Datblygu amgylchedd agored, di-fai sy'n canolbwyntio ar ddatrys problemau ar y cyd.

Dogfennaeth ysgrifenedig – Dylai pob trafodaeth lafar, cwestiwn, cytundeb i newidiadau, a chynlluniau gweithredu o gyfarfodydd gael eu dogfennu mewn memos neu e-bost gyda stampiau amser. Mae'r trywydd papur hwn yn darparu tystiolaeth ddefnyddiol pe bai anghydfod yn codi ynghylch pwy gytunodd i gyflwyno beth erbyn pryd.

Mae cynnal perthnasoedd parhaus, uniongyrchol a seiliedig ar ymddiriedaeth yn cyfyngu ar wrthdaro contract. Ystyriwch hefyd ddynodi rheolwyr contract ffurfiol ar y ddwy ochr i fod yn gyfrifol am liniaru risg ac osgoi anghydfod drwy ymgysylltu parhaus.

Ffactorau Risg Contract Cyffredin i'w Lliniaru

Er nad yw risgiau yn anghydfodau uniongyrchol eu hunain, mae methu â nodi a mynd i’r afael â risgiau yn rhagweithiol yn agor y drws i faterion sy’n gwaethygu’n anghydfodau llawn. Edrychwn ar y risgiau mwyaf cyffredin y dylai eich tîm rheoli contract fod yn eu monitro:

Sifftiau gweithredol mewnol – Gallai newidiadau mawr ar eich ochr chi fel adleoli swyddfa, adnewyddu technoleg, trosiant staff, neu fodelau busnes wedi’u haddasu ddylanwadu’n negyddol ar gyflawni contract neu foddhad. Datblygu cynlluniau lliniaru i roi cyfrif am y senarios hyn.

Newidiadau allanol yn y farchnad – Gallai grymoedd fel arloesiadau newydd, sifftiau cyfreithiol/rheoleiddio neu amhariadau ar y gadwyn gyflenwi ofyn am addasiadau contract mewn ymateb i hynny. Gwiriwch am y rhain fel mater o drefn a diweddarwch gytundebau yn unol â hynny.

Dirywiadau economaidd – Gall dirywiadau effeithio ar allu partneriaid i gyflawni os bydd llai o werthiant yn rhoi straen ar eu gallu a'u hadnoddau. Edrych ar adeiladu llac neu fodelau partneriaeth newydd arloesol i wrthbwyso ansicrwydd economaidd.

Diffygion gwerthwyr – Mae’n bosibl y bydd eich gwerthwyr sy’n rhoi gwaith ar gontract allanol yn wynebu problemau sy’n bodloni telerau contract o ran llinellau amser, costau neu ansawdd oherwydd eu prinder staff neu eu galluoedd darfodedig. Gwneud cais rhagweithiol am gynlluniau wrth gefn a nodi darparwyr eraill yn ôl yr angen.

Bygythiadau diogelwch data – Gallai achosion o dorri rheolau hacio, meddalwedd faleisus neu fynediad heb awdurdod roi IP hanfodol a data cwsmeriaid a gwmpesir gan gontract mewn perygl. Mae sicrhau'r holl fesurau diogelwch a mesurau diogelwch diweddaraf gan bartneriaid yn helpu i osgoi'r amlygiad hwn sy'n arwain at anghydfodau.

Mae bod yn wyliadwrus o ran asesu a mynd i'r afael â risgiau amrywiol yn cadw'r holl bartïon wedi'u halinio, yn ymgysylltu ac yn gallu dilyn trywydd cywir cyn i gytundebau gael eu torri, gan arwain at wrthdaro.

Arferion Gorau o fewn Rheoli Contractau

Mae rheoli contractau'n broffesiynol ar ôl eu gweithredu hefyd yn cyfyngu'n sylweddol ar anghydfodau drwy sicrhau perfformiad parhaus. Dyma rai protocolau rheoli contract i'w sefydlu:

Ystorfa gontract ganolog – Mae’r system hon o gofnodi yn gartref i’r holl gontractau gweithredol ac wedi’u harchifo a dogfennau cysylltiedig fel datganiadau gwaith, cyfathrebiadau, gorchmynion newid ac adroddiadau perfformiad. Mae'n caniatáu ar gyfer chwilio hawdd yn seiliedig ar enwau darparwyr, categorïau contract a hidlyddion eraill pan fydd angen adalw gwybodaeth i ateb cwestiynau.

Echdynnu cymal contract - Technoleg trosoledd fel algorithmau AI a all sganio contractau yn awtomatig a thynnu cymalau a phwyntiau data pwysig i mewn i daenlenni neu gronfeydd data ar gyfer olrhain. Mae hyn yn helpu i wynebu termau allweddol yn gyflymach.

Gweithredu olrhain calendr – Cynnal calendr neu siart Gantt yn nodi’r holl brif gerrig milltir a’r hyn sydd ei angen o dan bob contract. Sefydlu nodiadau atgoffa ar gyfer terfynau amser ac adroddiadau gofynnol i sicrhau monitro cydymffurfiaeth.

Dadansoddiad adroddiad statws – Adolygu adroddiadau cyfnodol gan werthwyr neu bartneriaid sy’n ymwneud â DPAau cyflawni contract fel costau, llinellau amser a lefelau gwasanaeth a ddarperir. Nodi unrhyw feysydd o danberfformiad yn brydlon i fynd i'r afael â nhw gyda'r gwrthbarti er mwyn osgoi gwaethygu.

Newid prosesau rheoli – Mae angen rheoli newidiadau sy’n ymwneud â diwygiadau i gontractau, amnewidiadau, terfyniadau ac estyniadau drwy lif gwaith symlach gan gynnwys cymeradwyaethau cyfreithiol a gweithredol. Mae'r llywodraethu hwn yn helpu i osgoi addasiadau anawdurdodedig sy'n arwain at anghydfodau.

Hylendid dogfennaeth briodol – Gan ddilyn confensiynau enwi safonol, mae protocolau storio a pholisïau cadw cofnodion contract yn osgoi camleoli, ymyrryd, trin neu golli – sbardunau cyffredin ar gyfer anghytundebau ynghylch ffeithiau.

Mae contractau sy'n cael eu gadael heb eu rheoli ar ôl llofnodi yn mynd ar goll, yn cael eu hanghofio ac yn cael eu camddehongli'n hawdd. Mae sefydlu arferion gorau rheoli contractau yn gymorth i gynnal perthnasoedd gwaith cadarnhaol rhwng partïon a llwyddiant ar y cyd.

Dulliau a Manteision Amgen o Ddatrys Anghydfod

Os bydd partïon yn canfod eu hunain yn anelu at anghydfod anghymodlon er gwaethaf ymdrechion gorau, nid ymgyfreitha ddylai fod y mesur nesaf rhagosodedig. Yn hytrach, gall technegau Dull Amgen o Ddatrys Anghydfodau (ADR) fel cyflafareddu, cyfryngu neu gyd-drafod ddatrys gwrthdaro yn gyflymach, yn rhatach ac mewn ffordd fwy cynaliadwy.

cyfryngu yn cynnwys llogi cyfryngwr trydydd parti niwtral sy'n fedrus mewn hwyluso, negodi a datrys gwrthdaro i weithio gyda'r ddau barti i nodi buddiannau cyffredin a dod i gytundebau consensws. Nid oes gan y cyfryngwr unrhyw awdurdod i wneud penderfyniadau ynghylch telerau setlo – y cyfan y maent yn ei wneud yw meithrin deialog adeiladol ac archwilio enillion cilyddol.

Cyflafareddu yn fwy ffurfiol, lle mae cymrodeddwr trydydd parti (arbenigwr diwydiant fel arfer) yn clywed dadleuon a thystiolaeth gan y partïon sy’n gwrthdaro yn debyg iawn i farnwr. Yna bydd y cyflafareddwr yn gwneud penderfyniad rhwymol ar sut i ddatrys yr anghydfod. Mae rheolau gweithdrefnol yn llywodraethu'r broses gyflafareddu sy'n datblygu fel gwrandawiad strwythuredig.

Setliad a Drafodwyd yn syml, trafodaethau ffydd da ar y cyd rhwng yr anghydfodwyr eu hunain heb drydydd parti. fodd bynnag mae uwch arweinwyr neu gynghorwyr cyfreithiol/cydymffurfiaeth fel arfer yn cael eu cynnwys i gynrychioli buddiannau pob ochr. Mae telerau setliad yn cael eu penderfynu'n uniongyrchol rhwng y rhanddeiliaid allweddol hyn.

Isod mae rhai manteision mawr i ddewis y dewisiadau amgen hyn cyn ymgyfreitha:

Arbedion Amser – Mae anghydfodau’n cael eu datrys mewn wythnosau neu fisoedd yn hytrach na blynyddoedd gyda’r llysoedd. Mae llai o weithdrefnau yn galluogi canlyniadau cyflymach.

Arbedion Cost – Ffioedd atwrneiod, costau gweinyddol a thaliadau difrod sy’n gysylltiedig â setliadau wedi’u cyfryngu neu eu cymrodeddu’n welw o gymharu â phenderfyniadau a gyfeirir gan y llys.

Rheoli Cadw – Mae partïon yn penderfynu ar atebion eu hunain yn erbyn rhoi canlyniadau yn nwylo barnwr neu reithgor.

Cadw Perthynas – Nod y dulliau gweithredu yw dod o hyd i dir cyffredin yn hytrach na sefydlu bai, gan ganiatáu i bartneriaethau barhau.

Preifatrwydd – Yn wahanol i dreialon cyhoeddus, mae ADR yn caniatáu i bartïon gadw manylion anghydfod a gwybodaeth berchnogol yn gyfrinachol yn hytrach na chofnod cyhoeddus.

O ystyried y gost seryddol, hyd ac natur anrhagweladwy achosion cyfreithiol contract, mae strategaethau ADR bob amser yn werth eu harchwilio yn gyntaf.

Talu Sylw i Gyfnodau Torri Cytundeb

Yn olaf, maes pwysig ond a anwybyddir weithiau i'w ddeall yw cyfnodau cyfyngiadau sy'n llywodraethu ffeilio hawliad llys am dorri contract. Mae'r terfynau amser caeth hyn yn pennu pa mor hir y mae'n rhaid i rywun ddwyn achos cyfreithiol ffurfiol yn erbyn parti arall am fethu â bodloni rhwymedigaethau cytundebol cyn i hawliau hawl cyfreithiol ddod i ben.

Mae cyfnodau cyfyngiadau ar gyfer anghydfodau tor-cytundeb yn ymestyn o 4 i 6 blynedd ar gyfartaledd, gyda'r cloc yn dechrau ar ddyddiad y toriad cychwynnol yn hytrach na phan gaiff ei ddarganfod yn y rhan fwyaf o achosion. Mae manylion eraill ar gyfrifo terfynau amser yn dibynnu ar awdurdodaeth, diwydiant, manylion contract a natur yr achos o dorri amodau.

O ystyried bod llysoedd yn gorfodi'r torbwyntiau hyn yn llym, mae'n hollbwysig cofnodi achosion o dorri amodau yn brydlon a cheisio cwnsler cyfreithiol ynghylch hawliau ac opsiynau pan fydd gwrthbarti yn methu am y tro cyntaf â'r hyn y gellir ei gyflawni. Gallai oedi fforffedu pob hawl hawlio yn y dyfodol.

Er nad oes unrhyw fusnes byth yn disgwyl brwydro yn erbyn anghydfodau contract yn y llys pan fyddant yn ymrwymo i gytundebau am y tro cyntaf, mae bod yn ymwybodol o gyfnodau dod i ben yn parhau i fod yn amddiffyniad pwysig i'w gael yn eich poced gefn os bydd perthnasoedd yn dirywio er gwaethaf ymdrechion gorau.

Yn y Cau

Mae osgoi anghydfodau contract yn gofyn am ddiwydrwydd ar draws cylch bywyd cyfan y fargen – o ddrafftio gofalus, i ymgysylltu parhaus yn ystod y broses gyflawni, i weithredu’n gyflym os bydd problemau’n codi. Cymhwyswch arferion gorau’r diwydiant hyn o ran lliniaru risg contract ac atal anghydfod, a gall eich busnes sicrhau enillion ariannol, cynhyrchiant a pherthnasoedd sylweddol wrth aros allan o’r llys. Trosoledd datrysiadau technoleg i awtomeiddio llifoedd gwaith rheoli contractau, gan ryddhau eich tîm i ganolbwyntio ar ddadansoddi risgiau gwerth uchel ac adeiladu perthynas â phartneriaid. Yn olaf, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â chwnsler cyfreithiol yn gynnar os nodir risgiau y mae angen arweiniad arbenigol i'w cynnwys. Buddsoddi mewn llwyddiant contract ymlaen llaw a chael gwobrau mawr yn y tymor hir.

Am y Awdur

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig