Troseddau ffugio, Deddfau a chosbau o ffugio yn Emiradau Arabaidd Unedig

Mae ffugio yn cyfeirio at y drosedd o ffugio dogfen, llofnod, papur banc, gwaith celf, neu eitem arall er mwyn twyllo eraill. Mae’n drosedd ddifrifol a all arwain at gosbau cyfreithiol sylweddol. Mae'r erthygl hon yn darparu archwiliad manwl o wahanol fathau o ffugiadau a gydnabyddir o dan gyfraith Emiradau Arabaidd Unedig, y darpariaethau cyfreithiol cyfatebol, a'r cosbau difrifol […]

Troseddau ffugio, Deddfau a chosbau o ffugio yn Emiradau Arabaidd Unedig Darllen Mwy »

Deddfau Etifeddiaeth Eiddo

Deall Cyfreithiau Perchnogaeth Eiddo ac Etifeddiant Emiradau Arabaidd Unedig

Gall etifeddu eiddo a deall cyfreithiau etifeddiaeth cymhleth fod yn frawychus, yn enwedig yn nhirwedd gyfreithiol unigryw yr Emiraethau Arabaidd Unedig (Emiradau Arabaidd Unedig). Mae'r canllaw hwn yn dadansoddi'r agweddau allweddol y dylai pob person eu gwybod. Agweddau Allweddol ar Gyfraith Etifeddiant yn yr Emiradau Arabaidd Unedig Mae materion etifeddiaeth yn yr Emiradau Arabaidd Unedig yn gweithredu o dan egwyddorion cyfraith Islamaidd Sharia, gan greu fframwaith cymhleth gyda darpariaethau arbennig yn seiliedig ar eich statws crefyddol. Sail yn Sharia

Deall Cyfreithiau Perchnogaeth Eiddo ac Etifeddiant Emiradau Arabaidd Unedig Darllen Mwy »

Gwyngalchu Arian neu Hawala yn Emiradau Arabaidd Unedig, Cyfreithiau a Chosbau

Sut mae Hawala a Gwyngalchu Arian yn cael eu diffinio o dan Gyfreithiau Emiradau Arabaidd Unedig? Yn ôl fframwaith cyfreithiol a rheoleiddiol yr Emiradau Arabaidd Unedig, diffinnir Hawala a Gwyngalchu Arian fel a ganlyn: Hawala: Mae Banc Canolog yr Emiradau Arabaidd Unedig yn diffinio Hawala fel system trosglwyddo arian anffurfiol sy'n gweithredu y tu allan i sianeli bancio confensiynol. Mae'n golygu trosglwyddo arian o un lleoliad

Gwyngalchu Arian neu Hawala yn Emiradau Arabaidd Unedig, Cyfreithiau a Chosbau Darllen Mwy »

Anghydfod cyfryngu 1

Canllaw i Gyfryngu Masnachol i Fusnesau

Mae cyfryngu masnachol wedi dod yn ddull hynod boblogaidd o ddatrys anghydfodau amgen (ADR) ar gyfer cwmnïau sydd am ddatrys gwrthdaro cyfreithiol heb fod angen ymgyfreitha hirfaith a drud. Bydd y canllaw cynhwysfawr hwn yn rhoi popeth sydd ei angen arnynt i fusnesau ei wybod am ddefnyddio gwasanaethau cyfryngu a gwasanaethau cyfreithiwr busnes i ddatrys anghydfod yn effeithlon ac yn gost-effeithiol. Beth yw Cyfryngu Masnachol? Mae cyfryngu masnachol yn broses ddeinamig, hyblyg a hwylusir gan a

Canllaw i Gyfryngu Masnachol i Fusnesau Darllen Mwy »

Y Broses Apeliadau Troseddol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Mae apelio yn erbyn collfarn neu ddedfryd droseddol yn broses gyfreithiol gymhleth sy'n cynnwys terfynau amser llym a gweithdrefnau penodol. Mae’r canllaw hwn yn rhoi trosolwg o apeliadau troseddol, o’r seiliau nodweddiadol dros apelio i’r camau dan sylw i ffactorau allweddol sy’n dylanwadu ar gyfraddau llwyddiant. Gyda dealltwriaeth ddyfnach o gymhlethdodau'r system apelio, gall diffynyddion wneud penderfyniadau gwybodus wrth bwyso a mesur eu materion cyfreithiol.

Y Broses Apeliadau Troseddol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig Darllen Mwy »

Llogi Cyfreithiwr ar gyfer Gwiriadau Bownsio yn Emiradau Arabaidd Unedig

Sieciau Bownsio yn yr Emiradau Arabaidd Unedig: Tirwedd Gyfreithiol Newidiol Mae cyhoeddi a phrosesu sieciau neu sieciau wedi bod yn biler o drafodion a thaliadau masnachol yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig (UAE) ers tro. Fodd bynnag, er gwaethaf eu mynychder, nid yw clirio sieciau bob amser yn ddi-dor. Pan nad oes gan gyfrif talwr ddigon o arian i anrhydeddu siec, mae'n arwain at y siec

Llogi Cyfreithiwr ar gyfer Gwiriadau Bownsio yn Emiradau Arabaidd Unedig Darllen Mwy »

ymgynghoriad cyfreithiwr

Sefyllfaoedd Bywyd Go Iawn Sy'n Galw am Gymorth Cyfreithiol

Mae'n anochel y bydd llawer o bobl yn wynebu sefyllfa gyfreithiol heriol ar ryw adeg yn eu bywydau. Gall cael mynediad at gymorth cyfreithiol o safon wneud gwahaniaeth mawr o ran sicrhau bod eich hawliau’n cael eu diogelu a’ch buddiannau’n cael eu cynrychioli wrth lywio prosesau biwrocrataidd cymhleth neu gyflyrau emosiynol bregus. Mae'r erthygl hon yn archwilio amgylchiadau bywyd go iawn cyffredin lle mae cymorth cyfreithiol

Sefyllfaoedd Bywyd Go Iawn Sy'n Galw am Gymorth Cyfreithiol Darllen Mwy »

Sut I Hawlio Arian Gwaed Yn Dubai?

Ydych chi wedi'ch Anafu Mewn Damwain yn yr Emiradau Arabaidd Unedig?

“Y ffordd rydych chi'n delio â methiant sy'n pennu sut rydych chi'n llwyddo." – David Feherty Deall Eich Hawliau a'ch Rhwymedigaethau Ar ôl Damwain yn Emiradau Arabaidd Unedig Mae'n hanfodol bod gyrwyr yn ymwybodol o'u hawliau a'u rhwymedigaethau cyfreithiol os bydd damwain car yn yr Emiradau Arabaidd Unedig. Mae hyn yn cynnwys deall materion sy'n ymwneud â

Ydych chi wedi'ch Anafu Mewn Damwain yn yr Emiradau Arabaidd Unedig? Darllen Mwy »

Sut i Ymladd Cyhuddiadau Troseddol Ffug

Gall cael eich cyhuddo ar gam o drosedd fod yn brofiad trawmatig iawn sy'n newid bywyd. Hyd yn oed os caiff yr honiadau eu gwrthod yn y pen draw neu os caiff cyhuddiadau eu gollwng, gall cael eich arestio neu fynd trwy ymchwiliad ddifetha enw da, rhoi diwedd ar yrfaoedd, ac achosi trallod emosiynol sylweddol. Dyna pam ei bod yn gwbl hanfodol gweithredu ar unwaith os byddwch yn canfod eich hun

Sut i Ymladd Cyhuddiadau Troseddol Ffug Darllen Mwy »

Cyfreithiau Aflonyddu Rhywiol ac Ymosodiadau yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Mae aflonyddu rhywiol ac ymosodiad yn cael eu trin fel troseddau difrifol o dan gyfraith Emiradau Arabaidd Unedig. Mae Cod Cosbi Emiradau Arabaidd Unedig yn troseddoli pob math o ymosodiad rhywiol, gan gynnwys trais rhywiol, ymosodiad rhywiol, camfanteisio rhywiol ac aflonyddu rhywiol. Mae erthygl 354 yn gwahardd ymosodiad anweddus yn benodol ac yn ei ddiffinio'n fras i gwmpasu unrhyw weithred sy'n torri ar wyleidd-dra person trwy weithredoedd rhywiol neu anweddus. Tra

Cyfreithiau Aflonyddu Rhywiol ac Ymosodiadau yn yr Emiradau Arabaidd Unedig Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig