Gwyliwch rhag yr Ymchwydd mewn Sgamiau yn Emiradau Arabaidd Unedig: Galwad am Wyliadwriaeth Gyhoeddus

Yn ddiweddar, bu cynnydd syfrdanol mewn cynlluniau twyllodrus lle mae swindlers yn dynwared ffigurau o gyrff y llywodraeth i dwyllo unigolion diarwybod. Mae datganiad gan Heddlu Abu Dhabi i drigolion yr Emiradau Arabaidd Unedig yn canu clychau larwm ynghylch cynnydd sylweddol mewn galwadau ffug a gwefannau ffug.

Cyfrifoldeb Cymunedol

Galluogi meddalwedd gwrth-ddrwgwedd dibynadwy i amddiffyn eu hunain rhag gwefannau maleisus.

cynlluniau twyllodrus 1

Modus Operandi y Sgamwyr

Mae'r cyflawnwyr twyllodrus yn defnyddio negeseuon testun sy'n debyg iawn i gyfathrebiadau swyddogol gan sefydliadau'r llywodraeth. Maent wedi'u cynllunio gyda'r bwriad o gamarwain, twyllo, neu hudo unigolion i syrthio am eu maglau. Mae Heddlu Abu Dhabi wedi codi pryderon bod y negeseuon hyn yn honni eu bod yn cynnig gwasanaethau a buddion deniadol ond cwbl ffug, a honnir ar y cyd â chyrff y llywodraeth trwy eu sianeli swyddogol fel gwefannau neu e-bost.

Gwyliadwriaeth: Offeryn Hanfodol yn Erbyn Sgamwyr

Yn y cefndir hwn, mae'r heddlu wedi tanlinellu pwysigrwydd gwyliadwriaeth gan fod y swindlers wedi bod yn arloesi gyda thactegau newydd, underhanded, trin dioddefwyr i ddatgelu eu gwybodaeth bancio. Unwaith y byddant yn caffael y data hwn, mae'r twyllwyr yn ei ecsbloetio i gyflawni lladrad ar-lein, gan arwain at golledion ariannol sylweddol i'r dioddefwyr.

Canllawiau Diogelu Gwybodaeth Bersonol

Yn wyneb y bygythiad cynyddol hwn, mae’r awdurdodau’n annog y cyhoedd i droedio’n ofalus, gan eu cynghori i osgoi clicio ar ddolenni amheus ac i atal rhag datgelu gwybodaeth gyfrinachol. Maent yn tanlinellu na fydd personél banc cyfreithlon byth yn gofyn am wybodaeth sensitif megis manylion cyfrif banc, rhifau cardiau credyd, cyfrineiriau, neu rifau adnabod personol.

Mesurau Rhagweithiol yn Erbyn Twyll

Anogir y cyhoedd i alluogi meddalwedd gwrth-ddrwgwedd dibynadwy i amddiffyn eu hunain rhag gwefannau maleisus sy'n cario codau electronig sy'n anelu at arbedion personol. Ar ben hynny, anogir pobl i wrthsefyll atyniad cymhellion ffug ac osgoi rhyngweithio â'r cynigion camarweiniol hyn.

Adrodd am Dwyll: Cyfrifoldeb Cymunedol

Pe bai rhywun yn dioddef y cynlluniau twyllodrus hyn, mae Heddlu Abu Dhabi wedi annog unigolion i riportio unrhyw gyfathrebiadau amheus yn ddi-oed. Gellir gwneud hyn naill ai drwy ymweld â'r orsaf heddlu agosaf neu drwy gysylltu â llinell gymorth eu gwasanaeth diogelwch ar 8002626. Fel arall, gallai rhywun anfon neges destun i 2828. Bydd hyn yn cynorthwyo'r heddlu yn eu hymdrechion i frwydro yn erbyn y gweithgareddau twyllodrus hyn ac amddiffyn y gymuned yn mawr.

I gloi, wrth inni lywio’r dirwedd ddigidol gynyddol hon, mae’n dod yn hanfodol i fod yn wyliadwrus a mabwysiadu mesurau rhagofalus i ddiogelu ein hunain rhag sgamiau a thwyll. Cofiwch, aros yn wybodus a bod yn rhagweithiol yw ein hamddiffyniadau gorau yn erbyn bygythiadau o'r fath.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

gwall: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!
Sgroliwch i'r brig