Wedi'i gadw ym Maes Awyr Dubai: Sut Gall Ddigwydd a Sut i'w Stopio

Mae Dubai yn un o brif gyrchfannau teithio'r byd, sy'n cynnig traethau haul, skyscrapers eiconig, saffaris anialwch, a siopa pen uchel. Mae dros 16 miliwn o dwristiaid yn tyrru i ganolfan fasnachol ddisglair yr Emiraethau Arabaidd Unedig bob blwyddyn. Fodd bynnag, mae rhai ymwelwyr yn dioddef o gyfreithiau ac wyneb hynod gaeth y ddinas cadw ym Maes Awyr Dubai ar gyfer mân droseddau neu droseddau mawr.

Pam mae Cadw Maes Awyr Dubai yn Digwydd

Mae llawer yn ystyried Dubai ac Abu Dhabi fel gwerddon ryddfrydol yn rhanbarth y Gwlff. Fodd bynnag, efallai y bydd ymwelwyr yn pendroni, a yw Dubai yn ddiogel i dwristiaid? O dan god cosbi Emiradau Arabaidd Unedig a sylfeini cyfraith sharia, gall rhai gweithgareddau a ystyrir yn ddiniwed mewn gwledydd eraill fod yn droseddau difrifol yma. Mae ymwelwyr nad ydynt yn ymwybodol yn aml yn mynd yn groes i bolisïau llym a orfodir gan swyddogion diogelwch maes awyr a mewnfudo wrth gyrraedd neu ymadael.

Rhesymau cyffredin y mae twristiaid ac ymwelwyr yn eu cael yn cael ei gadw ym meysydd awyr Dubai yn cynnwys:

 • Sylweddau wedi'u Gwahardd: Cario cyffuriau presgripsiwn, offer anweddu, olew CBD neu eitemau gwaharddedig eraill. Mae hyd yn oed olion marijuana gweddilliol mewn perygl o gosb ddifrifol.
 • Ymddygiad sarhaus: Mae gwneud ystumiau anghwrtais, defnyddio cabledd, dangos agosatrwydd yn gyhoeddus neu fynegi dicter at bobl leol yn aml yn sbarduno cadw pobl yn y ddalfa.
 • Troseddau Mewnfudo: Mae fisas sy'n aros yn rhy hir, materion dilysrwydd pasbort, dogfennau ffug neu anghysondebau hefyd yn arwain at gadw.
 • Smyglo: Mae ceisio sleifio i mewn i narcotics gwaharddedig, meds presgripsiwn, pornograffi, a nwyddau cyfyngedig eraill yn tynnu cosbau llym.

Mae'r enghreifftiau hyn yn dangos pa mor gyflym y mae gwyliau hudolus yn Dubai neu ymweliad busnes yn trawsnewid yn ofidus cadw hunllef dros weithredoedd sy'n ymddangos yn ddiniwed.

Meddyginiaethau Gwaharddedig Yn Dubai

Mae yna nifer o feddyginiaethau sy'n anghyfreithlon yn Dubai, ac ni fyddwch yn gallu dod â nhw i'r wlad. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Opiwm
 • Canabis
 • Morffin
 • Codeine
 • Betamethodol
 • Fentanyl
 • Cetamin
 • Alffa-methylifentanyl
 • Methadon
 • tramadol
 • Cathinone
 • Risperidone
 • Phenoperidine
 • Pentobarbital
 • Bromazepam
 • Trimeperidine
 • Codocsime
 • Oxycodone

Y Broses Ddirdynnol Gadw Pan gaiff ei Arestio ym Meysydd Awyr Dubai

Ar ôl cael eu dal gan awdurdodau ym Maes Awyr Rhyngwladol Dubai (DXB) neu Al Maktoum (DWC) neu Faes Awyr Abu Dhabi, mae teithwyr yn wynebu dioddefaint brawychus gan gynnwys:

 • Holi: Mae swyddogion mewnfudo yn holi'r rhai sy'n cael eu cadw'n drylwyr er mwyn canfod troseddau a chadarnhau pwy ydynt. Maent yn chwilio bagiau a dyfeisiau electronig hefyd
 • Atafaelu Dogfen: Mae swyddogion yn atafaelu pasbortau a thystysgrifau teithio eraill i atal hedfan rhag gadael yn ystod ymchwiliadau.
 • Cyfathrebu Cyfyngedig: Mae ffôn, mynediad i'r rhyngrwyd a chyswllt allanol yn cael eu cyfyngu i atal ymyrryd â thystiolaeth. Ond rhowch wybod i'r llysgenhadaeth yn brydlon!

Mae hyd cyfan y cyfnod cadw yn dibynnu ar gymhlethdod yr achos. Gallai mân faterion fel meddyginiaethau presgripsiwn ddatrys yn gyflym os bydd swyddogion yn ardystio cyfreithlondeb. Mae honiadau mwy difrifol yn ysgogi holi helaeth a allai bara wythnosau neu fisoedd cyn i erlynwyr ffeilio cyhuddiadau

Pam Mae Cynrychiolaeth Gyfreithiol yn Hanfodol Wrth Wynebu Cadw Maes Awyr Dubai

Ceisio cwnsler cyfreithiol arbenigol yn syth ar ôl pryder maes awyr Dubai yn hanfodol gan fod tramorwyr sy'n cael eu cadw yn y ddalfa yn wynebu rhwystrau iaith, gweithdrefnau anghyfarwydd a chamddealltwriaeth ddiwylliannol.

Cyfreithwyr lleol amgyffred manylion technegol cymhleth a sylfeini sharia sy'n rheoli amgylchedd barnwrol Dubai yn fanwl. Mae atwrneiod medrus yn sicrhau bod carcharorion yn deall y sefyllfa arestio yn llawn tra'n diogelu eu hawliau'n egnïol

Gallant leihau cosbau a osodir gan y llys yn sylweddol neu sicrhau rhyddfarnau mewn achosion ffug. Mae cwnsler profiadol yn darparu arweiniad tawel trwy bob cam achos hefyd. Drwy gyflawni canlyniadau llawer gwell, mae cyfreithwyr yn talu amdanynt eu hunain er eu bod yn ddrud.  

At hynny, mae diplomyddion o wledydd cartref carcharorion yn darparu cymorth amhrisiadwy hefyd. Maent yn mynd i'r afael ar frys â phryderon fel cyflyrau iechyd, pasbortau coll neu gydlynu teithio.

Enghreifftiau Bywyd Go Iawn O Bobl yn Cael eu Arestio Ym Maes Awyr Emiradau Arabaidd Unedig

a) Menyw wedi'i Arestio ar gyfer Post Facebook

Cafodd Ms Laleh Sharaveshm, gwraig 55 oed o Lundain, ei harestio ym Maes Awyr Rhyngwladol Dubai dros hen bost ar Facebook a ysgrifennodd cyn teithio i'r wlad. Ystyriwyd bod y neges am wraig newydd ei chyn-ŵr yn ddirmygus tuag at Dubai a’i phobl, ac fe’i cyhuddwyd o seiberdroseddu a sarhau’r Emiradau Arabaidd Unedig.

Ynghyd â'i merch, gwrthodwyd y cyfle i'r fam sengl adael y wlad cyn setlo'r achos. Y dyfarniad, pan gafwyd yn euog, oedd dirwy o £50,000 a hyd at ddwy flynedd o garchar.

b) Arestio Dyn am Basbort Ffug

Cafodd ymwelydd Arabaidd ei arestio ym maes awyr Dubai am ddefnyddio pasbort ffug. Roedd y dyn 25 oed yn ceisio mynd ar awyren oedd yn mynd i Ewrop pan gafodd ei ddal gyda’r ddogfen ffug.

Cyfaddefodd iddo brynu'r pasbort oddi wrth ffrind Asiaidd am £3000, sy'n cyfateb i AED 13,000. Gall y cosbau am ddefnyddio pasbort ffug yn yr Emiradau Arabaidd Unedig amrywio o 3 mis i fwy na blwyddyn o garchar a dirwy i alltudio.

c) Mae Sarhad Menyw i'r Emiradau Arabaidd Unedig yn Arwain at Ei Arestio

Mewn achos arall o rywun yn cael ei arestio ym maes awyr Dubai, cymerwyd dynes i’r ddalfa am honni iddi sarhau’r Emiradau Arabaidd Unedig. Dywedwyd bod y dinesydd Americanaidd 25 oed wedi taflu cam-drin geiriol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig wrth aros am dacsi ym Maes Awyr Abu Dhabi.

Ystyrir bod y math hwn o ymddygiad yn dramgwyddus iawn i bobl Emirati, a gall arwain at ddedfryd o garchar neu ddirwy.

d) Gwerthwr wedi'i Arestio ym Maes Awyr Dubai am Feddu ar Gyffuriau 

Mewn achos mwy difrifol, arestiwyd gwerthwr ym maes awyr Dubai am gael ei chanfod â heroin yn ei bagiau. Cafodd y ddynes 27 oed, oedd yn hanu o Wsbeceg, ei dal gyda 4.28 o heroin yr oedd hi wedi’i guddio yn ei bagiau. Cafodd ei chadw yn y maes awyr ac yna ei throsglwyddo i'r heddlu gwrth-narcotics.

Gall cyhuddiadau meddiannu cyffuriau yn yr Emiradau Arabaidd Unedig arwain at o leiaf 4 blynedd yn y carchar a dirwy ac alltudiaeth o'r wlad.

e) Arestio Dyn yn y Maes Awyr am Fod â Marijuana 

Mewn achos arall, cafodd dyn ei arestio ym maes awyr Dubai a’i garcharu am 10 mlynedd, gyda dirwy o Dhs50,000 am fasnachu mariwana yn ei feddiant. Daethpwyd o hyd i’r dinesydd Affricanaidd gyda dau becyn o fariwana pan sylwodd y swyddogion archwilio ar wrthrych trwchus yn ei fag wrth sganio ei fagiau. Honnodd iddo gael ei anfon i ddosbarthu'r bagiau yn gyfnewid am help i ddod o hyd i swydd yn yr Emiradau Arabaidd Unedig a thalu costau teithio.

Trosglwyddwyd ei achos i'r adran gwrth-narcotics a chafodd ei gadw'n ddiweddarach am fasnachu cyffuriau.

f) Menyw wedi'i Arestio am Gario 5.7kg o Gocên

Ar ôl pelydr-X o fagiau dynes 36 oed, canfuwyd ei bod yn cario 5.7 kg o gocên yn ei meddiant. Arestiwyd y ddynes Ladin-Americanaidd ym Maes Awyr Dubai ac roedd wedi ceisio smyglo'r cyffur y tu mewn i boteli siampŵ.

Dyma rai enghreifftiau yn unig o bobl sydd wedi cael eu harestio ym maes awyr Emiradau Arabaidd Unedig am wahanol resymau. Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r canlyniadau y gallech eu hwynebu os byddwch yn torri unrhyw un o gyfreithiau'r wlad, hyd yn oed yn ddiarwybod. Felly byddwch yn barchus bob amser a chofiwch eich ymddygiad wrth deithio i'r Emiradau Arabaidd Unedig.

Wedi'i Gadw Yn Dubai A Pam Mae Angen Cyfreithiwr Ar Ei Gyfer

Er nad oes angen cymorth cyfreithiwr ar bob brwydr gyfreithiol, ar gyfer llawer o sefyllfaoedd lle mae anghydfod cyfreithiol, megis pan fyddwch chi'n canfod eich hun cael ei gadw ym maes awyr Emiradau Arabaidd Unedig, gall fod yn eithaf peryglus os ewch amdani i gyd ar eich pen eich hun. 

Ffoniwch ni nawr am apwyntiad brys yn +971506531334 +971558018669

Camau Ymarferol y mae'n rhaid i Deithwyr eu Cymryd i Osgoi Peryglon Cadw Maes Awyr Dubai

Er bod awdurdodau'r Emiraethau Arabaidd Unedig yn parhau i foderneiddio arferion i wella enw da gwyliau glitzy Dubai. Sut gall twristiaid byd-trotian leihau risgiau cadw yn ddarbodus?

 • Ymchwilio'n drylwyr i restrau eitemau gwaharddedig cyn pacio a gwirio dilysrwydd fisa / pasbort yn fwy na hyd y daith o sawl mis.
 • Meddu ar gwrteisi diwyro, amynedd a sensitifrwydd diwylliannol wrth ymgysylltu â phobl leol neu swyddogion. Peidiwch ag arddangos agosatrwydd cyhoeddus hefyd!
 • Cariwch hanfodion fel gwefrwyr, pethau ymolchi a meds mewn bagiau llaw i drin caethiwed posibl.
 • Sicrhau yswiriant teithio rhyngwladol cynhwysfawr ar gyfer cymorth cyfreithiol a chymorth cyfathrebu pan fyddwch yn cael eich arestio dramor.
 • Os cewch eich dal, byddwch yn onest a chydweithiwch yn llwyr ag awdurdodau i hwyluso prosesu heb gyfaddawdu ar hawliau!

Realiti Anhydrin Amser Carchar Dubai Ar ôl Arestiadau Maes Awyr

Ar gyfer carcharorion anlwcus sydd wedi'u cyhuddo o dramgwyddau mawr fel masnachu cyffuriau neu dwyll, mae misoedd cythryblus y tu ôl i fariau yn aros cyn euogfarnau cyflym nodweddiadol. Tra bod awdurdodau Dubai yn parhau i wella amodau carchardai, mae trawma meddwl sylweddol yn dal i ddigwydd i garcharorion diniwed.

Mae cyfleusterau cyfyng yn gorlifo â charcharorion o bob rhan o'r byd, gan greu tensiynau cyfnewidiol. Mae gweithdrefnau diogelwch llym yn llywodraethu arferion dyddiol cyfyngedig iawn. Mae bwyd, gwarchodwyr, carcharorion ac ynysu yn cymryd tollau seicolegol aruthrol hefyd.

Mae achosion proffil uchel fel arwr pêl-droed proffesiynol Asamoah Gyan yn cael ei frolio mewn honiadau o ymosod yn dangos pa mor gyflym y mae sefyllfaoedd yn mynd allan o reolaeth.

Gyda chyfraddau treiddiad yn dal yn weddol isel, mae sicrhau cymorth cyfreithiol haen uchaf ar unwaith yn gwella'r rhagolygon ar gyfer rhyddfarnau neu alltudio yn lle dedfrydau llym. Mae cyfreithwyr ag enw da yn deall yn agos strategaethau amddiffyn addas ar gyfer argyhoeddi barnwyr yn ystod achosion.

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod am gael eich cadw ym Maes Awyr Dubai

Gall canolfannau cadw arwain at brofiadau trallodus ar unwaith a thermau carchar a allai fod yn erchyll, ond gallant hefyd achosi difrod hirdymor.

At hynny, mae amser maith dramor yn rhoi straen ar berthnasoedd personol ac yn peryglu swyddi neu gynnydd academaidd.

Mae cwnsela helaeth yn aml yn helpu carcharorion i brosesu atgofion trawmatig sy'n eu poeni am flynyddoedd. Mae llawer o oroeswyr yn rhannu straeon i greu ymwybyddiaeth hefyd.

Cydweddwch Eich Cyfreithiwr â Chyfreithiwr Eich Gwrthwynebydd

Gan fod cyfreithwyr yn angenrheidiol mewn achosion llys, gallwch ddisgwyl bod eich gwrthwynebydd yn gweithio gyda chyfreithiwr profiadol hefyd. Yn sicr, nid ydych am gymryd rhan mewn cyfryngu gyda rhywun sy'n adnabod y gyfraith yn dda. Y peth gwaethaf a all ddigwydd yw os aiff pethau yn eich erbyn a'ch bod yn cael eich hun yn y Llys Emiradau Arabaidd Unedig heb gyfreithiwr ac unrhyw wybodaeth gyfreithiol. Os bydd hyn yn digwydd, mae gennych siawns fain iawn o ennill y frwydr gyfreithiol.

Ffoniwch ni nawr am apwyntiad brys yn +971506531334 +971558018669

Sgroliwch i'r brig