troseddol

Achosion Ymosod

Trosedd Ymosodiad a Batri yn Emiradau Arabaidd Unedig

Mae diogelwch y cyhoedd yn brif flaenoriaeth yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, ac mae system gyfreithiol y wlad yn cymryd safiad llym yn erbyn troseddau ymosod a churo. Mae'r troseddau hyn, sy'n amrywio o fygythiadau o niwed i gymhwyso grym yn erbyn eraill yn anghyfreithlon, wedi'u cwmpasu'n gynhwysfawr o dan God Cosbi Emiradau Arabaidd Unedig. O ymosodiadau syml heb ffactorau gwaethygol i fwy […]

Trosedd Ymosodiad a Batri yn Emiradau Arabaidd Unedig Darllen Mwy »

Cyfraith Cyhuddiad Ffug yn Emiradau Arabaidd Unedig: Risgiau Cyfreithiol o Adroddiadau Heddlu Ffug, Cwynion, Cyhuddiadau Ffug ac Anghywir

Risgiau Cyfreithiol o Adroddiadau Heddlu Ffug, Cwynion, a Chyhuddiadau Anghywir yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Gall ffeilio adroddiadau ffug gan yr heddlu, ffugio cwynion, a gwneud cyhuddiadau anghyfiawn arwain at ganlyniadau cyfreithiol difrifol yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig (UAE). Bydd yr erthygl hon yn archwilio'r deddfau, y cosbau, a'r risgiau sy'n gysylltiedig â gweithredoedd o'r fath o dan system gyfreithiol Emiradau Arabaidd Unedig. Beth Sy'n Gyfansoddi Cyhuddiad neu Adroddiad Ffug? Mae cyhuddiad neu adroddiad ffug yn cyfeirio at honiadau sydd wedi'u ffugio'n fwriadol neu'n gamarweiniol. Mae tri

Risgiau Cyfreithiol o Adroddiadau Heddlu Ffug, Cwynion, a Chyhuddiadau Anghywir yn yr Emiradau Arabaidd Unedig Darllen Mwy »

Sharia Law Dubai Emiradau Arabaidd Unedig

Beth yw Cyfraith Droseddol a Chyfraith Sifil: Trosolwg Cynhwysfawr

Mae cyfraith trosedd a chyfraith sifil yn ddau gategori eang o gyfraith sydd â rhai gwahaniaethau allweddol. Bydd y canllaw hwn yn egluro beth mae pob maes o’r gyfraith yn ei olygu, sut maent yn gwahaniaethu, a pham ei bod yn bwysig i’r cyhoedd ddeall y ddau. Beth yw Cyfraith Droseddol? Cyfraith droseddol yw'r corff o gyfreithiau sy'n delio â throseddau ac yn rhoi cosb i droseddwyr

Beth yw Cyfraith Droseddol a Chyfraith Sifil: Trosolwg Cynhwysfawr Darllen Mwy »

Troseddau ffugio, Deddfau a chosbau o ffugio yn Emiradau Arabaidd Unedig

Mae ffugio yn cyfeirio at y drosedd o ffugio dogfen, llofnod, papur banc, gwaith celf, neu eitem arall er mwyn twyllo eraill. Mae’n drosedd ddifrifol a all arwain at gosbau cyfreithiol sylweddol. Mae'r erthygl hon yn darparu archwiliad manwl o wahanol fathau o ffugiadau a gydnabyddir o dan gyfraith Emiradau Arabaidd Unedig, y darpariaethau cyfreithiol cyfatebol, a'r cosbau llym

Troseddau ffugio, Deddfau a chosbau o ffugio yn Emiradau Arabaidd Unedig Darllen Mwy »

Gwyngalchu Arian neu Hawala yn Emiradau Arabaidd Unedig, Cyfreithiau a Chosbau

Sut mae Hawala a Gwyngalchu Arian yn cael eu diffinio o dan Gyfreithiau Emiradau Arabaidd Unedig? Yn ôl fframwaith cyfreithiol a rheoleiddiol yr Emiradau Arabaidd Unedig, diffinnir Hawala a Gwyngalchu Arian fel a ganlyn: Hawala: Mae Banc Canolog yr Emiradau Arabaidd Unedig yn diffinio Hawala fel system trosglwyddo arian anffurfiol sy'n gweithredu y tu allan i sianeli bancio confensiynol. Mae'n golygu trosglwyddo arian o un lleoliad

Gwyngalchu Arian neu Hawala yn Emiradau Arabaidd Unedig, Cyfreithiau a Chosbau Darllen Mwy »

Y Broses Apeliadau Troseddol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Mae apelio yn erbyn collfarn neu ddedfryd droseddol yn broses gyfreithiol gymhleth sy'n cynnwys terfynau amser llym a gweithdrefnau penodol. Mae’r canllaw hwn yn rhoi trosolwg o apeliadau troseddol, o’r seiliau nodweddiadol dros apelio i’r camau dan sylw i ffactorau allweddol sy’n dylanwadu ar gyfraddau llwyddiant. Gyda dealltwriaeth ddyfnach o gymhlethdodau'r system apelio, gall diffynyddion wneud penderfyniadau gwybodus wrth bwyso a mesur eu materion cyfreithiol.

Y Broses Apeliadau Troseddol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig Darllen Mwy »

Sut i Ymladd Cyhuddiadau Troseddol Ffug

Gall cael eich cyhuddo ar gam o drosedd fod yn brofiad trawmatig iawn sy'n newid bywyd. Hyd yn oed os caiff yr honiadau eu gwrthod yn y pen draw neu os caiff cyhuddiadau eu gollwng, gall cael eich arestio neu fynd trwy ymchwiliad ddifetha enw da, rhoi diwedd ar yrfaoedd, ac achosi trallod emosiynol sylweddol. Dyna pam ei bod yn gwbl hanfodol gweithredu ar unwaith os byddwch yn canfod eich hun

Sut i Ymladd Cyhuddiadau Troseddol Ffug Darllen Mwy »

Atal Gwyngalchu Arian Trwy Fenthyciadau: Canllaw Cynhwysfawr

Mae gwyngalchu arian yn golygu celu cronfeydd anghyfreithlon neu wneud iddynt ymddangos yn gyfreithlon trwy drafodion ariannol cymhleth. Mae'n galluogi troseddwyr i fwynhau elw eu troseddau tra'n osgoi gorfodi'r gyfraith. Yn anffodus, mae benthyciadau yn ffordd o wyngalchu arian budr. Rhaid i fenthycwyr weithredu rhaglenni gwrth-wyngalchu arian (AML) cadarn i ganfod gweithgarwch amheus ac atal cam-drin eu gwasanaethau.

Atal Gwyngalchu Arian Trwy Fenthyciadau: Canllaw Cynhwysfawr Darllen Mwy »

Curo Troseddau yn Emiradau Arabaidd Unedig: Cyfreithiau Cynllwyn ac Atebolrwydd Troseddol ar gyfer Partïon Sy'n Cymryd Rhan

Cynorthwyo ac annog Deddfau Troseddol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Mae'r Emiraethau Arabaidd Unedig yn cadw sefyllfa gadarn o ran dal unigolion yn atebol am weithredoedd troseddol, gan gwmpasu nid yn unig y cyflawnwyr uniongyrchol ond hefyd y rhai sy'n cynorthwyo neu'n cefnogi cyflawni gweithgareddau anghyfreithlon. Mae'r cysyniad o gynorthwyo ac annog yn cynnwys hwyluso, anogaeth neu gymorth bwriadol i gynllunio neu gyflawni troseddwr.

Cynorthwyo ac annog Deddfau Troseddol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig Darllen Mwy »

interpol rhybudd coch dubai

Yn feistrolgar Atal Estraddodi gyda Chraffter Cyfreithiol Dwys

Mae hanesion buddugoliaethau cyfreithiol wedi'u haddurno â hanesion am strategaethau gwych a llywio'n ddeheuig o dirweddau cyfraith cymhleth. Mae stori o'r fath wedi'i phlethu o fewn amddiffyniad llwyddiannus diweddar Amal Khamis Advocates, gan gysgodi dinesydd Rwsiaidd rhag cael ei estraddodi a mynnu nerth y gyfraith mewn modd syfrdanol. Deddfau Estraddodi Rhyngwladol Buddugoliaeth

Yn feistrolgar Atal Estraddodi gyda Chraffter Cyfreithiol Dwys Darllen Mwy »