Archwiliwch yn feirniadol fanylion eich contract trwy fetio contract

diogelwch Eich Hun

Barn Gyfreithiol

Mae contract neu gytundeb cyfreithiol yn fwy na dim ond darn o ddogfen y mae dau barti yn ei llofnodi, ond mae'n amddiffyn endid busnes rhywun â'r hawliau a'r rhwymedïau. Mae cytundeb yn creu cyfrifoldebau, amodau, materion ariannol, terfynau amser, a mwy fel bod pob rhan o'r cytundeb wedi'i selio'n iawn, a all, os bydd yn methu, arwain at golledion annisgwyl.

mae angen fetio cyfreithiol yn Dubai ac Emiradau Arabaidd Unedig

cytundebau neu gontractau cyfreithiol

fetio contract ar ddogfennau

Heb ddiwydrwydd dyladwy fetio contractau, gallem lofnodi contractau ag amodau anneniadol nad ydynt o fudd i ni na’n buddiannau.

Beth yw fetio contract

Mae Fetio Contract neu Fetio Cyfreithiol yn golygu'r weithred o archwilio'r dogfennau sydd i'w gweithredu yn nhermau'r gyfraith yn ofalus ac yn feirniadol. Mae fetio contract yn arwain at ddiwydrwydd dyladwy trylwyr y cytundeb, sy'n sicrhau'r canlynol:

Archwiliad cyfreithiol o amrywiol ddogfennau cwmni gan eiriolwyr. Cyngor Cyfreithiwr ar faterion sensitif. Cydymffurfiadau cyfreithiol.

 • Cymerir pob amddiffyniad
 • Diffiniad o rolau penodol
 • Diogelwch arian
 • Datrysiad cyfreithiol
 • Mae materion yn amlinellu'n dda
 • Eglurder agweddau a thelerau ariannol, ac ati.

rhwymedigaeth a chyfrifoldebau'r holl bartïon dan sylw

Mae contractau'n cael eu cynllunio, eu drafftio a'u gweithredu'n bennaf gan gwmnïau o'r safbwynt gan nodi rhwymedigaeth a chyfrifoldebau'r holl bartïon dan sylw i liniaru risgiau. Mae perchnogion busnesau bach ac uwch reolwyr lefel yn aml yn drafftio contractau trwy gydol eu deiliadaeth.

Gan fod angen darllen, deall a dadansoddi cytundeb mewn perthynas â geiriadau a mynegiant a ddefnyddir yng nghorff cytundeb. Mae'n angenrheidiol na ddylid cynnwys geiriau artiffisial o dan unrhyw amod neu y dylid casglu ystyr ychwanegol heblaw'r hyn a ddeellir yn llythrennol.

Archwilio a gwirio contractau proffesiynol

Felly, mae angen mynd i fetio cyfreithiol os ydych chi am arbed eich hun rhag amgylchiadau annisgwyl a allai fod wedi cael eu hosgoi pe bai achos cyfreithiol priodol fetio contractau ar ddogfennau wedi'i gyflawni mewn pryd. 

Mae'n hunanladdol defnyddio'r copïau-pastio neu gytundebau / contract cyfreithiol stereoteip, ac felly mae'n hanfodol mynd at arbenigwr cyfreithiol a all wneud dogfen gyfreithiol gywir ac ar gyfer fetio contract proffesiynol.

Prif Agweddau ar Fetio Contract

 • Mae fetio ar gontract yn ei gwneud yn ofynnol i'r unigolyn gynnal craffu manwl ar fwriad, cymalau, datganiadau, a risg i amddiffyn angen cleient, a hwyluso llif trafodion llyfn.
 • Daw'r brif gyfraith contract o gyfraith contractau Lloegr, sy'n rhoi pwyslais mawr ar awydd partïon contractio i rwymo eu hunain mewn cytundeb i gyfnewid busnes neu wasanaeth.
 • In Jones V Padavatton, ceisiodd y llysoedd ddiffinio'n glir y gwahaniaeth rhwng trefniadau teulu a chytundebau busnes. Nid yw'r cytundeb teulu bob amser yn rhwymol a dylai cytundebau cytundebol gynnwys y bwriad masnachol yn glir ynddynt. Felly, er bod contractau'n cael eu fetio, dylai'r bwriad i rwymo ei gilydd yn gyfreithiol yn y busnes fod yn glir.
 • Yn dilyn oddi uchod, mae'n hanfodol gwirio bod y partïon i'r cytundeb yn hysbys, eu hawdurdod i gynrychioli eu gwahanol gwmnïau a'r gallu i gontractio a'r man busnes wedi'i wirio. Mewn sefyllfaoedd lle mae hyd at 3 neu fwy o bartïon mewn cyswllt, efallai y bydd angen i ddwyster craffu fod yn fwy trylwyr er mwyn gallu sefydlu pwrpas pob person.
 • Pan fydd partïon yn clymu eu hunain mewn busnes, rhaid i bwrpas y contract fod yn glir.
 • Os yw'r pwrpas yn ymwneud â gwerthu nwyddau da, mae'n synhwyrol bod “x” yn cynhyrchu ac yn gwerthu nwyddau AB a “z” yw gwneuthurwr nwyddau XY y mae nwyddau AB yn fewnbwn ynddynt.
 • Mewn Gwerthiant Da o syml, lle mae cynhyrchion yn cael eu safoni, gall fod yn hanfodol nad yw diffiniad penodol o reidrwydd yn cael ei roi, ond trwy fod yn wyliadwrus, mae'n synhwyrol nodi a diffinio “Nwyddau,” “Partïon,” “Gorchymyn Prynu, ”“ Dyddiad Dosbarthu, ”“ dyddiad a dull talu, ”'Man danfon," "canslo," ac ati. Mae hyn yn sicrhau bod y telerau'n golygu'r un peth yn yr un ystyr i'r partïon contractio ac yn gweddu i'w gofynion yn gywir.
 • Fodd bynnag, lle mae gofynion cynnyrch wedi'u haddasu yn gymhleth, fel boeleri, electroneg arbenigol, nwyddau peirianneg, ac ati, fe'ch cynghorir i sicrhau bod yr holl fanylebau a diffiniadau wedi'u diffinio'n sydyn.
 • Wedi hynny, dylai'r cytundeb nodi'r holl delerau ac amodau y dylid gwneud busnes arnynt.

Sut mae drafftio Contract yn wahanol i Fetio Contract?

Mae drafftio contractau a fetio contractau yn ddau gam gwahanol o'r broses gontractio. Mae drafftio contract yn broses sy'n cynnwys yr unigolyn sy'n drafftio sy'n drafftio contract o'r man cychwyn i'r pwynt olaf.

Yn y broses fetio contract, yr unigolyn sy'n drafftio yw'r adolygydd a bydd yn gweithio ar y templed contract presennol (yr un sydd eisoes wedi'i ddrafftio) i wneud yr ychwanegiadau a'r dileuiadau gofynnol yn y templed contract presennol.

canolbwyntio ar awgrymiadau unigryw yn y templed contract presennol

Bydd gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn rhai cwmnïau yn gallu fetio'r contractau am ddau reswm:

 1. Naill ai bydd gan gwmnïau o'r fath eu templedi contract eu hunain; a
 2. Mae gwrthbartïon yn anfon templed eu contract i'w adolygu.

Yn y broses fetio, mae'r gromlin ddysgu yn gyfyngedig i weithwyr proffesiynol gan fod angen iddynt ganolbwyntio ar awgrymiadau unigryw yn y templed contract presennol a pheidio â chael y gobaith o wneud y gwaith o lygad y ffynnon.

ymchwil gynhwysfawr ar wahanol gymalau

Fodd bynnag, ar y llaw arall, yn y broses drafftio contract, mae'r person drafftio yn aml yn drafftio'r contract cyfan ar ei ben ei hun gyda ffocws arbennig ar bob pwynt munud o'r man cychwyn i'r pwynt olaf.

Mae drafftio contract yn caniatáu i'r unigolyn sy'n drafftio gael y cyfle i ddysgu'r grefft o ddrafftio darpariaeth trwy ddarpariaeth, gan ei gwneud hi'n bosibl i ymchwil gynhwysfawr ar wahanol gymalau ddysgu pob cymal i'r craidd.

Argymhellir bod y meddyliau cyfreithiol ifanc yn canolbwyntio ar ddrafftio contractau dysgu (i ddysgu gwaith uniongyrchol) i'r craidd i ddod yn hyddysg mewn drafftio contractau neu fetio contractau.

Contractau / Fetio Cyfreithiol Menter / Drafftio

Darparwyr Gwasanaeth Drafftio Contractau a fetio contractau yn Dubai. Archwilio cyfreithiol o amrywiol ddogfennau. Rhoi Barn Gyfreithiol. Cyngor ar faterion sensitif. Cydymffurfiadau cyfreithiol. 

gwall: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!
Sgroliwch i'r brig