Risgiau Cyfreithiol o Adroddiadau Heddlu Ffug, Cwynion, Cyhuddiadau Ffug ac Anghywir yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Er bod gorfodwyr cyfraith yn gwerthfawrogi dyletswydd dinasyddion yr Emiradau Arabaidd Unedig (UAE) i riportio unrhyw droseddau y maent yn dod yn ymwybodol ohonynt, mae'r gyfraith yn annog pobl i beidio ag adrodd ffug yn fawr. Heblaw am y risg o gosbi person diniwed, mae ffeilio cwyn anghywir yn camarwain awdurdodau perthnasol ac yn gwastraffu adnoddau'r wladwriaeth.

Gellir diffinio cyhuddiad ffug fel yr amheuaeth a achoswyd ar gam neu drosedd a gyflawnwyd gan berson nad yw'n wir. Yn wahanol i'r mwyafrif o wledydd, mae gan yr Emiradau Arabaidd Unedig ddeddfau llym sy'n rheoli cwynion anghywir neu ffug ac mae'r cosbau am gyhuddiad ffug yn ddifrifol. Gellir cosbi hawliadau ffug mewn llysoedd Emiradau Arabaidd Unedig carchar, cosb, a dirwy hyd yn oed.

Yn gyffredinol, mae pobl yn ffeilio adroddiadau heddlu ffug am wahanol resymau, gan gynnwys rhai mathau cyffredin o gyhuddiadau ffug:

 • Camarwain a drysu ymchwilwyr trwy ffeilio cwyn yn fframio rhywun arall am eu trosedd.
 • Niweidio enw da person arall trwy ffeilio cwyn allan o falais.
 • Camarwain y llys i ddyfarnu iawndal iddynt mewn achos sifil neu i gamarwain yswirwyr.

Cosb Am Hawliadau Ffug yn Llys Emiradau Arabaidd Unedig

Ffeilio Cwyn Anghywir gan yr Heddlu neu Gyhuddiadau Ffug yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Er bod ffeilio cwynion anghywir neu ffug gyda'r heddlu yn gyffredinol yn dod o dan gyhuddiadau ffug, nid yw mathau eraill o gyhuddiadau ffug o reidrwydd yn golygu ffeilio adroddiad heddlu ffug. Er enghraifft, gall unigolyn wneud honiadau ffug yn gyhoeddus neu ar-lein i niweidio enw da rhywun arall.

Fel cwynion ffug, mae'r mathau hyn o gyhuddiad ffug yn anghyfreithlon yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, gyda'r llysoedd yn eu herlyn yn bennaf fel difenwi o dan God Cosbi Emiradau Arabaidd Unedig. Fodd bynnag, mae rhai achosion hefyd lle mae'n anodd i awdurdodau benderfynu a yw honiadau'n wir neu'n anwir. Mae'r gyfraith yn disgrifio honiadau o'r fath fel rhai di-sail neu ddi-sail ac mae'n wahanol i honiadau ffug.

Fodd bynnag, mae cyhuddiadau neu honiadau y mae’r gyfraith yn penderfynu eu bod yn ffug yn disgyn i dri chategori, gan gynnwys:

 1. Honiadau sy'n gwbl ffug gan na ddigwyddodd y digwyddiadau yr adroddwyd amdanynt.
 2. Honiadau sy'n disgrifio digwyddiadau a ddigwyddodd, ond lle cyflawnodd rhywun arall ac nid yr unigolyn a gyhuddwyd y gweithredoedd. Yn y bôn, cyhuddiadau lle mae'r sawl a gyhuddir yn ddieuog.
 3. Honiadau lle mae'r achwynydd yn cymysgu disgrifiadau o ddigwyddiadau ag eraill na ddigwyddodd. Yn gyffredinol, mae'r honiadau'n rhannol wir ac yn rhannol ffug.

Yn nodweddiadol, mae ffeilio cwyn heddlu ffug yn golygu bod achwynydd yn rhoi gwybodaeth anghywir yn fwriadol i gamarwain ymchwilwyr neu niweidio pobl ddiniwed.

Canlyniadau Cyfreithiol Ffeilio Cwyn Anwir yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Waeth beth fo rhesymau unigolyn dros ffeilio cwyn heddlu anghywir neu ffug, mae risg i ganlyniadau cyfreithiol difrifol, gan gynnwys carchar a dirwyon. Mae cyfraith cyhuddo ffug yn Emiradau Arabaidd Unedig yn amlinellu rhai cosbau neu gyhuddiadau am gwynion ffug.

Cosb Am Hawliadau Ffug a Honiadau Ffug yn Llys Emiradau Arabaidd Unedig

 • Yn ôl Erthygl 266 o God Cosbi Ffederal Emiradau Arabaidd Unedig, bydd person sy’n rhoi gwybodaeth ffug yn fwriadol ynglŷn â throsedd yn wynebu dedfryd cadw fel cosb.
 • Yn ôl Erthygl 275 o'r Cod Cosbi, bydd unrhyw un sy'n riportio trosedd y gwyddant nad yw'n bodoli neu na ddigwyddodd erioed yn cyflawni dedfryd carchar o ddim mwy na chwe mis a/neu yn talu dirwy o ddim mwy na AED 3,000 (tair mil o dirhams).
 • Yn ôl Erthygl 276, bydd person sy’n ffeilio adroddiad ffug ar gam ac mewn ewyllys anwir yn cael ei ddedfrydu i’w gadw neu’n agored i dalu dirwy.
 • Bydd y gyfraith hefyd yn dal unrhyw un sy'n ffeilio adroddiad heddlu ffug yn atebol am gyhuddiadau o athrod a difenwi.
 • Yn ôl Erthygl 63 o'r Cod Cosbi, nid yw swyddog gorfodi'r gyfraith sy'n ymchwilio i gyhuddiad ffug yn euog o drosedd. Yn y bôn, mae'r gyfraith yn amddiffyn swyddogion heddlu sy'n ymchwilio i honiadau ffug rhag erlyniad neu achosion cyfreithiol.
 • Mae Cod Cosbi Emiradau Arabaidd Unedig yn caniatáu i berson sydd wedi'i gyhuddo ar gam i ffeilio cwyn droseddol ar wahân yn erbyn y person a ffeiliodd y gŵyn ffug yn ei erbyn.
 • Bydd unrhyw un sy'n ffugio unrhyw dystiolaeth berthnasol i gyhuddo person diniwed yn anwir ac yn fwriadol yn agored i gael ei gadw neu ddirwy. Lle mae’r cyhuddiad ffug yn arwain at gosb ffeloniaeth, mae’r sawl sy’n gwneud y cyhuddiad ffug yn agored i ddedfryd debyg. Yn nodweddiadol, byddan nhw'n wynebu'r gosb y byddai'r sawl a gyhuddir wedi'i hwynebu.

Llinell Gwaelod

Tra bod yr Emiradau Arabaidd Unedig yn annog ei ddinasyddion i riportio unrhyw droseddau y maent yn dyst iddynt i'r awdurdodau perthnasol; mae'n cosbi'n ddifrifol unrhyw un sy'n ffeilio cwyn anghywir neu ffug yn fwriadol. Yn gyffredinol, mae'r Cod Cosbi Ffederal Emiradau Arabaidd Unedig yn mynnu erlyniadau troseddol yn seiliedig ar sicrwydd ac nid ar ddyfalu. Gyda'r potensial o gosbi person diniwed, camarwain yr heddlu, a gwastraffu adnoddau'r wladwriaeth, mae ffeilio cwyn anghywir neu ffug yn yr Emiradau Arabaidd Unedig yn drosedd ddifrifol. Oni bai y gall unigolyn brofi na wnaeth y gŵyn ffug yn fwriadol, mae perygl iddo gael ei euogfarnu.

Cyhuddiad ffug yw a troseddau difrifol yn Emiradau Arabaidd Unedig. Gall arwain at flynyddoedd o garchar ac alltudiaeth. Os ydych chi'n wynebu cyhuddiad ffug yn Dubai neu unrhyw emirate arall, ceisiwch gyngor cyfreithiwr ar unwaith. Er y gall cyfreithiwr troseddol medrus helpu i brofi eich bod yn ddieuog, dylech bob amser fod yn ofalus i beidio â ffeilio cwynion anghywir neu ffug wrth riportio trosedd.

Rydym yn darparu gwasanaethau eirioli arbenigol a chwnsler cyfreithiol ar draws yr Emiradau Arabaidd Unedig, gan gynnwys Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Sharjah, Fujairah, RAK, ac Umm al Quwain. Os ydych chi'n wynebu cyhuddiadau troseddol yn Dubai neu rywle arall yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, gallwch chi ddibynnu ar ein medrus a'n profiad cyfreithwyr troseddol Emirati yn Dubai i'ch amddiffyn yn y llys.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

gwall: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!
Sgroliwch i'r brig