Risgiau Cyfreithiol o Adroddiadau Heddlu Ffug, Cwynion, a Chyhuddiadau Anghywir yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Cyfraith Cyhuddiad Ffug yn Emiradau Arabaidd Unedig: Risgiau Cyfreithiol o Adroddiadau Heddlu Ffug, Cwynion, Cyhuddiadau Ffug ac Anghywir

Gall ffeilio adroddiadau ffug gan yr heddlu, ffugio cwynion, a gwneud cyhuddiadau anghyfiawn fod yn ddifrifol canlyniadau cyfreithiol yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig (UAE). Bydd yr erthygl hon yn archwilio'r ddeddfaucosbau, a risgiau amgylch gweithredoedd o'r fath o dan yr Emiradau Arabaidd Unedig system gyfreithiol.

Beth Sy'n Gyfansoddi Cyhuddiad neu Adroddiad Ffug?

Mae cyhuddiad neu adroddiad ffug yn cyfeirio at honiadau sydd wedi'u ffugio'n fwriadol neu'n gamarweiniol. Mae tri phrif gategori:

 • Ni ddigwyddodd digwyddiadau: Ni ddigwyddodd y digwyddiad yr adroddwyd amdano o gwbl.
 • Hunaniaeth anghywir: Digwyddodd y digwyddiad ond cyhuddwyd y person anghywir.
 • Digwyddiadau camddehongli: Digwyddodd y digwyddiadau ond cawsant eu camliwio neu eu tynnu allan o'u cyd-destun.

Yn syml, mae ffeilio a di-sail or cwyn heb ei chadarnhau nid yw o reidrwydd yn golygu ei fod yn ffug. Rhaid cael tystiolaeth o gwneuthuriad bwriadol or ffugio gwybodaeth.

Mynychder Adroddiadau Ffug yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Nid oes unrhyw ystadegau manwl gywir ar gyfraddau adrodd ffug yn yr Emiradau Arabaidd Unedig. Fodd bynnag, mae rhai cymhellion cyffredin yn cynnwys:

 • Dial neu ddial
 • Osgoi atebolrwydd am gamymddwyn gwirioneddol
 • Ceisio sylw neu gydymdeimlad
 • Ffactorau salwch meddwl
 • Gorfodaeth gan eraill

Adroddiadau ffug am wastraff adnoddau heddlu ar ymlid gwyddau gwylltion. Gallant hefyd gael effaith ddifrifol ar y enw da ac cyllid o bobl ddiniwed yn cael eu cyhuddo ar gam.

Cyfreithiau Ynghylch Cyhuddiadau ac Adroddiadau Ffug yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Mae yna nifer o gyfreithiau yn yr Emiradau Arabaidd Unedig cod troseddol sy’n berthnasol i honiadau ac adrodd ffug:

Erthygl 266 – Cyflwyno Gwybodaeth Anwir

Mae hyn yn gwahardd pobl rhag rhoi datganiadau neu wybodaeth ffug yn fwriadol iddynt awdurdodau barnwrol neu weinyddol. Mae troseddwyr yn wynebu garchar hyd at 5 mlynedd.

Erthyglau 275 a 276 – Adroddiadau Anwir

Mae'r rhain yn ymdrin â chwynion ffug a wneir yn benodol i swyddogion gorfodi'r gyfraith. Yn dibynnu ar ddifrifoldeb, mae'r canlyniadau'n amrywio o dirwyon hyd at ddegau o filoedd o AED a dros flwyddyn o amser carchar.

Cyhuddiadau Difenwi

Gallai pobl sy'n cyhuddo rhywun ar gam o drosedd na wnaethant hefyd wynebu atebolrwydd sifil am ddifenwi, gan arwain at gosbau ychwanegol.

Ffoniwch ni nawr am apwyntiad brys yn +971506531334 +971558018669

Gwneud Cyhuddiadau Ffug Yn Erbyn Rhywun

Os ydych chi'n ddioddefwr adroddiad ffug, mae'n well cysylltu â chyfreithiwr troseddol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig. Profi twyll bwriadol yn hytrach na dim ond gwybodaeth anghywir sy'n allweddol. Mae tystiolaeth ddefnyddiol yn cynnwys:

 • Cyfrifon llygad-dyst
 • Recordiadau clyweled
 • Cofnodion electronig

Mae gan yr heddlu ac erlynwyr ddisgresiwn eang dros ffeilio cyhuddiadau ffurfiol yn erbyn hawlwyr ffug. Mae'n dibynnu ar y argaeledd tystiolaeth a difrifoldeb o ddifrod a achoswyd.

Ateb Cyfreithiol Arall i'r Cyhuddedig Anwir

Y tu hwnt i erlyniad troseddol, gall pobl sy'n cael eu niweidio gan gwynion ffug fynd ar drywydd:

 • Achosion cyfreithiol sifil - I hawlio iawndal ariannol am effeithiau ar enw da, treuliau, trallod emosiynol ac ati. Mae baich y prawf yn seiliedig ar a “cydbwysedd tebygolrwydd”.
 • Cwynion difenwi – Pe bai’r honiadau’n achosi niwed i enw da ac yn cael eu rhannu â thrydydd partïon.

Dylid gwerthuso opsiynau atebolrwydd yn ofalus gydag ymgyfreithiwr Emiradau Arabaidd Unedig profiadol.

Siopau cludfwyd allweddol ar risgiau cyfreithiol

 • Mae adroddiadau ffug yn aml yn anystwyth garchar brawddegau, dirwyon, neu'r ddau o dan gyfraith Emiradau Arabaidd Unedig.
 • Maent hefyd yn agor atebolrwydd sifil ar gyfer difenwi ac iawndal.
 • Gall y sawl a gyhuddir ar gam fynd ar drywydd cyhuddiadau troseddol ac achosion cyfreithiol o dan amodau penodol.
 • Mae ffeilio cwyn ffug yn achosi straen difrifol a chamdriniaeth annheg.
 • Mae'n gwastraffu adnoddau heddlu eu hangen ar gyfer ymladd troseddau gwirioneddol.
 • Hyder y cyhoedd mewn gorfodi'r gyfraith yn dioddef, sydd o fudd i droseddwyr.

Barn Arbenigwyr ar Gyhuddiadau Ffug

“Mae ffeilio adroddiad ffug gan yr heddlu nid yn unig yn anghyfrifol, mae’n drosedd ddifrifol a all gael canlyniadau dinistriol i’r sawl a gyhuddir ac i’r gymuned.” - John Smith, Arbenigwr Cyfreithiol

“Wrth geisio cyfiawnder, rhaid i wirionedd drechu. Trwy ddal unigolion yn atebol am adroddiadau ffug, rydym yn diogelu cywirdeb y system gyfreithiol.” - Susan Miller, Ysgolhaig Cyfreithiol

“Cofiwch, gall un cyhuddiad, hyd yn oed os yw wedi'i brofi'n ffug, daflu cysgod hir. Defnyddiwch eich llais yn gyfrifol a chyda pharch at y gwir.” - Christopher Taylor, Newyddiadurwr

Cwestiynau Cyffredin

C: Beth yw cosbau cyffredin am adrodd ffug yn yr Emiradau Arabaidd Unedig?

A: Maent yn amrywio o ddirwyon o 10,000-30,000 AED a dros flwyddyn yn y carchar yn dibynnu ar ddifrifoldeb o dan Erthyglau 275 a 276. Mae atebolrwydd sifil ychwanegol hefyd yn bosibl.

C: A all rhywun wneud cyhuddiad anghywir yn ddamweiniol?

A: Nid yw rhoi gwybodaeth anghywir ynddo'i hun yn anghyfreithlon. Ond mae darparu manylion ffug yn fwriadol i gamarwain awdurdodau yn drosedd.

C: A oes canlyniadau cyfreithiol i adrodd ffug ar-lein?

A: Ydy, mae ffugio honiadau ar wefannau, cyfryngau cymdeithasol, e-bost ac ati yn dal i fod â risgiau cyfreithiol fel adrodd ffug all-lein.

C: Beth ddylwn i ei wneud os caf fy nghyhuddo ar gam?

A: Cysylltwch ar unwaith â chyfreithiwr troseddol arbenigol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig. Casglu tystiolaeth berthnasol. Ystyriwch opsiynau fel achosion cyfreithiol ar gyfer iawndal neu amddiffyniad ffurfiol yn erbyn cyhuddiadau.

Geiriau terfynol

Mae ffeilio cwynion ffug a gwneud i fyny honiadau yn tanseilio Emiradau Arabaidd Unedig yn ddifrifol system gyfiawnder. Mae'n bwysig i drigolion ymddwyn yn gyfrifol fel cyhuddwyr ac osgoi cyhuddiadau di-sail. Mae aelodau'r cyhoedd hefyd yn chwarae rhan allweddol trwy wthio yn ôl yn erbyn lledaenu adroddiadau ffug ar-lein ac all-lein. Gyda doethineb a gonestrwydd, gall pobl amddiffyn eu hunain a'u cymuned.

Ffoniwch ni nawr am apwyntiad brys yn +971506531334 +971558018669

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig