Cwmnïau'r Gyfraith Dubai

Damwain Beic neu Beic Modur

Dioddefwyr

Bob blwyddyn, mae llawer o bobl yn dioddef damweiniau ffordd oherwydd ymddygiad esgeulus a gyrru brech. Mae achosion damweiniau beic a beic modur yn Dubai wedi cynyddu dros y blynyddoedd, gan anafu pobl ddi-ri a hyd yn oed ladd ychydig.

mewn damwain beic neu feic modur

ceisio iawndal gan y troseddwr

Os ydych wedi bod mewn damwain beic neu feic modur a achoswyd oherwydd nad oedd bai arnoch chi'ch hun, mae gennych hawl i ofyn am iawndal gan y troseddwr. Y ffordd orau o wneud hynny yw llogi cyfreithiwr damweiniau beic neu atwrnai damweiniau beic modur yn Dubai.

Achosion Cyffredin Damwain Beic neu Beic Modur

Yn Dubai, gellir achosi achosion cyffredin damweiniau beic neu feic modur oherwydd llawer o ffactorau. Mae rhai o'r rhain yn cynnwys:

 • Goryrru
 • Gyrru meddw
 • Galw neu anfon neges destun wrth yrru
 • Ddim yn dilyn rheolau traffig
 • Camweithio offer
 • Lôn anghyfreithlon yn newid
 • Amodau peryglus ar y ffyrdd
 • Cynffon yn rhy agos
 • Gyrwyr dibrofiad
 • Agwedd ddiofal wrth yrru

Beth i'w wneud ar ôl damwain neu ddamwain?

Gall yr hyn a wnewch ar ôl cymryd rhan mewn damwain beic neu feic modur effeithio ar eich diogelwch, paratoi'r ffordd ar gyfer ceisio iawndal llwyddiannus, ac atal y parti arall rhag rhoi'r bai arnoch chi. Rhestrir ychydig o bethau pwysig i'w gwneud ar ôl damwain damwain isod:

 1. Ewch i le diogel i osgoi damweiniau eraill a rhoi sylw i'ch anafiadau os ydyn nhw'n ddifrifol. Ceisiwch driniaeth feddygol os oes angen.
 2. Cysylltwch â'r heddlu ac awdurdodau eraill.
 3. Casglwch dystion llygad a thystiolaeth trwy dynnu lluniau. Peidiwch â ffoi o'r safle.
 4. Rhowch wybod i'ch cwmni yswiriant a dywedwch wrthynt bob manylyn.
 5. Ceisiwch gynrychiolaeth gyfreithiol trwy ffonio atwrnai anaf personol neu gyfreithiwr.

Mathau o Anafiadau i Ddamweiniau

Gall mân ddamweiniau arwain at anafiadau bach fel toriadau neu drawma cyhyrau. Fodd bynnag, gall damweiniau mawr achosi anafiadau difrifol a hyd yn oed marwolaeth. Rhestrir y mathau mwyaf cyffredin o anafiadau damweiniau y gellir eu hachosi oherwydd damweiniau beic neu feic modur isod:

 • Esgyrn wedi torri a dadleoli
 • Trawma'r pen a'r gwddf
 • Lacerations a chreithio
 • Anabledd parlys neu barlys
 • Anafiadau ymennydd
 • Trawma llinyn asgwrn y cefn a chefn
 • Anaf difrifol yn yr abdomen neu'r gefnffordd

Atebolrwydd ac Iawndal

O'i gymharu â damweiniau ceir, gall damwain beic modur neu feic gostio hyd at 12 gwaith yn fwy i chi. Fel dioddefwr y ddamwain, gallwch geisio iawndal am ein biliau meddygol presennol ac yn y dyfodol, trawma emosiynol oherwydd poen a dioddefaint, colli cyflog neu enillion, ac iawndal cosbol neu golli eiddo.

Fodd bynnag, i hawlio iawndal yn llwyddiannus, rhaid i chi argyhoeddi'r barnwyr nad chi oedd yr un ar fai a'ch bod wedi dilyn yr holl reolau pwysig. Fel arall, efallai y cewch eich dal yn gyfrifol. Er enghraifft, os nad oeddech yn gwisgo helmed wrth yrru, efallai y byddwch hefyd yn atebol.

Sut gall Cyfreithiwr Helpu?

Gall atwrnai neu gyfreithiwr anafiadau personol da sy'n arbenigo mewn damweiniau beic neu feic modur yn Dubai eich helpu gyda'ch achos damwain beic neu feic modur oherwydd eu bod yn gyfarwydd â'r gyfraith ac yn delio ag achosion di-ri o'r fath. Heb gyfreithiwr da sy'n arbenigo mewn damweiniau beic neu feic modur ar eich ochr chi, mae'n anodd hawlio iawndal gan nad ydych chi'n gwybod sut i fwrw ymlaen â'r achos.

Gallant nid yn unig eich tywys gyda'r broses gymhleth ond hefyd sicrhau nad ydych yn cael eich dal yn gyfrifol am y ddamwain neu o leiaf, lleihau'r siawns. Yn ogystal, trwy eich cynrychioli yn y llys barn, gall cyfreithiwr medrus drafod ar eich rhan yn ystod achos cyfreithiol neu gael yr iawndal gorau posibl.

atwrnai anaf personol neu gyfreithiwr

Atwrnai neu gyfreithiwr anafiadau personol arbenigol sy'n arbenigo mewn damweiniau beic neu feic modur yn Dubai

Sgroliwch i'r brig