Ydych chi'n Ddioddefwr Damweiniau Yfed a Gyrru yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Damweiniau Gyrru ac Yfed yn yr Emiradau Arabaidd UnedigGwaherddir yfed a gyrru damweiniau yn yr Emiradau Arabaidd Unedig ac un o'r achosion a wylir fwyaf yn y wladwriaeth. Yn wahanol i leoedd eraill, nid oes gan yr Emiradau Arabaidd Unedig derfyn alcohol alcohol cyfreithiol. Gellid cymryd camweddwyr i'r ddalfa am hyd at 48 awr, ac mae'n debygol y bydd yn rhaid i'r modurwr roi samplau wrin a gwaed i benderfynu a oes awgrymiadau o unrhyw feddwon. Gellid cyfeirio un wedyn at yr erlyniad cyhoeddus, sy'n mynnu cosb yn y llysoedd ar sail difrifoldeb y drosedd ac a fydd yn dadansoddi hanes troseddol y gyrrwr.

 1. Rhaid i wneuthurwyr anghywir gymryd dosbarth diogelwch ar y ffyrdd cyn cael caniatâd yn ôl ar eich ffordd.
 2. Rhag ofn bod modurwr o dan y dylanwad mewn gwrthdrawiad, mae'n debyg y bydd yr yswiriant yn ddi-rym (hyd yn oed os methodd ag achosi'r anaf).

Mathau o Ddamweiniau Yfed a Gyrru yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Mae cyfran enfawr o anafiadau ar y ffyrdd yn gysylltiedig â gyrru'n feddw. Y peth eironig, serch hynny, yw'r gyrrwr meddw yn ymddangos yn y ddamwain yn ddianaf tra bod modurwr neu'r byddai gwrthwynebydd diniwed yn dioddef cryn dipyn o niwed. Y gwir yw, mae ychydig o'r niwed hyn mor angheuol fel y gallant achosi marwolaeth ar unwaith. Mae damweiniau gyrru meddw yn dal i ddigwydd tra nad yw'r awdurdodau wedi bod yn esgeulus o fewn eu cyfrifoldebau o gynghori'r bobl na fydd yfed a gyrru yn mynd yn dda gyda'i gilydd.

Mae yna amrywiaeth o anafiadau yfed a gyrru:

 • Ymhlith yr aml iawn, serch hynny, mae cyflymder gormodol y cerbyd. Weithiau, mae'r rhain yn digwydd pan fydd dau yrrwr meddw ar gerbydau sy'n wahanol yn dechrau syfrdanu ei gilydd ynghylch pwy yw'r gyrrwr mwyaf. Ar hyn o bryd, gallant gychwyn ras o ffurflenni yn awtomatig yng nghanol ffordd brysur neu briffordd. Ni fydd yn cymryd yn hir nes bydd un ohonyn nhw'n mynd i ddamwain i mewn i gerbyd sy'n ddieuog. Yn naturiol, byddai gadael peryglus yn cyd-fynd â'r math hwn o yrru, fel nhw yw'r unig gerbydau go iawn sy'n teithio.
 • Pan nad yw'r gyrrwr meddw yn stopio mewn golau coch mae math gwahanol o anaf yfed a gyrru yn digwydd. Gall gyrru mewn tywydd peryglus tra islaw dylanwad gwirodydd fod yn achos ychwanegol o anaf yfed a gyrru. Yn naturiol, byddai cyfadrannau'r gyrrwr, a fyddai'n arwain at ddifrod ei bŵer i wneud dewisiadau llwyddiannus, yn cael eu heffeithio gan y bwio.
 • Mathau eraill o ddamweiniau yfed a gyrru yn cynnwys damweiniau pen ôl a phen blaen. Pe byddech chi wedi dioddef yn ddiniwed o'r mathau hyn o anafiadau mewn un ac wedi dioddef rhywfaint o niwed, byddai wedi bod yn ddoeth ceisio cyngor gan atwrnai damweiniau DUI ar unwaith er mwyn i chi allu cymryd mesurau cyfreithiol eraill sy'n briodol. . O ran faint o anafiadau a gawsoch, efallai y bydd eich atwrnai yn ei gwneud yn ofynnol i'r drwgweithredwr dalu costau eraill yn ogystal â'ch ysbyty.

Gall Effaith Damweiniau Yfed a Gyrru yn yr Emiradau Arabaidd Unedig ac Atwrnai Anaf Personol Helpu

Damweiniau Gyrru ac Yfed yn yr Emiradau Arabaidd UnedigRoedd cynyddodd nifer y damweiniau damweiniau yfed a gyrru yn Emiradau Arabaidd Unedig 175 y cant. Mae anafusion yn dioddef anafiadau difrifol sy'n golygu na allant ofalu amdanynt eu hunain ac sydd angen sylw o ddydd i ddydd gan aelodau'r cartref a nyrsys, ynghyd â thriniaeth adsefydlu. Efallai y gallai rhywun wella i raddau o'ch anafiadau. Mae ansawdd eich bywyd yn parhau i gael ei effeithio'n ddifrifol. Ni allwch ddychmygu diwrnod heb boen yn eich coes neu'ch cefn.

Pan mai chi neu rywun rydych chi'n poeni amdano, rydych chi'n haeddu cael iawndal am y dioddefaint yn ogystal â'r effaith y mae'r ddamwain wedi'i chael ar eich oes. Am y rheswm hwn, awgrymir eich bod yn syml cysylltwch ag a Cyfreithiwr Anafiadau Personol, yn enwedig atwrnai ag arbenigedd sy'n cynrychioli dioddefwyr anafiadau yfed a gyrru.

Gall Cyfreithiwr Anaf Personol:

 1. Yn gallu defnyddio therapyddion, meddygon a'ch darparwr yswiriant i sicrhau eich bod yn derbyn y gofal meddygol priodol, yn enwedig pan fydd cwmnïau yswiriant eisiau torri corneli mewn unrhyw ffordd y gallent.
 2. A cyfreithiwr gwnewch yn siŵr eich bod yn derbyn gofal yn y tymor hir, ac yn gallu arsylwi eich bod yn syml yn cael iawndal am y boen a'ch dioddefaint yn ogystal â'ch anwyliaid wedi goroesi.
 3. Gall yr atwrnai hefyd sylweddoli pa un sy'n cael eich digolledu am gyflogau coll yn y dyfodol oherwydd eich anallu neu'ch gallu cyfyngedig i weithio.
 4. Yn bennaf, cyfreithiwr anafiadau personol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, Dubai, Abu Dhabi a Sharjah yw gallu eiriol dros yr hawliau a cheisio cyfiawnder i chi yn bersonol yn ystod cyfnod hynod gythryblus yn ystod eich oes. Trwy'r amser oni bai eich bod yn gwneud hynny, nid ydynt yn casglu arian parod, sy'n golygu bod gennych bopeth i'w gael trwy gysylltu ag un a dim i'w golli.
 5. Eich gall atwrnai ddod o hyd i ddulliau ar y ffordd orau i gael eich dyledus pe bai'r camwedd yn proffesu na fydd ganddo swm enfawr o arian i dalu'r iawndal a achosodd. Eich Cyfreithiwr Anafiadau Personol mae gan y dewis bob amser hawlio iawndal gan eich asiantaeth yswiriant gan y gyrrwr meddw.

Erlynydd Emiradau Arabaidd Unedig yn Rhybuddio Damweiniau Yfed a Gyrru:

Pobl byth i fynd y tu ôl i'r llyw ar ôl un ddiod - mae cael dim ond ychydig bach o alcohol yn drosedd.

Esboniodd Mr Hafani fod yr achosion yn ymwneud â chenedligrwydd amrywiol, ond yn bennaf pobl nad oeddent yn dod o genhedloedd Arabaidd ac nid yn Fwslimiaid.

Ar ôl bod mewn gwrthdrawiad yn gyffredinol fe'u canfuwyd.

Roedd mae'r gyfraith yn nodi bod cael ei feddwi y tu ôl i'r olwyn yn cymryd dirwy o leiaf Dh20, mae'n debyg y bydd 24 pwynt du yn eich trwydded, 000, yn ogystal â'ch cerbyd yn cael ei atafaelu am 60 diwrnod.

Er mwyn annog modurwyr i beidio, bydd swyddogion heddlu yn patrolio ger clybiau a chyrchfannau gwyliau sy'n gweini.

Roedd mae mwy o wyliadwriaeth hefyd yn bwriadu osgoi unrhyw ymddygiad a allai amharu ar y llif traffig ac ymyrraeth gadarn, eglurodd.

Damweiniau Yfed a Gyrru yn yr Emiradau Arabaidd Unedig yn Digwydd yn Ddyddiol: Tarian Eich Hun

Efallai nad ydych yn ymwybodol o bwy sydd mewn perygl neu anafiadau yfed a gyrru cyffredin. Nid yw anafiadau gyrru meddw wedi'u cyfyngu i oedolion.

Mae gwrthdrawiadau cerbydau modur yn digwydd ar gyfer amrywiaeth o gymhellion, ond mae'r rheini'n anafiadau y gellid yn sicr eu hatal trwy ymatal rhag eich tasg sy'n beryglus pan fydd galw am bethau fel tecstio a bwcio. Ar ôl cael ychydig o ddiodydd fodd bynnag hyd yn oed rhag ofn eich bod chi'n deall peidio ag yfed a gyrru efallai y byddwch chi'n gwneud rhywbeth annisgwyl.

Mae gyrru ar ôl yfed yn cael ei feintioli o gynnwys alcohol gwaed y modurwr. Yn anffodus mae rhai unigolion yn mynd y tu ôl i'r llyw ac yn torri'r gyfraith.

Ar ôl i chi ddysgu bydd angen i chi yrru, y brif reol yw peidio ag yfed. Gall y cyngor hwn eich helpu i gadw'n glir o wneud dewis gwael a pharhau â gofal am y broblem:

 • Rhowch ddigon o amser i'ch corff wella o'r effaith alcohol.
 • Peidiwch â chymryd yn ganiataol oherwydd mai dim ond cwrw ydych chi nad ydych chi'n ddrwg i weithredu cerbyd, mae diod yn ddiod a hefyd rhaid i chi beidio â gyrru ar ôl yfed.
 • Gwnewch hyn gyda phobl rydych chi wir yn ymddiried ynddynt. Os ydych chi'n bwriadu yfed, neu'n archebu cael eich codi o fas gyda ffrind neu riant sobr.
 • Cadwch rif ffôn gwasanaeth cab yn eich waled eich hun yn ogystal ag arian brys.
 • Mae damweiniau gyrru ac yfed yn yr Emiradau Arabaidd Unedig yn tueddu nid yn unig i roi'r gyrrwr mewn perygl ond hefyd i gerddwyr a gyrwyr eraill. Peidiwch ag yfed a gyrru!

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

gwall: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!
Sgroliwch i'r brig