Dewch o Hyd i'r Cyfreithiwr Cywir Yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

goblygiadau cyfreithiol

Cyfreithiwr cymwys

Gyda'r amrywiaeth o ddewisiadau ar gael, gall fod yn llethol dod o hyd i'r gynrychiolaeth gyfreithiol gywir yn Dubai. Fodd bynnag, yn yr erthygl hon, fe welwch ychydig o awgrymiadau a fydd yn eich helpu i gadw'r cwnsler cyfreithiol gorau gyda'ch anghenion cyfreithiol yn ganolog.

rhaid iddynt ddarparu ymatebion prydlon a chwrtais

Dewch o hyd i'r atwrnai cywir

Gall dod o hyd i'r un iawn fod yn anodd.

P'un a oes angen cwnsler cyfreithiol arnoch ar gyfer busnes, eiddo tiriog, neu at ddibenion nod masnach / patent, neu angen cyfreithiwr sy'n arbenigwr mewn cyfraith mewnfudo, cyfraith droseddol, neu gyfraith teulu, mae system gyfreithiol Emiradau Arabaidd Unedig gallu diwallu anghenion ei ddinasyddion.

Beth bynnag yw eich rheswm dros geisio cwnsler cyfreithiol, mae'n hanfodol eich bod yn llogi'r cyfreithiwr cywir. Gyda'r amrywiaeth o ddewisiadau ar gael, gall fod yn llethol dod o hyd i'r gynrychiolaeth gyfreithiol gywir yn Dubai. Fodd bynnag, yn yr erthygl hon, fe welwch ychydig o awgrymiadau a fydd yn eich helpu i gadw'r cwnsler cyfreithiol gorau gyda'ch anghenion cyfreithiol yn ganolog.

Sut i Ddewis Cyfreithiwr

Wrth ddewis y cyfreithiwr cywir, y cam cyntaf yn y broses yw'r cam ymchwil. Mewn senario delfrydol, byddwch chi am ddechrau gydag enwau sawl cyfreithiwr, ac fel gyda phrynu'r mwyafrif o wasanaethau eraill, y lle gorau i ddechrau yn aml yw atgyfeiriadau.

Hefyd, adnodd gwych arall yw trwy gymdeithasau bar y wladwriaeth lle gallwch ddod o hyd i gyfreithwyr sy'n ymarfer yn y maes y mae angen cymorth arnoch chi arno. Mae ffynhonnell dda arall ar-lein, ac mae'r mathau hyn o adnoddau yn darparu mantais ychwanegol adolygiadau defnyddwyr sy'n caniatáu ichi weld rhyngweithiadau a graddfeydd pobl eraill o'r rhyngweithiadau hynny ag atwrnai penodol.

Cyfeiriadau Cyfreithiol yn Dubai

Cyfeirio ar lafar gwlad yw un o'r dulliau gorau ar gyfer lleoli cyfreithiwr yn yr Emiradau Arabaidd Unedig. Gallwch ofyn i ffrindiau, teulu a gweithwyr cow i ddarparu gwybodaeth am eu profiad gyda chyfreithiwr sy'n arbenigwr yn eich maes cyfraith. Fodd bynnag, cofiwch fod atgyfeiriadau mor ddefnyddiol pan ddechreuwch chwilio am gyfreithiwr cymwys sy'n arbenigo mewn cangen wahanol o'r gyfraith.

Os yw'ch coworker yn argymell cyfreithiwr troseddol gwych, nid yw hynny o reidrwydd yn golygu mai'r cyfreithiwr hwn yw'r person iawn i drin cyfraith eiddo. Mae yna lawer o wahanol arbenigeddau o ran arbenigedd a phrofiad cyfreithiol. Ni fydd cyfreithiwr a ymdriniodd ag achos eiddo eich ffrind yn feistrolgar yn ddefnyddiol i chi os yw'ch problemau cyfreithiol yn ymwneud â chyfraith patent. 

Ymchwil Am Eich Cyfreithiwr

Nid yw pob cyfreithiwr yr un peth. Nid oes ots a ydych chi'n dod o hyd i gwnsler cyfreithiol trwy chwilio ar Google neu drwy atgyfeirio ar lafar, mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod wedi ymchwilio i'w profiad a'u cymwysterau. Gallwch chi ddechrau trwy sganio eu gwefan, gwirio am adolygiadau gan gleientiaid eraill sydd wedi defnyddio eu gwasanaeth. Sicrhewch eich bod yn gofyn cwestiynau i'ch darpar gyfreithiwr sy'n ymwneud â'u profiad a'u haddysg. Er enghraifft, a ydyn nhw wedi delio ag unrhyw faterion cyfreithiol fel eich un chi o'r blaen? A oes amser yn eu hamserlen i roi sylw i'ch mater cyfreithiol? Ers pryd maen nhw wedi ymarfer y gyfraith yn yr Emiradau Arabaidd Unedig?

Gallwch chi gymryd cam arall a gofyn i gwnsler posib am hanes eu record. Mewn rhai achosion, gallai cyfreithiwr eich rhoi mewn cysylltiad â chleient blaenorol i drafod eu profiad. Ni ddylech fyth adael unrhyw beth i siawns o ran eich materion cyfreithiol. Wrth i chi ddysgu mwy am eich darpar gyfreithiwr, rydych chi'n fwy gwybodus am eich penderfyniad i gadw'r cwnsler cyfreithiol cywir.

Dewch o Hyd i Arbenigwr

Mae gan bob cyfreithiwr wahanol lefelau o arbenigedd. Maent yn arbenigo mewn meysydd penodol o'r gyfraith ac yn aml yn canolbwyntio eu harfer ar y gilfach benodol honno. Wrth benderfynu ar gyfreithiwr, rydych chi am ddewis rhywun sy'n arbenigwr yn eich maes cyfraith. Ni all cyfreithiwr sy'n arbenigo mewn cyfraith eiddo ddarparu'r amddiffyniad troseddol gorau. Pan ddewiswch gyfreithiwr, rhaid iddo fod yn rhywun sy'n brofiadol yn eich maes cyfraith. Yr hyn y mae hyn yn ei olygu yn y bôn yw y dylech ddod o hyd i berson sydd wedi astudio ac sydd wedi treulio nifer dda o flynyddoedd yn ymarfer yn y maes cyfraith yr ydych ei angen.

Dylech ystyried gofyn i gyfreithwyr eraill am eich darpar ymgeisydd. Mae cyfreithwyr yn ymwybodol o sgil ac enw da cyd-gyfreithwyr. Er enghraifft, efallai eich bod chi'n adnabod cyfreithiwr practis teulu dibynadwy sy'n adnabod cyfreithwyr gwych eraill sy'n arbenigo ym maes cyfraith eiddo. 

Mae cyfathrebu yn allweddol

Yn olaf, mae adeiladu perthynas gadarn a chyfathrebu da yn hanfodol er mwyn dod o hyd i'r cyfreithiwr cywir yn yr Emiradau Arabaidd Unedig. Nid ydych chi eisiau teimlo'n gyffyrddus â'ch cyfreithiwr yn unig, ond mae'n rhaid iddyn nhw allu cyfathrebu â chi a chreu'r math o sefyllfa y byddwch chi'n cwrdd â hi mewn ystafell llys. Sicrhewch eich bod yn darganfod am eu ffioedd cyn i chi gadw eu gwasanaethau a phenderfynu a ydych am i unrhyw un arall weithio ar eich achos. Ystyriwch ymweld â'u swyddfa gyfreithiol am daith. Gallwch ddysgu cymaint am gyfreithiwr dim ond trwy wylio sut mae eraill yn rhyngweithio mewn lleoliad proffesiynol, fel eu rhyngweithio a'u cyfathrebu â gweithwyr cow.

Yn y pen draw, mae gwasanaethau cyfreithiol yn union fel unrhyw gynnyrch arall. Rhaid i'r defnyddiwr doeth yn gyntaf gynnal ymchwil ddofn yn gyntaf cyn gwneud penderfyniad addysgedig. Yng ngoleuni'r awgrymiadau defnyddiol hyn, gallwch ddod o hyd i gyfreithiwr Emiradau Arabaidd Unedig sy'n meddu ar y sgiliau a'r rhinweddau personol sy'n diwallu'ch anghenion orau.

Gwiriwch Swyddfa Gyfraith Cyfreithiwr

Pan ymwelwch ag atwrnai a dod i mewn i'w swyddfa, gallwch ddod i gasgliadau diogel o'r hyn rydych chi'n ei weld a'i arsylwi. Gallwch ofyn am daith o amgylch y swyddfa, y tu hwnt i'r swyddfa a'r ystafell gynadledda lle byddwch chi'n aml yn cwrdd â'r cyfreithiwr. A yw swyddfa'r gyfraith yn drefnus, wedi'i threfnu'n iawn, ac yn rhedeg yn dda? Beth yw'r math o staff cymorth y mae'r cyfreithiwr yn eu cyflogi? A yw'r staff yn gyfeillgar ac yn barod i helpu? A yw swyddfa'r cyfreithiwr yn lleol ac yn hawdd ei chyrraedd? Pa ran o'r swyddfa sy'n wag? Gwyliwch am faneri coch fel staff anhapus, disarray torfol, swyddfeydd gwag, a galwadau ffôn yn cael eu gadael heb oruchwyliaeth.

Cadwch Gyfreithiwr Gonest

Ceisiwch y Rhai sydd â Phrofiad

gwall: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!
Sgroliwch i'r brig