Troseddau Ariannol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig a'u Canlyniadau

Mae trosedd ariannol yn cyfeirio at gweithgareddau anghyfreithlon ymwneud â thrafodion ariannol twyllodrus neu ymddygiad anonest er budd ariannol personol. Mae'n ddifrifol ac yn gwaethygu byd-eang mater sy'n galluogi troseddau fel gwyngalchu arian, ariannu terfysgaeth, a mwy. Mae'r canllaw cynhwysfawr hwn yn archwilio'r difrifol bygythiadau, pellgyrhaeddol effeithiau, diweddaraf tueddiadau, a mwyaf effeithiol atebion ar gyfer brwydro yn erbyn troseddau ariannol ledled y byd.

Beth yw Troseddau Ariannol?

Trosedd ariannol yn cwmpasu unrhyw troseddau anghyfreithlon cynnwys Cael arian neu eiddo trwy ddichell neu dwyll. Mae categorïau mawr yn cynnwys:

 • gwyngalchu arian: Guddio tarddiad a symudiad cronfeydd anghyfreithlon o gweithgareddau troseddol.
 • Twyll: Twyllo busnesau, unigolion, neu lywodraethau am elw neu asedau ariannol anghyfreithlon.
 • Seiberdrosedd: Lladrad wedi'i alluogi gan dechnoleg, twyll, neu drosedd arall er elw ariannol.
 • Masnachu mewnol: Camddefnyddio gwybodaeth cwmni preifat ar gyfer elw'r farchnad stoc.
 • Llwgrwobrwyo/llygredd: Cynnig cymhellion fel arian parod i ddylanwadu ar ymddygiadau neu benderfyniadau.
 • osgoi talu treth: Peidio â datgan incwm i osgoi talu trethi yn anghyfreithlon.
 • Cyllido terfysgaeth: Darparu arian i gefnogi ideoleg neu weithgareddau terfysgol.

Amrywiol dulliau anghyfreithlon helpu i guddio gwir berchenogaeth neu darddiad arian ac eraill asedau. Mae troseddau ariannol hefyd yn galluogi troseddau difrifol fel masnachu cyffuriau, masnachu mewn pobl, smyglo, a mwy. Mathau o ategment fel cynorthwyo, hwyluso neu gynllwynio i gyflawni'r troseddau ariannol hyn yn anghyfreithlon.

Mae technolegau soffistigedig a chysylltedd byd-eang yn galluogi troseddau ariannol i ffynnu. Fodd bynnag, ymroddedig byd-eang sefydliadau yn symud ymlaen yn integredig atebion i frwydro yn erbyn y bygythiad troseddol hwn yn fwy effeithiol nag erioed o'r blaen.

Mathau Mawr o Droseddau Ariannol yn Emiradau Arabaidd Unedig

Gadewch i ni archwilio rhai mathau mawr o droseddau ariannol sy'n hybu'r economi cysgodion byd-eang.

Gwyngalchu Arian

Mae adroddiadau proses glasurol of gwyngalchu arian yn cynnwys tri chyfnod allweddol:

 1. Lleoliad – Cyflwyno cronfeydd anghyfreithlon i mewn i'r system ariannol brif ffrwd trwy adneuon, refeniw busnes, ac ati.
 2. Haenu - Cuddio'r llwybr arian trwy drafodion ariannol cymhleth.
 3. Integreiddio - Integreiddio arian “glân” yn ôl i'r economi gyfreithlon trwy fuddsoddiadau, pryniannau moethus, ac ati.

Mae gwyngalchu arian nid yn unig yn cuddio elw trosedd ond hefyd yn galluogi gweithgareddau troseddol pellach. Gall busnesau ei alluogi yn anfwriadol heb sylweddoli. O ganlyniad, mae rheoliadau gwrth-wyngalchu arian byd-eang (AML) yn gorfodi rhwymedigaethau adrodd llymach a gweithdrefnau cydymffurfio i fanciau a sefydliadau eraill i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian. Mewn cam cadarnhaol, tynnwyd yr Emiradau Arabaidd Unedig o “restr lwyd” y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF) ym mis Chwefror 2024, gan nodi cynnydd y wlad wrth gryfhau ei rheoliadau AML.

O ganlyniad, byd-eang gwrth-wyngalchu arian (AML) mae rheoliadau yn gorfodi rhwymedigaethau adrodd llymach a gweithdrefnau cydymffurfio i fanciau a sefydliadau eraill fynd i'r afael â gwyngalchu arian. Gall atebion AI a dysgu peiriant y gen nesaf helpu i awtomeiddio canfod patrymau cyfrif neu drafodion amheus.

Twyll

Colledion byd-eang i twyll talu ei ben ei hun rhagori $ 35 biliwn yn 2021. Mae sgamiau twyll amrywiol yn trosoledd technoleg, lladrad hunaniaeth, a pheirianneg gymdeithasol i hwyluso trosglwyddiadau arian anghyfreithlon neu gael mynediad at gyllid. Mae mathau yn cynnwys:

 • Twyll cerdyn credyd/debyd
 • Sgamiau gwe-rwydo
 • Cyfaddawd busnes e-bost
 • Anfonebau ffug
 • Sgamiau rhamant
 • Cynlluniau ponzi/pyramid
 • Twyll hunaniaeth synthetig
 • Twyll cymryd drosodd

Mae twyll yn torri ymddiriedaeth ariannol, yn achosi trallod i ddioddefwyr, ac yn cynyddu costau i ddefnyddwyr a darparwyr ariannol fel ei gilydd. Mae dadansoddi twyll a thechnegau cyfrifo fforensig yn helpu i ddatgelu gweithgareddau amheus i sefydliadau ariannol ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith ymchwilio iddynt ymhellach.

“Mae troseddau ariannol yn ffynnu yn y cysgodion. Tywynnu golau ar ei gorneli tywyll yw’r cam cyntaf tuag at ei ddatgymalu.” - Loretta Lynch, cyn Dwrnai Cyffredinol yr Unol Daleithiau

Seiberdrosedd

Cynyddodd seiberymosodiadau yn erbyn sefydliadau ariannol 238% yn fyd-eang rhwng 2020 a 2021. Mae twf cyllid digidol yn ehangu cyfleoedd ar gyfer technoleg a alluogir seiberdroseddau ariannol fel:

 • Waled crypto/haciau cyfnewid
 • jacpotio ATM
 • Sgimio cardiau credyd
 • Dwyn manylion cyfrif banc
 • Ymosodiadau Ransomware
 • Ymosodiadau ar fancio symudol/waledi digidol
 • Twyll yn targedu gwasanaethau prynu-nawr-talu'n hwyrach

Gallai colledion i seiberdroseddu byd-eang fod yn fwy $ 10.5 trillion dros y pum mlynedd nesaf. Tra bod amddiffynfeydd seiber yn parhau i wella, mae hacwyr arbenigol yn datblygu offer a dulliau mwy soffistigedig o hyd ar gyfer mynediad heb awdurdod, torri data, ymosodiadau malware, a lladrad ariannol.

Ehangiad Treth

Dywedir bod lefelau osgoi ac efadu treth byd-eang gan gorfforaethau ac unigolion gwerth net uchel yn rhagori $500-600 biliwn y flwyddyn. Mae bylchau rhyngwladol cymhleth a hafanau treth yn hwyluso'r broblem.

osgoi talu treth yn erydu refeniw cyhoeddus, yn gwaethygu anghydraddoldeb, ac yn cynyddu dibyniaeth ar ddyled. Mae felly'n cyfyngu ar y cyllid sydd ar gael ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus hanfodol fel gofal iechyd, addysg, seilwaith, a mwy. Gall cydweithredu byd-eang gwell ymhlith llunwyr polisi, rheoleiddwyr, busnesau a sefydliadau ariannol helpu i wneud systemau treth yn decach ac yn fwy tryloyw.

Troseddau Ariannol Ychwanegol

Mae mathau mawr eraill o droseddau ariannol yn cynnwys:

 • Masnachu mewnol – Camddefnyddio gwybodaeth nad yw'n gyhoeddus ar gyfer elw'r farchnad stoc
 • Llwgrwobrwyo/llygredd – Dylanwadu ar benderfyniadau neu weithgareddau drwy gymhellion ariannol
 • Osgoi sancsiynau – Trechu sancsiynau rhyngwladol er elw
 • Ffugio - Cynhyrchu arian cyfred ffug, dogfennau, cynhyrchion, ac ati.
 • Smyglo – Cludo nwyddau/cronfeydd anghyfreithlon ar draws ffiniau

Mae troseddau ariannol yn cydgysylltu â bron pob math o weithgareddau troseddol – o gyffuriau anghyfreithlon a masnachu mewn pobl i derfysgaeth a gwrthdaro. Mae amrywiaeth a maint y broblem yn golygu bod angen ymateb byd-eang cydgysylltiedig.

Cosbau am wahanol Droseddau Ariannol yn Emiradau Arabaidd Unedig

Trosedd AriannolDeddf(au) PerthnasolYstod Cosb
Gwyngalchu ArianCyfraith Ffederal Rhif 4/2002 (fel y'i diwygiwyd)3 i 10 mlynedd o garchar a/neu hyd at AED dirwy 50 miliwn
TwyllCyfraith Ffederal Rhif 3/1987 (fel y'i diwygiwyd)Yn amrywio, ond yn gyffredinol hyd at 3 blynedd o garchar a/neu ddirwyon
SeiberdroseddCyfraith Ffederal Rhif 5/2012 (fel y'i diwygiwyd)Dirwyon o AED 50,000 i AED 3 miliwn, a/neu hyd at 10 mlynedd o garchar
Ehangiad TrethArchddyfarniad Ffederal-Cyfraith Rhif 6/2017Dirwyon o AED 100,000 i AED 500,000 a charchariad posibl
FfugioCyfraith Ffederal Rhif 6/1976Hyd at 10 mlynedd o garchar a/neu ddirwyon
Llwgrwobrwyo/LlygreddCyfraith Ffederal Rhif 11/2006 (fel y'i diwygiwyd)Hyd at 7 mlynedd o garchar a/neu hyd at AED dirwy o 1 miliwn i roddwyr a derbynwyr
Masnachu MewnolCyfraith Ffederal Rhif 8/2002 (fel y'i diwygiwyd)Hyd at 5 mlynedd o garchar a/neu hyd at AED dirwy o 10 miliwn

Ymchwilio ac Erlyn i Droseddau Ariannol yn Dubai

Ymchwiliad i Droseddau Ariannol yn Dubai:

 1. Adrodd: Hwylusir adrodd am achosion o droseddau ariannol trwy sianeli dynodedig, naill ai trwy gysylltu â Heddlu Dubai neu'r awdurdod rheoleiddio ariannol perthnasol, yn dibynnu ar natur y drosedd. Er enghraifft, byddai gweithgareddau amheuaeth o wyngalchu arian yn cael eu hadrodd i'r Uned Gwybodaeth Ariannol (FIU).
 2. Ymchwiliad Cychwynnol: Mae'r cam hwn yn dechrau gyda chasglu tystiolaeth gynhwysfawr, sy'n cwmpasu dadansoddiad manwl o gofnodion ariannol, cynnal cyfweliadau â thystion perthnasol, a chydweithrediad synergaidd rhwng Heddlu Dubai, Erlyn Cyhoeddus, ac unedau arbenigol fel Adran Diogelwch Economaidd Dubai.
 3. Cydweithrediad Gwell: Mae Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth a sefydlwyd yn ddiweddar rhwng Swyddfa Weithredol AML/CFT yr Emiradau Arabaidd Unedig a Heddlu Dubai wedi atgyfnerthu'r dull cydweithredol, a thrwy hynny ychwanegu at y galluoedd ymchwiliol i frwydro yn erbyn troseddau ariannol yn fwy effeithiol.

Erlyn Troseddau Ariannol yn Dubai:

 1. Erlyniad Cyhoeddus: Ar ôl casglu tystiolaeth sylweddol drwy'r broses ymchwiliol, cyflwynir yr achos i'r Erlyniad Cyhoeddus, lle mae erlynwyr yn gwerthuso'r dystiolaeth yn drylwyr ac yn penderfynu a ddylid cychwyn cyhuddiadau ffurfiol yn erbyn y tramgwyddwyr honedig.
 2. System y Llys: Mae achosion lle mae cyhuddiadau'n cael eu dilyn wedyn yn cael eu dyfarnu yn Llysoedd Dubai, lle mae barnwyr diduedd yn llywyddu'r achos. Ymddiriedir i'r awdurdodau barnwrol hyn y cyfrifoldeb o asesu euogrwydd neu ddiniweidrwydd yn seiliedig ar werthusiad cynhwysfawr o'r dystiolaeth a gyflwynwyd, gan gadw'n gaeth at y deddfau Emiradau Arabaidd Unedig cymwys.
 3. Difrifoldeb y Gosb: Mewn achosion lle sefydlir euogrwydd, y barnwyr llywyddol sy'n pennu'r gosb briodol, sy'n gymesur â natur benodol a difrifoldeb y drosedd ariannol a gyflawnwyd. Gall y mesurau cosbol amrywio o gosbau ariannol sylweddol i ddedfrydau o garchar, gyda hyd y carchar yn gymesur â difrifoldeb y drosedd, fel y nodir yn statudau cyfreithiol yr Emiradau Arabaidd Unedig.

Rolau Sefydliadau Allweddol

Mae cyrff byd-eang amrywiol yn arwain ymdrechion byd-eang yn erbyn troseddau ariannol:

 • Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF) gosod safonau gwrth-wyngalchu arian (AML) a gwrthderfysgaeth sy'n cael eu mabwysiadu'n fyd-eang.
 • Swyddfa'r Cenhedloedd Unedig ar Gyffuriau a Throseddu (UNODC) yn darparu ymchwil, arweiniad, a chymorth technegol i aelod-wladwriaethau.
 • IMF a Banc y Byd asesu fframweithiau AML/CFT y wlad a darparu cymorth meithrin gallu.
 • RHYNGPOL yn hwyluso cydweithrediad yr heddlu i frwydro yn erbyn troseddau trawswladol trwy ddadansoddi cudd-wybodaeth a chronfeydd data.
 • Europol yn cydlynu gweithrediadau ar y cyd rhwng aelod-wladwriaethau'r UE yn erbyn rhwydweithiau troseddau trefniadol.
 • Grwp Egmont yn cysylltu 166 o Unedau Gwybodaeth Ariannol cenedlaethol ar gyfer rhannu gwybodaeth.
 • Pwyllgor Basel ar Oruchwyliaeth Bancio (BCBS) yn darparu arweiniad a chymorth ar gyfer rheoleiddio a chydymffurfiaeth fyd-eang.

Ochr yn ochr â chyrff trawslywodraethol, mae asiantaethau rheoleiddio cenedlaethol a gorfodi'r gyfraith fel Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Trysorlys yr UD (OFAC), Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol y DU (NCA), ac Awdurdod Goruchwylio Ariannol Ffederal yr Almaen (BaFin), banciau canolog Emiradau Arabaidd Unedig, ac eraill yn gyrru'n lleol. camau gweithredu sy'n cyd-fynd â safonau byd-eang.

“Nid arwyr sy’n ennill y frwydr yn erbyn troseddau ariannol, ond gan bobol gyffredin yn gwneud eu gwaith gydag uniondeb ac ymroddiad.” - Gretchen Rubin, awdur

Rheoliadau Cydymffurfiaeth Troseddau Ariannol Allweddol yn Emiradau Arabaidd Unedig

Mae rheoliadau cadarn a gefnogir gan weithdrefnau cydymffurfio uwch o fewn sefydliadau ariannol yn arfau hanfodol ar gyfer lliniaru troseddau ariannol yn fyd-eang.

Rheoliadau Atal Gwyngalchu Arian (AML).

Mawr rheoliadau gwrth-wyngalchu arian yn cynnwys:

 • Yr Unol Daleithiau Deddf Cyfrinachedd Banc a Deddf gwladgarwr
 • EU Cyfarwyddebau AML
 • DU ac Emiradau Arabaidd Unedig Rheoliadau Gwyngalchu Arian

Mae'r rheoliadau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau fynd ati i asesu risgiau, rhoi gwybod am drafodion amheus, cynnal diwydrwydd dyladwy cwsmeriaid, a chyflawni eraill cydymffurfiaeth rhwymedigaethau.

Wedi'u hatgyfnerthu gan gosbau sylweddol am beidio â chydymffurfio, nod rheoliadau AML yw cynyddu goruchwyliaeth a diogelwch ar draws y system ariannol fyd-eang.

Gwybod Eich Rheolau Cwsmer (KYC).

Adnabod eich cwsmer (KYC) mae protocolau yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau ariannol wirio hunaniaeth cleientiaid a ffynonellau cyllid. Mae KYC yn parhau i fod yn hanfodol ar gyfer canfod cyfrifon twyllodrus neu lwybrau arian sy'n gysylltiedig â throseddau ariannol.

Mae technolegau sy'n dod i'r amlwg fel dilysu ID biometrig, fideo KYC, a gwiriadau cefndir awtomataidd yn helpu i symleiddio prosesau'n ddiogel.

Adroddiadau Gweithgareddau Amheus

Adroddiadau gweithgarwch amheus (SARs) cynrychioli offer canfod ac atal hanfodol yn y frwydr yn erbyn gwyngalchu arian. Rhaid i sefydliadau ariannol ffeilio SARs ar drafodion amheus a gweithgareddau cyfrif i unedau gwybodaeth ariannol i'w hymchwilio ymhellach.

Gall technegau dadansoddeg uwch helpu i ganfod yr amcangyfrif o 99% o weithgareddau â gwarant SAR nad ydynt yn cael eu hadrodd yn flynyddol.

Yn gyffredinol, mae aliniadau polisi byd-eang, gweithdrefnau cydymffurfio uwch, a chydgysylltu cyhoeddus-preifat agos yn atgyfnerthu tryloywder ariannol ac uniondeb ar draws ffiniau.

Harneisio Technoleg yn Erbyn Troseddau Ariannol

Mae technolegau sy'n dod i'r amlwg yn cyflwyno cyfleoedd sy'n newid y gêm i wella atal, canfod ac ymateb i droseddau ariannol amrywiol yn ddramatig.

AI a Dysgu Peiriant

Deallusrwydd artiffisial (AI) ac dysgu peiriant mae algorithmau yn datgloi canfod patrymau o fewn setiau data ariannol enfawr ymhell y tu hwnt i alluoedd dynol. Mae cymwysiadau allweddol yn cynnwys:

 • Dadansoddeg twyll talu
 • Canfod gwrth-wyngalchu arian
 • Gwella seiberddiogelwch
 • Gwirio hunaniaeth
 • Adrodd amheus awtomataidd
 • Modelu a rhagweld risg

Mae AI yn ychwanegu at ymchwilwyr AML dynol a thimau cydymffurfio ar gyfer monitro, amddiffyn a chynllunio strategol uwch yn erbyn rhwydweithiau troseddol ariannol. Mae'n elfen hanfodol o seilwaith Troseddau Gwrth-Ariannol (AFC) cenhedlaeth nesaf.

“Mae technoleg yn gleddyf daufiniog yn y frwydr yn erbyn troseddau ariannol. Er ei fod yn creu cyfleoedd newydd i droseddwyr, mae hefyd yn ein grymuso gydag offer pwerus i’w holrhain a’u hatal.” – Cyfarwyddwr Gweithredol Europol Catherine De Bolle

Dadansoddeg Blockchain

Cyfriflyfrau cyhoeddus dryloyw fel Bitcoin ac Ethereum blockchain galluogi olrhain llif arian i nodi gwyngalchu arian, sgamiau, taliadau nwyddau pridwerth, cyllid terfysgol, a thrafodion a sancsiwn.

Mae cwmnïau arbenigol yn darparu offer olrhain blockchain i sefydliadau ariannol, busnesau crypto, ac asiantaethau'r llywodraeth ar gyfer goruchwyliaeth gryfach hyd yn oed gyda cryptocurrencies sy'n canolbwyntio ar breifatrwydd fel Monero a Zcash.

Biometreg a Systemau ID Digidol

Sicrhau technolegau biometrig fel olion bysedd, retina, ac adnabod wynebau yn disodli pasgodau ar gyfer dilysu hunaniaeth ymddiried. Mae fframweithiau ID digidol uwch yn cynnig mesurau diogelu cadarn rhag twyll sy'n gysylltiedig â hunaniaeth a risgiau gwyngalchu arian.

Integreiddiadau API

Rhyngwynebau rhaglennu cymhwysiad bancio agored (APIs) galluogi rhannu data yn awtomatig rhwng sefydliadau ariannol ar gyfer monitro traws-sefydliadol o gyfrifon cwsmeriaid a thrafodion. Mae hyn yn lleihau costau cydymffurfio tra'n gwella amddiffyniadau AML.

Rhannu Gwybodaeth

Mae mathau data troseddau ariannol pwrpasol yn hwyluso cyfnewid gwybodaeth gyfrinachol rhwng sefydliadau ariannol i gryfhau'r gwaith o ganfod twyll wrth gadw at brotocolau preifatrwydd data llym.

Gyda thwf esbonyddol mewn cynhyrchu data, mae syntheseiddio mewnwelediadau ar draws cronfeydd data helaeth yn cynrychioli gallu allweddol ar gyfer dadansoddi cudd-wybodaeth cyhoeddus-preifat ac atal troseddau.

Cydweithrediad Emiradau Arabaidd Unedig ag Interpol i Brwydro yn erbyn Troseddau Ariannol

Mae'r Emiradau Arabaidd Unedig yn cydnabod bygythiad difrifol troseddau ariannol yn gadarn ac mae'n cymryd camau pendant trwy gydweithio ag Interpol i'w brwydro:

Rhannu Cudd-wybodaeth

 • Mae'r Emiradau Arabaidd Unedig yn cyfnewid cudd-wybodaeth ag Interpol ar dueddiadau trosedd ariannol, teipolegau a rhwydweithiau troseddol.
 • Mae sianeli Interpol diogel yn galluogi rhannu gwybodaeth trawsffiniol am droseddwyr a amheuir a gweithgareddau anghyfreithlon.

Trosoledd Adnoddau Interpol

 • Mae'r Emiradau Arabaidd Unedig yn defnyddio cronfa ddata Canolfan Troseddau Ariannol a Gwrthlygredd Interpol ar droseddwyr ariannol.
 • Mae offer fel y Mecanwaith Talu Stop Byd-eang yn caniatáu rhewi trafodion amheus.
 • Mae cronfeydd data diogelwch morol yn helpu i nodi troseddau sy'n gysylltiedig â throseddau ariannol.

Gweithrediadau ar y Cyd

 • Mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith Emiradau Arabaidd Unedig yn cymryd rhan weithredol mewn gweithrediadau a gydlynir gan Interpol.
 • Mae'r rhain yn targedu manteision ariannol mawr, adennill asedau, a datgymalu rhwydweithiau troseddu.
 • Enghraifft ddiweddar: Ymgyrch Lionfish yn erbyn masnachu cyffuriau byd-eang.

Arweinyddiaeth Fyd-eang

 • Mae'r Emiradau Arabaidd Unedig yn hyrwyddo'r agenda troseddau gwrth-ariannol yn fforymau'r Cenhedloedd Unedig a FATF ochr yn ochr ag Interpol.
 • Mae'r ymgyrch hon yn cryfhau cydweithrediad rhyngwladol a safoni gwrthfesurau.

Trwy'r bartneriaeth aml-ddimensiwn hon sy'n cyfuno gwybodaeth, adnoddau, gweithrediadau ac arweinyddiaeth, mae'r Emiradau Arabaidd Unedig yn atgyfnerthu ei amddiffynfeydd ac yn hyrwyddo ecosystem ariannol fyd-eang ddiogel.

Effaith Troseddau Ariannol ar Economi'r Emiradau Arabaidd Unedig

Mae troseddau ariannol yn fygythiad sylweddol i sefydlogrwydd a thwf economaidd yr Emiradau Arabaidd Unedig. Mae'r effeithiau negyddol yn atseinio ar draws sectorau lluosog ac yn tanseilio ymdrechion y wlad i gynnal system ariannol gadarn a thryloyw. Mae troseddau ariannol wedi ymwreiddio’n ddwfn yn yr economi fyd-eang, gyda Swyddfa’r Cenhedloedd Unedig ar Gyffuriau a Throseddu (UNODC) yn amcangyfrif eu cyfanswm ar raddfa syfrdanol o 3-5% o CMC byd-eang, sy’n cynrychioli US$800 biliwn i $2 triliwn yn llifo drwy sianeli anghyfreithlon bob blwyddyn. .

Yn gyntaf, gall troseddau ariannol fel gwyngalchu arian, osgoi talu treth, a thwyll ystumio deinameg y farchnad a chreu maes chwarae anwastad i fusnesau cyfreithlon. Mae'r Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF) yn adrodd bod gwyngalchu arian yn unig yn dod i $1.6 triliwn y flwyddyn, sy'n cyfateb i 2.7% o CMC byd-eang. Gall hyn atal buddsoddiad tramor, llesteirio ymdrechion arallgyfeirio economaidd, a rhwystro entrepreneuriaeth ac arloesedd o fewn yr Emiradau Arabaidd Unedig.

At hynny, gall troseddau ariannol erydu ffydd y cyhoedd mewn sefydliadau ariannol ac asiantaethau'r llywodraeth, gan rwystro eu gallu i weithredu'n effeithiol. Gall hyn arwain at hedfan cyfalaf, gostyngiad mewn refeniw treth, a cholli hyder yn system ariannol yr Emiradau Arabaidd Unedig, gan rwystro datblygiad economaidd a rhagolygon twf yn y pen draw. Gall gwledydd sy'n datblygu gyda'i gilydd golli dros $1 triliwn y flwyddyn oherwydd osgoi ac efadu treth gorfforaethol, gan dynnu sylw at y canlyniadau economaidd difrifol.

Yn olaf, gall y costau sy'n gysylltiedig ag ymchwilio, erlyn ac adennill asedau a gollwyd i droseddau ariannol roi pwysau ar adnoddau gorfodi'r gyfraith ac adnoddau barnwrol yr Emiradau Arabaidd Unedig, gan ddargyfeirio arian oddi wrth feysydd hanfodol eraill o raglenni datblygu economaidd a lles cymdeithasol.

Mentrau gan Lywodraeth Emiradau Arabaidd Unedig i Brwydro yn erbyn Troseddau Ariannol

Yn gyntaf, mae'r Emiradau Arabaidd Unedig wedi cryfhau ei fframwaith cyfreithiol a rheoleiddiol trwy ddeddfu deddfau gwrth-wyngalchu arian (AML) ac ariannu gwrthderfysgaeth (CFT) cadarn. Mae'r cyfreithiau hyn yn gorfodi gweithdrefnau diwydrwydd dyladwy llym, gofynion adrodd, a chosbau am beidio â chydymffurfio.

Yn ail, mae'r llywodraeth wedi sefydlu asiantaethau a thasgluoedd arbenigol sy'n ymroddedig i ganfod, ymchwilio ac erlyn troseddau ariannol. Mae'r rhain yn cynnwys yr Uned Gwrth-wyngalchu Arian ac Achosion Amheus (AMLSCU) a'r Swyddfa Weithredol ar gyfer Gwrth-wyngalchu Arian ac Ariannu Gwrthderfysgaeth.

Yn drydydd, mae'r Emiradau Arabaidd Unedig wedi dwysáu ei gydweithrediad â sefydliadau rhyngwladol a chymheiriaid tramor. Mae hyn yn cynnwys cyfranogiad gweithredol mewn mentrau a arweinir gan y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF), Grŵp Egmont o Unedau Cudd-wybodaeth Ariannol, ac Interpol, fel y trafodwyd yn gynharach.

Yn olaf, mae'r llywodraeth wedi buddsoddi'n helaeth mewn meithrin gallu a chodi ymwybyddiaeth y cyhoedd. Mae hyn yn cynnwys rhaglenni hyfforddi ar gyfer gorfodi'r gyfraith, sefydliadau ariannol, a busnesau i wella eu gallu i nodi ac adrodd am weithgareddau amheus. Mae ymgyrchoedd ymwybyddiaeth y cyhoedd hefyd yn anelu at addysgu dinasyddion a thrigolion am risgiau a chanlyniadau troseddau ariannol.

Sgroliwch i'r brig