Sut i ddelio ag achosion ymosod yn Dubai

Mae yna nifer o ddeddfau ar waith i ddelio ag achosion ymosod, yn dibynnu ar ddifrifoldeb yr achos. Nid yw'r cod cosbi yn benodol ynghylch cosbau ar gyfer gwahanol fathau o achosion ymosod, ond mae'n cyflwyno fframwaith ar gyfer delio â nhw. Gall unigolyn neu grŵp o bobl ymosod yn erbyn rhywun arall, a allai fod wedi'i dargedu mewn un digwyddiad ynysig neu dro ar ôl tro mewn ymosodiad grŵp.

Beth yw ymosodiad?

Gellir diffinio ymosodiad fel “cymhwysiad grym yn anghyfreithlon i berson rhywun arall”. Cyfeirir at y math hwn o drosedd yn aml fel gweithred o drais ond nid yw o reidrwydd yn golygu anaf. O dan gyfreithiau Emiradau Arabaidd Unedig, mae cyswllt corfforol neu fygythiadau yn cael eu hystyried yn ymosodiad, ac mae pob ffurflen o dan erthyglau cod cosb 333 i 343.

Mae tri math o ymosodiad i fod yn ymwybodol ohonynt wrth drafod y pwnc hwn: bwriadol, esgeulus a hunan-amddiffyn.

 • Mae ymosodiad bwriadol yn digwydd pan fydd bwriad i achosi anaf penodol i berson heb gyfiawnhad nac esgus cyfreithiol.
 • Mae ymosodiad esgeulus yn digwydd pan fydd person yn achosi anaf i berson arall trwy esgeuluso'r gofal angenrheidiol a theg y byddai rhywun rhesymol yn ei ddefnyddio.
 • Gellir defnyddio hunan-amddiffyniad fel amddiffyniad pan gyhuddir person o ymosod mewn achosion lle maent wedi defnyddio mwy o rym nag a oedd yn rhesymol ofynnol i atal anaf neu golled.

Ffurfiau Ymosodiad

Ymosodiad ag arf marwol: Yn cynnwys defnyddio arf neu wrthrych y gellir ei ddefnyddio i anafu rhywun arall yn ddifrifol. Y gosb am y math hwn o ymosodiad yw carcharu a'r gofyniad posib i dalu arian gwaed o dan gyfraith Fwslimaidd.

 • Ymosod gyda'r bwriad o lofruddio: Mae hyn yn digwydd pan fydd unigolyn yn ceisio lladd rhywun arall, ond yn methu yn ei ymgais. Mae hefyd yn berthnasol pan fydd gweithredoedd unigolyn yn ei gwneud hi'n debygol i rywun farw o ganlyniad i'r gweithredoedd hynny. Mae'r math hwn o ymosodiad yn cario'r gosb o garchar a gall gynnwys talu arian gwaed o dan y gyfraith Fwslimaidd.
 • Ymosodiad sy'n arwain at farwolaeth: Pan fydd unigolyn yn achosi marwolaeth rhywun arall oherwydd ei ymosodiad, gellir ei gyhuddo o'r camymddwyn hwn sy'n cynnwys talu arian gwaed.
 • Batri Gwaethygol: Mae hyn yn berthnasol pan fydd unigolyn yn fwriadol yn achosi anafiadau difrifol i berson arall, neu os yw'r anafiadau'n anffurfio neu'n debygol o achosi marwolaeth.
 • Ymosodiadau gyda Batri: Mae hyn yn berthnasol os yw unigolyn yn bwriadu achosi niwed corfforol, ond nid gyda'r un graddau o ddifrifoldeb ag mewn batri gwaethygol.
 • Batri: Pan fydd unigolyn yn fwriadol yn cysylltu â pherson arall mewn modd niweidiol neu dramgwyddus heb gydsyniad gellir ei gosbi trwy garchar a gall gynnwys talu arian gwaed o dan gyfraith Fwslimaidd.
 • Ymosodiad Rhywiol a Batri: Ymosodiad rhywiol, tebyg i fatri, yw'r cyffwrdd tramgwyddus neu niweidiol bwriadol sy'n rhywiol ei natur.
 • Ymosodiad Domestig a Batri: Mae'r drosedd hon yn cynnwys bygythiad geiriol a grym corfforol yn erbyn person arall i gyflawni gweithredoedd rhywiol heb gydsyniad.

Troseddau Treisgar yn Dubai

Mae'r cosbau sydd ar waith am ymosod yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar natur y drosedd. Mae difrifoldeb trosedd yn cael ei farnu yn ôl y difrod a achoswyd ac a gafodd ei ragfwriadu ai peidio. Mae gan Dubai bolisi dim goddefgarwch yn erbyn troseddau treisgar mewn ymgais i addysgu preswylwyr ar eu heffaith ar gymdeithas Emiradau Arabaidd Unedig. O'r herwydd, mae'r cosbau am droseddau o'r fath yn galetach na'r rhai a roddir i'r rhai sy'n ymosod o ganlyniad i anghydfodau personol.

Yn ogystal ag ymosod, mae yna nifer o droseddau eraill y gellir eu hystyried yn droseddau treisgar. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Murder
 • Terfysgaeth - mae hyn yn cynnwys defnyddio trais yn erbyn y Wladwriaeth, ennyn ofn mewn unigolion, a chymell trais yn erbyn eraill.
 • Herwgipio - mae hyn hefyd yn berthnasol os yw unigolyn yn cael ei garcharu ar gam, yn ogystal â chipio unigolyn.
 • Torri rhyddid unigolion - mae hyn yn cynnwys mynd i mewn i gartref neu gar rhywun yn anghyfreithlon a'u gorfodi i adael eu teulu neu wlad.
 • Byrgleriaeth - ystyrir bod torri i mewn i breswylfa gyda'r bwriad o ddwyn oddi wrth y rhai sy'n byw yno yn drosedd dreisgar gyda dedfryd garchar gaeth ynghlwm o dan y deddfau cyffredinol.
 • Treisio - y gellir ei ystyried yn weithred o drais oherwydd ei natur o orfodi unigolyn arall i gymryd rhan yn erbyn ei ewyllys. Y gosb am dreisio yw carcharu a / neu ddirwy yn dibynnu a oedd y dioddefwr yn berson rhydd neu'n gaethwas ar y pryd.
 • Masnachu Cyffuriau - mae'r drosedd hon yn cario amser gorfodol yn y carchar a gall gynnwys talu swm sylweddol naill ai ar ffurf dirwy neu gosb.

Mae Angen Cyfreithiwr arnoch ar gyfer eich Achos Ymosodiad

Os ymosodwyd arnoch neu os bu rhywun yn ceisio ymosod arnoch, mae'n hanfodol eich bod yn ymwybodol o'r deddfau sydd ar waith ar gyfer y drosedd hon. Mae'r Emiradau Arabaidd Unedig yn rheoleiddio troseddau treisgar yn agos a gall cosbau fod yn ddifrifol os ceir nhw'n euog.

Bydd gan gyfreithiwr medrus sydd wedi delio â'r mathau hyn o achosion o'r blaen yr arbenigedd i'ch helpu i amddiffyn eich hawliau fel y gallwch ganolbwyntio ar gael triniaeth. Mae cyfreithiwr hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer darparu gwybodaeth am y deddfau penodol sy'n llywodraethu ymosodiadau yn Emiradau Arabaidd Unedig, yn ogystal â'r hyn y dylech ei ddisgwyl os cewch eich cymryd i ddalfa'r heddlu.

Ymosod ar Gyfreithwyr Amddiffyn yn Emiradau Arabaidd Unedig

O ran troseddau treisgar yn Emiradau Arabaidd Unedig, mae'r deddfau'n llym, a gall eu torri arwain at gosbau sylweddol. Mae taliadau ymosod yn aml yn dod gydag amser carchar hyd yn oed pan oedd y gwrthryfel yn ganlyniad anghydfod personol rhwng dau berson. Hyd yn oed os nad oeddech yn bwriadu achosi niwed neu dramgwydd, gellir ystyried amddiffyn eich hun yn ymosodiad sy'n cario dirwyon uchel neu amser carchar. Dyma pam ei bod yn bwysig cael cyfreithiwr o Dubai gan Amal Khamis Advocates and Legal Consultants wrth eich ochr chi trwy gydol y broses hon.

Mae cael gweithiwr proffesiynol profiadol yn eich cynrychioli yn gwneud byd o wahaniaeth yn y llys. Byddant yn gwybod sut i'ch amddiffyn orau yn erbyn y cyhuddiadau a gallant sicrhau bod eich hawliau'n cael eu cynnal trwy gydol yr holl broses dreial. Mae yna nifer o ffactorau sy'n mynd i reithfarn lwyddiannus, a gall arbenigedd cynrychiolydd cyfreithiol clyfar eich helpu chi i gyflawni'r hyn a allai fel arall ymddangos yn amhosibl.

Honiadau Ffug mewn Troseddau Ymosod

Ni waeth a oedd yr ymosodiad o ganlyniad i anghydfod personol ai peidio neu a wnaed at bwrpas, gall riportio digwyddiad ar gam ddod â chanlyniadau difrifol hefyd. Os canfyddir bod unigolyn wedi gwneud honiad ffug yn erbyn person arall gyda'r bwriad o achosi niwed, gellir ei gyhuddo a'i orfodi i wneud iawn am y drosedd hon. Mae rhai gweithdrefnau cyfreithiol ar waith i sicrhau y gellir profi honiadau o'r fath cyn pasio unrhyw ddyfarniad, ond dylai dioddefwyr troseddau o'r fath fod yn ymwybodol o hyd y gallai fod ôl-effeithiau am eu gweithredoedd.

Dylai unigolion sy'n wynebu cyhuddiadau ymosod siarad â chyfreithiwr o Dubai gan Amal Khamis Advocates and Legal Consultants cyn gynted â phosibl fel y gallant ddechrau llunio'r amddiffyniad gorau yn erbyn yr honiadau. Nid yn unig y mae gan y cynrychiolwyr cyfreithiol hyn fynediad at gyngor cyfreithiol proffesiynol, ond mae ganddynt hefyd y sgil i gael y dyfarniad gorau posibl i'w cleientiaid yn y llys.

Siaradwch â ni heddiw am ymgynghoriad cychwynnol am ddim.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

gwall: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!
Sgroliwch i'r brig