Hawliadau Cynhyrchion Diffygiol / Meddyginiaethau

peryglon

Rhaid i bob math o gynhyrchion, o eitemau cartref, i deganau, offer, cerbydau a pheiriannau diwydiannol gael eu gwneud a'u cynhyrchu mewn ffordd ddiogel. Dylai'r gwneuthurwr nodi'r holl beryglon rhagweladwy.

Meddyginiaethau Diffygiol a Chynhyrchion Fferyllol

atwrnai anaf personol i'ch helpu chi i fynd ar drywydd hawliad cynnyrch neu feddyginiaeth ddiffygiol.

Yna dylid rhybuddio am y peryglon hyn, eu gwarchod a'u dylunio i ffwrdd. Ond, os ydych chi'n dioddef o anaf oherwydd unrhyw gynnyrch neu feddyginiaeth, gallwch siarad ag atwrnai anaf personol i'ch helpu i fynd ar drywydd hawliad cynnyrch neu feddyginiaeth ddiffygiol.

Bob blwyddyn, ysgrifennir miliynau o feddyginiaethau presgripsiwn i helpu i leddfu neu wella effeithiau afiechyd neu salwch. Er bod llawer o gynhyrchion a meddyginiaethau fferyllol yn effeithiol ac yn ddiogel, gall y cynhyrchion hyn niweidio defnyddwyr o hyd. Y rhan fwyaf o'r amser, mae cwmnïau cyffuriau yn blaenoriaethu eu cyfranddalwyr a'u helw dros ddiogelwch cleifion.

Mae llawer o bobl yn methu ag ymchwilio i'r meddyginiaethau a ragnodir iddynt gan eu meddygon. Anaml y bydd pobl yn tybio na fydd cyffuriau a ragnodir gan feddyg yn achosi unrhyw niwed. Ond, am yr ychydig flynyddoedd diwethaf, dangosodd cyffuriau amrywiol bwysigrwydd gwybod pa feddyginiaethau rydych chi'n eu rhoi yn eich system. Gall cyfreithiwr hawliadau meddyginiaeth ddiffygiol arbenigol helpu dioddefwyr meddyginiaethau presgripsiwn niweidiol. Gyda chyngaws llwyddiannus yn erbyn diffygion fferyllol, gallwch adennill iawndal am gostau cyffuriau presgripsiwn, biliau meddygol yn ogystal â cholledion eraill a ddioddefodd oherwydd cyffur peryglus.

Mathau o ddiffygion cynnyrch

Mae tri math o ddiffygion ar gynhyrchion sy'n ffurfio hawliadau atebolrwydd cynnyrch:

  • Mae diffygion dylunio yn digwydd pan fydd gan gynnyrch ddyluniad diffygiol a achosodd eich anaf. Defnyddir dwy safon ar gyfer pennu diffygion dylunio, sef y safon risg-cyfleustodau a safon disgwyliadau defnyddwyr. Mae gan safon disgwyliadau defnyddwyr rywbeth i'w wneud â sut nad oedd cynnyrch yn cwrdd â disgwyliadau'r defnyddiwr. Yn y cyfamser, mae safon cyfleustodau risg yn delio ag a oedd defnyddio cynnyrch yn gorbwyso'r risg o'i ddefnyddio ai peidio.
  • Rhybuddion annigonol ar gynhyrchion yw pan fydd cynhyrchion yn methu â rhybuddio defnyddwyr yn gywir am beryglon a risgiau posibl sy'n gysylltiedig â'u defnyddio. Er enghraifft, nid oedd nam gweithgynhyrchu ar yr ysgol a brynoch yn ddiweddar ond nid oedd yn eich rhybuddio am ei therfyn pwysau, gan beri iddi dorri pan oeddech yn gosod blwch enfawr ar silff uchaf.
  • Mae diffygion gweithgynhyrchu ychydig yn wahanol oherwydd gallai'r cynnyrch gynnwys dyluniad cadarn ond mae'n ddiffygiol oherwydd gwall gweithgynhyrchu. Er enghraifft, gall y rhan fwyaf o'r ysgolion y mae cwmni'n eu cynhyrchu weithio'n iawn ond fe dorrodd yr ysgol a brynoch chi a gwneud ichi gwympo oherwydd gris a oedd ynghlwm yn anghywir. Mewn achosion o'r fath, nid yw dyluniad y cynnyrch yn ddiffygiol ond gwall gweithgynhyrchu ydoedd yn lle.

Cynnyrch neu feddyginiaeth ddiffygiol

Mae atwrnai cynnyrch neu feddyginiaeth ddiffygiol yn honni bod gan atwrnai y profiad angenrheidiol i'ch helpu i drafod setliadau gyda'r cwmnïau yswiriant yn ogystal â phartïon eraill yn eich rhan. Mae'r cyfreithwyr hyn hefyd yn atwrneiod treial medrus sy'n wybodus am y ffordd orau i'ch cynrychioli yn ystod eich achos atebolrwydd cynnyrch mewn treial yn y modd mwyaf ymosodol. Byddant hefyd yn egluro'ch holl opsiynau cyfreithiol i chi, yn eich tywys yn ystod y weithdrefn gyfreithiol ac yn gweithio'n galed i ddatrys eich pryderon cyfreithiol.

Rydym yn trin pob agwedd ar eich achos

Os ydych wedi dioddef anaf o ganlyniad i ddefnyddio cyffur fferyllol, efallai y bydd gennych hawliad cynhyrchion diffygiol. Mae angen cwnsler atwrnai anaf personol profiadol arnoch chi.

gwall: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!
Sgroliwch i'r brig