Mathau o Ddamweiniau yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Rydym yn gwmni cyfreithiol arbenigol sy'n ymdrin â sawl math o achosion o esgeulustod, megis camymddwyn meddygol neu gyfreithiol, damweiniau cerbydau, damweiniau hedfan, esgeulustod gofal plant, siwtiau marwolaeth anghyfiawn, ymhlith digwyddiadau esgeulus eraill.

Mathau o Ddamweiniau a Mathau o Anafiadau

Yn Ymwneud Mewn Damwain Beic neu Feic Modur?

Os ydych wedi bod mewn damwain beic neu feic modur a achoswyd oherwydd nad oedd unrhyw fai arnoch chi, mae gennych yr hawl i ofyn am iawndal gan y troseddwr am eich anafiadau. Y ffordd orau o wneud hynny yw llogi cyfreithiwr damweiniau beic neu atwrnai damweiniau beic modur yn Dubai.

1 beth i'w wneud ar ôl damwain car
2 damwain car
3 rydym yn gyfreithiwr anafiadau personol profiadol ac yn gwmni cyfreithiol

Beth i'w Wneud Ar ôl Cwymp Car neu Ddamwain?

Gall yr hyn a wnewch ar ôl bod mewn damwain car, beic neu feic modur effeithio ar eich diogelwch, paratoi'r ffordd ar gyfer ceisio iawndal llwyddiannus, ac atal y parti arall rhag rhoi'r bai arnoch chi. Peidiwch â ffoi o'r safle. Rhestrir ychydig o bethau pwysig i'w gwneud ar ôl damwain damwain isod:

.. Ewch i le diogel i osgoi damweiniau eraill a gofalwch am eich anafiadau os ydynt yn ddifrifol. Ceisiwch driniaeth feddygol os oes angen.
.. Cysylltwch â'r heddlu ac awdurdodau eraill.
.. Casglwch lygad-dystion a thystiolaeth trwy dynnu lluniau.
.. Rhowch wybod i'ch cwmni yswiriant a rhowch bob manylyn iddynt.
.. Ceisio cynrychiolaeth gyfreithiol drwy alw atwrnai anaf personol neu gyfreithiwr.

Mathau o Anafiadau Damweiniau Car

 • Gall mân ddamweiniau arwain at anafiadau bach fel toriadau neu drawma cyhyrau. Fodd bynnag, gall damweiniau mawr achosi anafiadau difrifol a hyd yn oed marwolaeth. Rhestrir y mathau mwyaf cyffredin o anafiadau damweiniau y gellir eu hachosi oherwydd damweiniau beic neu feic modur isod:

  • Esgyrn wedi torri a dadleoli
  • Anafiadau i'r Wyneb a thoriadau esgyrn gwahanol
  • Trawma ac Anafiadau i'r pen a'r gwddf
  • Lacerations a chreithio
  • Anabledd parlys neu barlys
  • Anafiadau Trawmatig i'r Ymennydd
  • Anaf trawma i fadruddyn y cefn a'r cefn
  • Llosgiadau Croen neu Gorff a Thrawma Seicolegol
  • Anafiadau Mewnol Difrifol yn yr abdomen neu'r boncyff

Damweiniau Llongau Mordaith ac Anafiadau

Mae llongau mordaith fel dinasoedd bach yn arnofio ar ddŵr gyda'i staff a'i theithwyr fel preswylwyr mewn cyfadeiladau aml-lawr sy'n gartref i glybiau, canolfannau hamdden a bwytai. mae damweiniau llongau mordaith yn gyffredin iawn ac os ydych chi'n dioddef o un, mae angen i chi wybod sut i ddelio â'r achos yn y ffordd gywir.

Mathau o Hawliadau Anafiadau Llongau Mordaith

Mae yna wahanol fathau o hawliadau anafiadau llong mordeithio a all gynnwys y canlynol:

.. Syrthio dros y bwrdd
.. Baglu a chwympo neu lithro a chwympo 
.. Damweiniau glan dŵr neu bwll
.. Anafiadau o dân ar y llong fordaith 
.. Anafiadau parhaus yn ystod gwibdeithiau ar y tir
.. firws Norwalk neu haint norofeirws neu fathau eraill o salwch a achosir gan gyflyrau afiach neu fwyd wedi'i halogi
.. Damweiniau yn y dociau
.. Anafiadau parhaus yn ystod gweithgareddau hamdden ar y llong 
.. Anafiadau oherwydd gwallau llywio
.. Damweiniau gwrthrych cwympo
.. Ymosodiad corfforol neu rywiol oherwydd mangreoedd anniogel neu anniogel

Iawndal Adenilladwy Mewn Hawliad Damwain Llong Fordaith

Mae dyletswydd gofal ar deithwyr ar weithredwyr a pherchnogion llongau mordeithio. Mae'r llinell fordeithio yn gyfrifol am sicrhau nad oes unrhyw risgiau afresymol ar y llong a all wneud i deithwyr ddioddef o anafiadau. Gall methu â chyflawni'r cyfrifoldebau hyn a phrofi bod y gweithredwyr neu'r llinell fordeithio yn esgeulus adael ichi ffeilio am iawndal adferadwy mewn hawliad damwain llong fordaith. Ymhlith yr iawndaliadau y gallwch eu cael mae:

.. Costau adsefydlu presennol ac yn y dyfodol
.. Costau meddygol presennol a dyfodol
.. Capasiti ennill rhwystredig
.. Colli cyflogau gyda chyflogau'r dyfodol yn gynwysedig
.. Dioddefaint a phoen
.. Hawliadau am farwolaeth anghyfiawn

Anaf gofal dydd

Y foment y byddwch yn ymddiried eich plentyn o dan oruchwyliaeth gofal dydd, meithrinfa neu ysgol, mae'n naturiol i chi ddisgwyl y bydd eich plentyn yn ddiogel ac yn gadarn yn ystod ei arhosiad yn y cyfleuster.

Torri Dyletswydd

Mae yna lawer o ffyrdd o dorri neu dorri safon y gofal. Gall staff beidio â rhoi sylw yn ystod gweithgareddau awyr agored a dan do. Gall y canolfannau a'r feithrinfa neu eu gweithredwyr a'u perchnogion hefyd dorri eu dyletswydd gofal os ydynt yn methu â chynnal a chadw offer maes chwarae, cyfleusterau ystafell orffwys ac offer ystafell ddosbarth yn briodol; eu bod yn methu â darparu amgylchedd rhesymol lanweithdra a glanweithdra; neu maent yn caniatáu i blant gael mynediad at eitemau sy'n postio risgiau anafiadau tagu.

Gallai canolfannau gofal dydd sy'n cynnig cludiant hefyd fod yn esgeulus wrth fethu â goruchwylio gyrwyr, llogi gyrwyr annigonol, methu â chynnal ac archwilio cerbydau'n iawn, a methu â sicrhau bod plant wedi'u strapio i mewn ac yn eistedd yn gywir.

Camau Esgeulustod ar gyfer Anafiadau Gofal Dydd

Os yw'ch plentyn yn dioddef o anaf mewn canolfan gofal dydd neu mewn ysgol oherwydd staff esgeulus, gallwch ddwyn achos mewn esgeulustod i'ch helpu i adennill iawndal am anafiadau parhaus i'ch plentyn. Os yw amgylchedd y ganolfan wedi'i ddylunio'n ddiofal neu wedi'i drefnu mewn ffordd a all achosi perygl i blant, mae perchennog y ganolfan neu'r sawl a gyflogir gan y perchennog i sefydlu'r ganolfan yn agored i gamau esgeulustod am anafiadau parhaus plentyn. .

Os bydd eich plentyn yn cael ei frifo tra dan oruchwyliaeth gwarchodwr, canolfan gofal dydd, neu rywun arall sy'n gyfrifol am ofalu amdano, gallwch ffeilio achos goruchwylio esgeulus. Mewn achosion o'r fath, efallai y bydd y person a dderbyniodd gyfrifoldeb am eich plentyn ond sy'n gweithredu'n ddisylw neu'n ddiofal yn cael ei erlyn am esgeulustod.

4 iawndal ariannol
5 cam gweithredu esgeulustod
6 cyfreithiwr anafiadau personol

Anafiadau Personol yn ystod Gwaith/Gweithle/Swyddfa

Mae'n ofynnol i gyflogwyr ym mhob emirad ddarparu amgylchedd gwaith iach a diogel i'w cyflogwyr. Mae rhai cyflogwyr yn methu â chyflawni'r ddyletswydd hon o bryd i'w gilydd, ac mae gweithwyr yn cael eu hanafu o ganlyniad. O bryd i'w gilydd, fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd pobl yn dal i gael eu hanafu yn y swydd hyd yn oed pan fydd pob ymdrech wedi'i gwneud i wneud gweithle. Gall yr anafiadau hyn gynnwys popeth o esgyrn toredig, gwaethygu cyflyrau sydd eisoes yn bodoli, salwch achlysurol, hyd yn oed anafiadau seicolegol. Mae gan bob gwladwriaeth neu ddinas rai mathau o systemau sy'n helpu gweithwyr ag anafiadau sy'n gysylltiedig â gwaith.

Mae cyfraith anafiadau personol (sydd hefyd yn cael ei hadnabod fel cyfraith camwedd) yn caniatáu i achwynydd sydd wedi'i anafu gael iawndal pan fydd rhywun arall yn esgeulus neu'n fwriadol wedi achosi'r niwed achosol. Mae yna amrywiaeth o wahanol sefyllfaoedd a all arwain at achos o anaf personol, er nad yw pob sefyllfa lle mae rhywun yn cael ei anafu yn mynd i arwain at rwymedigaeth.

Os caf fy anafu yn y Swydd neu yn y gweithle, Sut Alla i Amddiffyn Fy Hawliau?

Y ffordd fwyaf amherthnasol, a hefyd y ffordd hawsaf, i amddiffyn eich hawliau cyfreithiol yw atal eich anaf i'ch emrcwr. Mae'r rhan fwyaf o'r emirate neu ddinas yn yr Emiradau Arabaidd Unedig yn mynnu eich bod yn anafu'ch anaf o fewn cyfnod penodol o amser, fel arfer yr un diwrnod neu o fewn ychydig ddyddiau i'r digwyddiad. Yn dibynnu ar amgylchiadau'r anaf, efallai na fydd hyn bob amser yn bosibl, ond nid yw'n hysbys i roi gwybod am yr anaf mor hawdd ag y bo modd.

Y cam nesaf y gallwch chi ei gymryd i gywiro'ch hawl yw ffeilio cais gyda'ch gweithwyr ar ein lefel ddiwydiannol. Eto, mae hyn yn tarfu ar eich cyflogwr, eich cwmni a'ch cwmni yswiriant ar rybudd ffurfiol o'ch anaf.

Beth YW FY Hawliau os caf Anaf yn y Gwaith?

– Mae gennych chi'r hawl i weld meddyg ac i fynd ar ôl triniaeth feddygol
- Mae gennych chi'r hawl i ddychwelyd i'ch swydd ar ôl i chi wella
– Mae gennych chi'r hawl i ffeilio hawliad am eich anaf neu salwch mewn gweithwyr yn y maes.
– Os nad ydych yn gallu dychwelyd i'ch gwaith oherwydd eich anaf neu salwch, p'un ai'n arferol neu'n syml hyd yn oed, mae gennych yr hawl i gael gafael ar bethau yn sicr.
– Mae gennych chi'r hawl i gael eich cynrychioli gan gyfreithiwr drwy gydol y rhestr.

Er mwyn deall eich hawl i wneud hynny, fel rhyddid, mae'r un mor bwysig i ddeall eich hawl i wrthod rhai ceisiadau neu gynigion. Er enghraifft, os ydych chi'n cael eich anafu a bod eich cyflogwr yn eich annog chi i ddefnyddio'ch iechyd eich hun yn ddiogel i gael eich triniaeth feddygol, mae gennych chi'r hawl i wneud hynny.

Mae'r deddfau ym mhob emirate (Dubai, Sharjah, Abu Dhabi) yn darparu y gallwch chi ddilyn hawliad gweithiwr yn honni nad oes ofn dial neu aflonyddu gan eich cyflogwr. Os yw'ch cyflogwr yn ei gwneud hi'n anodd i chi arfer yr hawliau hyn yn rhydd, gall y cosbau a roddir i'r cyflogwr fod yn eithaf sicr. Mae'n anghyfreithlon i'ch pennaeth neu'ch goruchwyliwr eich aflonyddu yn y gwaith neu fel arall ei gwneud hi'n anodd i chi wneud eich swydd, os yw'ch ffeilio gweithiwr yn dod i'r amlwg yn sgil y cymhelliad hwnnw.

Beth yw fy Hawliau yn Erbyn Partïon Heblaw Fy Nghyflogwr?

O bryd i'w gilydd efallai y bydd eich anaf yn y swydd wedi'i achosi gan esgeulustod o drydedd ran. Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, gall y drefn neu'r daliad arall hwn fod yn gynllunydd neu'n wneuthurwr dyfais ddiffygiol o ymholiad neu offeryn danfon yr arch. Os cewch eich anafu yn y gwaith oherwydd esgeulustod o ran arall, mae'n bosibl y bydd gennych yr hawl i ddwyn hawliad yn erbyn yr endid hwnnw. Gelwir y rhain yn “hawliadau trydydd parti.” Fodd bynnag, nid yw'r hawliadau hyn yn cael eu ffeilio yn y llys cyfathrebu gweithwyr. Yn hytrach, maent yn cymryd ffurf cyfreithiau sifil ac yn cael eu ffeilio yn y wladwriaeth neu'r llysoedd ffederal.

Rydym yn Gyfreithiwr Anaf Personol profiadol ac yn gwmni cyfreithiol

Ym 1998, canfu ein sylfaenwyr ac uwch eiriolwyr fwlch mawr yn y farchnad a phenderfynwyd agor swyddfa i weithio ar achosion anafiadau personol. Dim ond tri pharagyfreithiol arall oedd gennym i'w helpu i gychwyn ar eu taith. Fe wnaethant weithio o'r gwaelod i fyny a llwyddo i droi eu swyddfa gyntaf yn gwmni enfawr gyda nifer o leoliadau (Dubai, Abu Dhabi, Fujairah a Sharjah). Mae ein cwmni cyfreithiol anafiadau personol bellach yn un o'r rhai mwyaf yn y wlad gyfan ac mae'n delio â channoedd o achosion ar gyfer dinasyddion ledled Emiradau Arabaidd Unedig.

Rydym yn canolbwyntio ar eich helpu i adennill unrhyw iawndal ariannol y mae gennych hawl iddo. Gall yr arian hwn eich helpu chi'n ariannol ar gyfer unrhyw driniaethau meddygol neu weithdrefnau y bu'n rhaid i chi eu cael ar ôl y ddamwain, yn ogystal â thalu am unrhyw gyflog a gollwyd neu ddioddefaint y gallai fod wedi'i achosi i chi.

Ni yw'r brig yn ein maes ac rydym yn trin sawl math o achosion o esgeulustod, megis camymddwyn meddygol neu gyfreithiol, damweiniau cerbydau, damweiniau hedfan, esgeulustod gofal plant, siwtiau marwolaeth anghyfiawn, ymhlith digwyddiadau esgeulus eraill.

Rydym yn codi AED 5000 am gofrestru gyda ni a 15% o’r swm a hawlir ar ôl i chi ennill yr achos sifil (dim ond ar ôl i chi dderbyn yr arian). Cysylltwch â ni i ddechrau ar unwaith.

Sgroliwch i'r brig