UAE’s Top👍Criminal Defense Lawyers in Dubai

Eiriolwyr ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol Amal Khamis (Cyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig) wedi bod yn gwmni cyfreithiol amddiffyn troseddol o fri yn Dubai, Emiradau Arabaidd Unedig, ers dros 30 mlynedd. Mae ganddo dîm o gyfreithwyr amddiffyn troseddol medrus a phrofiadol iawn. Er mwyn rheoli'r broses cyfraith droseddol gymhleth yn Dubai neu'r Emiradau Arabaidd Unedig, efallai y bydd angen cymorth cyfreithiwr cyfraith droseddol medrus a phrofiadol arnoch.

fel awdurdodaethau eraill yn y Dwyrain Canol, y Cod cosbi Emiradau Arabaidd Unedig yn deillio y rhan fwyaf o'i elfennau o Cyfraith Sharia Islamaidd, gyda'r wlad yn defnyddio Cyfraith Sharia mewn amgylchiadau penodol. Fel cyfraith grefyddol a ffordd o fyw i Fwslimiaid, mae cyfraith Sharia neu gyfraith Islamaidd yn gymhleth, yn enwedig yn ei diffiniadau o droseddau.

Cael dealltwriaeth drylwyr o gyfraith Sharia, ein atwrneiod troseddol gorau cynrychioli unigolion sy’n gyfrifol amdanynt troseddau neu lai ymchwiliad troseddol, yn cynnig cyfres o wasanaethau hanfodol sy'n amddiffyn hawliau ein cleientiaid ac yn hyrwyddo gorfodi cyfraith droseddol yn deg, yn foesegol ac yn gyfiawn ledled Dubai a'r Emiradau Arabaidd Unedig. 

Ein cwmni cyfreithiol gyda 30+ mlynedd o brofiad yn uchel ei barch am gyflawni rhagorol amddiffyniad cyfreithiol mewn materion troseddol, statws a atgyfnerthwyd gan nifer o wobrau a chydnabyddiaethau gan gyrff diwydiant uchel eu parch yn y Dwyrain Canol.

Tîm Cyfreithiol o Gyfreithwyr ac Eiriolwyr Troseddol

Mae gan ein tîm amddiffyn troseddol y hawl i gynulleidfa ac yn cael ei arwain gan gyfreithwyr o fri gan gynnwys lleol Eiriolwr Amal Khamis, Dr Alaa Al Houshy, Dr. Khamis Haider, Adv. Salam Al Jabr, ac Adv. Abdul Aziz ynghyd ag eiriolwyr Emirati lleol Ameera Al Junaibi ac Fadil Ali Alzarooni. Gyda'i gilydd, maent yn cynnig degawdau o brofiad cyfunol.

Mae gan ein heiriolwyr lleol arbenigol yr hawl i ddod gerbron pob llys troseddol. Eu gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o deddfau troseddol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig a'r Gwlff, ynghyd ag ymroddiad cadarn i ddiogelu hawliau ein cleientiaid, yn gwarantu bod pob achos, gan gynnwys y rhai a gyhuddir o dan gyfreithiau ffederal neu emirate-benodol, yn cael eu trin gyda'r lefel uchaf o ofal a thrylwyredd. Ffoniwch ni am apwyntiad gyda'n cyfreithiwr troseddol yn +971506531334 +971558018669

Ein Ffocws Cyfraith Droseddol Unigryw

Mae ein cwmni cyfreithiol yn Dubai wedi'i staffio gan eiriolwyr Emirati a chyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig lleol sydd â hawliau llawn i gynrychioli cleientiaid (hawliau cynulleidfa llawn) ar draws holl Lysoedd a Thribiwnlysoedd Emiradau Arabaidd Unedig. Mae gan ein tîm cyfreithiol arbenigedd heb ei ail a chyfoeth o brofiad o reoli amrywiaeth eang o achosion troseddol, gan gynnwys y ddau camymddwyn a ffeloniaethau, cyn y Llysoedd Troseddol ac Gorsafoedd yr Heddlu ledled Dubai a'r Emiradau Arabaidd Unedig ehangach. Yn cynnwys gweithwyr cyfreithiol proffesiynol o'r Aifft, India, Ffrainc, Rwsia, Iran, Tsieina, a'r Emiradau Arabaidd Unedig, mae ein tîm amrywiol yn dod â blynyddoedd o brofiad mewn cyfraith droseddol i'r bwrdd.

Hanes profedig mewn Achosion Mawr

Dros y blynyddoedd, mae ein tîm amddiffyn troseddol wedi cynrychioli cleientiaid yn llwyddiannus mewn ystod eang o achosion proffil uchel a chymhleth, gan gynnwys troseddau ariannol, seiberdroseddau, troseddau cyffuriau, troseddau treisgar, Interpol, estraddodi a mwy. Mae ein cyfreithwyr troseddol profiadol yn nodedig oherwydd eu gwybodaeth arbenigol mewn meysydd fel fforensig, troseddeg ac eiriolaeth, sy'n eu galluogi i lunio strategaethau amddiffyn effeithiol. Maent yn rheoli'r holl gyfathrebu â'r llys ar ran eu cleientiaid, gan sicrhau cydymffurfiaeth â therfynau amser, ffeilio gwaith papur angenrheidiol, a threfnu ymddangosiadau llys yn yr Emiradau Arabaidd Unedig.

Wedi'i Ddyfarnu Am Ragoriaeth Yn Y Maes Cyfreithiol

Mae ein Heiriolwyr ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol (CyfreithwyrUAE) wedi cael eu cydnabod yn gyson am eu gwasanaethau cyfreithiol rhagorol gan sefydliadau ag enw da fel Legal 500, Chambers Global IFG, a Gwobrau Cyfreithiol y Dwyrain Canol. Mae'r gwobrau hyn yn dyst i arbenigedd cyfreithiol eithriadol, proffesiynoldeb ac ymrwymiad ein cwmni i sicrhau'r canlyniadau gorau posibl i'n cleientiaid.

Y Mathau o Droseddau a Gynrychiolwn

Rydym yn darparu eiriolwyr arbenigol a gwasanaethau cwnsler cyfreithiol ar draws yr Emiradau Arabaidd Unedig, gan gynnwys Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Sharjah, Fujairah, RAK, ac Umm al Quwain. Os ydych yn wynebu cyhuddiadau troseddol yn Dubai neu mewn mannau eraill yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, gallwch ddibynnu ar ein medrus a cyfreithwyr troseddol Emirati profiadol yn Dubai i'ch amddiffyn yn y llys.

Mae gennym brofiad helaeth o amddiffyn cleientiaid mewn llawer o feysydd cyfraith droseddol, gan gynnwys y canlynol:

Twyll/Twyllo Troseddau, Achosion Cyffuriau, Difenwi, Cam-drin Domestig, Troseddau Eiddo, Troseddau Ariannol, Troseddau Casineb, Lladrad/Lladrad, Ffugio, Seiberdroseddu, Cam-drin Plant, Gwyngalchu Arian, Ymosodiad/Brwydrau, Cribddeiliaeth, Treisio ac Ymosodiad Rhywiol, Esgeulustod Meddygol , Llosgi Bwriadol, Batri, Arian Cyfred Ffug, Aflonyddu, Blacmel, Cipio Troseddau Ieuenctid, Dwyn Hunaniaeth, Twyll Wire, Puteindra, Trosedd Anafiadau, Llofruddiaeth neu Drais, Dwyn o Siopa, Twyll Yswiriant, Llwgrwobrwyo, Estraddodi, Alltudio, Interpol, Mechnïaeth, Gwahardd Teithio, Torri o Ymddiriedaeth, Tystysgrifau Ffug, Camweddau, Troseddau Yfed a Gyrru Coler Wen, Troseddau Dynladdiad ac Alcohol

Gwasanaeth Amddiffyn Troseddol Cynhwysfawr

At Eiriolwyr ac Ymgynghorwyr Cyfreithiol Amal Khamis (Cyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig), mae ein twrneiod cyfraith droseddol cymwys iawn wedi'u trwyddedu'n llawn.

Mae ein tîm cyfreithiol yn fedrus mewn ystod eang o wasanaethau cyfreithiol, gan gynnig cwnsela i gleientiaid o'r eiliad y cânt eu harestio, trwy ymchwiliadau troseddol, i ymddangosiadau llys, ymgyfreitha, ac apeliadau ar draws pob math o droseddau ac achosion troseddol. Mae gennym ddealltwriaeth ddofn o system cyfiawnder troseddol yr Emiradau Arabaidd Unedig. Ffoniwch ni am apwyntiad yn +971506531334 +971558018669

  • Awdurdodwyd cynrychioli cleientiaid ym mhob llys Emiradau Arabaidd Unedig: Llys y Cam Cyntaf, y Llys Cassation, y Llys Apêl, a'r Goruchaf Lys Ffederal.
  • Yn cynnig cynrychiolaeth gyfreithiol o ddechrau ymchwiliadau'r heddlu hyd at ymddangosiadau llys.
  • Yn arbenigo wrth ddrafftio dogfennau cyfreithiol, gan gynnwys pwerau atwrnai a memoranda llys.
  • Cynorthwywyr mewn adroddiadau arbenigol, adroddiadau archwilio troseddol, ac yn cynnal ymchwiliadau ffeithiol.
  • Cynorthwywyr gyda cheisiadau am fechnïaeth, cael tystysgrifau clirio, a delio â thrafodaethau a setliadau.
  • Mae'n darparu arweiniad a chefnogaeth i gleientiaid mewn gorsafoedd heddlu ac erlyniad cyhoeddus.
  • Datblygu strategaeth amddiffyn yn seiliedig ar amgylchiadau
  • cyfreithiol cwnsler trwy gydol achos troseddol
  • Trafod profiad o wrthod yr achos ei hun neu leihau taliadau
  • Yn defnyddio arbenigedd cyfreithiol helaeth ac adnoddau i gyflawni canlyniadau ffafriol i gleientiaid.
strategaeth amddiffyn troseddol orau dubai

Argymell Strategaeth Amddiffyn

Bydd y strategaeth orau yn dibynnu ar y ffeithiau a thystiolaeth unigryw ym mhob achos. Gall cyfreithiwr amddiffyn troseddol medrus werthuso'r holl ffactorau i ddatblygu'r dull mwyaf effeithiol o herio achos yr erlyniad a diogelu hawliau'r diffynnydd.

Yn wynebu cyhuddiadau troseddol yn gallu cael canlyniadau gydol oes sy'n effeithio ar ryddid, bywoliaeth, statws mewnfudo a rhagolygon proffesiynol. Gall hyd yn oed mân achosion fel camymddwyn gyfyngu ar gyfleoedd yn y dyfodol os ydynt yn aros ar gofnodion parhaol. Felly, mae ceisio cymorth ein cyfreithiwr troseddol arbenigol yn syniad da gydag a Cyfradd Llwyddiant o 92%.

Ffoniwch ni nawr am apwyntiad yn +971506531334 +971558018669

Sgroliwch i'r brig