Cod Cosbi Emiradau Arabaidd Unedig: Canllaw i Gyfraith Droseddol Emiradau Arabaidd Unedig

Mae'r Emiraethau Arabaidd Unedig wedi sefydlu cod cosbi cynhwysfawr sy'n gweithredu fel sylfaen ar gyfer ei gyfraith droseddol. Mae'r fframwaith cyfreithiol hwn yn chwarae rhan hanfodol wrth gynnal cyfraith a threfn yn y wlad wrth adlewyrchu gwerthoedd a thraddodiadau diwylliannol cymdeithas Emiradau Arabaidd Unedig. Mae dealltwriaeth o god cosbi'r Emiradau Arabaidd Unedig yn hanfodol i drigolion, ymwelwyr a busnesau sy'n gweithredu yn y wlad i sicrhau cydymffurfiaeth ac osgoi canlyniadau cyfreithiol. Nod yr erthygl hon yw darparu canllaw cynhwysfawr i gyfraith droseddol yr Emiradau Arabaidd Unedig, gan archwilio'r agweddau a'r darpariaethau allweddol a amlinellir yn y cod cosbi.

Beth yw'r Brif Gyfraith Droseddol sy'n Llywodraethu'r Emiradau Arabaidd Unedig?

Mae Cod Cosbi Emiradau Arabaidd Unedig, a elwir yn swyddogol yn Gyfraith Ffederal Rhif 3 o 1987 ar Issuance of the Cosbi Cod, a ddiweddarwyd yn ddiweddar yn 2022 gyda Chyfraith Ffederal Rhif 31 o 2021, yn seiliedig ar gyfuniad o Sharia (cyfraith Islamaidd) egwyddorion a chyfoes arferion cyfreithiol. Yn ogystal ag egwyddorion Islamaidd, mae'r broses droseddol yn Dubai yn tynnu rheoliad o'r Gyfraith Gweithdrefnau Troseddol Rhif 35 o 1991. Mae'r gyfraith hon yn cyfarwyddo ffeilio cwynion troseddol, ymchwiliadau troseddol, prosesau treial, dyfarniadau ac apeliadau.

Y prif chwaraewyr sy'n ymwneud â phroses droseddol yr Emiradau Arabaidd Unedig yw'r dioddefwr / achwynydd, y sawl a gyhuddir / diffynnydd, yr heddlu, yr Erlynydd Cyhoeddus, a'r llysoedd. Mae treialon troseddol fel arfer yn dechrau pan fydd y dioddefwr yn ffeilio cwyn yn erbyn person cyhuddedig mewn gorsaf heddlu leol. Mae gan yr heddlu ddyletswydd i ymchwilio i droseddau honedig, tra bod yr Erlynydd Cyhoeddus yn cyhuddo'r sawl a gyhuddir i'r llys.

Mae system llysoedd Emiradau Arabaidd Unedig yn cynnwys tri phrif lys:

 • Y Llys Gwreiddiol: Pan gânt eu ffeilio o'r newydd, daw pob achos troseddol gerbron y llys hwn. Mae'r llys yn cynnwys un barnwr sy'n gwrando ar yr achos ac yn rhoi dyfarniad. Fodd bynnag, mae tri barnwr yn gwrando ac yn penderfynu ar yr achos mewn treial ffeloniaeth (sy'n dwyn cosbau llym). Nid oes lwfans ar gyfer treial rheithgor ar hyn o bryd.
 • Y Llys Apêl: Ar ôl i'r Llys Gwrandawiad Cyntaf gyflwyno ei ddyfarniad, gall y naill barti neu'r llall ffeilio apêl i'r Llys Apêl. Sylwch nad yw'r llys hwn yn clywed y mater o'r newydd. Nid oes ond yn rhaid iddo benderfynu a oedd camgymeriad ym nyfarniad y llys is.
 • Llys y Cassation: Gall unrhyw berson sy'n anfodlon â dyfarniad y Llys Apêl apelio ymhellach i'r Llys Cassation. Mae penderfyniad y llys hwn yn derfynol.

Os ceir ef yn euog o drosedd, dealler y Proses Apeliadau Troseddol yn Emiradau Arabaidd Unedig yn hanfodol. Gall cyfreithiwr apeliadau troseddol profiadol helpu i nodi seiliau dros apelio yn erbyn y dyfarniad neu'r ddedfryd.

Beth yw egwyddorion a darpariaethau allweddol Cod Cosbi'r Emiradau Arabaidd Unedig?

Mae Cod Cosbi Emiradau Arabaidd Unedig (Cyfraith Ffederal Rhif 3 o 1987) yn seiliedig ar gyfuniad o egwyddorion Sharia (cyfraith Islamaidd) a chysyniadau cyfreithiol cyfoes. Ei nod yw cynnal cyfraith a threfn wrth gadw gwerthoedd diwylliannol a chrefyddol cymdeithas Emiradau Arabaidd Unedig, yn unol â'r egwyddorion cyffredinol a amlinellir yn Erthygl 1.

 1. Egwyddorion sy'n Deillio o Gyfraith Sharia
 • Gwaharddiadau ar weithgareddau fel gamblo, yfed alcohol, cysylltiadau rhywiol anghyfreithlon
 • Mae troseddau Hudud fel lladrad a godineb yn cynnwys cosbau a ragnodwyd gan Sharia ee trychiad, llabyddio
 • Cyfiawnder “llygad am lygad” dialgar am droseddau fel llofruddiaeth a niwed corfforol
 1. Egwyddorion Cyfreithiol Cyfoes
 • Codeiddio a safoni cyfreithiau ar draws emiradau
 • Troseddau wedi'u diffinio'n glir, cosbau, cyfyngiadau statudol
 • Proses briodol, rhagdybiaeth o ddiniweidrwydd, hawl i gwnsela
 1. Darpariaethau Allweddol
 • Troseddau yn erbyn diogelwch y wladwriaeth - brad, terfysgaeth, ac ati.
 • Troseddau yn erbyn unigolion - llofruddiaeth, ymosodiad, difenwi, troseddau anrhydedd
 • Troseddau ariannol – twyll, tor-ymddiriedaeth, ffugio, gwyngalchu arian
 • Seiberdroseddau – hacio, twyll ar-lein, cynnwys anghyfreithlon
 • Diogelwch y cyhoedd, troseddau moesol, gweithgareddau gwaharddedig

Mae'r Cod Cosbi yn cyfuno Sharia ac egwyddorion cyfoes, er bod rhai darpariaethau yn wynebu beirniadaeth hawliau dynol. Argymhellir ymgynghori ag arbenigwyr cyfreithiol lleol.

Cyfraith Droseddol yn erbyn Cyfraith Gweithdrefn Droseddol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Mae Cyfraith Droseddol yn diffinio'r rheolau sylweddol sy'n sefydlu beth sy'n gyfystyr â throsedd ac yn rhagnodi'r gosb neu'r gosb i'w gosod am droseddau profedig. Mae'n dod o dan God Cosbi Emiradau Arabaidd Unedig (Cyfraith Ffederal Rhif 3 o 1987).

Agweddau Allweddol:

 • Categorïau a dosbarthiadau troseddau
 • Elfennau y mae'n rhaid eu profi er mwyn i weithred gymhwyso fel trosedd
 • Y gosb neu'r ddedfryd sy'n cyfateb i bob trosedd

Er enghraifft, mae'r Cod Cosbi yn diffinio llofruddiaeth fel trosedd ac yn pennu'r gosb i rywun a gafwyd yn euog o lofruddiaeth.

Mae Cyfraith Gweithdrefn Droseddol, ar y llaw arall, yn sefydlu'r rheolau a'r prosesau gweithdrefnol ar gyfer gorfodi'r deddfau troseddol sylweddol. Fe'i hamlinellir yn y Gyfraith Gweithdrefn Droseddol Emiradau Arabaidd Unedig (Cyfraith Ffederal Rhif 35 o 1992).

Agweddau Allweddol:

 • Pwerau a chyfyngiadau gorfodi'r gyfraith mewn ymchwiliadau
 • Gweithdrefnau ar gyfer arestio, cadw, a chyhuddo cyhuddedig
 • Hawliau ac amddiffyniadau a roddir i'r sawl a gyhuddir
 • Cynnal treialon ac achosion llys
 • Y broses apelio ar ôl dyfarniad

Er enghraifft, mae'n gosod rheolau ar gyfer casglu tystiolaeth, y broses o gyhuddo rhywun, cynnal treial teg, a'r mecanwaith apelio.

Er bod cyfraith droseddol yn diffinio beth yw trosedd, mae cyfraith gweithdrefn droseddol yn sicrhau bod y cyfreithiau sylweddol hynny'n cael eu gweithredu'n briodol trwy broses farnwrol sefydledig, o ymchwilio i erlyniad a threialon.

Mae'r cyntaf yn amlinellu canlyniadau cyfreithiol, mae'r olaf yn galluogi gorfodi'r cyfreithiau hynny.

  Dosbarthiad Troseddau a Throseddau yng nghyfraith droseddol Emiradau Arabaidd Unedig

  Cyn ffeilio cwyn droseddol, mae'n hanfodol dysgu'r mathau o droseddau a throseddau o dan gyfraith Emiradau Arabaidd Unedig. Mae tri phrif fath o drosedd a’u cosbau:

  • Tramgwyddau (Troseddau): Dyma'r categori neu fân drosedd leiaf o droseddau Emiradau Arabaidd Unedig. Maent yn cynnwys unrhyw weithred neu anwaith sy’n arwain at gosb neu gosb o ddim mwy na 10 diwrnod yn y carchar neu ddirwy uchaf o 1,000 dirhams.
  • Camymddwyn: Gellir cosbi camymddygiad gyda chyfyngiad, dirwy o 1,000 i 10,000 o dirhams ar y mwyaf, neu alltudiaeth. Efallai y bydd y drosedd neu'r gosb hefyd yn denu Diyyat, taliad Islamaidd o “arian gwaed”.
  • Felonies: Dyma'r troseddau llymaf o dan gyfraith Emiradau Arabaidd Unedig, a gellir eu cosbi gan uchafswm o garchar am oes, marwolaeth, neu Diyyat.

  Sut Mae Deddfau Troseddol yn cael eu Gorfodi yn yr Emiradau Arabaidd Unedig?

  Mae cyfreithiau troseddol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig yn cael eu gorfodi trwy ymdrechion cyfunol asiantaethau gorfodi'r gyfraith, yr erlyniad cyhoeddus, a'r system farnwrol, fel yr amlinellir yn y Gyfraith Gweithdrefn Droseddol Emiradau Arabaidd Unedig. Mae'r broses fel arfer yn dechrau gydag ymchwiliad a gynhelir gan awdurdodau heddlu ar ôl derbyn gwybodaeth am drosedd bosibl. Mae ganddynt y pŵer i wysio unigolion, casglu tystiolaeth, arestio, a chyfeirio achosion at yr erlyniad cyhoeddus.

  Yna mae'r erlyniad cyhoeddus yn adolygu'r dystiolaeth ac yn penderfynu a ddylid pwyso ar gyhuddiadau ffurfiol neu wrthod yr achos. Os caiff cyhuddiadau eu ffeilio, bydd yr achos yn mynd yn ei flaen i dreial yn y llys perthnasol - y Llys Gwrandawiad Cyntaf ar gyfer ffeloniaethau a chamymddwyn, a'r Llys Camymddwyn am droseddau llai. Goruchwylir treialon gan farnwyr sy'n gwerthuso'r dystiolaeth a'r tystebau a gyflwynir gan yr erlyniad a'r amddiffyniad.

  Ar ôl i'r llys roi dyfarniad, mae'r sawl a gafwyd yn euog a'r erlyniad yn cadw'r hawl i apelio i lysoedd uwch fel y Llys Apêl ac yna'r Llys Cassation. Mae gorfodi rheithfarnau a dedfrydau terfynol yn cael ei wneud trwy'r heddlu, erlyniad cyhoeddus, a'r system garchardai yn yr Emiradau Arabaidd Unedig.

  dioddefwr uae trosedd
  achos heddlu dubai
  systemau llys uae

  Beth yw'r Broses ar gyfer Adrodd am Drosedd yn yr Emiradau Arabaidd Unedig?

  Pan fydd trosedd yn digwydd yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, y cam cyntaf yw ffeilio cwyn gyda'r heddlu yn yr orsaf agosaf, yn ddelfrydol yn agos at y man lle digwyddodd y digwyddiad. Gellir gwneud hyn naill ai ar lafar neu’n ysgrifenedig, ond rhaid i’r gŵyn nodi’n glir y digwyddiadau sy’n ffurfio’r drosedd honedig.

  Bydd yr heddlu'n gofyn i'r achwynydd ddarparu ei ddatganiad, sydd wedi'i gofnodi mewn Arabeg a rhaid ei lofnodi. Yn ogystal, mae cyfraith Emiradau Arabaidd Unedig yn caniatáu i achwynwyr alw tystion a all gadarnhau eu cyfrif a rhoi hygrededd i'r honiadau. Gall cael tystion ddarparu cyd-destun atodol fod o gymorth mawr i'r ymchwiliad troseddol dilynol.

  Unwaith y bydd cwyn wedi'i ffeilio, mae'r awdurdodau perthnasol yn dechrau ymchwiliad i ddilysu'r hawliadau ac yn ceisio nodi a dod o hyd i bobl a ddrwgdybir. Yn dibynnu ar natur y drosedd, gallai hyn gynnwys swyddogion cyfreithiol o'r heddlu, swyddogion mewnfudo, gwylwyr y glannau, arolygwyr bwrdeistref, patrôl ffiniau, ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith eraill.

  Rhan allweddol o'r ymchwiliad yw holi unrhyw rai a amheuir a chymryd eu datganiadau. Mae gan y rhai a ddrwgdybir hefyd yr hawl i gyflwyno eu tystion eu hunain i gefnogi eu fersiwn nhw o'r digwyddiadau. Mae awdurdodau'n casglu ac yn dadansoddi'r holl dystiolaeth sydd ar gael megis dogfennau, ffotograffau/fideos, gwaith fforensig, a thystiolaeth tystion.

  Os bydd yr ymchwiliad yn dod o hyd i dystiolaeth ddigonol o weithred droseddol, yna bydd yr erlynydd cyhoeddus yn penderfynu a ddylid pwyso ar gyhuddiadau ffurfiol. Os caiff cyhuddiadau eu ffeilio, bydd yr achos yn mynd ymlaen i'r llysoedd Emiradau Arabaidd Unedig yn unol â'r Gyfraith Gweithdrefn Droseddol.

  Ar y cam hwn, dylai’r rhai sy’n bwriadu dwyn achos troseddol yn erbyn parti arall gymryd camau penodol yn ychwanegol at gŵyn yr heddlu:

  • Cael adroddiad meddygol yn dogfennu unrhyw anafiadau
  • Casglwch dystiolaeth arall fel cofnodion yswiriant a datganiadau tystion
  • Ymgynghorwch â chyfreithiwr amddiffyn troseddol profiadol

  Os bydd yr erlynydd yn symud ymlaen gyda chyhuddiadau, efallai y bydd angen i'r achwynydd ffeilio achos cyfreithiol sifil er mwyn i'r achos troseddol gael ei glywed yn y llys.

  Pa Fath o Droseddau y Gellir Eu Hadrodd?

  Gellir riportio'r troseddau canlynol i'r heddlu yn Emiradau Arabaidd Unedig:

  • Murder
  • lladdiad
  • Trais
  • Ymosodiad Rhywiol
  • Byrgleriaeth
  • Dwyn
  • Embezzlement
  • Achosion yn ymwneud â thraffig
  • Ffugio
  • Ffugio
  • Troseddau Cyffuriau
  • Unrhyw drosedd neu weithgaredd arall sy'n torri'r gyfraith

  Ar gyfer digwyddiadau sy'n gysylltiedig â diogelwch neu aflonyddu, gellir cysylltu â'r heddlu yn uniongyrchol drwy eu Gwasanaeth Aman ar 8002626 neu drwy SMS i 8002828. Yn ogystal, gall unigolion riportio troseddau ar-lein drwy'r Gwefan heddlu Abu Dhabi neu mewn unrhyw gangen o'r Adran Ymchwiliadau Troseddol (CID) yn Dubai.

  Beth Yw'r Gweithdrefnau ar gyfer Ymchwiliadau A Threialon Troseddol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig?

  Mae ymchwiliadau troseddol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig yn cael eu llywodraethu gan y Gyfraith Gweithdrefn Droseddol a'u goruchwylio gan yr erlyniad cyhoeddus. Pan adroddir am drosedd, mae'r heddlu ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith eraill yn cynnal ymchwiliad cychwynnol i gasglu tystiolaeth. Gall hyn gynnwys:

  • Holi pobl a ddrwgdybir, dioddefwyr a thystion
  • Casglu tystiolaeth ffisegol, dogfennau, recordiadau ac ati.
  • Cynnal chwiliadau, trawiadau, a dadansoddi fforensig
  • Gweithio gydag arbenigwyr ac ymgynghorwyr yn ôl yr angen

  Cyflwynir y canfyddiadau i'r erlyniad cyhoeddus, sy'n adolygu'r dystiolaeth ac yn penderfynu a ddylid pwyso ar gyhuddiadau neu wrthod yr achos. Bydd yr Erlynydd Cyhoeddus yn gwahodd ac yn cyfweld yr achwynydd a'r sawl sydd dan amheuaeth ar wahân i ganfod eu straeon. Ar y cam hwn, gall y naill barti neu'r llall gyflwyno tystion i ddilysu eu cyfrif a helpu'r Erlynydd Cyhoeddus i benderfynu a oes angen cyhuddiad. Mae datganiadau ar yr adeg hon hefyd yn cael eu gwneud neu eu cyfieithu i Arabeg a'u llofnodi gan y ddau barti. Os caiff cyhuddiadau eu ffeilio, mae'r erlyniad yn paratoi'r achos ar gyfer treial.

  Mae treialon troseddol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig yn cael eu cynnal yn y llysoedd o dan oruchwyliaeth barnwyr. Mae'r broses fel arfer yn cynnwys:

  • Y cyhuddiadau yn cael eu darllen ar goedd gan yr erlyniad
  • Y diffynnydd yn pledio'n euog neu'n ddieuog
  • Yr erlyniad a'r amddiffyniad yn cyflwyno eu tystiolaeth a'u dadleuon
  • Holi tystion o'r ddwy ochr
  • Datganiadau cloi gan yr erlyniad a'r amddiffyniad

  Yna mae'r barnwr(wyr) yn cyd-drafod yn breifat ac yn cyhoeddi dyfarniad rhesymedig – gan ryddfarnu'r diffynnydd os nad yw wedi'i argyhoeddi o euogrwydd y tu hwnt i amheuaeth resymol neu gyhoeddi collfarn a dedfryd os yw'n cael y diffynnydd yn euog ar sail y dystiolaeth.

  Mae gan y sawl a gafwyd yn euog a'r erlyniad yr hawl i apelio i lysoedd uwch yn erbyn y dyfarniad neu'r ddedfryd. Mae'r llysoedd apêl yn adolygu cofnodion yr achos a gallant gadarnhau neu wrthdroi penderfyniad y llys is.

  Drwy gydol y broses, rhaid cynnal rhai hawliau megis rhagdybiaeth o ddiniweidrwydd, mynediad at gwnsler cyfreithiol, a safonau tystiolaeth a phrawf yn unol â chyfraith Emiradau Arabaidd Unedig. Mae llysoedd troseddol yn delio ag achosion sy'n amrywio o fân droseddau i droseddau difrifol fel twyll ariannol, seiberdroseddau a thrais.

  A yw'n Bosib Dilyn Achos Troseddol os na ellir dod o hyd i'r troseddwr?

  Ydy, mae'n bosibl mynd ar drywydd achos troseddol mewn rhai achosion, hyd yn oed os na ellir dod o hyd i'r troseddwr. Tybiwch fod y dioddefwr wedi casglu tystiolaeth yn dogfennu sut y cafodd ei anafu a gall ddarparu dogfennaeth glir yn nodi pryd a ble y digwyddodd y digwyddiad. Yn yr achos hwnnw, bydd modd dilyn achos troseddol.

  Beth Yw Hawliau Cyfreithiol Dioddefwyr O dan Gyfraith Droseddol Emiradau Arabaidd Unedig?

  Mae'r Emiradau Arabaidd Unedig yn cymryd mesurau i amddiffyn a chynnal hawliau dioddefwyr troseddau yn ystod y broses gyfreithiol. Ymhlith yr hawliau allweddol a roddir i ddioddefwyr o dan Gyfraith Gweithdrefn Droseddol Emiradau Arabaidd Unedig a rheoliadau eraill mae:

  1. Hawl i Ffeilio Cwyn Droseddol Mae gan ddioddefwyr yr hawl i adrodd am droseddau a chychwyn achos cyfreithiol yn erbyn cyflawnwyr
  2. Hawliau yn ystod Ymchwiliad
  • Yr hawl i gael ymchwiliad prydlon a thrylwyr i gwynion
  • Yr hawl i ddarparu tystiolaeth a thystiolaeth tyst
  • Yr hawl i gymryd rhan mewn rhai mesurau ymchwiliol
  1. Hawliau yn ystod Treial
  • Yr hawl i gael mynediad at gwnsler cyfreithiol a chynrychiolaeth
  • Yr hawl i fynychu gwrandawiadau llys oni bai ei fod wedi'i eithrio am resymau
  • Hawl i adolygiad/sylw ar dystiolaeth a gyflwynwyd
  1. Hawl i Geisio Iawndal/Iawndal
  • Yr hawl i hawlio iawndal gan gyflawnwyr am iawndal, anafiadau, costau meddygol a cholledion mesuradwy eraill
  • Gall dioddefwyr hefyd geisio ad-daliad am gostau teithio a threuliau eraill ond nid am gyflog/incwm a gollwyd oherwydd yr amser a dreuliwyd yn mynychu achos llys
  1. Hawliau sy'n Gysylltiedig â Phreifatrwydd, Diogelwch a Chymorth
  • Yr hawl i gael hunaniaeth wedi'i diogelu a'i chadw'n gyfrinachol os oes angen
  • Hawl i fesurau amddiffyn ar gyfer dioddefwyr troseddau fel masnachu mewn pobl, trais ac ati.
  • Mynediad at wasanaethau cymorth i ddioddefwyr, llochesi, cwnsela a chronfeydd cymorth ariannol

  Mae'r Emiradau Arabaidd Unedig wedi sefydlu mecanweithiau i ddioddefwyr hawlio iawndal ac iawndal trwy achosion cyfreithiol sifil yn erbyn cyflawnwyr. Yn ogystal, mae gan ddioddefwyr yr hawl i gymorth cyfreithiol a gallant benodi cyfreithwyr neu gael cymorth cyfreithiol wedi'i neilltuo. Mae endidau cymorth hefyd yn darparu cyngor a chwnsler am ddim.

  Yn gyffredinol, nod cyfreithiau Emiradau Arabaidd Unedig yw diogelu hawliau dioddefwyr i breifatrwydd, atal ail-erledigaeth, sicrhau diogelwch, galluogi hawliadau iawndal, a darparu gwasanaethau adsefydlu yn ystod y broses cyfiawnder troseddol.

  Beth yw Rôl y Cyfreithiwr Amddiffyn mewn Achosion Troseddol?

  Mae cyfreithiwr yr amddiffyniad yn gyfrifol am amddiffyn y troseddwr yn y llys. Gallant herio'r dystiolaeth a gyflwynwyd gan yr erlynydd a dadlau y dylai'r troseddwr gael ei ryddhau neu roi dedfryd lai.

  Dyma rai o’r dyletswyddau y mae cyfreithiwr troseddol yn eu chwarae mewn achosion troseddol:

  • Gall cyfreithiwr yr amddiffyniad siarad ar ran y troseddwr mewn gwrandawiadau llys.
  • Os daw’r achos i ben mewn collfarn, bydd y cyfreithiwr yn gweithio gyda’r diffynnydd i bennu dedfryd briodol a chyflwyno amgylchiadau lliniarol i leihau’r ddedfryd.
  • Wrth drafod bargen ple gyda'r erlyniad, gall cyfreithiwr yr amddiffyniad gyflwyno argymhelliad am ddedfryd lai.
  • Mae cyfreithiwr yr amddiffyniad yn gyfrifol am gynrychioli'r diffynnydd mewn gwrandawiadau dedfrydu.

  Beth yw Rôl Tystiolaeth Fforensig mewn Achosion Troseddol?

  Defnyddir tystiolaeth fforensig yn aml mewn achosion troseddol i sefydlu ffeithiau digwyddiad. Gall hyn gynnwys tystiolaeth DNA, olion bysedd, tystiolaeth balisteg, a mathau eraill o dystiolaeth wyddonol.

  Beth yw Rôl yr Heddlu mewn Achosion Troseddol?

  Pan fydd cwyn yn cael ei hadrodd, bydd yr heddlu yn ei chyfeirio at yr adrannau perthnasol (adran meddygaeth fforensig, adran troseddau electronig, ac ati) i'w hadolygu.

  Bydd yr heddlu wedyn yn cyfeirio'r gŵyn at yr erlyniad cyhoeddus, lle bydd erlynydd yn cael ei neilltuo i'w hadolygu yn unol â Chod Cosbi Emiradau Arabaidd Unedig.

  Bydd yr heddlu hefyd yn ymchwilio i’r gŵyn ac yn casglu tystiolaeth i gefnogi’r achos. Gallant hefyd arestio a chadw'r troseddwr.

  Beth yw Rôl yr Erlynydd mewn Achosion Troseddol?

  Pan fydd cwyn yn cael ei chyfeirio at yr erlyniad cyhoeddus, bydd erlynydd yn cael ei neilltuo i'w hadolygu. Bydd yr erlynydd wedyn yn penderfynu a ddylid erlyn yr achos ai peidio. Gallant hefyd ddewis gollwng yr achos os nad oes digon o dystiolaeth i'w gefnogi.

  Bydd yr erlynydd hefyd yn gweithio gyda'r heddlu i ymchwilio i'r gŵyn a chasglu tystiolaeth. Gallant hefyd arestio a chadw'r troseddwr.

  Beth yw Rôl Cyfreithiwr y Dioddefwr mewn Achosion Troseddol?

  Gall troseddwr gael ei gollfarnu a'i orchymyn i dalu iawndal i'r dioddefwr mewn rhai achosion. Bydd cyfreithiwr y dioddefwr yn gweithio gyda'r llys yn ystod y ddedfryd neu'n ddiweddarach i gasglu tystiolaeth i benderfynu a oes gan y troseddwr y galluoedd ariannol i ddigolledu'r dioddefwr.

  Gall cyfreithiwr y dioddefwr hefyd eu cynrychioli mewn siwtiau sifil yn erbyn troseddwyr.

  Os ydych wedi cael eich cyhuddo o gyflawni trosedd, mae'n hanfodol ceisio gwasanaethau cyfreithiwr troseddol. Byddant yn gallu eich cynghori ar eich hawliau a'ch cynrychioli yn y llys.

  achos llys troseddol
  cyfraith droseddol uae
  erlyniad cyhoeddus

  Sut Mae Cyfraith Droseddol yr Emiradau Arabaidd Unedig yn Ymdrin ag Achosion sy'n Cynnwys Tramorwyr Neu Ymwelwyr?

  Mae'r Emiraethau Arabaidd Unedig yn gorfodi ei system gyfreithiol gynhwysfawr yn gyfartal ar ddinasyddion a phobl nad ydynt yn ddinasyddion am unrhyw droseddau a gyflawnir o fewn ei ffiniau. Mae gwladolion tramor, trigolion alltud, ac ymwelwyr i gyd yn ddarostyngedig i gyfreithiau troseddol a phrosesau barnwrol yr Emiradau Arabaidd Unedig yn ddieithriad.

  Os cânt eu cyhuddo o drosedd yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, bydd tramorwyr yn mynd trwy arestiad, cyhuddiadau, ac erlyniad trwy'r llysoedd lleol lle digwyddodd y drosedd honedig. Mae'r trafodion mewn Arabeg, a darperir cyfieithiad os oes angen. Mae'r un safonau tystiolaeth, darpariaethau cynrychiolaeth gyfreithiol, a chanllawiau dedfrydu yn berthnasol waeth beth fo'ch cenedligrwydd neu statws preswylio.

  Mae'n hanfodol i dramorwyr ddeall y gall gweithredoedd sy'n dderbyniol mewn mannau eraill fod yn droseddau yn yr Emiradau Arabaidd Unedig oherwydd gwahaniaethau mewn cyfreithiau a normau diwylliannol. Nid yw anwybodaeth o'r gyfraith yn esgusodi ymddygiad troseddol.

  Gall llysgenadaethau gynnig cymorth consylaidd, ond mae'r Emiradau Arabaidd Unedig yn cadw awdurdod llawn dros erlyn diffynyddion tramor. Mae parchu cyfreithiau lleol yn hanfodol i ymwelwyr a thrigolion fel ei gilydd.

  Ar ben hynny, dylai tramorwyr nodi y gallent wynebu cael eu cadw yn ystod ymchwiliadau, gyda gweithdrefnau cyn-treial a hawliau i ddeall. Gall achosion llys hefyd brofi oedi hir sy'n effeithio ar eich arhosiad. Yn unigryw, efallai na fydd egwyddorion perygl dwbl o genhedloedd eraill yn berthnasol - gallai'r Emiradau Arabaidd Unedig roi cynnig arall ar rywun am drosedd yr oeddent yn wynebu erlyniad amdani mewn man arall yn flaenorol.

  Beth Os Mae'r Dioddefwr Mewn Gwlad Arall?

  Os nad yw'r dioddefwr wedi'i leoli yn Emiradau Arabaidd Unedig, efallai y bydd yn dal i ddarparu tystiolaeth i gefnogi achos troseddol. Gellir gwneud hyn gan ddefnyddio fideo-gynadledda, dyddodion ar-lein, a dulliau eraill o gasglu tystiolaeth.

  Sut All Un Gwirio Statws Achos Troseddol Neu Gŵyn gan yr Heddlu yn Yr Emiradau Arabaidd Unedig?

  Mae'r dull o olrhain cynnydd mater troseddol neu gŵyn heddlu a ffeiliwyd yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig yn amrywio yn seiliedig ar yr emirate lle tarddodd yr achos. Mae gan y ddau emirad mwyaf poblog, Dubai ac Abu Dhabi, ddulliau gwahanol.

  Dubai

  Yn Dubai, gall preswylwyr ddefnyddio porth ar-lein a grëwyd gan Heddlu Dubai sy'n caniatáu gwiriadau statws achos trwy nodi'r rhif cyfeirnod yn unig. Fodd bynnag, os yw’r gwasanaeth digidol hwn yn anhygyrch, mae opsiynau cyswllt eraill fel:

  • Canolfan alwadau'r heddlu
  • E-bost
  • Sgwrs fyw gwefan/ap

  abu Dhabi

  Ar y llaw arall, mae Abu Dhabi yn cymryd llwybr gwahanol trwy gynnig gwasanaeth olrhain achosion pwrpasol trwy wefan Adran Farnwrol Abu Dhabi. I ddefnyddio hwn, rhaid i un gofrestru ar gyfer cyfrif yn gyntaf gan ddefnyddio eu rhif adnabod Emirates a dyddiad geni cyn cael mynediad i weld manylion achos ar-lein.

  Awgrymiadau Cyffredinol

  Ni waeth pa emirate sydd dan sylw, mae cadw’r rhif cyfeirnod achos penodol yn hanfodol ar gyfer unrhyw ymholiad ar-lein am ei statws a’i gynnydd.

  Os nad yw’r opsiynau digidol ar gael neu’n profi anawsterau technegol, gall cysylltu’n uniongyrchol â’r orsaf heddlu wreiddiol lle cafodd y gŵyn ei ffeilio neu’r awdurdodau barnwrol sy’n goruchwylio’r achos ddarparu’r diweddariadau angenrheidiol.

  Mae'n bwysig nodi, er bod y gwasanaethau olrhain ar-lein hyn yn anelu at gynyddu tryloywder, maent yn dal i esblygu systemau a allai ddod ar draws cyfyngiadau o bryd i'w gilydd. Mae sianeli cyfathrebu traddodiadol gyda gorfodi'r gyfraith a'r llysoedd yn parhau i fod yn ddewisiadau amgen dibynadwy.

  Sut Mae Cyfraith Droseddol yr Emiradau Arabaidd Unedig yn Ymdrin â Chyflafareddu neu Ddatrys Anghydfod Amgen?

  Mae system cyfraith droseddol yr Emiradau Arabaidd Unedig yn ymdrin yn bennaf ag erlyn troseddau drwy'r system llysoedd. Fodd bynnag, mae'n caniatáu ar gyfer cyflafareddu a dulliau amgen o ddatrys anghydfod mewn rhai achosion cyn i gyhuddiadau ffurfiol gael eu dwyn.

  Ar gyfer mân gwynion troseddol, gall awdurdodau heddlu geisio datrys y mater yn gyntaf trwy gyfryngu rhwng y partïon dan sylw. Os ceir setliad, gellir cau'r achos heb fynd ymlaen i dreial. Defnyddir hwn yn gyffredin ar gyfer materion fel sieciau bownsio, mân ymosodiadau, neu gamymddwyn eraill.

  Mae cyflafareddu rhwymol hefyd yn cael ei gydnabod ar gyfer rhai materion sifil sydd â goblygiadau troseddol, megis anghydfodau llafur neu wrthdaro masnachol. Gall panel cyflafareddu penodedig wneud penderfyniad y gellir ei orfodi'n gyfreithiol. Ond ar gyfer honiadau troseddol mwy difrifol, bydd yr achos yn mynd trwy'r sianeli erlyn safonol yn y llysoedd Emiradau Arabaidd Unedig.

  Pam Mae Angen Cyfreithiwr Troseddol Arbenigol A Phrofiadol Lleol arnoch

  Mae wynebu cyhuddiadau troseddol yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig yn gofyn am arbenigedd cyfreithiol arbenigol na all dim ond cyfreithiwr troseddol lleol, profiadol ei ddarparu. Mae system gyfreithiol unigryw yr Emiradau Arabaidd Unedig, sy'n cyfuno cyfreithiau sifil a Sharia, yn gofyn am wybodaeth fanwl a ddaw o flynyddoedd o brofiad yn gweithio o fewn ei brosesau barnwrol. Mae cyfreithiwr yn yr Emirates yn deall y naws y gall ymarferwyr rhyngwladol eu hanwybyddu.

  Yn fwy na dim ond deall y cyfreithiau, mae cyfreithiwr troseddol lleol yn ganllaw amhrisiadwy ar gyfer llywio llysoedd yr Emiradau Arabaidd Unedig. Maent yn gyfarwydd iawn â phrotocolau, gweithdrefnau a deinameg y system gyfiawnder. Mae eu hyfedredd ieithyddol mewn Arabeg yn sicrhau cyfieithu cywir o ddogfennau a chyfathrebu clir yn ystod gwrandawiadau. Gall agweddau fel hyn fod yn fanteision hollbwysig.

  Yn ogystal, mae cyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig sydd â gyrfaoedd sefydledig yn aml yn meddu ar gysylltiadau, enw da a dealltwriaeth ddiwylliannol ddofn - asedau a all fod o fudd i strategaeth achos cleient. Maent yn deall sut mae arferion a gwerthoedd y gymdeithas yn cydadweithio â'r deddfau. Mae'r cyd-destun hwn yn llywio sut y maent yn adeiladu amddiffyniadau cyfreithiol ac yn negodi ar gyfer datrysiadau ffafriol gydag awdurdodau.

  O reoli gwahanol gyhuddiadau troseddol i drin tystiolaeth yn gywir, mae cyfreithiwr troseddol lleol arbenigol wedi hogi tactegau sy'n benodol i Lysoedd Emiradau Arabaidd Unedig. Mae eu cynrychiolaeth strategol yn tynnu o brofiad uniongyrchol sy'n unigryw o berthnasol i'ch sefyllfa. Er bod pob cwnsler cyfreithiol yn bwysig pan gaiff ei gyhuddo, gall cael eiriolwr sydd wedi'i lyncu'n ddwfn yng nghyfraith droseddol Emiradau Arabaidd Unedig wneud gwahaniaeth hollbwysig.

  P'un a ydych wedi cael eich ymchwilio, eich arestio, neu eich cyhuddo o drosedd yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig, mae'n hanfodol cael cyfreithiwr sy'n deall cyfreithiau'r wlad. Eich cyfreithiol ymgynghori â ni yn ein helpu i ddeall eich sefyllfa a’ch pryderon. Cysylltwch â ni i drefnu cyfarfod. Ffoniwch ni nawr am Apwyntiad Brys a Chyfarfod ar +971506531334 +971558018669

  Sgroliwch i'r brig