Ydych chi wedi'ch Anafu Mewn Damwain yn yr Emiradau Arabaidd Unedig?

Sut I Hawlio Arian Gwaed Yn Dubai?

“Sut rydych chi'n delio â methiant sy'n penderfynu sut rydych chi'n sicrhau llwyddiant.” - David Feherty

Deall Eich Hawliau a'ch Ymrwymiadau ar ôl Damwain yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Mae'n hanfodol i yrwyr fod yn ymwybodol o'u hawliau a'u rhwymedigaethau cyfreithiol yn y digwyddiad o ddamwain car yn yr Emiradau Arabaidd Unedig. Mae hyn yn cynnwys deall materion sy'n ymwneud â chwmnïau yswiriant a thaliadau iawndal. Mae yswiriant modur yn anghenraid yn Dubai. Yn syth ar ôl damwain, dylai gyrwyr gysylltu â'u darparwr yswiriant. Mae hefyd yn bwysig rhoi gwybod am y damwain i'r heddlu or RTA, yn enwedig mewn achosion o anaf neu ddifrod difrifol. Mae'r erthygl hon yn rhoi arweiniad allweddol ar sut i fynd at gwmni yswiriant yn effeithiol ar ôl cael eich anafu, deall eich hawliau a'ch opsiynau.

Dioddef Anaf: Ceisio Iawndal

Dioddef an anaf mewn an damwain neu oherwydd esgeulustod rhywun arall gall droi eich bywyd wyneb i waered. Nid yn unig rydych chi'n wynebu poen corfforol a thrawma emosiynol, ond hefyd biliau meddygol uchel o bosibl, colli incwm, a effaith ar eich ansawdd bywyd cyffredinol. Ceisio iawndal gan gwmni yswiriant Gall eich helpu i gael eich bywyd yn ôl ar y trywydd iawn yn ariannol ar ôl anaf. Fodd bynnag, mae cwmnïau yswiriant yn canolbwyntio ar gyfyngu ar daliadau er mwyn cynyddu elw.

Mordwyo y broses hawlio anafiadau ac mae angen paratoi a dyfalbarhad er mwyn cyrraedd ffair er mwyn cyd-drafod ag aseswyr yswiriant setliad.

Beth i'w Wybod Am Gwmnïau Yswiriant a Hawliadau Anafiadau

Cyn cysylltu â'r cwmni yswiriant ar ôl anaf, mae'n bwysig deall ble mae eu diddordebau. Fel busnesau er elw, bydd yswirwyr yn ei hanfod yn blaenoriaethu lleihau costau a thaliadau. Bydd eu cynnig cyntaf yn debygol o fod yn afresymol o isel o ran dyluniad, gan obeithio y byddwch yn ei dderbyn heb wrthweithio.

Mae defnydd addaswyr tactegau cyffredin yn cynnwys:

 • Anghydfod atebolrwydd neu esgeulustod: Efallai y byddant yn ceisio osgoi talu trwy gwestiynu bai.
 • Lleihau difrifoldeb anafiadau: Lleihau poen a dioddefaint wedi'u dogfennu.
 • Biliau meddygol a thriniaeth heriol: Cwestiynu costau ac angenrheidrwydd gofal.
 • Gwneud cynigion setliad cyflym, isel: Gobeithio y byddwch yn cymryd y cynnig cychwynnol heb drafodaeth.

Fel y parti anafedig, nid yw'r cwmni yswiriant ar eich ochr chi. Eu nod yw talu cyn lleied â phosibl, tra byddwch yn haeddu iawndal llawn a theg. Mae mynd i drafodaethau yn wybodus ac yn barod yn hollbwysig.

Camau Cychwynnol Ar ôl i Anaf Ddigwydd

Os cewch eich anafu mewn damwain a achoswyd gan barti arall, mae camau cychwynnol allweddol i’w cymryd:

 1. Ceisiwch sylw meddygol ar unwaith. Mae cael anafiadau a thriniaeth wedi'u dogfennu mewn cofnodion meddygol yn cefnogi'ch hawliad yn fawr.
 2. Rhoi gwybod am y digwyddiad i awdurdodau a phartïon eraill yn brydlon. Ffeilio amserol hawliad yswiriant i osgoi gwadu.
 3. Darparu gwybodaeth sylfaenol yn unig i gwmnïau yswiriant. Ceisiwch osgoi dyfalu beth ddigwyddodd neu gyfaddef bai.
 4. Casglu tystiolaeth a dogfennu'r digwyddiad trwy luniau, fideos, adroddiadau heddlu, ac ati.
 5. Ymgynghorwch ag atwrnai am gyngor – gallant ddelio â chyfathrebiadau yswiriant yn uniongyrchol.

Mae dilyn protocolau yn gynnar yn ofalus yn gosod y sylfaen ar gyfer hawliad iawndal anafiadau cryf yn ddiweddarach, fel y gwelir mewn llawer enghreifftiau o hawliadau anafiadau personol.

Delio â Chyfathrebu Gyda'r Cwmni Yswiriant

Unwaith y byddwch wedi dechrau'r broses hawlio anafiadau trwy gysylltu â chwmni yswiriant y parti ar-fai, a bydd aseswr yn cael ei neilltuo i ymchwilio a thrin eich achos. Mae'r addaswyr hyn yn derbyn hyfforddiant arbennig i leihau taliadau, gan wneud yn ofalus wrth gyfathrebu:

 • Cael cynrychiolaeth gyfreithiol yn bresennol ar gyfer pob galwad i atal datganiadau niweidiol.
 • Darparwch wybodaeth uniongyrchol berthnasol yn unig. Peidiwch â dyfalu na thrafod pynciau nad ydynt yn gysylltiedig.
 • Cerydd ceisiadau am gofnodion meddygol cynamserol – mae’r rhain yn cynnwys data preifat.
 • Sicrhewch unrhyw addewidion neu ymrwymiadau llafar yn ysgrifenedig er mwyn osgoi camddealltwriaeth.

Po fwyaf o dystiolaeth a dogfennaeth sydd gennych i gefnogi eich hawliad haeddiannol, y mwyaf o lwyddiant y byddwch yn ei gael wrth drafod gyda hyd yn oed yr aseswyr yswiriant mwyaf didostur. Dylid ystyried yn gryf dod o hyd i atwrnai sy'n gyfarwydd â gwneud y mwyaf o iawndal anafiadau cyn mynd yn rhy bell i drafodaethau.

Ymateb i Gynigion Setliad

Bydd y rhan fwyaf o gynigion anheddu cychwynnol yn rhyfeddol o isel – mae cwmnïau yswiriant yn disgwyl negodi ac yn gwneud cynigion cyntaf eithafol gan obeithio y byddwch yn eu cymryd. Pan fyddwch yn derbyn cynnig setliad cychwynnol:

 • Peidiwch â'i dderbyn heb ystyriaeth ofalus - rhowch emosiwn o'r neilltu.
 • Gwneud galw gwrthgynnig yn seiliedig ar dreuliau, colledion ac iawndal a gyfrifwyd.
 • Darparu tystiolaeth fel cofnodion meddygol, datganiadau meddyg yn cyfiawnhau eich swm cownter.
 • Byddwch yn barod ar gyfer negodi yn ôl ac ymlaen cyn cyrraedd nifer derbyniol.
 • Os na allwch ddod i setliad boddhaol, efallai y bydd angen cyfryngu neu ymgyfreitha.

Gyda thwrnai anafiadau personol profiadol, mae sefydlu gwrthgynnig y gellir ei gyfiawnhau a thrafod yn effeithlon yn dod yn llawer haws. Peidiwch byth â derbyn cynnig afresymol a byddwch yn barod i ymladd am iawndal teg yn y llys os oes angen.

Pryd Mae'n Amser I Gysylltu ag Atwrnai Anaf Personol

Ar drywydd an hawliad anaf heb gymorth cyfreithiol proffesiynol yn hynod o anodd ac yn aml yn cyfyngu'n ddifrifol ar iawndal posibl. Mae sefyllfaoedd cyffredin sy'n nodi ei bod yn bryd cysylltu ag atwrnai anaf personol yn cynnwys:

 • Gwnaethoch geisio negodi gyda chymhwyswyr yswiriant heb lwyddiant.
 • Gwadodd y cwmni yswiriant eich hawliad yn gyfan gwbl.
 • Rydych chi'n anghyfforddus yn delio â cheisiadau cofnodion meddygol, galwadau a thrafodaethau eich hun.
 • Mae cynigion setliad yn isel iawn neu'n annerbyniol er gwaethaf tystiolaeth.
 • Mae'r achos yn ymwneud â materion cyfreithiol cymhleth nad ydych yn eu deall yn llawn.

Mae cyfreithwyr anafiadau personol yn arbenigo'n benodol mewn gwneud y mwyaf o iawndal o hawliadau anafiadau. Gall eu harbenigedd olygu'r gwahaniaeth rhwng derbyn ychydig filoedd o ddoleri yn erbyn cannoedd o filoedd mewn iawndal mewn achosion difrifol. Peidiwch â gadael arian ar y bwrdd – cysylltwch ag atwrnai wrth daro rhwystrau i geisio iawndal teg ar eich pen eich hun.

Casgliad

Gall dioddef anaf fod yn ddigon dinistriol heb orfod ymladd brwydrau gyda chwmnïau yswiriant ar yr un pryd. Mae cysylltu â chludwyr am iawndal wedi'u paratoi a'u hysbysu yn hanfodol i dderbyn cynnig setliad teg. Gyda threuliau meddygol, incwm a gollwyd, a phoen a dioddefaint i gyd yn haeddu ystyriaeth - gall cael arweiniad cyfreithiol proffesiynol wneud byd o wahaniaeth tuag at gael eich bywyd yn ôl ar y trywydd iawn unwaith y byddwch wedi gwella.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Cwestiynau Iawndal Anafiadau Cyffredinol

Beth yw tactegau cyffredin a ddefnyddir gan gwmnïau yswiriant i leihau taliadau allan?

Mae cwmnïau yswiriant ac addaswyr yn defnyddio amrywiol ddulliau i gyfyngu ar setliadau hawliadau, gan gynnwys dadlau yn erbyn atebolrwydd/bai, bychanu difrifoldeb anafiadau, cwestiynu costau meddygol, a gwneud cynigion cychwynnol afresymol o isel gan obeithio y bydd hawlwyr yn syml yn eu derbyn.

Pryd ddylwn i gysylltu ag atwrnai i gael help gyda fy nghais am anafiadau?

Mae sefyllfaoedd sy'n nodi ei bod hi'n bryd cysylltu ag atwrnai sy'n arbenigo mewn gwneud y mwyaf o iawndal am anafiadau personol yn cynnwys gwrthod hawliadau, cynigion setliad gwael hyd yn oed gyda digon o dystiolaeth ategol, taro rhwystrau wrth negodi ar eich pen eich hun, neu wynebu materion cyfreithiol cymhleth sy'n gofyn am arbenigedd.

Pa fathau o iawndal y gallwn gael iawndal amdanynt?

Mae iawndal cyffredin a gwmpesir mewn setliadau hawlio anafiadau yn cynnwys biliau meddygol, incwm a gollwyd ac enillion yn y dyfodol, cost triniaethau parhaus, newidiadau i ansawdd bywyd, poen/dioddefaint corfforol neu emosiynol, colledion eiddo, ac mewn achosion difrifol hyd yn oed iawndal cosbol i gosbi esgeulustod difrifol. .

Ymgartrefu â'r Cwmni Yswiriant

Beth sy'n cael ei ystyried yn gynnig setliad “teg”? Sut mae'r swm yn cael ei gyfrifo?

Nid oes fformiwla gyffredinol, gan fod effaith pob anaf yn amrywio. Gyda dogfennaeth a chymorth cyfreithiol i adeiladu galw, gan gynnwys costau meddygol wedi'u meintioli, cyflogau coll, a ing a ddioddefwyd, mae'n gyfiawnhad wrth fynd i'r afael â chynigion afresymol.

Beth os na allaf ddod i gytundeb setlo boddhaol gyda'r cwmni yswiriant?

Mae llwybrau ychwanegol os na ellir dod i setliad yn cynnwys cyfryngu gan ddefnyddio trydydd parti niwtral, cyflafareddu rhwymol a orfodir gan y gyfraith, neu yn y pen draw ffeilio achos cyfreithiol anaf personol yn ceisio penderfyniad barnwr neu reithgor yn dyfarnu iawndal.

A ddylwn i dderbyn cynnig setliad cyntaf yr yswiriwr?

Bron byth. Fel busnesau sy'n ceisio elw, mae cwmnïau yswiriant yn dechrau trafodaethau gyda chynigion pêl isel iawn. Mae treuliau wedi'u dogfennu a sgiliau trafod atwrnai yn allweddol i sicrhau taliadau iawndal teg.

Ar gyfer Galwadau Brys +971506531334 +971558018669

Am y Awdur

3 meddwl ar “Ydych chi wedi'ch Anafu Mewn Damwain yn yr Emiradau Arabaidd Unedig?”

 1. Avatar ar gyfer irfan waris

  Helo syr / mam
  Fy enw i yw irfan waris cefais achredwr cyn 5 mis yn ôl. dwi eisiau gwybod sut y gallaf hawlio am yswiriant, helpwch fi ar y mater hwn.

 2. Avatar ar gyfer Cân Kyoung Kim

  Cefais ddamwain car ar 5ed o Fai.
  Ni welodd gyrrwr fi a gwrthdroi car a tharo fy nghefn yn uniongyrchol. Roedd yn y parcio.
  Rwy'n paratoi dogfennau nawr.

  Hoffwn wybod cost a phrosesau'r llys.

 3. Avatar ar gyfer Nitia Young

  Mae fy ffrind yn ddinesydd o'r Unol Daleithiau ac yn gwneud busnes yn Dubai ar hyn o bryd, roedd yn gyrru ar ffordd gyflym ac ni welodd ddau blentyn ar eu beic yn dod ei ffordd a'u taro'n ddamweiniol. Galwodd yr heddlu ac mae'n helpu i fynd â nhw i'r ysbyty. Mae'r ddau blentyn, rwy'n credu eu bod yn 12 ac 16 wedi'u hanafu'n ddifrifol ac angen llawdriniaeth. Fe dalodd am eu llawdriniaeth ac maen nhw nawr mewn coma. Cadwodd yr heddlu ei basbort ac rydym wedi ein siomi a dydyn ni ddim yn gwybod beth ddylem ni ei wneud nesaf. Allwch chi roi cyngor os gwelwch yn dda?

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig