Criminal Justice in Dubai: Typer af forbrydelser, straffe og sanktioner

Strafferet i Dubai eller UAE er en lovgren, der dækker alle lovovertrædelser og forbrydelser begået af en person mod staten. Dens formål er klart at sætte en grænse for, hvad der anses for uacceptabelt for staten og samfundet. 

Dette er veldefineret som den regel, der tilsidesætter den adfærd, der er tilladt og tolerabel, fra dem, der truer, bringer og skader folket. Strafferetten i De Forenede Arabiske Emirater lægger også vægt på de straffe, de krænkede skal stå over for.

typer forbrydelser uae
kriminalitet fængsel
alvorligheden af ​​forbrydelsen

UAE Straffelov

Straffeloven i De Forenede Arabiske Emirater (UAE) er for det meste opbygget efter sharia-loven, som er islams moralske kodeks og religiøse lov. Sharia-loven omhandler spørgsmål som spiritus, hasardspil, seksualitet, påklædningsregler, forbrydelser, ægteskab og andre spørgsmål. 

Domstole i Dubai anvender sharia-loven uanset nationalitet eller religion hos parterne foran dem. Det betyder, at domstolen i Dubai anerkender og anvender sharia-lovgivningen på udlændinge eller ikke-muslimer, der overtræder Dubais love.


Som sådan er det vigtigt for landets indbyggere, lokale, udstationerede og turister, at kende dets grundlæggende love og regler. Korrekt kendskab til strafferet sikrer, at du ubevidst ikke bryder loven eller reglerne og lider under konsekvenserne. Uvidenhed om loven er aldrig en undskyldning for domstolene.


Straffelovene i Dubai er konservative på trods af at det meste af befolkningen er udlændinge. Det er derfor ikke ualmindeligt, at turister bliver dømt i Dubai for handlinger, som andre lande anser for uskadelige og lovlige.

Straffesager behandles af den offentlige anklagemyndighed

I UAE håndteres straffesager af den offentlige anklagemyndighed. Disse afdelinger er ansvarlige for at retsforfølge straffesager mod enkeltpersoner eller virksomheder, der er blevet anklaget for ulovlig handel. 

I UAE håndteres de fleste straffesager af den offentlige anklagemyndighed (PP), som er en regeringsmyndighed, der er ansvarlig for at retsforfølge forbrydelser. PP er en ikke-retslig myndighed og arbejder sammen med domstolene, retshåndhævende myndigheder og andre statslige myndigheder for at efterforske, retsforfølge og i sidste ende retsforfølge mistænkte for kriminelle. 

Når en mistænkt er blevet anholdt, vil PP indsamle beviser, herunder vidneudsagn, retsmedicinske rapporter og andre relevante dokumenter, og vil fremlægge disse beviser for retten under retssagen. 

Hvis en mistænkt bliver fundet skyldig, vil PP derefter søge en passende straf fra retten, såsom bøder eller fængsel.

Den offentlige anklagemyndigheds rolle i straffesager spænder over flere ansvarsområder, såsom at gennemgå politirapporter for at afgøre anklager, repræsentere staten under de første retsoptrædener, forberede sager til retssag og forhandle anklager. 

De deltager også i præjudicielle sager, fremlægger statens sag under retssagen og anbefaler domme efter en skyldig dom. Desuden forsvarer de den oprindelige afgørelse i tilfælde af appel og deltager i retssager efter domfældelse som f.eks. prøveløsladelse. Deres overordnede mål er at opretholde den offentlige sikkerhed, sikre retfærdighed og opretholde retsstatsprincippet.

Hvad er kriminalitet i UAE?

En forbrydelse i UAE er en ulovlig handling, der overtræder en eller flere love eller regler i landet. Forbrydelser kan variere fra mindre lovovertrædelser såsom henkastning til mere alvorlige forbrydelser som mord og menneskehandel. 

Sværhedsgraden af ​​forbrydelsen og straffen afhænger ofte af typen af ​​forbrydelse, der er begået, omstændighederne omkring den og intentionen eller sindstilstanden hos den person, der begår forbrydelsen. 

Lovene i De Forenede Arabiske Emirater forbyder visse handlinger og adfærd, og enhver, der bryder disse love, kan blive retsforfulgt og straffes. I visse tilfælde kan straffen for en forbrydelse endda være dødsstraf (dødsdom). 

Typer af kriminalitet i UAE

Forbrydelser i De Forenede Arabiske Emirater kan kategoriseres på en række forskellige måder, men et par af de mest almindelige typer omfatter:

Personlige forbrydelser: Dette er forbrydelser, der resulterer i fysisk eller psykisk skade på en anden person. Eksempler omfatter overfald, røveri, mord, voldtægt og kidnapning.

Ejendomskriminalitet: Disse forbrydelser involverer indgreb i en andens ejendom. Selvom de kan involvere skade på en anden person, er de primært forbrydelser, der involverer indgreb i andres ejendomsrettigheder. Eksempler omfatter tyveri, indbrud, brandstiftelse og underslæb.

Inchoate forbrydelser: Det er forbrydelser, der blev startet, men ikke afsluttet. Dette kan omfatte forsøg på røveri eller opfordring til en forbrydelse. Forbrydelsen behøver ikke at være fuldendt, for at skuespilleren kan blive fundet skyldig.

Lovbestemte forbrydelser: Forbrydelser defineret ved lov eller love vedtaget af et lovgivende organ. Mange gange er disse "white collar"-forbrydelser, såsom bedrageri eller underslæb, der involverer bedrag og typisk begås af fagfolk.

Økonomiske forbrydelser: Disse forbrydelser begås ofte af fagfolk i forretningsmiljøer, der involverer bedrag, med den hensigt at sikre uretfærdig eller ulovlig vinding. Eksempler omfatter bedrageri, bestikkelse, insiderhandel, underslæb, computerkriminalitet, identitetstyveri og dokumentfalsk.

Forbrydelser mod retfærdigheden: Disse er forbrydelser mod selve retssystemet, såsom mened, hindring af retfærdigheden, bestikkelse af et vidne eller flugt fra fængslet.

Organiseret kriminalitet: Disse er forbrydelser begået af strukturerede grupper, der typisk involverer levering af ulovlige varer eller tjenesteydelser til andre. Eksempler er narkotikahandel, ulovligt spil og smugling.

Hver af disse kategorier kan opdeles i underkategorier, og der er andre måder at kategorisere forbrydelser på, men disse giver et generelt overblik over de typer forbrydelser, der findes.

Definition af en forbrydelse efter dens kategori

Kategorisering af en forbrydelse i UAE kan afhænge af forskellige faktorer og den jurisdiktion, hvor forbrydelsen har fundet sted. Men her er nogle generelle faktorer, der ofte tages i betragtning, når en forbrydelse kategoriseres:

Forbrydelsens art: Dette refererer til den type handling, der blev foretaget, og hvem eller hvad den var imod. Dette er ofte den første faktor, der bruges til at kategorisere en forbrydelse, for eksempel om det er en personlig kriminalitet, ejendomsforbrydelse, økonomisk kriminalitet osv.

Forbrydelsens alvor: Forbrydelser kategoriseres ofte som overtrædelser, forseelser eller forbrydelser baseret på deres alvor. Overtrædelser er mindre overtrædelser, forseelser er mere alvorlige, og forbrydelser er den mest alvorlige form for kriminalitet.

Intent: Gerningsmandens hensigt eller tankegang på gerningstidspunktet kan også være en faktor for, hvordan en forbrydelse kategoriseres. Forbrydelser klassificeres ofte ud fra, om de er begået med forsæt (f.eks. forsætligt mord) eller uden forsæt (f.eks. uagtsomt drab).

Fuldførelsesgrad: Nogle jurisdiktioner kategoriserer forbrydelser baseret på, om de blev fuldført eller blot forsøgt.

Inddragelse af vold: Om forbrydelsen er voldelig eller ikke-voldelig kan også være en væsentlig faktor. Voldelige forbrydelser betragtes normalt som mere alvorlige og retsforfølges mere aggressivt.

Indvirkningen på ofrene: Nogle forbrydelser er kategoriseret baseret på deres indvirkning på ofrene. For eksempel kan forbrydelser opdeles i dem, der resulterer i fysisk skade, følelsesmæssig skade, økonomisk skade osv.

Juridiske definitioner: Hver jurisdiktion kan have sine egne juridiske definitioner og kategorier for forbrydelser. Den nøjagtige kategorisering af en forbrydelse kan derfor afhænge af lovene i den stat, land eller jurisdiktion, hvor forbrydelsen blev begået.

Det er vigtigt at huske, at kategoriseringen af ​​forbrydelser kan variere betydeligt mellem forskellige jurisdiktioner og retssystemer.

Eksempler på en forbrydelse

Her er nogle eksempler på forbrydelser, kategoriseret efter deres typer:

 • Personlige forbrydelser:
  • Overfald: Fysisk angreb på en anden person.
  • Røveri: Tyveri, der involverer vold eller trussel om vold.
  • Mord: Ulovligt drab på en anden person.
  • Voldtægt: Seksuelt samleje uden samtykke.
 • Ejendomsforbrydelser:
  • Tyveri: At tage en andens ejendom uden samtykke.
  • Indbrud: Ulovlig indtræden i en bygning med den hensigt at begå en forbrydelse, normalt tyveri.
  • Brandstiftelse: Med vilje sætte ild til ejendom.
  • Hærværk: Forsætlig skade på ejendom.
 • Inchoate-forbrydelser:
  • Røveriforsøg: Forsøg på at begå et røveri, der ikke blev gennemført.
  • Opfordring til mord: Forsøg på at overtale eller hyre nogen til at begå mord.
 • Lovbestemte forbrydelser:
  • Svig: Bedrag med henblik på at resultere i økonomisk vinding.
  • Skatteunddragelse: Forsætlig undladelse af at betale skyldig skat.
  • Insiderhandel: Ulovlig handel med en virksomheds aktier eller andre værdipapirer af personer med adgang til ikke-offentlige oplysninger.
 • Økonomisk kriminalitet:
  • Bestikkelse: At tilbyde, give, modtage eller anmode om noget af værdi som et middel til at påvirke handlinger hos en person i en magtposition.
  • Underslæb: Uretmæssig tilegnelse eller misbrug af midler placeret i ens tillid.
  • Identitetstyveri: Svigagtig erhvervelse og brug af en anden persons personlige oplysninger.
 • Forbrydelser mod retfærdighed:
  • Mened: Ligger under ed under en retssag.
  • Obstruktion af retfærdighed: Handlinger, der griber ind i den retlige proces.
  • Flygtning fra fængsel: Forlader et fængsel eller fængsel uden tilladelse.
 • Organiseret kriminalitet:
  • Narkotikasmugling: Ulovlig handel, salg eller smugling af stoffer.
  • Ulovligt spil: Tilbyder eller deltagelse i ulovlige spilaktiviteter.
  • Smugling: Ulovlig transport af varer eller personer over en grænse.

Dette er blot nogle få eksempler og ikke en udtømmende liste. De specifikke forhold ved hver forbrydelse kan variere baseret på jurisdiktion og lokale love.

Sådan rapporteres en forbrydelse i Dubai eller UAE

Hvordan er straffesager i Dubai?

Proceduren for straffesager i Dubai kan være besværlig, især for udenlandske udlændinge. En grund til dette er sprogbarrieren. En anden grund er det faktum, at Dubai udleder nogle af straffelovene fra islamisk sharialov.

Det er vigtigt at bemærke, at enhver, der bryder landets love, er underlagt dets retssystem, udenlandsk eller ej. En udlændings hjemmestyre eller ambassaden kan ikke beskytte dem mod konsekvenserne af deres handlinger. De kan heller ikke træde i stedet for lokale myndigheders beslutninger eller søge fortrinsbehandling for deres borgere.

De vil dog gøre en indsats for at sikre, at deres borgere ikke diskrimineres, nægtes retfærdighed eller straffes usædvanligt.

straffesager i Dubai
fængsel
anke den skyldige dom

Hvordan begynder man kriminelle handlinger i Dubai?

Hvis du har været offer for en forbrydelse i Dubai, er det første skridt at tage efter en forbrydelse at indgive en kriminel klage mod gerningsmanden til politiet. I straffeanklagen skal du fortælle begivenhedsforløbet formelt (skriftligt) eller mundtligt (politiet registrerer din mundtlige erklæring på arabisk). Så skal du underskrive erklæringen.

Bemærk, at du skal indgive den strafferetlige klage på politistationen det sted, hvor forbrydelsen opstod.

Hvordan forløber straffesager?

Efter at klageren har afgivet sin erklæring, kontakter politiet den anklagede og tager hans eller hendes erklæring. Dette er en del af efterforskningsprocessen. 

Under denne proces kan den tiltalte informere politiet om potentielle vidner, der kan afgive vidneforklaring til deres fordel. Politiet kan indkalde disse vidner og optage deres forklaringer.

Politiet henviser derefter klagen til de relevante afdelinger (som afdelingen for elektronisk kriminalitet og retsmedicinsk afdeling), der er ansvarlige for at gennemgå klager.

Når politiet først har taget alle relevante erklæringer, henviser de klagen til den offentlige anklagemyndighed.

Den offentlige anklagemyndighed er den retlige myndighed med beføjelse til at henvise sager til straffedomstolen.

Når sagen kommer til den offentlige anklager, vil anklageren indkalde klageren og den tiltalte særskilt til et interview. Begge parter kan have mulighed for at bringe vidner til at vidne til deres fordel for anklageren.

Ekspeditøren, der bistår anklageren, registrerer parternes erklæringer på arabisk. Og parterne skal derefter underskrive deres erklæringer.

Hvis anklageren beslutter at tage sagen op, vil de indkalde den tiltalte til at møde for den relevante straffedomstol. Anklagemyndigheden giver retten detaljerne om den eller de forbrydelser, den tiltalte er tiltalt for. På den anden side, hvis anklagemyndigheden finder, at der ikke er nogen grund til at forfølge sagen, arkiverer de den.

Hvilke straffe kan du forvente?

Når retten finder en tiltalt person skyldig, afsiger retten sanktioner i henhold til loven. Disse inkluderer:

 • Død (dødsstraf)
 • Livsfængsel (15 år og derover)
 • Midlertidig fængsel (3 til 15 år)
 • Indespærring (1 til 3 år)
 • Tilbageholdelse (1 måned til 1 år)
 • Flagellering (op til 200 vipper) 

En dømt person har 15 dage til at anke den skyldige dom. Hvis de vælger at anke, forbliver de stadig i varetægt indtil appeldomstolens høring.

Efter en anden skyldig dom kan gerningsmanden også appelere appeldomstolens afgørelse. Denne appel er til højesteret. På dette tidspunkt skal sagsøgtes advokat vise, at en af ​​de nedre domstole havde begået en fejl, da de anvendte loven.

Appelretten kan ændre fængselsstraffe for mindre lovovertrædelser til samfundstjeneste. Så en mindre lovovertrædelse, der var straffet med omkring seks måneder eller en bøde, kan erstattes af samfundstjeneste på omkring tre måneder.

Retten kan også beordre, at en samfundstjeneste ændres til en fængselsstraf. Dette vil ske, hvis den offentlige anklager rapporterer, at gerningsmanden har undladt at udføre sine opgaver under samfundstjenesten.

Straffen for overtrædelser af islamisk lov er baseret på islamisk retspraksis (sharia). Der hedder straffen qisas, og der er diyya. Qisas betyder lige straf. For eksempel øje for øje. På den anden side er diyya en kompenserende betaling for et offers død, kendt som "blodpenge".

Domstolene vil idømme dødsstraf, når en forbrydelse bringer samfundets sikkerhed i fare. Retten udsteder dog sjældent dødsstraf. Før de kan gøre det, skal et panel på tre dommere blive enige om det. Selv da kan dødsstraffen ikke eksekveres, før præsidenten bekræfter den.

I henhold til islamisk lov i Dubai, hvis retten finder den tiltalte skyldig i mord, er det kun ofrets familie, der kan bede om dødsstraf. De har også lov til at give afkald på denne ret og kræve diyya. Selv præsidenten kan ikke blande sig i en sådan situation.

Hvordan kan en lokal UAE-advokat hjælpe dig i din straffesag

Som anført i artikel 4 i de generelle bestemmelser fra Føderal lov nr. 35/1992, enhver person, der er anklaget for en forbrydelse af livsfængsel eller død, skal bistås af en troværdig advokat. Hvis personen ikke havde råd til det, udpeger retten en til ham.

Generelt har anklagemyndigheden enekompetence til at udføre efterforskningen og retter anklager i henhold til lovens bestemmelser. Nogle sager, der er anført i artikel 10 i føderal lov nr. 35/1992, har imidlertid ikke brug for anklagerens hjælp, og klageren kan indgive handlingen selv eller gennem sin juridiske repræsentant.

Det er vigtigt at bemærke, at i Dubai eller UAE skal den kvalificerede Emirati-advokat være velbevandret i arabisk og har ret til et publikum; ellers søger de hjælp hos en tolk efter at have aflagt en ed. Bemærkelsesværdigt er det faktum, at de kriminelle handlinger udløber. Tilbagetrækning eller død af offeret ville bortfalde den kriminelle handling.

Du skal bruge en UAE advokat som kan hjælpe dig med at navigere dig igennem det strafferetlige system, så du får den retfærdighed, du fortjener. For uden bistand fra et juridisk sind vil loven ikke hjælpe de ofre, der har mest brug for det.

Din juridisk konsultation med os vil hjælpe os med at forstå din situation og bekymringer. Hvis du eller en pårørende står over for kriminelle anklager i UAE, kan vi hjælpe. 

Kontakt os for at aftale et møde. Vi har bedste straffeadvokater i Dubai eller Abu Dhabi at hjælpe dig. At få strafferet i Dubai kan være lidt overvældende. Du har brug for en straffeadvokat, der er vidende og erfaren i landets strafferetssystem. For hasteopkald + 971506531334 + 971558018669

fejl: Indholdet er beskyttet !!
Rul til top