Udleveringsproces for straffesager i UAE

De Forenede Arabiske Emirater (UAE) har etableret en omfattende juridisk ramme for udlevering i straffesager, som letter internationalt samarbejde om bekæmpelse af grænseoverskridende forbrydelser. Udlevering er en formel proces, hvorved et land overfører en anklaget eller dømt person til et andet land med henblik på retsforfølgelse eller afsoning. I UAE er denne proces styret af bilaterale og multilaterale traktater samt nationale love, der sikrer, at den udføres på en retfærdig, gennemsigtig og effektiv måde. Udleveringsprocessen i De Forenede Arabiske Emirater involverer flere faser, herunder indgivelse af en formel anmodning, juridisk gennemgang og retssager, som alle er designet til at opretholde principperne om retfærdig rettergang og respekt for menneskerettighederne.

Hvad er udleveringsprocessen i UAE?

De Forenede Arabiske Emirater har en etableret udleveringsproces for at overføre anklagede eller dømte personer til andre lande med henblik på retsforfølgelse eller afsoning af straffe relateret til kriminelle handlinger. Denne formelle juridiske mekanisme sikrer:

 • Gennemsigtighed
 • Retfærdig rettergang
 • Beskyttelse af menneskerettigheder

De vigtigste juridiske rammer omfatter:

 • Føderal lov nr. 39 af 2006 om internationalt retligt samarbejde i straffesager
 • Bilaterale udleveringsaftaler med lande som Storbritannien, Frankrig, Indien og Pakistan (har forrang frem for nationale love)

Processen involverer typisk:

 1. En formel anmodning indgivet ad diplomatiske kanaler af det anmodende land med relevante beviser og juridiske dokumenter.
 2. Grundig gennemgang af myndighederne i UAE (justitsministeriet, anklagemyndigheden) for at sikre:
  • Opfyldelse af lovkrav
  • Overholdelse af UAE-lovgivningen
  • Overholdelse af internationale menneskerettighedsstandarder
  • Tilpasning til eventuelle gældende udleveringstraktater
 3. Hvis det anses for gyldigt, fortsætter sagen til UAE-domstolene, hvor:
  • Den anklagede har ret til juridisk repræsentation
  • De kan anfægte anmodningen om udlevering
  • Domstolene undersøger beviser, sigtelser og potentielle konsekvenser for retfærdighed og retfærdig rettergang
 4. Hvis det godkendes efter udtømmende juridiske muligheder, overgives personen til det anmodende lands myndigheder.

Bemærkelsesværdige punkter:

 • De Forenede Arabiske Emirater har med succes udleveret over 700 personer, hvilket viser engagement i at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, samtidig med at retsstatsprincippet opretholdes.
 • Udlevering kan nægtes i visse tilfælde, såsom:
  • Politiske forseelser
  • Potentielle dødsstraf uden forsikringer
  • Militære forbrydelser
  • Udløbet forældelsesfrist i henhold til UAE-lovgivningen
 • UAE kan søge garantier om retfærdig behandling, humane forhold og beskyttelse af menneskerettigheder under retssager og fængsling.

Hvad er Interpols rolle i UAE's udleveringsproces?

Interpol er en mellemstatslig organisation grundlagt i 1923 med 194 medlemslande. Dens hovedformål er at skabe en platform for globalt politisamarbejde for at bekæmpe kriminalitet på verdensplan. Interpol forbinder og koordinerer et netværk af politi- og kriminalitetseksperter på tværs af medlemslande gennem nationale centralbureauer, der drives af nationale retshåndhævelser. Det hjælper med kriminelle efterforskninger, retsmedicinske analyser og sporing af flygtninge gennem sine omfattende realtidsdatabaser om kriminelle. Organisationen støtter medlemslandene i at bekæmpe cyberkriminalitet, organiseret kriminalitet, terrorisme og kriminelle trusler under udvikling.

Det spiller en afgørende rolle i at lette UAE's udleveringsproces med andre lande verden over. Som en mellemstatslig organisation, der muliggør internationalt politisamarbejde, fungerer Interpol som et afgørende bindeled for udlevering af flygtninge på tværs af grænserne.

UAE retshåndhævelse bruger i vid udstrækning Interpols systemer og databaser, når de forfølger udlevering. Interpol Notice System gør det muligt at formidle information om eftersøgte personer, med røde meddelelser udstedt til foreløbig anholdelse med henblik på udlevering. Interpols sikre kommunikationsnetværk gør det muligt effektivt at sende udleveringsanmodninger, beviser og oplysninger til relevante myndigheder.

Derudover leverer Interpol juridisk og teknisk ekspertise, tilbyder vejledning om at navigere i jurisdiktionskompleksiteter, sikre overholdelse af love og traktater og opretholde menneskerettighedsstandarder under sager. Men mens Interpol letter samarbejdet, træffes udleveringsbeslutninger i sidste ende af kompetente nationale myndigheder baseret på respektive love og aftaler.

Hvilke lande har UAE udleveringstraktater med?

UAE har et robust netværk af multilaterale og bilaterale aftaler, der letter udleveringsprocessen for straffesager med lande rundt om i verden. Disse traktater og konventioner etablerer en retlig ramme for internationalt samarbejde og skitserer specifikke procedurer for at sikre en retfærdig og gennemsigtig udleveringsproces.

På den multilaterale front har De Forenede Arabiske Emirater underskrevet den arabiske Riyadh-konvention om retligt samarbejde. Denne traktat fokuserer på at styrke samarbejdet mellem arabiske nationer, herunder Oman, Qatar, Saudi-Arabien, Bahrain og andre, ved at lette udleveringen af ​​personer, der er anklaget eller dømt for kriminelle handlinger i medlemslandene.

Derudover har De Forenede Arabiske Emirater indgået flere bilaterale udleveringstraktater med forskellige lande, der hver især er skræddersyet til at imødekomme de unikke juridiske og proceduremæssige krav i de respektive nationer. Bemærkelsesværdige eksempler omfatter:

 1. Storbritannien: Denne aftale giver mulighed for udlevering af enkeltpersoner mellem De Forenede Arabiske Emirater og Det Forenede Kongerige for alvorlige forbrydelser, hvilket sikrer effektivt samarbejde om bekæmpelse af tværnationale lovovertrædelser.
 2. Frankrig: I lighed med den britiske traktat letter denne bilaterale aftale udleveringen af ​​personer, der er anklaget eller dømt for alvorlige lovovertrædelser begået i begge lande.
 3. Indien: Med fokus på overførsel af fanger giver denne traktat UAE og Indien mulighed for at samarbejde om at udlevere personer, der afsoner domme for forbrydelser begået inden for deres respektive jurisdiktioner.
 4. Pakistan: Denne aftale skitserer processerne og procedurerne for udlevering mellem De Forenede Arabiske Emirater og Pakistan, der sikrer samarbejde om udlevering af personer, der er anklaget for alvorlige forbrydelser.

De Forenede Arabiske Emirater har også underskrevet lignende bilaterale udleveringstraktater med adskillige andre lande, såsom Iran, Australien, Kina, Egypten og Tadsjikistan, hvilket yderligere styrker sit globale netværk af samarbejde i straffesager.

OmrådeLande
Golfens Samarbejdsråd (GCC)Saudi Arabien
Mellemøsten og NordafrikaEgypten, Syrien, Marokko, Algeriet, Jordan, Sudan
SydasienIndien, Pakistan, Afghanistan
East AsiaKina
EuropaStorbritannien, Armenien, Aserbajdsjan, Tadsjikistan, Spanien, Holland
OceanienAustralien

Gennem disse multilaterale og bilaterale aftaler styrker De Forenede Arabiske Emirater sin forpligtelse til at bekæmpe transnationale forbrydelser, opretholde retsstatsprincippet og fremme internationalt samarbejde om retspleje.

Hvordan adskiller udlevering sig med/uden UAE-traktater?

AspectMed UAE-udleveringstraktatenUden UAE-udleveringstraktat
RetsgrundlagKlart definerede juridiske rammer og forpligtelserManglende formelt retsgrundlag
ProcedurerEtablerede procedurer og tidsplanerAd hoc-procedurer, potentielle forsinkelser
Forbrydelser, der kan udleveresSpecifikke lovovertrædelser omfattet af traktatenTvetydighed vedrørende udleveringsforbrydelser
BeviskravKlare retningslinjer for påkrævet bevisUsikkerhed om nødvendige beviser
MenneskerettighedsbeskyttelseEksplicitte garantier for retfærdig rettergang og menneskerettighederPotentielle bekymringer over beskyttelse af menneskerettigheder
GensidighedGensidig forpligtelse til at samarbejde om udleveringsanmodningerIngen gensidig forpligtelse, skønsmæssige beslutninger
Diplomatiske kanalerForudbestemte diplomatiske kanaler for samarbejdeBehov for at etablere ad hoc diplomatisk samarbejde
Dispute ResolutionMekanismer til at løse tvister eller uenighederMangel på formelle tvistbilæggelsesmekanismer
Juridiske udfordringerReducerede juridiske udfordringer og komplikationerPotentiale for juridiske tvister og udfordringer
TidslinjerDefinerede tidslinjer for forskellige stadierIngen forudbestemte tidslinjer, potentielle forsinkelser

Hvad er betingelserne og kravene for udlevering i UAE?

Adskillige betingelser skal være opfyldt, for at en udleveringsanmodning kan behandles af UAE-domstolene:

 1. Eksistensen af ​​en udleveringstraktat eller -aftale med det anmodende land.
 2. Lovovertrædelsen skal betragtes som en strafbar handling i både UAE og det anmodende land (dobbelt kriminalitet).
 3. Forbrydelsen skal kunne straffes med mindst et års fængsel.
 4. Lovovertrædelsen må anses for tilstrækkelig grov, typisk med undtagelse af mindre lovovertrædelser.
 5. Politiske og militære lovovertrædelser er generelt udelukket.
 6. Forbrydelsen må ikke have overskredet forældelsesfristen.
 7. Menneskerettighedshensyn, såsom risikoen for tortur eller umenneskelig behandling i det anmodende land.
 8. UAE-statsborgere udleveres typisk ikke, men ikke-UAE-statsborgere kan blive det.
 9. Der kan kræves forsikringer, hvis lovovertrædelsen medfører dødsstraf i det anmodende land.
 10. Anmodninger om udlevering er underlagt lovgivningens overholdelse og vurderes individuelt.
 11. Det anmodende land skal dække udleveringsomkostningerne, medmindre der forventes ekstraordinære omkostninger.

Hvilke forbrydelser kan du blive udleveret for i UAE?

De Forenede Arabiske Emirater overvejer udlevering for en række alvorlige strafbare handlinger, der overtræder landets love samt lovene i det anmodende land. Udlevering søges typisk for alvorlige forbrydelser frem for mindre lovovertrædelser eller forseelser. Følgende liste skitserer nogle af de vigtigste kategorier af forbrydelser, der potentielt kan resultere i udleveringssager fra UAE:

 1. Alvorlige voldsforbrydelser
  • Drab/mord
  • Terrorisme
  • Væbnet røveri
  • Kidnapning
 2. Økonomiske forbrydelser
  • Hvidvaskning af penge
  • Svig
  • underslæb
  • Korruption
 3. Narkotikarelaterede lovovertrædelser
  • Narkotikahandel
  • Narkotikabesiddelse (for betydelige mængder)
 4. Menneskesmugling og menneskesmugling
 5. Cyberkriminalitet
  • Hacking
  • Online svindel
  • Cyberstalking
 6. Miljøkriminalitet
  • Handel med vilde dyr
  • Ulovlig handel med beskyttede arter
 7. Krænkelser af intellektuel ejendomsret
  • Varemærkeforfalskning
  • Krænkelse af ophavsret (væsentlige sager)

Generelt gælder udlevering for forbrydelser, der betragtes som alvorlige eller forbrydelser i stedet for mindre lovovertrædelser eller forseelser. Politiske og militære forbrydelser er typisk udelukkede grunde til udlevering fra UAE.

driftsmodel interpol

Billede Credit: interpol.int/da

Hvordan hjælper Interpols røde meddelelse udlevering i UAE?

En rød meddelelse er en udkigsmeddelelse og en anmodning til international retshåndhævelse verden over om at udføre en foreløbig anholdelse af en påstået kriminel. Den udstedes af Interpol efter anmodning fra et medlemsland, hvor forbrydelsen er begået, ikke nødvendigvis den mistænktes hjemland. Udstedelsen af ​​røde meddelelser håndteres med yderste vigtighed på tværs af lande, da det antyder, at den mistænkte udgør en trussel mod den offentlige sikkerhed.

De Forenede Arabiske Emiraters myndigheder kan anmode Interpol om at udstede en rød meddelelse mod en flygtning, de søger at udlevere. Dette sætter gang i den internationale proces for at lokalisere og foreløbigt arrestere den enkelte i afventning af udlevering eller retssag. Når den er udstedt, cirkuleres den røde meddelelse til Interpols 195 medlemslande og advarer retshåndhævende myndigheder over hele verden. Dette letter samarbejdet om at lokalisere og midlertidigt arrestere flygtningen.

Disse meddelelser giver en sikker kanal for myndigheder i De Forenede Arabiske Emirater til at dele oplysninger om anklager, beviser og retsafgørelser. Disse oplysninger hjælper med udleveringsprocessen, når personen er lokaliseret og anholdt. Det kan forenkle juridiske procedurer for De Forenede Arabiske Emirater ved at tjene som grundlag for foreløbige arrest- og udleveringssager. Det er dog ikke en international arrestordre, og hvert land bestemmer, hvilken juridisk værdi det tillægger en rød meddelelse.

Interpols globale netværk muliggør tæt samarbejde mellem UAEs retshåndhævelse og andre landes agenturer. Dette samarbejde er afgørende for at lokalisere flygtninge, indsamle beviser og eksekvere udleveringsanmodninger. Selvom en rød meddelelse ikke er en international arrestordre, er den et kraftfuldt værktøj, der hjælper UAE med at igangsætte og lette udleveringsprocesser gennem internationalt samarbejde, informationsdeling og foreløbige anholdelser af påståede kriminelle verden over.

typer af interpolmeddelelser

Billede Credit: interpol.int/da

Typer af Interpol-meddelelser

 • appelsin: Når en person eller begivenhed udgør en trussel mod den offentlige sikkerhed, udsender værtslandet en orange meddelelse. De giver også de oplysninger, de har om begivenheden eller om den mistænkte. Og det er landets ansvar at advare Interpol om, at en sådan begivenhed sandsynligvis vil forekomme baseret på de oplysninger, de har.
 • Blå: Denne meddelelse bruges til at søge efter en mistænkt, hvis opholdssted er ukendt. De andre medlemslande i Interpol foretager søgninger, indtil personen er fundet, og den udstedende stat underrettes. En udlevering kan derefter foretages.
 • Gul: Svarende til den blå meddelelse bruges den gule meddelelse til at lokalisere savnede personer. Men i modsætning til den blå meddelelse er dette ikke for mistænkte, men for mennesker, som regel mindreårige, der ikke kan findes. Det er også for personer, der ikke er i stand til at identificere sig på grund af psykisk sygdom.
 • Rød: Den røde meddelelse betyder, at der er begået en alvorlig forbrydelse, og at den mistænkte er en farlig kriminel. Den instruerer, hvilket land den mistænkte er i, om at holde øje med denne person og forfølge og arrestere den mistænkte, indtil udleveringen er gennemført.
 • Grøn: Denne meddelelse svarer meget til den røde meddelelse med lignende dokumentation og behandling. Den største forskel er, at den grønne meddelelse gælder mindre alvorlige forbrydelser.
 • Sort: Den sorte meddelelse gælder uidentificerede lig, der ikke er statsborgere i landet. Bekendtgørelsen udsendes, så ethvert søgende land ved, at den døde lig er i det land.
 • Lilla: Giver oplysninger om operationsmetoder, der bruges af kriminelle, hvilket også kan omfatte genstande, enheder eller fortielsesmetoder.
 • Særlig meddelelse fra INTERPOL-FNs Sikkerhedsråd: Udstedt til enkeltpersoner eller enheder, der er underlagt FN's Sikkerhedsråds sanktioner.
 • Børnemeddelelse: Når der mangler et barn eller børn, udsender landet en meddelelse via Interpol, så andre lande kan deltage i søgningen.

Den røde meddelelse er den mest alvorlige af alle meddelelser, og udstedelse kan forårsage ringvirkninger blandt nationer i verden. Det viser, at personen er en trussel mod den offentlige sikkerhed og bør håndteres som sådan. Målet med en rød meddelelse er normalt en anholdelse og udlevering.

Sådan fjerner du en Interpol Red Notice

Fjernelse af en Interpol Red Notice i UAE kræver typisk, at man følger en formel procedure og giver tvingende begrundelse for dens fjernelse. Her er de generelle trin involveret:

 1. Søg juridisk bistand: Det er tilrådeligt at ansætte en kvalificeret advokat med ekspertise i at håndtere Interpol Red Notice-sager. Deres viden om Interpols komplekse regler og procedurer kan guide dig effektivt gennem processen.
 2. Indsamle relevante oplysninger: Indsaml alle relevante oplysninger og beviser til støtte for din sag for fjernelse af den røde meddelelse. Dette kan omfatte anfægtelse af meddelelsens gyldighed baseret på procedurefejl eller mangel på væsentlige grunde.
 3. Direkte kommunikation: Din juridiske rådgiver kan indlede direkte kommunikation med de retslige myndigheder i det land, der har udstedt den røde meddelelse, og anmode dem om at trække anklagen tilbage. Dette indebærer at fremlægge din sag og fremlægge beviser til støtte for anmodningen om fjernelse.
 4. Kontakt Interpol: Hvis direkte kommunikation med det udstedende land ikke lykkes, kan din advokat kontakte Interpol direkte for at anmode om fjernelse af den røde meddelelse. De skal indsende en omfattende anmodning sammen med understøttende beviser og argumenter for annullationen.
 5. Sager med CCF: I visse tilfælde kan det være nødvendigt at samarbejde med Kommissionen for Kontrol med Interpols arkiver (CCF). CCF er et uafhængigt organ, der vurderer gyldigheden af ​​argumenter, der rejses i anmodninger om sletning. Sagen kan være kompleks og tidskrævende, udført i overensstemmelse med Interpols regler om behandling af data (RPD).

Det er afgørende at bemærke, at processen med at fjerne en Interpol Red Notice kan være indviklet og kræver ekspert juridisk vejledning. De specifikke trin og krav kan variere afhængigt af de unikke omstændigheder i den enkelte sag. En dygtig juridisk repræsentant kan navigere i kompleksiteten og fremlægge de stærkest mulige argumenter for fjernelse af den røde meddelelse.

Hvor lang tid tager det at fjerne en Interpol Red Notice?

Den tid, det tager at fjerne en Interpol Red Notice, kan variere betydeligt afhængigt af de specifikke omstændigheder i sagen og kompleksiteten af ​​de involverede juridiske procedurer. Generelt kan processen tage alt fra flere måneder til over et år eller mere.

Hvis anmodningen om fjernelse sendes direkte til det land, der har udstedt den røde meddelelse, og de accepterer at trække den tilbage, kan processen være relativt hurtig og tage højst et par måneder. Men hvis det udstedende land nægter at trække meddelelsen tilbage, bliver processen mere kompliceret og tidskrævende. Samarbejde med Interpols kommission for kontrol af filer (CCF) kan føje flere måneder til tidslinjen, da deres gennemgangsprocessen er grundig og involverer flere faser. Derudover, hvis der kræves klager eller juridiske anfægtelser, kan processen forlænges yderligere, hvilket potentielt tager over et år eller længere at løse.

Kan Interpol direkte arrestere personer i UAE med henblik på udlevering?

Nej, Interpol har ikke bemyndigelse til direkte at arrestere personer i UAE eller noget andet land med henblik på udlevering. Interpol er en mellemstatslig organisation, der faciliterer internationalt politisamarbejde og fungerer som en kanal til deling af information og efterretninger mellem retshåndhævende myndigheder over hele kloden.

Interpol har dog ingen overnationale beføjelser eller sine egne agenter til at udføre arrestationer eller andre håndhævelseshandlinger. Udførelse af arrestationer, tilbageholdelser og udleveringer falder ind under de nationale retshåndhævende myndigheders jurisdiktion og juridiske processer i hvert medlemsland, såsom UAE. Interpols rolle er begrænset til at udstede meddelelser, såsom røde meddelelser, der tjener som internationale alarmer og anmodninger om foreløbig anholdelse af eftersøgte personer. Det er derefter op til de nationale myndigheder i UAE at handle på disse meddelelser i overensstemmelse med deres nationale love og internationale traktater.

Kontakt en international kriminalforsvarsadvokat i UAE

Retssager, der involverer røde meddelelser i De Forenede Arabiske Emirater, bør behandles med største omhu og ekspertise. De kræver advokater med stor erfaring på området. En almindelig kriminalforsvarsadvokat har muligvis ikke den nødvendige færdighed og erfaring til at håndtere sådanne sager. Ring til os nu for en hasteaftale kl + 971506531334 + 971558018669

Heldigvis er de internationale kriminelle forsvarsadvokater hos Amal Khamis advokater og juridiske konsulenter har præcis, hvad der skal til. Vi er forpligtet til at sikre, at vores kunders rettigheder ikke krænkes af nogen grund. Vi er klar til at stå op for vores kunder og beskytte dem. Vi giver dig den bedste repræsentation i internationale straffesager med speciale i Red Notice-sager. 

Vores specialisering inkluderer, men ikke begrænset til: Vores specialisering inkluderer: International strafferet, udlevering, gensidig retshjælp, retshjælp og international ret.

Så hvis du eller en elsket har en rød meddelelse mod dem, kan vi hjælpe. Kontakt os i dag!

Ring til os nu for en hasteaftale kl + 971506531334 + 971558018669

Rul til top