Forståelse af strafferetlig appel

Tiltrækkende en straffedom eller dom er en kompleks juridisk proces, der involverer strenge tidsfrister og specifikke procedurer. Denne vejledning giver en oversigt over strafferetlige anker, fra de typiske appelgrunde til de involverede trin til nøglefaktorer, der påvirker succesrater. Med en dybere forståelse af forviklinger i klagesystemet, kan tiltalte gøre informerede beslutninger når de afvejer deres juridiske muligheder.

Hvad er en strafferetlig appel?

En strafferetlig anke er en retssag, der tillader det tiltalte dømt for en forbrydelse for at anfægte deres dom og/eller dom. En appel er ikke en fornyet retssag– appelretten hører ikke nye beviser eller genafhøre vidner. Snarere appelretten gennemgår sagen i landsretten at afgøre, om nogen juridiske fejl sket, der krænkede den tiltaltes forfatningsmæssige rettigheder eller kompromitterede dommens retfærdighed.

Nøgleforskelle mellem en retssag og appel:
 • Trial: Fokuserer på at fastslå fakta og beviser for at nå frem til en dom vedrørende skyld og/eller strafudmåling. Vidner vidner, og der fremlægges fysiske beviser.
 • Appel: Fokuserer på at identificere og evaluere juridiske og proceduremæssige fejl. For det meste håndteret gennem skriftlige juridiske briefer snarere end vidneforklaringer.
 • Trial: Afgivet for én dommer og/eller en jury. Juryen bestemmer fakta og dommeren bestemmer straffen.
 • Appel: Afgivet for et panel bestående af generelt tre appelretsdommere, som gennemgår retsoptegnelser og akter. Ingen jury.

I det væsentlige giver en strafferetlig appel dømte personer en vej til at få deres sag hørt for en højere ret for eventuelt at omstøde eller ændre den oprindelige dom og dom. At forstå denne skelnen mellem en appel og en fuld straffesag er nøglen.

Appelprocessen: Sådan fungerer den

Navigering i appelprocessen involverer flere trin, som hver er bundet af stive procedureregler og strenge deadlines. At have en erfaren ankeadvokat er vigtigt. Den grundlæggende proces omfatter:

1. Indgivelse af klagen

Dette skal indgives til den ret, der behandlede den oprindelige retssag (domsretten). Det her formel meddelelse aktiverer klageprocessen og sætter deadlines for de næste trin. Specifikke tidsrammer for indgivelse af denne meddelelse varierer betydeligt fra stat til stat. De fleste spænder mellem 10 til 90 dage efter domsafsigelsen.

2. Gennemgang af sagsprotokollen

Retsskriveren samler alle arkiver fra Kriminalsag før de sendes til appelretten. Appeladvokaterne gennemsøger derefter disse dokumenter - inklusive anmodninger før retssagen, høringsudskrifter og lytning til lydoptagelser fra hele retssagen - og søger efter evt. ankelige spørgsmål.

3. Skrivning af appelskrivelsen

Her skitserer appellantens advokat retsgrundlaget for klagen. Dette komplekse dokument kræver beherskelse af appelregler og af at identificere, hvordan lavere retsfejl berettiger til at omstøde eller ændre dommen. Referatet skal specifikt angive det ønskede udfald af ankesagen.

4. Venter på opponerende kort

Efter at have indsendt deres oprindelige appelsag, skal appellanten vente på, at appellen (anklageren/respondenten) indgiver en skrivelse imødegå deres argumenter. Dette giver begge sider mulighed for fuldt ud at adressere konteksten omkring identificerede fejl.

5. Udarbejdelse af svarbrevet

Appellanten får en sidste skriftlig argumentation ("svarbrevet") reagere på rejste punkter i appellens skrivelse. Det understreger, hvorfor appelretten skal give dem ret.

6. Mundtlig argumentationshøring

Dernæst kommer valgfrit mundtlige argumenter hvor hver advokat præsenterer deres nøglepunkter for et appelretspanel med tre dommere. Dommerne afbryder ofte med svære spørgsmål. Derefter taler dommerne privat.

7. Klageafgørelse udstedt

Endelig udsteder dommerne deres appelafgørelse, sandsynligvis uger eller måneder efter mundtlige argumenter. Det kan retten stadfæste dommenvende hele eller dele af dommen og beordre en ny retssag, varetægtsfængslede til ærgrelse, eller i sjældne tilfælde afvise anklagerne fuldstændigt.

Begrundelse for at indgive en strafferetlig appel

Domme og domme kan kun være omstødt ved anke, hvis Der er opstået "reversibel fejl" i sagsbehandlingen. Der er fire hovedkategorier, der giver sådanne grunde til appel:

1. Krænkelser af forfatningsmæssige rettigheder

Påstande om krænkelser af sagsøgtes forfatningsmæssige rettigheder, såsom krænkelser af:

 • Ændring af ret til effektiv juridisk rådgivning
 • Ændring af beskyttelse mod selvinkriminering eller dobbelt fare
 • Ændring af forbud mod grusom og usædvanlig straf anvendt til hård straf

2. Utilstrækkeligt bevismateriale til at understøtte dom

Påstande, som anklagemyndigheden ikke har fremsat tilstrækkeligt faktuelt bevis "ud over enhver rimelig tvivl" at berettige domfældelse for de rejste anklager

3. Straffeudmålingsfejl eller skønsmisbrug

Beskyldninger dommer misbrugt deres skøn ved:

 • Fejlagtig anvendelse af retningslinjerne for strafferetlig strafudmåling
 • Undladelse af at overveje formildende faktorer
 • Ukorrekt idømmelse af sammenhængende domme

4. Rettens proceduremæssige eller juridiske fejl

Påstande om større proceduremæssige juridiske fejl, der krænkede appellantens ret til retfærdig rettergang:

 • Fejlagtige juryinstruktioner given
 • Ukorrekt håndteret vidneudsagn eller bevis
 • Biased juryvalg behandle
 • Retlig forseelse

Det er afgørende, at en dygtig appeladvokat identificerer alle sager, der kan appelleres fordi spørgsmål, der ikke er korrekt opbevaret i journalen før appel, vil blive anset for frafaldet.

Vigtigheden af ​​en god straffesagsadvokat

Tiltalende med succes en kriminel dom er utroligt vanskelig - med nationale tilbageførselsrater i gennemsnit under 25 %. Der er komplekse proceduremæssige forhindringer, strenge deadlines, en enorm arbejdsbyrde med gennemgang af prøvejournaler og flere skriftlige juridiske opgaver at forberede. Det er afgørende at fastholde en erfaren specialist i kriminel appel af flere årsager:

 • De hjælper identificere ofte ikke-oplagte spørgsmål, der kan appelleres, skjult i retssagsprotokollen, før muligheden udløber for evigt.
 • De har styr på det komplicerede regler for klageproceduren som adskiller sig væsentligt fra typiske forsøgsregler.
 • De besidder stærke skriftlige fortalervirksomhed færdigheder for udarbejdelse af den indviklet strukturerede og refererede appelskrift.
 • Deres juridisk forskning og overbevisende skrift giver det bedste argument for at fordreje appellantens rettigheder blev krænket for at retfærdiggøre omstødelse af domfældelsen.
 • De giver nyt perspektiv med friske øjne skilt fra tidligere sager.
 • Deres ekspertise læsning af prøveoptegnelser letter også levering alternative case-strategier for eventuel genbehandling og forhandlinger.

Vent ikke med at konsultere en appeladvokat og maksimer chancerne for at anfægte din dom eller dom gennem appelprocessen.

Ring til os nu for en hasteaftale kl + 971506531334 + 971558018669

Resultater, når en strafferetlig appel er vellykket

Appeldomstolen har et bredt spillerum, når det skal afgøre anker og flere muligheder for retshjælp, herunder:

 • Fuld vending: Ophævelse af dommen fuldstændigt og kræver derfor alle anklager afvist eller en ny retssag.
 • Delvis vending: Vælter en eller flere afgifter mens man bekræfter resten. Kan varetægtsfængsles til delvis genoptagelse.
 • "varetægtsfængsling" for ny dom hvis der er fundet strafudmålingsfejl, men domfældelsen stadfæstes.
 • hus "ændring af sætningsudtryk" hvis den oprindelige straf var unødigt streng.

Enhver ændring af dommen eller dommen giver vigtige muligheder for forsvaret. At få anklagerne afvist fuldt ud skaber potentiel løftestang ved forhandling gunstig anbringende med anklagemyndigheden forud for genoptagelse for at undgå retsusikkerhed. Efter strafudmålingsfejl kan forsvaret yde yderligere formildende beviser mod en mindre straf.

Konklusion

I betragtning af ekstremt høje fængslingsrater og domme, der langt overstiger globale normer, at appellere forbliver en en integreret del af den strafferetlige proces. Selvom det er statistisk vanskeligt, giver identifikation af gode appelgrunde dømte personer deres sidste mulighed for at søge retfærdighed til at rette fejl i underretten. Engagerende professionel repræsentation maksimerer mulighederne for lindring gennem en grundig gennemgang af retssagsprotokollen. Med fornuftige argumenter og dygtig fortalervirksomhed, omstødelse af urigtige domme, sikring af genoptagelser og ændring af strenge domme er fortsat muligt. At appellere beskytter rettigheder.

Nøgle Informationer:

 • Appeldomstole fokuserer på juridiske fejl, ikke fakta eller beviser som retssager
 • De fleste appeller udfordrer ineffektiv rådgivning, utilstrækkelige beviser eller retsfejl
 • Succes kræver klageadvokater, der er fortrolige med komplekse specialiserede procedurer
 • Stærke skriftlige argumenter er nødvendige, da klager for det meste behandles skriftligt
 • Tilbageførselsrater forbliver under 25 %, men lindring af fejl er fortsat uvurderlig

Ring til os nu for en hasteaftale kl + 971506531334 + 971558018669

Om forfatteren

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Rul til top