Narkotikaforbrydelser i UAE, handel, besiddelse, straf og love

De Forenede Arabiske Emirater (UAE) har nogle af verdens strengeste narkotikalove og vedtager en nultolerancepolitik over for narkotikarelaterede lovovertrædelser. Både beboere og besøgende er underlagt strenge straffe såsom store bøder, fængsel og udvisning, hvis det konstateres i strid med disse love. Denne omfattende vejledning har til formål at kaste lys over UAE's narkotikaregler, forskellige typer narkotikaforbrydelser, straffe og straffe, juridiske forsvar og praktiske råd for at undgå at blive viklet ind i disse strenge love.

Ulovlige stoffer og visse receptpligtige og håndkøbsmedicinske lægemidler er kategorisk forbudt i henhold til føderal lov nr. 14 af 1995 om kontrol med Narkotiske stoffer og Psykotrope stoffer. Denne lov definerer omhyggeligt de forskellige tidsplaner for ulovlige stoffer og deres kategorisering baseret på potentiale for misbrug og afhængighed.

Hvad er lovene om narkotikarelateret kriminalitet i UAE

De Forenede Arabiske Emirater (UAE) har længe opretholdt en nultolerancepolitik over for narkotikarelaterede lovovertrædelser. Tidligere regulerede den føderale lov nr. 14 af 1995 om modforanstaltninger mod narkotiske stoffer og psykotrope stoffer dette område. Forenede Arabiske Emirater har dog for nylig vedtaget det føderale lovdekret nr. 30 af 2021 om narkotiske stoffer og psykotrope stoffer, som er den nuværende og opdaterede lovgivning.

Nøgleaspekter af det føderale lovdekret nr. 30 af 2021 omfatter:

 1. Forbudte stoffer: En omfattende liste over ulovlige stoffer, psykotrope stoffer og prækursorkemikalier, der bruges i narkotikafremstilling.
 2. Kriminaliserede aktiviteter: Import, eksport, produktion, besiddelse, handel, promovering og lettelse af stofbrug.
 3. Svære straffe: Besiddelse kan føre til fængsel og bøder, mens handel eller smugling kan resultere i fængsel på livstid eller dødsstraf.
 4. Ingen undtagelse til personlig brug: Enhver besiddelse af ulovlige stoffer er en strafbar handling, uanset mængden eller hensigten.
 5. Bevisbyrde: Tilstedeværelsen af ​​stoffer eller udstyr anses for tilstrækkeligt bevis for skyld.
 6. Ekstraterritorial anvendelse: UAE statsborgere og indbyggere kan retsforfølges for lovovertrædelser begået i udlandet.
 7. Universel anvendelse: Lovene gælder for alle individer, uanset nationalitet, kultur eller religion.
 8. Rehabiliteringsprogrammer: Loven indeholder bestemmelser om rehabiliterings- og behandlingsprogrammer for narkotikaforbrydere.

Mens den tidligere føderale lov nr. 14 af 1995 lagde grunden til narkotikakontrol, afspejler det nyere føderale lovdekret nr. 30 af 2021 ændringer i narkotikatendenser, internationale regler og potentiale for rehabilitering.

Myndigheder håndhæver aktivt disse strenge love gennem regelmæssige inspektioner, avancerede opdagelsesmetoder og samarbejde med internationale agenturer for at bekæmpe narkotikahandel og relaterede forbrydelser.

Typer af narkotikaforbrydelser i UAE

De Forenede Arabiske Emiraters love klassificerer narkotikaforbrydelser i tre hovedkategorier, med strenge straffe pålagt alle:

1. Personlig brug

 • At være i besiddelse af selv små mængder narkotika til personlig eller rekreativ brug er forbudt i henhold til artikel 39 i narkotikaloven.
 • Dette gælder både UAE-borgere og udlændinge, der bor i eller besøger landet.
 • Myndigheder kan udføre tilfældige narkotikatests, ransagninger og razziaer for at identificere lovovertrædere til personlig brug.

2. Lægemiddelfremme

 • Aktiviteter, der aktivt tilskynder til stofmisbrug, står også over for hårde straffe i henhold til artikel 33 til 38.
 • Dette omfatter salg, distribution, transport, forsendelse eller opbevaring af narkotika, selv uden hensigten at tjene penge eller trafik.
 • Facilitering af narkotikahandel, deling af forhandlerkontakter eller tilvejebringelse af faciliteter til stofbrug falder også ind under denne kategori.
 • At promovere eller reklamere for ulovlige stoffer på nogen måde betragtes som en narkotikaforbrydelse.

3. Narkotikasmugling

 • De mest alvorlige krænkelser involverer transnationale menneskehandelsringe, der smugler store lagre af illegale stoffer ind i UAE til distribution og fortjeneste.
 • Lovovertrædere risikerer livstidsdomme og endda dødsstraf under visse betingelser i henhold til artikel 34 til 47 i narkotikaloven.
 • Forsøg på at handle med stoffer eller at være medskyldig til en narkohandel er også en strafbar handling.

4. Andre narkotikarelaterede lovovertrædelser

 • Dyrkning eller fremstilling af ulovlige stoffer eller prækursorkemikalier, der bruges i narkotikaproduktion.
 • Hvidvaskning af penge, der involverer udbytte fra narkotikarelateret kriminalitet.
 • Indtage eller være påvirket af illegale stoffer på offentlige steder.

For førstegangsforbrydere, især i tilfælde af personlig brug eller mindre lovovertrædelser, giver UAE-loven potentielle muligheder for rehabiliteringsprogrammer som et alternativ til fængsling, afhængigt af omstændighederne og alvorligheden af ​​lovovertrædelsen.

De Forenede Arabiske Emirater har en omfattende tilgang til at håndtere alle aspekter af narkotikarelateret kriminalitet, fra personlig brug til storstilet menneskehandel. Myndighederne pålægger strenge straffe, herunder fængsel, bøder og endda dødsstraf i nogle tilfælde for at afskrække og bekæmpe narkotikaforbrydelser inden for landets grænser. Lovene gælder universelt, uanset individets nationalitet, religion eller kulturelle baggrund.

Hvilke stoffer betragtes som kontrollerede stoffer i UAE

UAE opretholder en omfattende liste over kontrollerede stoffer, herunder både naturlige og syntetiske stoffer. Disse er klassificeret som forbudte stoffer, psykotrope stoffer og prækursorkemikalier, der anvendes til fremstilling af ulovlige stoffer. Her er en tabeloversigt over nogle af de vigtigste kontrollerede stoffer i UAE:

BoligtypeStoffer
opioiderHeroin, Morfin, Kodein, Fentanyl, Metadon, Opium
stimulanserKokain, amfetamin (inklusive metamfetamin), ecstasy (MDMA)
HallucinogenerLSD, psilocybin (magiske svampe), meskalin, DMT
cannabinoiderCannabis (marihuana, hash), syntetiske cannabinoider (Spice, K2)
depressivaBarbiturater, Benzodiazepiner (Valium, Xanax), GHB
Precursor KemikalierEfedrin, Pseudoefedrin, Ergometrin, Lysergsyre

Det er vigtigt at bemærke, at denne liste ikke er udtømmende, og myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater opdaterer og udvider regelmæssigt listen over kontrollerede stoffer til at omfatte nye syntetiske stoffer og kemiske variationer, efterhånden som de dukker op.

Derudover skelner UAE-lovene ikke mellem forskellige kategorier eller typer af kontrollerede stoffer. Besiddelse, forbrug eller handel med nogen af ​​disse stoffer, uanset deres klassificering eller mængde, betragtes som en kriminel handling, der kan straffes med strenge straffe, herunder fængsel, bøder og potentiel dødsstraf i nogle tilfælde.

De Forenede Arabiske Emiraters strenge holdning til kontrollerede stoffer afspejler dets forpligtelse til at bekæmpe narkotikarelateret kriminalitet og fremme folkesundheden og sikkerheden i landet.

Hvad er straffene for narkotikaforbrydelser i UAE?

De Forenede Arabiske Emirater har ekstremt strenge love mod narkotikarelaterede lovovertrædelser, der håndhæver en nultolerancepolitik med strenge straffe. Straffene er beskrevet i UAE's føderale lov nr. 30 af 2021 om bekæmpelse af narkotika og psykotrope stoffer.

Besiddelse og personligt forbrug

 • Besiddelse, erhvervelse eller indtagelse af ulovlige stoffer kan straffes med mindst 4 års fængsel og en bøde på mindst 20,000 AED (5,400 USD).
 • Straffe kan strække sig til livsvarigt fængsel baseret på typen og mængden af ​​stoffer, der er involveret.

Trafficking og hensigt om at levere

 • Narkotikahandel eller besiddelse med hensigt om at levere straffes med fængsel på livstid og en minimumsbøde på 20,000 AED.
 • Dødsstraf kan også anvendes, især for store operationer eller betydelige mængder narkotika.

Udvisning for ikke-borgere

 • Ikke-UAE-statsborgere, der er dømt for narkotikaforbrydelser, risikerer automatisk udvisning fra landet efter afsoning eller betaling af bøder i henhold til artikel 57.
 • Udvisning kan nogle gange ske, før den fulde fængselsstraf er fuldført.

Begrænset alternativ strafudmåling

 • Revalidering, samfundstjeneste eller nedsat straf gives sjældent, mest for mindre førstegangsforseelser, eller hvis lovovertrædere samarbejder med efterforskning.
 • Obligatorisk genoptræning kan i nogle tilfælde erstatte fængsel med simpel besiddelse, afhængigt af rettens skøn.

Yderligere straffe

 • Konfiskation af aktiver/formue, der anvendes til narkotikaforbrydelser.
 • Tab af opholdsret for udlændinge.

De Forenede Arabiske Emiraters antinarkotiske love dækker hele cyklussen fra produktion til forbrug. Selv besiddelse af narkoudstyr eller rester kan føre til sigtelser. Uvidenhed om loven betragtes ikke som et forsvar.

Myndighederne håndhæver disse sanktioner strengt. Det er afgørende for beboere og besøgende strengt at overholde UAE's nultolerance narkotikapolitikker. Rådgivning af juridiske eksperter er meget tilrådeligt for fuldstændig og opdateret vejledning om dette spørgsmål.

Juridiske konsekvenser for turister taget med stoffer i UAE

De Forenede Arabiske Emirater håndhæver en kompromisløs nultolerancepolitik over for stoffer og stofmisbrug. Denne holdning gælder også strengt for turister og besøgende. Selv spormængder eller rester fra tidligere stofbrug kan føre til alvorlige juridiske konsekvenser for turister i UAE, herunder:

Anholdelser og sigtelser

 • Turister risikerer at blive arresteret og retsforfulgt for besiddelse af enhver mængde forbudte stoffer, lige fra cannabis til hårdere stoffer.
 • De Forenede Arabiske Emiraters myndigheder udfører almindeligvis blod- og urinprøver, hvor blot tilstedeværelsen af ​​stoffer i ens system udgør besiddelse.

Hårde Straffe

 • Afhængigt af den involverede stoftype og mængde, står turister over for straffe, der spænder fra betydelige bøder til lange fængselsdomme.
 • Bøderne kan variere fra 10,000 AED (2,722 USD) op til 100,000 AED (27,220 USD) eller højere for gentagne forseelser.
 • Fængselsstraffe strækker sig fra nogle få måneder til flere år, med hårdere straffe for gentagne lovovertrædere eller dem, der er involveret i narkotikahandel.
 • I de mest ekstreme tilfælde i forbindelse med store narkotikahandelsoperationer kan dødsstraf anvendes.

Seneste lovændringer

 • Mens De Forenede Arabiske Emirater opretholder et generelt forbud mod narkotika, giver nogle nylige ændringer en vis mildhed i specifikke tilfælde:
 • Besiddelse af små mængder THC/cannabis kan ikke føre til fængselsstraf for førstegangsforbrydere. Stoffet vil dog blive konfiskeret, og der gælder fortsat bøder. THC-olie er fortsat strengt forbudt.
 • Minimumsstraffene for førstegangsbesiddelsesforbrydelser er blevet nedsat i visse tilfælde.

Udvisning og rejserestriktioner

 • Alle udenlandske statsborgere, inklusive turister, står over for automatisk udvisning ved domfældelse for narkotikaforbrydelser efter at have afsonet deres straf eller betalt bøder som påbudt af UAE-loven.
 • De deporterede kan også blive underlagt udvidede rejseforbud, hvilket begrænser genindrejse i UAE og andre Golfnationer.

I betragtning af UAE's kompromisløse holdning er det absolut afgørende for turister at udvise den største forsigtighed og undgå enhver involvering med ulovlige stoffer eller stoffer under deres besøg for at undgå alvorlige juridiske konsekvenser, der kan have varige konsekvenser.

Hvordan samarbejder UAE med Interpol i sager om narkotikahandel?

De Forenede Arabiske Emirater opretholder et tæt samarbejde med Interpol for at bekæmpe international narkotikahandel gennem forskellige kanaler. Kernen er UAE's National Central Bureau (NCB), som fungerer som det primære bindeled mellem nationale retshåndhævende myndigheder og Interpols hovedkvarter. NCB letter deling af efterretninger, hvilket giver myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater mulighed for sikkert at anmode om data om mistænkte, handelsmetoder og narkotika fra andre medlemslande. Omvendt kan beviser indsamlet i UAE-narkotikasager hurtigt formidles globalt gennem NCB.

Denne koordinering muliggøres af Interpols sikre I-24/7 kommunikationsnetværk, der fremmer grænseoverskridende informationsudveksling i realtid. Derudover kan UAE NCB udstede særlige meddelelser til modparter verden over for at søge detaljer om specifikke narkotikasmuglingsmetoder. Ud over informationsdeling deltager UAE aktivt i Interpol-koordinerede fælles operationer rettet mod store narkotikahandelsruter og -organisationer. Et nyligt eksempel var Operation Lionfish, der fokuserede på at forstyrre kokainstrømmene gennem sydøstasiatiske lufthavne, som Dubai støttede økonomisk.

For at forbedre håndhævelseskapaciteten drager UAEs retshåndhævelse også fordel af Interpols uddannelsespensum, der dækker bedste praksis inden for narkotikaforbud. Dette mangefacetterede samarbejde positionerer De Forenede Arabiske Emirater som en aktiv partner i den globale nedkæmpelse af narkotikahandel.

Hvordan en specialiseret advokat kan hjælpe

Søger en ekspert UAE advokat effektivt er afgørende, når man stirrer ned på alvorlige resultater som årtier lange domme eller henrettelse.

Ideel rådgivning vil være:

 • Erfarne med lokale medicin tilfælde
 • Lidenskabelig om at opnå det bedste resultat
 • Strategisk i at lægge stærkt sammen forsvar
 • Højt vurderet af tidligere kunder
 • Flydende i både arabisk og engelsk

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er de mest almindelige medicin lovovertrædelser i UAE?

Den hyppigste medicin lovovertrædelser er besiddelse of cannabis, MDMA, opium og receptpligtige tabletter som Tramadol. Trafficking sigtelser vedrører ofte hash- og amfetaminlignende stimulanser.

Hvordan kan jeg tjekke, om jeg har en straffeattest i UAE?

Indsend en anmodning til UAE Criminal Records Department med kopier af dit pas, Emirates ID-kort og ind-/udrejsestempler. De vil søge i føderale optegnelser og afsløre, hvis nogen overbevisninger er på fil. Vi har en tjeneste til at kontrollere straffeattester.

Kan jeg rejse til UAE, hvis jeg har en tidligere mindreårig narkodom andre steder?

Teknisk set kan optagelse nægtes dem med udenlandsk narkotikadomme under nogle omstændigheder. Men for mindre lovovertrædelser kan du sandsynligvis stadig rejse ind i UAE, hvis der er gået nogle år siden hændelsen. Ikke desto mindre er en juridisk konsultation tilrådelig på forhånd.

Ring til os nu for en hasteaftale kl + 971506531334 + 971558018669

Rul til top