Hvad er strafferet og civilret: En omfattende oversigt

Sharia lov Dubai UAE

Kriminallov og civilret er to brede lovkategorier, der har nogle vigtige forskelle. Denne vejledning vil forklare, hvad hvert lovområde indebærer, hvordan de adskiller sig, og hvorfor det er vigtigt for offentligheden at forstå dem begge.

Hvad er strafferet?

Kriminallov er den lovsamling, der omhandler forbrydelser og giver straf for strafbare forhold. Overtrædelser af straffeloven anses for at være farlige eller skadelige for samfundet som helhed.

Nogle vigtige ting at vide om strafferet:

 • Det håndhæves af regeringen gennem retshåndhævende myndigheder som politi, domstole, kriminalforsorgssystemer og regulerende organer.
 • Overtrædelse af en straffelov kan resultere i bøder, betinget fængsel, samfundstjeneste eller fængsel.
 • Anklagemyndigheden skal bevise "ud over enhver rimelig tvivl", at den tiltalte har begået forbrydelsen. Denne høje bevisstandard eksisterer for at beskytte den anklagedes rettigheder.
 • Typer af forbrydelser omfatte tyveri, overfald, spritkørsel, vold i hjemmet og drab. Tjenestemandsforbrydelser som underslæb og insiderhandel falder også ind under straffeloven.

Parter i en straffesag

Der er flere vigtige parter involveret i en straffesag:

 • Retsforfølgelse: Advokaten eller teamet af advokater, der repræsenterer regeringen. Kaldes ofte distriktsadvokater eller statsadvokater.
 • Tiltalte: Den person eller enhed, der står over for de kriminelle anklager, ofte omtalt som den anklagede. Tiltalte har ret til en advokat og til at påberåbe sig uskyld, indtil det modsatte er bevist.
 • Dommer: Den person, der leder retssalen og sikrer, at juridiske regler og processer følges.
 • Jury: I mere alvorlige straffesager vil en gruppe upartiske borgere høre beviserne og afgøre skyld eller uskyld.

Stadier af en straffesag

En straffesag gennemgår typisk følgende faser:

 1. Anholdelse: Politiet tager den formodede gerningsmand i varetægt. De skal have sandsynlig grund til at foretage en anholdelse.
 2. Booking og kaution: Tiltalte har deres anklager fastsat, bliver "mirandiiseret" og kan have mulighed for at stille kaution for løsladelse før deres retssag.
 3. Anklage: Den tiltalte er formelt sigtet og indgiver deres anbringende for en dommer.
 4. Forundersøgelsesbevægelser: Advokater kan argumentere for juridiske spørgsmål som at anfægte beviser eller anmode om et skifte af mødested.
 5. Forsøg: Anklager og forsvarer fremlægger beviser og vidner for enten at bevise skyld eller fastslå uskyld.
 6. Straffeudmåling: Hvis fundet skyldig, bestemmer dommeren straf inden for lovbestemte retningslinjer for strafudmåling. Dette kan omfatte bøder, betinget fængsel, erstatningsbetaling til ofrene, fængsel eller endda dødsstraf. Tiltalte kan anke.

Hvad er civilret?

Mens straffeloven fokuserer på forbrydelser mod samfundet, civilret behandler private tvister mellem enkeltpersoner eller organisationer.

Her er en oversigt:

 • Dækker ikke-kriminelle sager som uenighed om betydningen af ​​kontrakter, personskadetvister eller brud på lejeaftaler.
 • Bevisstandarden er lavere end straffeloven, baseret på "overvægt af beviser" snarere end "ud over rimelig tvivl."
 • Søger at yde økonomisk erstatning eller retskendelser i stedet for fængsel, selvom bøder kan medføre.
 • Eksempler omfatter erstatningssager, lejeretvister med udlejere, forældremyndighedssager og patentkrænkelsessager.

Parter i en civil sag

De vigtigste parter i civile retssager er:

 • Sagsøger: Den person eller enhed, der anlægger sagen. De hævder, at skader er forårsaget af sagsøgte.
 • Tiltalte: Den person eller enhed, der sagsøges, som skal svare på klagen. Den sagsøgte kan forlige eller bestride påstandene.
 • Dommer/Jury: Civile sager involverer ikke strafferetlige sanktioner, så der er ingen garanteret ret til en nævningeting. Begge parter kan dog anmode om at fremsætte deres sag over for en jury, som vil afgøre erstatningsansvar eller tilkende erstatning. Dommere afgør spørgsmål om gældende ret.

Stadier af en civil sag

Tidslinjen for civile retssager følger generelt disse trin:

 1. Indgivet klage: Retssagen begynder formelt, når sagsøger indleverer papirer, herunder detaljer om påståede skader.
 2. Opdagelsesproces: Bevisindsamlingsfasen, som kan involvere deponeringer, forhør, dokumentfremstilling og optagelsesanmodninger.
 3. Forundersøgelsesbevægelser: Ligesom med strafferetlige forelæggelser kan parterne anmode om domme eller udelukkelser af bevismateriale, før retssagen starter.
 4. Forsøg: Begge sider kan anmode om en domstolsprøve (kun dommer) eller en nævningesag. Sagsbehandling er mindre formel end straffesager.
 5. Dom: Dommeren eller juryen afgør, om sagsøgte er ansvarlig og tilkender erstatning til sagsøgeren, hvis det er relevant.
 6. Ankeproces: Den tabende part kan anke dommen til en højere ret og anmode om en ny retssag.

Sammenligning af træk ved strafferet og civilret

Mens strafferetlige og civile love lejlighedsvis krydser hinanden på områder som sager om fortabelse af aktiver, tjener de forskellige formål og har vigtige forskelle:

BoligtypeStrafferetCivilret
FormålBeskyt samfundet mod farlig adfærd
Straf krænkelser af offentlige værdier
Løs private tvister
Yde økonomisk godtgørelse for skader
Involverede parterStatsanklagere vs kriminel tiltaltPrivat sagsøger vs sagsøgte
BevisbyrdeUd over enhver rimelig tvivlOvervægt af beviser
ResultaterBøder, betinget fængsel, fængselMonetær erstatning, retskendelser
Igangsætning af handlingPoliti anholder mistænkt/stat anklagerKlager indgiver klage
Standard for fejlHandlingen var forsætlig eller yderst skødesløsUdvisning af uagtsomhed er generelt tilstrækkeligt

Mens civile sager giver økonomiske kendelser, hvis den tiltalte bliver fundet ansvarlig, straffes i straffesager samfundsmæssige uretheder med bøder eller fængsel for at afskrække fremtidige skader. Begge spiller afgørende, men alligevel forskellige roller inden for retssystemet.

Real World Eksempler

Det hjælper at se på eksempler fra den virkelige verden for at se skellet mellem civilret og strafferet:

 • OJ Simpson stod over for kriminelle sigtelser for drab og overfald – krænkelse af offentlige pligter til ikke at dræbe eller skade. Han blev frifundet kriminelt, men mistede civile erstatningssag anlagt af ofrenes familier, der pålagde ham at betale millioner for uretmæssige dødsfald som følge af uagtsomhed.
 • Martha Stewart engageret i insiderhandel - en kriminelle sag anlagt af SEC. Hun stod også over for en civile retssag fra aktionærer med krav om tab på grund af den ukorrekte information.
 • Filing a civile personskadesøgsmål om erstatning mod en spritbilist, der forårsagede fysiske skader ved en kollision, ville være fuldstændig adskilt fra evt. kriminelle sigter ordensmagten presset mod chaufføren.

Ring til os nu for en hasteaftale kl + 971506531334 + 971558018669

Hvorfor det er vigtigt at forstå civil- og strafferet

Den gennemsnitlige borger interagerer muligvis langt oftere med civile love omkring spørgsmål som kontrakter, testamenter eller forsikringspolicer end straffelove. At kende det grundlæggende i strafferetspleje og civilretlige processer fremmer dog borgerlig deltagelse, livsplanlægning og informeret offentlig diskurs.

For dem, der ønsker at arbejde inden for det juridiske system, forbereder en grundig eksponering af grundlæggende civil- og strafferetlige koncepter i skolen eleverne til at tjene samfundet og få adgang til retfærdighed gennem forskellige roller som juridisk fortalervirksomhed, ejendomsplanlægning, regeringsregulering og virksomhedsoverholdelse.

I sidste ende former det kollektive organ af civile og strafferetlige love et velordnet samfund, hvor individer er enige om regler, der sikrer sikkerhed og lighed. Kendskab til strukturen giver borgerne mulighed for at udøve deres rettigheder og ansvar.

Nøgle Informationer:

 • Straffeloven omhandler lovovertrædelser mod det offentlige gode, der kan resultere i fængsling – håndhævet af regeringen mod en anklaget tiltalt.
 • Civilret håndterer private tvister med fokus på monetære retsmidler - indledt gennem klager mellem sagsøgere og sagsøgte.
 • Mens de arbejder forskelligt, supplerer strafferetlige og civile love hinanden for at opretholde social harmoni, sikkerhed og stabilitet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er nogle almindelige eksempler på strafferetlige sager?

Nogle af de mest almindeligt anklagede forbrydelser omfatter overfald, vold, vold, indbrud, tyveri, brandstiftelse, butikstyveri, underslæb, skatteunddragelse, insiderhandel, bestikkelse, computerforbrydelser, hadforbrydelser, mord, manddrab, voldtægt og ulovlig besiddelse eller distribution af stoffer.

Hvad er potentielle udfald for straffedomme?

Almindelige strafferetlige sanktioner omfatter betinget fængsel, samfundstjeneste, rehabiliterende rådgivning eller tilmelding til et uddannelsesprogram, husarrest, fængselsstraf, obligatorisk mental sundhedsbehandling, bøder, formuefortabelse og i alvorlige tilfælde fængsel eller dødsstraf. Anbringendeaftaler giver tiltalte et incitament til at undgå domfældelser i retssagen i bytte for anbefalinger om lavere strafudmåling.

Hvad er et eksempel på, hvordan strafferet og civilret krydser hinanden?

Et eksempel er, når en person eller en virksomhed involverer sig i bedrageri, overtrædelse af straffelovgivningen omkring mened, falske erklæringer eller regnskabsmanipulation. Regulatorer kan indgive strafferetlige anklager og anmode om domfældelser og sanktioner som fængsel eller virksomhedsopløsning. På samme tid kan ofre for den svigagtige adfærd anlægge civile retssager for at inddrive økonomiske tab i sager som værdipapirer eller svig. De civile retsmidler adskiller sig fra den strafferetlige straf.

Hvad sker der i en civil retssag?

I en civil retssag indgiver sagsøgeren en klage, der beskriver, hvordan de blev forurettet, og anmoder retten om at tildele pengeerstatning eller kræve, at sagsøgte ophører med skadelige handlinger. Den tiltalte svarer derefter på klagen med deres side af historien. Før retssagen gennemgår parterne opdagelse for at indsamle relevante dokumenter og vidneudsagn. Ved selve retssagen eller nævningetinget fremlægger begge sider beviser, der understøtter deres version af begivenhederne, for at bevise eller modbevise påstande om skade, der fortjener erstatning eller domstolsintervention.

Hvad sker der, hvis nogen taber en civil sag?

Retsmidler i civile retssager involverer ofte pengeerstatning - hvilket betyder, at hvis sagsøgte taber, skal de betale det fastsatte beløb til sagsøgeren for tab påført som følge af deres handlinger eller uagtsomhed. Forlig før retssag accepterer tilsvarende betalingsbeløb. At miste tiltalte med utilstrækkelig betalingsevne kan erklære sig konkurs. I nogle civile sager som forældremyndighedskampe, virksomhedskonflikter eller chikaneklager – kan retten beordre ikke-monetære retsmidler som overførsel af ejendomsrettigheder, ændringer af virksomhedspolitikker eller tilholdsforbud i stedet for store dollarbeløb.

Hvad er forskellen mellem fængselsstraf og fængselstid?

Fængsel refererer typisk til lokale tilbageholdelsesfaciliteter, der drives af en sherif eller politiafdeling for at holde dem, der venter på dom eller afsoner korte straffe. Fængsler er længerevarende statslige eller føderale fængsler, der huser dømte med domme over et år. Fængsler administreres lokalt og har normalt færre programmer. Mens forholdene varierer, har fængsler generelt mere plads til indsatte, erhvervsmæssige muligheder og fritid i forhold til stramt kontrollerede fængselsmiljøer.

Ring til os nu for en hasteaftale kl + 971506531334 + 971558018669

Om forfatteren

4 tanker om “Hvad er strafferet og civilret: Et omfattende overblik”

 1. Avatar til meena

  Dear Sir / mam,
  Jeg har arbejdet siden 11 år på Indian High School Dubai som musiklærer, pludselig udstedte de et notat den 15. februar, hvor de anklagede mig for falske påstande - som følge af det følte jeg mig meget ydmyget og bad dem om at opsige mig. Jeg klagede også til ministeriet opsigelsen, da de har opsagt mig på forkerte grunde, i går har de sendt mig mit sidste kontingent, som er 1 måneds løn og drikkepenge, hvilket er uden for min forståelse.

  Jeg er en oprigtig dedikeret lærer så mange år [28 år] undervisning i Indien og her har aldrig fået dårligt navn i dag, de har sat spørgsmålstegn ved min undervisning efter 11 år har følt sig så dårlige. Hvordan kommer nogen videre i enhver organisation i sådan tid, hvis hun eller han er ikke godt, venligst råd hvad skal jeg gøre?

 2. Avatar til Beloy

  Dear Sir / Fru,

  Jeg arbejder i virksomheden i 7 år. efter min opsigelse og afsluttet min 1 måneds opsigelsesfrist. da jeg kom tilbage for at afgøre min annullering, informerede virksomheden mig mundtligt om, at de anlagde en straffesag mod mig, hvilket ikke er sandt. og det sker i min ferie. de nægtede at vise mig detaljerne i straffesagen og fortalte mig, at de vil tilbageholde min aflysning, og de vil eskalere dette til min nye arbejdsgiver. kan jeg også anlægge sag mod dem for falsk anklage. venligst rådgive om hvad jeg skal gøre?

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Rul til top