Παραβίαση συμβολαίου στο Ντουμπάι Real Estate

Η αθέτηση σύμβασης στην ακίνητη περιουσία του Ντουμπάι αναφέρεται στην παραβίαση μιας συμφωνίας που συμβαίνει όταν ένα μέρος δεν εκπληρώνει τις μερικές ή ολικές υποχρεώσεις που περιγράφονται στη σύμβαση. Η κυβέρνηση των ΗΑΕ έχει εκδώσει και εφαρμόσει νόμους και κανονισμούς για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την αθέτηση της σύμβασης, παρέχοντας στα μέρη που δεν παραβιάζουν το δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες για τον μετριασμό των ζημιών τους.

Νομική σχέση μεταξύ προγραμματιστών και αγοραστών

Η συμβατική συμφωνία αγοράς μεταξύ αγοραστή και προγραμματιστή αποτελεί την κεντρική νομική σχέση σε οποιαδήποτε απόκτηση ακινήτου στο Ντουμπάι ή επένδυση εκτός σχεδίου. Η σύνταξη λεπτομερών συμβάσεων που περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βοηθά μετριάσει τις συμβάσεις κάτω από τη γραμμή. Η νομοθεσία περί ιδιοκτησίας των ΗΑΕ, συγκεκριμένα βασικοί κανονισμοί όπως ο νόμος αριθ. 8 του 2007 και ο νόμος αριθ. Καλέστε μας τώρα για ραντεβού στο + 971506531334 + 971558018669

Υποχρεώσεις προγραμματιστή στο Ντουμπάι

Σύμφωνα με τη νομοθεσία ιδιοκτησίας του Ντουμπάι, οι αδειοδοτημένοι προγραμματιστές έχουν πολλές βασικές ευθύνες:

 • Κατασκευή ακινήτων σύμφωνα με καθορισμένα σχέδια και άδειες
 • Μεταβίβαση της νόμιμης ιδιοκτησίας στον αγοραστή σύμφωνα με την αμοιβαία συμφωνηθείσα σύμβαση
 • Αποζημίωση αγοραστών σε περίπτωση καθυστερήσεων ή αδυναμίας ολοκλήρωσης του έργου

Εν τω μεταξύ, οι αγοραστές εκτός σχεδίου συμφωνούν να κάνουν πληρωμές σε δόσεις που συνδέονται με ορόσημα κατασκευής του έργου και να αναλάβουν επίσημα την ιδιοκτησία μόνο μετά την ολοκλήρωση. Αυτή η αλληλουχία γεγονότων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι αμφότερα τα μέρη τηρούν τις αντίστοιχες συμβατικές τους δεσμεύσεις.

Δικαιώματα αγοραστών στο Ντουμπάι

Σε ευθυγράμμιση με τις πρωτοβουλίες προστασίας των καταναλωτών σε όλο το Ντουμπάι, οι κανονισμοί για τα ακίνητα κατοχυρώνουν επίσης ορισμένα δικαιώματα για τους αγοραστές ακινήτων:

 • Ξεκαθαρίστε τη νόμιμη ιδιοκτησία του αγορασμένου στοιχείου μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών
 • Ο αγοραστής υποχρεούται να πραγματοποιήσει έγκαιρες πληρωμές μέχρι να παραδοθεί το ακίνητο σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα
 • Επιστροφές χρημάτων και αποζημίωση σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης από τον προγραμματιστή

Η κατανόηση αυτών των κωδικοποιημένων δικαιωμάτων είναι το κλειδί για τους αγοραστές που αξιολογούν τη νομική ενέργεια σχετικά με τις συμβατικές παραβιάσεις.

Λόγοι παραβίασης συμβολαίων από προγραμματιστές του Ντουμπάι

Οι συνήθεις λόγοι για παραβιάσεις συμβολαίων από προγραμματιστές του Ντουμπάι περιλαμβάνουν:

 1. Καθυστερημένη παράδοση ακινήτου πέραν της συμφωνηθείσας ημερομηνίας ολοκλήρωσης.
 2. Παροχή μικρότερου μεγέθους μονάδας από αυτό που είχε συμφωνηθεί συμβατικά.
 3. Αποτυχία παράδοσης υποσχεμένων εγκαταστάσεων και ανέσεων.
 4. Ουσιαστική αλλαγή των προδιαγραφών της κτηματικής μονάδας που έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση.
 5. Αναστολή εργασιών κατασκευής του έργου για περισσότερο από έξι μήνες χωρίς αιτιολόγηση.
 6. Μη εγγραφή της μονάδας ακινήτων στο Τμήμα Γης του Ντουμπάι όπως απαιτείται.
 7. Αποτυχία σύνδεσης πληρωμών με τα στάδια ολοκλήρωσης της κατασκευής.
 8. Μη παράδοση του οριστικού συμβολαίου πώλησης για την κτηματομεσιτική μονάδα στον αγοραστή.
 9. Παραπλανητική δήλωση ή απάτη, όπως εσκεμμένη παραποίηση στοιχείων ή συνθηκών ιδιοκτησίας.
 10. Κατασκευαστικά ελαττώματα που ήταν γνωστά αλλά δεν αποκαλύφθηκαν στον αγοραστή.
 11. Αμέλεια κατά την εκτέλεση καθηκόντων, όπως οι μεσίτες ακινήτων που δεν ενεργούν προς το συμφέρον των πελατών τους ή δεν αποκαλύπτουν σημαντικές πληροφορίες.
 12. Μονομερής καταγγελία συμβάσεων χωρίς να πληρούνται οι καθορισμένες προϋποθέσεις.

Ποιες είναι οι κυρώσεις για προγραμματιστές που παραβιάζουν τις συμβάσεις στο Ντουμπάι

Οι συνέπειες για τους προγραμματιστές που παραβιάζουν τις συμβάσεις στο Ντουμπάι περιλαμβάνουν:

 1. Νομική ευθύνη: Οι προγραμματιστές μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για παραβίαση συμβάσεων με αγοραστές, όπως η παροχή μικρότερων μεγεθών μονάδων από αυτά που έχουν συμφωνηθεί ή αποτυγχάνοντας να παραδώσει υποσχέθηκαν εγκαταστάσεις και ανέσεις.
 2. Αιτήσεις αποζημίωσης: Οι αγοραστές ενδέχεται να μηνύσουν τους προγραμματιστές για αποζημίωση, ειδικά σε περιπτώσεις καθυστερημένης παράδοσης. Η Συμφωνία Πώλησης και Αγοράς (SPA) περιλαμβάνει συνήθως ρήτρες σχετικά με τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης και την αποζημίωση για παραβιάσεις.
 3. Επίλυση διαφοράς: Στο Ντουμπάι, η επίλυση διαφορών περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών δικαστικής προσφυγής, διαιτησίας και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR). Στόχος είναι η παροχή αποτελεσματικών και αποτελεσματικών μέσων για την επίλυση διαφορών σε εμπορικά και περιουσιακά θέματα.
 4. Παρακράτηση πληρωμής: Οι επενδυτές ή οι αγοραστές ακινήτων ενδέχεται να μπορούν να παρακρατήσουν τις οφειλόμενες δόσεις, ενώ ένας προγραμματιστής παραβιάζει συμβατικές υποχρεώσεις.
 5. Ακύρωση έργου: Η Ρυθμιστική Υπηρεσία Ακινήτων (RERA) παρακολουθεί την πρόοδο της κατασκευής και μπορεί να κινήσει διαδικασίες για την ακύρωση έργων που έχουν σταματήσει, εάν οι προγραμματιστές δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
 6. Τερματισμός συμβολαίου: Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αγοραστές μπορεί να έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να απαλλάσσονται από περαιτέρω υποχρεώσεις.
 7. Αποζημίωση: Ο ζημιωθείς (αγοραστής) μπορεί να ζητήσει χρηματική αποζημίωση για ζημίες που υπέστη λόγω της παραβίασης.
 8. Συγκεκριμένες επιδόσεις: Τα δικαστήρια μπορούν να διατάξουν τον παραβάτη προγραμματιστή να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί.
 9. Ρευστοποιημένες ζημιές: Εάν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα που καθορίζει προκαθορισμένες αποζημιώσεις σε περίπτωση παραβίασης, ο ζημιωθείς μπορεί να διεκδικήσει αυτές τις αποζημιώσεις.
 10. Νόμιμες διαδικασίες: Οι αγοραστές μπορούν να κινήσουν νομικές διαδικασίες υποβάλλοντας αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο των ΗΑΕ κατά προγραμματιστών που παραβιάζουν τις συμβάσεις.

Ο Ρυθμιστικός Οργανισμός Ακινήτων (ΡΕΡΑ) παρακολουθεί την πρόοδο της κατασκευής και μπορεί να κινήσει διαδικασίες για την ακύρωση έργων που έχουν σταματήσει.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες συνέπειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη φύση της παραβίασης, τους όρους της σύμβασης και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς στο Ντουμπάι. Καλέστε μας τώρα για ραντεβού στο + 971506531334 + 971558018669

Πώς χειρίζεται η αγορά ακινήτων του Ντουμπάι την παραβίαση του αγοραστή;

Η αγορά ακινήτων του Ντουμπάι έχει εφαρμόσει συγκεκριμένους κανονισμούς για τη διαχείριση περιπτώσεων όπου οι αγοραστές παραβιάζουν τα συμβόλαιά τους, ιδιαίτερα για ακίνητα εκτός σχεδίου. Ακολουθούν τα βασικά σημεία για το πώς το Ντουμπάι χειρίζεται τις παραβιάσεις των αγοραστών:

 1. Διαδικασία ειδοποίησης: Οταν ένα ο αγοραστής παραβιάζει τη σύμβαση πώλησης, ο προγραμματιστής πρέπει να ειδοποιήσει το Τμήμα Γης του Ντουμπάι. Το Τμήμα Κτηματολογίου παρέχει στη συνέχεια γραπτή ειδοποίηση 30 ημερών στον αγοραστή.
 2. Ποινές με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης: Οι κυρώσεις για παραβίαση εξαρτώνται από το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου εκτός σχεδίου: Για έργα άνω του 80% ολοκληρωμένα: Ο προγραμματιστής μπορεί να διατηρήσει έως και το 40% της αξίας της σύμβασης αγοράς.
 3. Χρονοδιάγραμμα επιστροφής χρημάτων: Ο προγραμματιστής πρέπει να επιστρέψει το υπόλοιπο ποσό στον αγοραστή εντός ενός έτους από την ακύρωση της σύμβασης ή εντός 60 ημερών από τη μεταπώληση του ακινήτου, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.
 4. Ακύρωση Έργου: Εάν το έργο εκτός σχεδίου ακυρωθεί από τη Ρυθμιστική Υπηρεσία Ακινήτων, ο προγραμματιστής πρέπει να επιστρέψει όλες τις πληρωμές που έγιναν από τον αγοραστή.
 5. Συμβάσεις πώλησης γης: Οι διαδικασίες αυτές δεν ισχύουν για συμβάσεις πώλησης γης, οι οποίες εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις της σύμβασης αγοράς.
 6. Επιλογή δημοπρασίας: Για έργα άνω του 80% ολοκληρωμένα, ο κύριος του έργου μπορεί να ζητήσει από το Τμήμα Κτηματολογίου να δημοπρατήσει το ακίνητο για να εισπράξει το υπόλοιπο ποσό, με τον αγοραστή να είναι υπεύθυνος για τα έξοδα της δημοπρασίας.

Αυτοί οι κανονισμοί στοχεύουν στην προστασία τόσο των προγραμματιστών όσο και των αγοραστών στην αγορά ακινήτων του Ντουμπάι, παρέχοντας σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τον χειρισμό των παραβιάσεων των συμβολαίων και διασφαλίζοντας δίκαιη μεταχείριση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ως εξειδικευμένοι δικηγόροι ιδιοκτησίας με πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας σε υποθέσεις ακίνητης περιουσίας στα ΗΑΕ, θα σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία συλλογής και παρουσίασης αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη της αξίωσής σας. Αναλαμβάνουμε όλες τις επικοινωνίες με το άλλο μέρος και σας εκπροσωπούμε σε οποιεσδήποτε απαραίτητες νομικές διαδικασίες και δικαστικές διαφορές. Επικοινωνήστε με έναν αξιόπιστο δικηγόρο διαφορών ιδιοκτησίας για να προστατέψετε τα δικαιώματά σας στο + 971506531334 + 971558018669

Θα διαπραγματευτούμε με τον προγραμματιστή εκ μέρους σας για να αναζητήσουμε λύση, είτε αυτό σημαίνει πιέσεις για την ολοκλήρωση του έργου είτε εξασφάλιση επιστροφής χρημάτων. Διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση του προγραμματιστή με τους κανονισμούς ακινήτων των ΗΑΕ. Η βαθιά κατανόησή μας της νομοθεσίας περί ακινήτων των ΗΑΕ μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά για λογαριασμό σας, προστατεύοντας την επένδυσή σας και φέρνοντάς σας ηρεμία.

Σας βοηθάμε στη διενέργεια δέουσας επιμέλειας για το ακίνητο και τον πωλητή, διασφαλίζοντας ότι όλες οι συναλλαγές είναι διαφανείς και νομικά ορθές. Βοηθάμε επίσης στη σύνταξη και την εξέταση όλων των απαραίτητων εγγράφων, από τη συμφωνία αγοράς έως τυχόν ρυθμίσεις χρηματοδότησης.

Η αναζήτηση καθοδήγησης από έναν έμπειρο δικηγόρο διαφορών ιδιοκτησίας μόλις προκύψουν προβλήματα μπορεί να αποτρέψει την κλιμάκωση τους σε σοβαρές συγκρούσεις.

Καλέστε μας τώρα για ραντεβού στο + 971506531334 + 971558018669

Μεταβείτε στην κορυφή