Altkäemaksu, korruptsioonikuritegude seadused ja karistused AÜE-s

Araabia Ühendemiraatides (AÜE) on altkäemaksu ja korruptsiooni vastu võitlemiseks kehtestatud ranged seadused ja eeskirjad. Nende kuritegude suhtes nulltolerantsi poliitikaga kehtestab riik ranged karistused üksikisikutele ja organisatsioonidele, kes on süüdi tunnistatud sellises ebaseaduslikus tegevuses. AÜE korruptsioonivastaste jõupingutuste eesmärk on säilitada läbipaistvus, järgida õigusriigi põhimõtteid ja edendada õiglast ärikeskkonda kõigi sidusrühmade jaoks. Võttes kindla seisukoha altkäemaksu ja korruptsiooni vastu, püüab AÜE kasvatada usaldust, meelitada ligi välisinvesteeringuid ja kehtestada end juhtiva ülemaailmse ärikeskusena, mis on rajatud vastutuse ja eetilise käitumise põhimõtetele.

Mis on AÜE seaduste kohaselt altkäemaksu määratlus?

Araabia Ühendemiraatide õigussüsteemis on altkäemaksu andmine laias laastus defineeritud kui tegu, mille käigus pakutakse, lubatakse, antakse, nõutakse või võetakse vastu kas otseselt või kaudselt põhjendamatu eelis või stiimul vastutasuks selle eest, et isik tegutseb või hoidub tegutsemast. nende kohustusi. See hõlmab nii aktiivseid kui ka passiivseid altkäemaksu vorme, mis hõlmavad nii riigiametnikke kui ka eraisikuid ja üksusi. Altkäemaksu andmine võib esineda mitmel kujul, sealhulgas sularahamaksete, kingituste, meelelahutuse või mis tahes muu rahulduse vormis, mille eesmärk on ebaõigesti mõjutada saaja otsust või tegevust.

AÜE föderaalne karistusseadustik ja muud asjakohased seadused annavad põhjaliku raamistiku altkäemaksu erinevate vormide määratlemiseks ja käsitlemiseks. See hõlmab selliseid süütegusid nagu avaliku teenistujate altkäemaksu võtmine, altkäemaksu andmine erasektoris, altkäemaksu andmine välisriigi ametnikele ja abimaksed. Seadused hõlmavad ka seotud kuritegusid, nagu omastamine, võimu kuritarvitamine, rahapesu ja mõjuvõimuga kauplemine, mis sageli ristuvad altkäemaksu- ja korruptsioonijuhtumitega. Märkimisväärne on see, et AÜE altkäemaksuvastased õigusaktid ei kehti mitte ainult üksikisikute, vaid ka ettevõtete ja muude juriidiliste isikute suhtes, pidades neid korruptiivsete tegude eest vastutavaks. Samuti on selle eesmärk säilitada terviklikkus, läbipaistvus ja vastutus kõigis sektorites, edendades ausat ja eetilist ärikeskkonda, edendades samal ajal head valitsemistava ja õigusriiki.

Milliseid erinevaid altkäemaksu tüüpe AÜE-s tunnustatakse?

Altkäemaksu liikKirjeldus
Riigiametnike altkäemaksu võtmineAltkäemaksu pakkumine või vastuvõtmine valitsusametnike, sealhulgas ministrite, kohtunike, õiguskaitseametnike ja avalike teenistujate tegevuse või otsuste mõjutamiseks.
Altkäemaksu andmine erasektorisAltkäemaksu pakkumine või vastuvõtmine äritehingute või äritehingute kontekstis, kaasates eraisikuid või juriidilisi isikuid.
Välisriigi ametnike altkäemaksu andmineAltkäemaksu andmine välisriikide riigiametnikele või avalik-õiguslike rahvusvaheliste organisatsioonide ametnikele äritegevuse või põhjendamatu eelise saamiseks või säilitamiseks.
LihtsustusmaksedVäikesed mitteametlikud maksed, mis on tehtud selleks, et kiirendada või tagada valitsuse rutiinsete toimingute või teenuste täitmine, millele maksjal on seaduslik õigus.
Mõjuga kauplemineLubamatu eelise pakkumine või aktsepteerimine riigiametniku või ametiasutuse otsustusprotsessi mõjutamiseks.
OmastamineKellegi hoolde usaldatud vara või rahaliste vahendite ebaseaduslik omastamine või üleandmine isikliku kasu saamiseks.
Võimu kuritarvitamineAmetiseisundi või volituste ebaõige kasutamine isiklikuks või teiste hüvanguks.
RahapesuEbaseaduslikult saadud raha või vara päritolu varjamise või varjamise protsess.

Araabia Ühendemiraatide altkäemaksuvastased seadused hõlmavad laia valikut korruptiivseid tavasid, tagades, et altkäemaksu ja sellega seotud kuritegude eri vormidega tegeletakse ja neid karistatakse vastavalt, olenemata kontekstist või asjaosalistest.

Millised on AÜE altkäemaksuvastase seaduse põhisätted?

Siin on AÜE altkäemaksuvastase seaduse peamised sätted:

 • Põhjalik määratlus, mis hõlmab avaliku ja erasektori altkäemaksu: Seadus annab altkäemaksu laia definitsiooni, mis hõlmab nii avalikku kui ka erasektorit, tagades korruptiivsete tegevuste käsitlemise igas kontekstis.
 • Kriminaliseerib aktiivse ja passiivse altkäemaksu andmise, sealhulgas välisriigi ametnike: Seadus kriminaliseerib nii altkäemaksu pakkumise (aktiivne altkäemaksu andmine) kui ka altkäemaksu võtmise (passiivne altkäemaks), laiendades selle ulatust ka välisriigi ametiisikutega seotud juhtumitele.
 • Keelab hõlbustavad või "määrdemaksed": Seadus keelab väikeste mitteametlike summade maksmise, mida nimetatakse hõlbustavateks või „määrdemakseteks”, mida sageli kasutatakse valitsuse rutiinsete toimingute või teenuste kiirendamiseks.
 • Karmid karistused nagu vanglakaristus ja kopsakad trahvid: Seadus näeb altkäemaksukuritegude eest ette karmid karistused, sealhulgas pikad vanglakaristused ja suured rahatrahvid, mis on tugev hoiatusvahend selliste korruptiivsete tegude eest.
 • Ettevõtte vastutus töötaja/agendi altkäemaksukuritegude eest: Seaduse kohaselt vastutavad organisatsioonid nende töötajate või agentide toime pandud altkäemaksukuritegude eest, tagades, et ettevõtted järgivad tugevaid altkäemaksuvastaseid vastavusprogramme ja järgivad nõuetekohast hoolsust.
 • Eksterritoriaalne katvus AÜE kodanikele/residentidele välismaal: Seadus laiendab selle jurisdiktsiooni, et hõlmata altkäemaksukuritegusid, mille on toime pannud AÜE kodanikud või väljaspool riiki elanikud, võimaldades vastutusele võtmist isegi siis, kui kuritegu pandi toime välismaal.
 • Vilepuhujate kaitse teavitamise julgustamiseks: Seadus sisaldab sätteid, mis kaitsevad altkäemaksu- või korruptsioonijuhtumitest teatanud vilepuhujaid, julgustades inimesi andma teavet kättemaksu kartmata.
 • Altkäemaksust saadud tulu konfiskeerimine: Seadus lubab altkäemaksukuritegudest saadud tulu või vara konfiskeerimist ja tagasinõudmist, tagades, et korruptiivse tegevusega seotud isikud ei saaks ebaseaduslikust tulust kasu.
 • AÜE organisatsioonide kohustuslikud vastavusprogrammid: Seadus kohustab AÜE-s tegutsevaid organisatsioone rakendama altkäemaksu ennetamiseks ja tuvastamiseks tugevaid altkäemaksuvastaseid vastavusprogramme, sealhulgas eeskirju, protseduure ja koolitust.
 • Rahvusvaheline koostöö altkäemaksumenetlustes/süüdistustes: Seadus hõlbustab rahvusvahelist koostööd ja vastastikust õigusabi altkäemaksu uurimisel ja süüdistuse esitamisel, võimaldades piiriülest koostööd ja teabe jagamist, et võidelda tõhusalt riikidevaheliste altkäemaksujuhtumitega.

Millised on karistused AÜE-s altkäemaksukuritegude eest?

Araabia Ühendemiraadid järgivad altkäemaksu ja korruptsiooni suhtes nulltolerantsi ning ranged karistused on sätestatud 31. aasta föderaalses dekreetseaduses nr 2021 kuritegude ja karistuste seaduse väljaandmise kohta, täpsemalt AÜE karistusseadustiku artiklites 275–287 . Altkäemaksukuritegude tagajärjed on rasked ja erinevad olenevalt kuriteo olemusest ja asjaosalistest.

Altkäemaksu võtmine riigiametnike kaasamisega

 1. Vangistuse tähtaeg
  • Ametikohustuste täitmise, tegemata jätmise või rikkumise eest kingituste, hüvede või lubaduste nõudmine, vastuvõtmine või vastuvõtmine võib kaasa tuua ajutise vangistuse, mis ulatub 3–15 aastani (artiklid 275–278).
  • Vangistuse kestus sõltub süüteo raskusest ja asjassepuutuvate isikute ametikohtadest.
 2. Rahalised trahvid
  • Lisaks vangistusele või selle alternatiivina võib määrata märkimisväärseid rahatrahve.
  • Need trahvid arvutatakse sageli altkäemaksu väärtuse alusel või altkäemaksu summa kordsena.

Altkäemaksu andmine erasektoris

 1. Aktiivne altkäemaks (altkäemaksu pakkumine)
  • Altkäemaksu pakkumine erasektoris on karistatav kuritegu, mille eest võib oodata kuni viieaastane vangistus (artikkel 5).
 2. Passiivne altkäemaksu võtmine (altkäemaksu vastuvõtmine)
  • Altkäemaksu võtmine erasektoris võib kaasa tuua kuni kolmeaastase vangistuse (artikkel 3).

Täiendavad tagajärjed ja karistused

 1. Varade konfiskeerimine
  • AÜE ametivõimudel on õigus konfiskeerida kõik altkäemaksukuritegudest saadud või nende toimepanemisel kasutatud varad (artikkel 285).
 2. Väljalülitamine ja musta nimekirja lisamine
  • Altkäemaksu andmises süüdi mõistetud üksikisikuid ja ettevõtteid võidakse keelata osaleda riigilepingutes või olla AÜE-s äritegevusest musta nimekirja kantud.
 3. Ettevõtte karistused
  • Altkäemaksukuritegudega seotud ettevõtteid võivad oodata karmid karistused, sealhulgas ärilitsentside peatamine või tühistamine, tegevuse lõpetamine või kohtuliku järelevalve alla võtmine.
 4. Täiendavad karistused üksikisikutele
  • Altkäemaksukuritegudes süüdi mõistetud isikuid võidakse karistada täiendavate karistustega, nagu kodanikuõiguste kaotamine, teatud ametikohtadel viibimise keeld või mitte-AÜE kodanike väljasaatmine.

AÜE range hoiak altkäemaksukuritegude suhtes rõhutab eetiliste äritavade säilitamise ning tugeva korruptsioonivastase poliitika ja protseduuride rakendamise tähtsust. AÜE-s tegutsevate üksikisikute ja organisatsioonide jaoks on õigusnõu otsimine ja kõrgeimate aususe standardite järgimine ülioluline.

Kuidas käsitleb AÜE altkäemaksujuhtumite uurimist ja nende eest vastutusele võtmist?

Araabia Ühendemiraadid on loonud õiguskaitseasutuste, näiteks Dubai Prokuratuuri ja Abu Dhabi kohtuosakonna korruptsioonivastased üksused, mis vastutavad altkäemaksusüüdistuste uurimise eest. Nendes üksustes töötavad koolitatud uurijad ja prokurörid, kes teevad tihedat koostööd rahapesu andmebüroode, reguleerivate asutuste ja muude valitsusasutustega. Neil on laialdased volitused tõendite kogumiseks, varade arestimiseks, pangakontode külmutamiseks ning asjakohaste dokumentide ja dokumentide hankimiseks.

Kui on kogutud piisavalt tõendeid, suunatakse juhtum prokuratuurile, kes vaatab tõendid läbi ja otsustab, kas esitada kriminaalsüüdistus. Araabia Ühendemiraatide prokurörid on sõltumatud ja neil on õigus anda kohtuasju kohtusse. Araabia Ühendemiraatide kohtusüsteem järgib rangeid õigusprotseduure, järgides nõuetekohase menetluse ja õiglase kohtumenetluse põhimõtteid, kusjuures kostjatel on õigus seaduslikule esindusele ja võimalus esitada oma kaitse.

Lisaks on Riigikontrollil (SAI) oluline roll valitsusasutuste järelevalves ja auditeerimises ning avalike vahendite nõuetekohase kasutamise tagamisel. Kui avastatakse altkäemaksu või riiklike vahendite väärkasutamise juhtumeid, võib kõrgeim kontrolliasutus suunata asja edasiseks uurimiseks ja võimalikuks süüdistuse esitamiseks asjakohastele asutustele.

Millised on Araabia Ühendemiraatide seaduste kohaselt altkäemaksusüüdistuste korral saadaolevad kaitsemeetmed?

Araabia Ühendemiraatide õigusraamistiku kohaselt võib altkäemaksusüüdistusega isikutel või üksustel olla olenevalt juhtumi konkreetsetest asjaoludest mitu kaitset. Siin on mõned võimalikud kaitsemeetmed, mida võiks tõsta:

 1. Kavatsuse või teadmiste puudumine
  • Kostja võib väita, et tal ei olnud altkäemaksukuriteo toimepanemiseks vajalikku tahtlust ega teadmisi.
  • See kaitse võib olla kohaldatav, kui kostja suudab tõendada, et ta tegutses tehingu tegelikku olemust mõistmata või ei teadnud altkäemaksu olemasolust.
 2. Sund või sund
  • Kui kostja suudab tõestada, et ta oli sunnitud või sunnitud altkäemaksu vastu võtma või pakkuma, võib see olla kaitseks.
  • Siiski on sunni või sunni kehtestamise tõendamiskoormus tavaliselt kõrge ja kostja peab esitama selle väite toetuseks veenvaid tõendeid.
 3. Võõrandamine
  • Juhtudel, kui õiguskaitseasutused või valitsusametnikud ajendasid kostjat altkäemaksukuritegu toime panema või takerdusid sellesse, võib kohaldada kaitset kinnipidamise eest.
  • Kostja peab tõendama, et tal puudus eelsoodumus süüteo toimepanemiseks ja et ametivõimud avaldasid neile liigset survet või õhutusi.
 4. Fakti või seaduse viga
  • Kostja võib väita, et ta tegi tõelise fakti- või õigusvea, mis paneb teda uskuma, et nende tegevus ei olnud ebaseaduslik.
  • Seda kaitset on keeruline kehtestada, kuna AÜE altkäemaksuvastased seadused on laialdaselt avalikustatud ja tuntud.
 5. Jurisdiktsiooni puudumine
  • Piiriüleste elementide puhul võib kostja vaidlustada AÜE jurisdiktsiooni väidetava süüteo üle.
  • See kaitse võib olla asjakohane, kui altkäemaksukuritegu leidis aset väljaspool AÜE territoriaalset jurisdiktsiooni.
 6. Piirangute põhikiri
  • Sõltuvalt konkreetsest altkäemaksukuriteost ja AÜE seaduste kohasest aegumistähtajast võib kostja väita, et süüdistuse esitamine on aegunud ega saa jätkata.

Oluline on märkida, et nende kaitsemeetmete kättesaadavus ja edu sõltuvad iga juhtumi konkreetsetest asjaoludest ja esitatud tõenditest. Kostjatel, keda süüdistatakse AÜE-s altkäemaksu andmises, soovitatakse otsida õigusnõu kogenud advokaatidelt, kes tunnevad AÜE altkäemaksuvastaseid seadusi ja õigussüsteemi.

Kuidas kehtib AÜE altkäemaksuvastane seadus AÜE korporatsioonidele ja ettevõtetele?

Araabia Ühendemiraatide altkäemaksuvastased seadused, sealhulgas 31. aasta föderaalne dekreetseadus nr 2021 kuritegude ja karistuste seaduse väljaandmise kohta, kehtivad riigis tegutsevate ettevõtete ja ettevõtete suhtes. Ettevõtted võivad võtta kriminaalvastutusele altkäemaksukuritegude eest, mille on toime pannud nende töötajad, esindajad või ettevõtte nimel tegutsevad esindajad.

Ettevõtte vastutus võib tekkida, kui altkäemaksukuritegu pannakse toime ettevõtte kasuks, isegi kui ettevõtte juhtkond või juhtkond ei teadnud ebaseaduslikust käitumisest. Ettevõtetele võidakse määrata karmid karistused, sealhulgas suured trahvid, ärilitsentside peatamine või tühistamine, tegevuse lõpetamine või kohtuliku järelevalve alla võtmine.

Riskide maandamiseks eeldatakse, et AÜE ettevõtted rakendavad tugevat altkäemaksu- ja korruptsioonivastast poliitikat, kontrollivad kolmandatest osapooltest vahendajaid ja pakuvad töötajatele regulaarset koolitust altkäemaksuvastaste seaduste järgimise kohta. Piisava sisekontrolli ja ennetusmeetmete järgimata jätmisel võivad ettevõtted tekkida märkimisväärsed õiguslikud ja maine tagajärjed.

Leidke Top