Kriminaalõigus Dubais: kuritegude tüübid, karistused ja karistused

Dubai või AÜE kriminaalõigus on õigusharu, mis hõlmab kõiki üksikisiku riigivastaseid õigusrikkumisi ja kuritegusid. Selle eesmärk on selgelt piiritleda riigile ja ühiskonnale vastuvõetamatuks peetav piir. 

See on hästi määratletud kui reegel, mis jätab lubatud ja talutava käitumise kõrvale nendest, mis ähvardavad, ohustavad ja kahjustavad inimesi. Araabia Ühendemiraatide kriminaalõigus rõhutab ka karistusi, mida solvatud peavad kandma.

AÜE kuriteod
kuritegevuse vangla
kuriteo raskusest

AÜE kriminaalseadus

Araabia Ühendemiraatide (AÜE) kriminaalõigus on enamasti üles ehitatud šariaadiseaduse järgi, mis on islami moraalikoodeks ja ususeadus. Šariaadiseadus käsitleb selliseid küsimusi nagu alkohol, hasartmängud, seksuaalsus, riietumisstiilid, kuriteod, abielu ja muud probleemid. 

Dubai kohtud kohaldavad šariaadiseadust sõltumata nende ees seisvate poolte rahvusest või usutunnistusest. See tähendab, et Dubai kohus tunnistab ja kohaldab šariaadiseadust välismaalaste või mittemoslemite suhtes, kes rikuvad Dubai seadusi.


Seetõttu on riigi elanikel, kohalikel elanikel, välismaalastel ja turistidel oluline teada selle põhiseadusi ja eeskirju. Nõuetekohased teadmised kriminaalõigusest tagavad, et te ei riku teadmatult seadust või määrust ega kannata tagajärgi. Seaduse mittetundmine ei ole kunagi kohtu ees vabanduseks.


Kriminaalseadused sisse Dubai on konservatiivsed vaatamata sellele, et enamik elanikkonnast on välismaalased. Seetõttu pole haruldane, et turistid mõistetakse Dubais süüdi tegude eest, mida teised riigid peavad kahjutuks ja seaduslikuks.

Kriminaalasju menetleb riiklik prokuratuur

AÜE-s tegeleb kriminaalasjadega prokuratuur. Need osakonnad vastutavad kriminaalasjade menetlemise eest isikute või ettevõtete vastu, keda on süüdistatud ebaseaduslikus tehingutes. 

AÜE-s menetleb enamikku kriminaalasju riiklik prokuratuur (PP), mis on kuritegude menetlemise eest vastutav valitsusasutus. PP on kohtuväline asutus ja teeb koostööd kohtute, õiguskaitseorganite ja muude valitsusasutustega, et uurida, süüdistada ja lõpuks kohut mõista kuriteos kahtlustatavate isikute üle. 

Kui kahtlustatav on vahistatud, kogub PP tõendeid, sealhulgas tunnistajate ütlusi, kohtuekspertiisi aruandeid ja muid asjakohaseid dokumente, ning esitab need tõendid kohtule. 

Kui kahtlustatav tunnistatakse süüdi, taotleb PP kohtult sobivat karistust, näiteks rahatrahvi või vangistust.

Riikliku prokuratuuri roll kriminaalasjades hõlmab mitut vastutust, nagu näiteks politseiaruannete läbivaatamine süüdistuste otsustamiseks, riigi esindamine esimestel kohtuistungite ajal, kohtuasjade ettevalmistamine kohtulikuks arutamiseks ja läbirääkimised kokkuleppemenetluses. 

Nad osalevad ka kohtueelsetes taotlustes, esitavad riigi kohtuasja kohtuistungil ja soovitavad pärast süüdimõistvat otsust määrata karistusi. Lisaks kaitsevad nad edasikaebamise korral esialgset otsust ja osalevad süüdimõistmise järgsetes menetlustes, näiteks tingimisi vabastamise ülekuulamistel. Nende üldeesmärk on tagada avalik turvalisus, tagada õiglus ja säilitada õigusriik.

Mis on AÜE kuritegevus?

AÜE-s on kuritegu ebaseaduslik tegu, mis rikub üht või mitut riigi seadust või määrust. Kuriteod võivad ulatuda väiksematest rikkumistest, nagu prügistamine, kuni raskemate kuritegudeni, nagu mõrvad ja inimkaubandus. 

Kuriteo raskus ja karistus oleneb sageli toimepandud kuriteo liigist, sellega seotud asjaoludest ning kuriteo toimepanija kavatsusest või meeleseisundist. 

AÜE seadused keelavad teatud teod ja käitumised ning kõiki, kes neid seadusi rikuvad, võidakse saada kriminaalvastutusele ja karistada. Teatud juhtudel võib kuriteo eest määrata isegi surmanuhtlus (surmaotsus). 

Kuriteotüübid AÜE-s

AÜE-s toimuvaid kuritegusid saab liigitada mitmel viisil, kuid mõned levinumad tüübid on järgmised:

Isiklikud kuriteod: Need on kuriteod, mille tagajärjeks on teisele inimesele füüsiline või vaimne kahju. Näideteks on rünnak, röövimine, mõrv, vägistamine ja inimrööv.

Varaga seotud kuriteod: need kuriteod hõlmavad teise varasse sekkumist. Kuigi need võivad hõlmata kahju teisele isikule, on need peamiselt kuriteod, millega rikutakse teiste isikute omandiõigusi. Näited hõlmavad vargust, sissemurdmist, süütamist ja omastamist.

Inchoate kuriteod: Need on kuriteod, mida alustati, kuid mida ei tehtud. See võib hõlmata röövimiskatset või kuriteole õhutamist. Näitleja süüdimõistmiseks ei pea kuritegu lõpule viima.

Seadusjärgsed kuriteod: kuriteod, mis on määratletud põhikirjaga või seadusandliku organi vastu võetud seadustega. Sageli on need "valgekraede" kuriteod, nagu pettus või omastamine, mis hõlmavad pettust ja mille panevad tavaliselt toime professionaalid.

Finantskuriteod: Neid kuritegusid panevad sageli toime professionaalid ärikeskkonnas, mis hõlmavad pettust, eesmärgiga saada ebaõiglast või ebaseaduslikku kasu. Näited hõlmavad pettust, altkäemaksu, siseringitehinguid, omastamist, arvutikuritegevust, identiteedivargust ja võltsimist.

Õiglusevastased kuriteod: need on kuriteod õigussüsteemi enda vastu, nagu valevande andmine, õigusemõistmise takistamine, tunnistaja altkäemaksu võtmine või vanglast põgenemine.

Organiseeritud kuritegevus: need on struktureeritud rühmade poolt toime pandud kuriteod, mis tavaliselt hõlmavad ebaseaduslike kaupade või teenuste pakkumist teistele. Näiteks narkokaubandus, ebaseaduslikud hasartmängud ja salakaubavedu.

Kõiki neid kategooriaid saab jaotada alamkategooriateks ja kuritegude kategoriseerimiseks on ka teisi viise, kuid need annavad üldise ülevaate olemasolevatest kuriteoliikidest.

Kuriteo määratlemine selle kategooria järgi

Kuriteo liigitamine AÜE-s võib sõltuda erinevatest teguritest ja jurisdiktsioonist, kus kuritegu aset leidis. Siin on aga mõned üldised tegurid, mida kuriteo liigitamisel sageli arvesse võetakse:

Kuriteo olemus: see viitab võetud toimingu tüübile ja sellele, kelle või mille vastu see oli. See on sageli esimene tegur, mida kasutatakse kuriteo kategoriseerimiseks, näiteks kas see on isiklik kuritegu, varakuritegu, finantskuritegu jne.

Kuriteo tõsidus: Kuriteod liigitatakse nende raskusastme alusel sageli rikkumisteks, väärtegudeks või kuritegudeks. Rikkumised on kergemad, väärteod raskemad ja kuriteod on kõige raskem kuriteoliik.

Tahtlus: Kuriteo toimepanija kavatsus või mõtteviis kuriteo toimepanemise ajal võib samuti olla tegur kuriteo liigitamisel. Kuriteod liigitatakse sageli selle järgi, kas need pandi toime tahtlikult (nt tahtlik mõrv) või tahtluseta (nt ettevaatamatuse tõttu mõrv).

Lõpetamisaste: Mõned jurisdiktsioonid liigitavad kuriteod selle järgi, kas need viidi lõpule või lihtsalt katsetati.

Vägivalla kaasamine: Oluliseks teguriks võib olla ka see, kas kuritegu on vägivaldne või mittevägivaldne. Vägivaldseid kuritegusid peetakse tavaliselt raskemaks ja nende eest esitatakse agressiivsemalt.

Mõju ohvritele: Mõned kuriteod liigitatakse ohvritele nende mõju järgi. Näiteks võib kuriteod jagada sellisteks, mis põhjustavad füüsilist kahju, emotsionaalset kahju, rahalist kahju jne.

Juriidilised mõisted: igal jurisdiktsioonil võivad kuritegude jaoks olla oma juriidilised määratlused ja kategooriad. Kuriteo täpne liigitus võib seetõttu sõltuda selle osariigi, riigi või jurisdiktsiooni seadustest, kus kuritegu toime pandi.

Oluline on meeles pidada, et kuritegude liigitamine võib erinevates jurisdiktsioonides ja õigussüsteemides oluliselt erineda.

Näited kuriteost

Siin on mõned näited kuritegudest, mis on liigitatud nende liikide järgi:

 • Isiklikud kuriteod:
  • Rünnak: füüsiline rünnak teise isiku vastu.
  • Rööv: vägivallaga seotud vargus või vägivallaga ähvardamine.
  • Mõrv: teise isiku ebaseaduslik tapmine.
  • Vägistamine: konsensuseta seksuaalvahekord.
 • Varaga seotud kuriteod:
  • Vargus: võõra vara võtmine ilma nõusolekuta.
  • Sissemurdmine: Ebaseaduslik hoonesse sisenemine eesmärgiga toime panna kuritegu, tavaliselt vargus.
  • Süütamine: tahtlikult vara süütamine.
  • Vandalism: vara tahtlik kahjustamine.
 • Inchoate kuriteod:
  • Röövikatse: katse sooritada röövi, mida ei viidud lõpule.
  • Mõrva õhutamine: katse veenda või palgata kedagi mõrva sooritama.
 • Seadusjärgsed kuriteod:
  • Pettus: pettus, mille eesmärk on saada rahalist kasu.
  • Maksudest kõrvalehoidumine: võlgnetavate maksude tahtlik maksmata jätmine.
  • Siseringhääling: ettevõtte aktsiate või muude väärtpaberitega ebaseaduslik kauplemine isikute poolt, kellel on juurdepääs mitteavalikule teabele.
 • Finantskuriteod:
  • Altkäemaksu võtmine: millegi väärtusliku pakkumine, andmine, vastuvõtmine või taotlemine võimupositsioonil oleva isiku tegevuse mõjutamise vahendina.
  • Omastamine: usaldusse antud raha omastamine või väärkasutamine.
  • Identiteedivargus: teise isiku isikuandmete pettuse teel omandamine ja kasutamine.
 • Õiglusevastased kuriteod:
  • Valevande: kohtumenetluse ajal vande all valetamine.
  • Õigusemõistmise takistamine: toimingud, mis segavad kohtuprotsessi.
  • Vanglast põgenemine: vanglast või vanglast loata lahkumine.
 • Organiseeritud kuritegevus:
  • Narkokaubandus: narkootikumide ebaseaduslik kauplemine, müük või salakaubavedu.
  • Ebaseaduslikud hasartmängud: ebaseaduslike hasartmängude pakkumine või selles osalemine.
  • Salakaubavedu: kaupade või isikute ebaseaduslik vedu üle piiri.

Need on vaid mõned näited ja mitte ammendav loetelu. Iga kuriteo eripärad võivad olenevalt jurisdiktsioonist ja kohalikest seadustest erineda.

Kuidas teatada kuriteost Dubais või AÜE-s

Millised on kriminaalmenetlused Dubais?

Kriminaalmenetluse protseduur Dubais võib olla tülikas, eriti välismaiste välismaalaste jaoks. Selle põhjuseks on keelebarjäär. Teine põhjus on asjaolu, et Dubai tuleneb osa kriminaalseadustest islami šariaadiseadusest.

Oluline on märkida, et igaüks, kes rikub riigi seadusi, allub selle kohtusüsteemile, olenemata sellest, kas see on välismaa või mitte. Välismaalase koduvalitsus või saatkond ei saa neid kaitsta nende tegude tagajärgede eest. Samuti ei saa nad asendada kohalike võimude otsuseid ega taotleda oma kodanike sooduskohtlemist.

Kuid nad teevad jõupingutusi selle nimel, et nende kodanikke ei diskrimineeritaks, neile õigust ei eitataks ega neid karistataks ülemääraselt.

kriminaalmenetlus Dubais
vangla
süüdimõistva otsuse edasi kaevata

Kuidas alustada kriminaalmenetlust Dubais?

Kui olete Dubais kuriteo ohver, on esimene samm pärast kuritegu esitada kurjategija kohta politseile kuriteokaebus. Kuriteokaebuses peate sündmuste jada jutustama ametlikult (kirjalikult) või suuliselt (politsei salvestab teie suulise avalduse araabia keeles). Siis peate avaldusele alla kirjutama.

Pange tähele, et peate esitama kuriteokaebuse kuriteo toimumise koha politseijaoskonnas.

Kuidas kriminaalmenetlused edenevad?

Pärast kaebuse esitaja avalduse võtmist võtab politsei süüdistatavaga ühendust ja võtab tema avalduse vastu. See on osa kriminaaluurimise protsessist. 

Selle protsessi käigus võib süüdistatav teavitada politseid võimalikest tunnistajatest, kes saavad anda tema kasuks ütlusi. Politsei võib need tunnistajad välja kutsuda ja nende ütlused salvestada.

Seejärel suunab politsei kaebuse kaebuste läbivaatamise eest vastutavatele osakondadele (nt elektrooniliste kuritegude osakond ja kohtumeditsiini osakond).

Kui politsei on võtnud kõik asjakohased avaldused, suunab ta kaebuse riigiprokuratuuri.

Riigiprokuratuur on kohtuasutus, kellel on õigus juhtumid suunata kriminaalkohtule.

Kui asi jõuab riigiprokuröri juurde, kutsub prokurör kaebuse esitaja ja süüdistatava vestlusele eraldi. Mõlemal poolel võib olla võimalus tuua tunnistajaid prokuröri ette nende kasuks.

Prokuröri abistav ametnik fikseerib poolte ütlused araabia keeles. Ja siis peavad erakonnad oma avaldustele alla kirjutama.

Kui prokurör otsustab asja menetlema hakata, kutsub ta süüdistatava vastavasse kriminaalkohtusse ilmuma. Prokuratuur esitab kohtule üksikasjad kuriteo (te) kohta, milles süüdistatavat süüdistatakse. Teiselt poolt, kui prokuratuur leiab, et juhtumi jätkamiseks pole põhjust, arhiveerivad nad selle.

Milliseid karistusi võite oodata?

Kui kohus tunnistab süüdistatava süüdi, määrab kohus vastavalt seadusele karistused. Need sisaldavad:

 • Surm (surmanuhtlus)
 • Eluaegne vangistus (vähemalt 15 aastat)
 • Ajutine vangistus (3–15 aastat)
 • Sünnitus (1 kuni 3 aastat)
 • Kinnipidamine (1 kuu kuni 1 aasta)
 • Lipumärk (kuni 200 ripsmet) 

Süüdimõistetud inimesel on süüdimõistva otsuse edasikaebamiseks aega 15 päeva. Kui nad otsustavad edasi kaevata, jäävad nad vahi alla kuni apellatsioonikohtu istungini.

Uue süüdimõistva kohtuotsuse korral saab kurjategija apellatsioonikohtu otsuse edasi kaevata. See apellatsioon on suunatud kõrgeimale kohtule. Selles etapis peab kohtualuse advokaat näitama, et üks madalama astme kohtutest oli seaduse kohaldamisel teinud vea.

Apellatsioonikohus võib kergemate süütegude eest määratava vangistuse muuta üldkasulikuks tööks. Seega võib kerge süüteo, mille eest karistati umbes kuue kuu või rahatrahviga, asendada umbes kolmekuulise üldkasuliku tööga.

Samuti võib kohus anda korralduse muuta üldkasuliku töö aeg vanglakaristuseks. See juhtub siis, kui riigiprokurör teatab, et õiguserikkuja ei ole üldkasuliku töö ajal oma ülesandeid täitnud.

Islamiseaduste rikkumiste eest määratakse karistus islami kohtupraktika (šariaadi) alusel. Seal on karistus nn qisasja on diyya. Qisas tähendab võrdset karistust. Näiteks silm silma eest. Teiselt poolt on diyya hüvitis ohvri surma eest, mida nimetatakse vererahaks.

Kohtud määravad surmanuhtluse, kui kuritegu seab ohtu ühiskonna turvalisuse. Surmanuhtlust määrab kohus aga harva. Enne kui nad saavad seda teha, peab kolmest kohtunikust koosnev kolleegium selles kokku leppima. Isegi sel juhul ei tohi surmanuhtlust täide viia enne, kui president selle kinnitab.

Vastavalt Dubai islami seadustele, kui kohus tunnistab kohtualuse mõrvas süüdi, saab surmanuhtlust taotleda ainult ohvri perekond. Samuti lubatakse neil sellest õigusest ja nõudest loobuda diyya. Isegi president ei saa sellisesse olukorda sekkuda.

Kuidas saab kohalik AÜE advokaat teid kriminaalasja lahendamisel aidata?

[4] Nagu on sätestatud Eurojusti üldsätete artiklis XNUMX Föderaalseadus nr 35/1992, iga inimest, keda süüdistatakse eluaegses vangistuses või surmas, peab abistama usaldusväärne advokaat. Kui isik ei saa seda teha, määrab kohus talle ühe.

Üldiselt on prokuratuuri ainupädevus uurimise läbiviimiseks ja ta esitab süüdistusi vastavalt seaduse sätetele. Mõned föderaalseaduse nr 10/35 artiklis 1992 loetletud juhtumid ei vaja prokuröri abi ja kaebuse esitaja võib hagi esitada ise või oma seadusliku esindaja kaudu.

Oluline on märkida, et Dubais või AÜE-s peab kvalifitseeritud emiraatide advokaat valdama hästi araabia keelt ja tal peab olema õigus kuulata; vastasel juhul otsivad nad pärast vande andmist tõlgi abi. Tähelepanuväärne on asjaolu, et kuriteod aeguvad. Ohvri tagasitõmbumine või surm muudaks kriminaalmenetluse kehtetuks.

Teil on vaja AÜE jurist kes aitab teil liikuda kriminaalõigussüsteemis, et saaksite väärilise õiguse. Sest ilma juriidilise mõistuse abita ei aita seadus ohvreid, kes seda kõige rohkem vajavad.

Sinu juriidiline konsultatsioon koos meiega aitab meil mõista teie olukorda ja muresid. Kui teile või teie lähedasele esitatakse AÜE-s kriminaalsüüdistus, saame aidata. 

Kohtumise kokkuleppimiseks võtke meiega ühendust. Meil on parimad kriminaaladvokaadid Dubais või Abu Dhabis sind aidata. Kriminaalõiguse saamine Dubais võib olla pisut üle jõu käiv. Teil on vaja kriminaaljuristi, kes on riigi kriminaalõigussüsteemiga kursis ja kogenud. Kiireloomuliste kõnede jaoks + 971506531334 + 971558018669

viga: Sisu on kaitstud !!
Leidke Top