Strafrjocht yn Dubai: Soarten misdieden, straffen en straffen

Strafrjocht yn Dubai as de UAE is in tûke fan wet dy't alle misdriuwen en misdieden beslacht begien troch in yndividu tsjin 'e steat. It doel dêrfan is om dúdlik in grins te setten fan wat foar de steat en maatskippij as ûnakseptabel beskôge wurdt. 

Dit is goed definiearre as de regel dy't it gedrach dat tastien en ferneare is, oan 'e kant set fan dyjingen dy't de minsken bedriigje, yn gefaar bringe en skea. Strafrjocht yn 'e UAE beklammet ek de straffen dy't de misledige moatte tsjinkomme.

soarten misdieden uae
kriminaliteit finzenis
earnst fan 'e misdie

UAE Strafrjocht

It strafrjocht fan 'e Feriene Arabyske Emiraten (UAE) is meast strukturearre nei de sharia-wet, dat is de morele koade en religieuze wet fan 'e islam. Sharia-wet behannelet saken lykas drank, gokken, seksualiteit, jurkkoades, misdieden, houlik en oare problemen. 

Rjochtbanken yn Dubai tapasse de Sharia-wet nettsjinsteande de nasjonaliteit of religy fan 'e partijen foar har. Dit betsjut dat it Hof yn Dubai de Sharia-wet erkent en tapast op bûtenlanners as net-moslims dy't de wetten fan Dubai skeine.


As sadanich is it wichtich foar ynwenners fan it lân, lokale befolking, expats en toeristen, om de basiswetten en regeljouwing te kennen. Goede kennis fan strafrjocht soarget derfoar dat jo ûnbewust de wet of regeljouwing net brekke en de gefolgen lije. Unwittendheid fan 'e wet is nea in ekskús foar de rjochtbanken.


De strafrjochtlike wetten yn dubai konservatyf binne nettsjinsteande it feit dat de measte fan 'e befolking bûtenlanners binne. It is dêrom net ûngewoan dat toeristen yn Dubai wurde feroardiele foar aksjes dy't oare lannen harmless en legaal beskôgje.

Strafsaken wurde behannele troch Iepenbier Ministearje

Yn 'e UAE wurde kriminele gefallen behannele troch de ôfdieling fan iepenbiere ferfolging. Dizze ôfdielingen binne ferantwurdlik foar it ferfolgjen fan strafsaken tsjin partikulieren as bedriuwen dy't beskuldige binne fan yllegale hannelingen. 

Yn 'e UAE wurde de measte kriminele gefallen behannele troch de Iepenbiere Ferfolging (PP), dat is in regearingsautoriteit dy't ferantwurdlik is foar it ferfolgjen fan misdieden. De PP is in net-gerjochtlike autoriteit en wurket yn gearhing mei de rjochtbanken, wet hanthaveningsbelied ynstânsjes, en oare oerheid autoriteiten om te ûndersykjen, ferfolgje, en úteinlik besykje kriminele fertochten. 

Sadree't in fertochte is arresteare, sil de PP bewiis sammelje, ynklusyf tsjûgeferklearrings, forensyske rapporten, en alle oare relevante dokuminten, en sil dit bewiis presintearje oan 'e rjochtbank by proses. 

As in fertochte skuldich befûn wurdt, freget de PP dan in passende straf by de rjochtbank, lykas boetes of finzenisstraf.

De rol fan it Iepenbier Ministearje yn strafsaken omspant meardere ferantwurdlikheden, lykas it kontrolearjen fan plysjerapporten om oanklagers te besluten, it fertsjintwurdigjen fan 'e steat by inisjele rjochtsoptredens, it tarieden fan saken foar proses, en ûnderhanneljen fan pleit. 

Se dogge ek mei oan moasjes foar it proses, presintearje de saak fan 'e steat yn' e rjochtsaak, en advisearje sinnen nei in skuldich oardiel. Fierder ferdigenje se it oarspronklike beslút yn gefal fan beswierskriften en dogge se mei oan prosedueres nei feroardieling lykas parole harksittingen. Harren oerkoepeljende doel is om iepenbiere feiligens te behâlden, te garandearjen dat justysje tsjinne wurdt en de rjochtssteat te behâlden.

Wat is kriminaliteit yn 'e UAE?

In misdied yn 'e UAE is in yllegale hanneling dy't ien of mear wetten of regeljouwing fan it lân skeint. Misdieden kinne fariearje fan lytse misdriuwen lykas ôffal oan mear serieuze misdieden lykas moard en hannel. 

De earnst fan 'e misdied en de straf hinget faaks ôf fan it type misdied dat begien is, de omstannichheden der omhinne en de bedoeling of geast fan 'e persoan dy't it misdied pleegt. 

De wetten fan 'e UAE ferbiede bepaalde hannelingen en gedrach, en elkenien dy't dizze wetten brekt kin strafrjochtlike ferfolging en boetes krije. Yn bepaalde gefallen kin de straf foar in misdriuw sels de deastraf (deastraf) wêze. 

Soarten kriminaliteit yn 'e UAE

Misdieden yn 'e UAE kinne op ferskate manieren wurde kategorisearre, mar in pear fan' e meast foarkommende soarten omfetsje:

Persoanlike misdieden: Dit binne misdieden dy't resultearje yn fysike of geastlike skea oan in oare persoan. Foarbylden binne oanfal, oerfal, moard, ferkrêfting en ûntfiering.

Property Crimes: Dizze misdieden befetsje ynterferinsje mei it eigendom fan in oar. Hoewol't se skea oan in oare persoan kinne belûke, binne se yn 't foarste plak misdieden dy't in ynterferinsje mei de eigendomsrjochten fan oaren befetsje. Foarbylden binne stellerij, ynbraak, brânstifting en fersmyterij.

Inchoate Crimes: Dit binne misdieden dy't begon binne, mar net foltôge. Dit kin besykje oerfal of oanfreegjen fan in misdied omfetsje. De misdied hoecht net foltôge te wurden foar de akteur om skuldich te finen.

Wetlike misdieden: Misdieden definieare troch statuten, of wetten dy't troch in wetjouwend orgaan oannommen binne. In protte kearen binne dit "wite kraach" misdieden, lykas fraude of fersmyterij, dy't bedrog omfetsje en typysk wurde begien troch professionals.

Finansjele misdieden: Dizze misdieden wurde faak begien troch professionals yn saaklike omjouwings, wêrby't bedrog is, mei de bedoeling om ûnearlike of yllegale winst te garandearjen. Foarbylden omfetsje fraude, omkeapjen, hannel mei ynsider, fersmoarging, kompjûterkriminaliteit, identiteitsstellerij en ferfalsking.

Misdieden tsjin justysje: Dit binne misdieden tsjin it justysjesysteem sels, lykas meineed, obstruksje fan justysje, omkeapjen fan in tsjûge, of ûntsnapping út 'e finzenis.

Organisearre kriminaliteit: Dit binne misdieden begien troch strukturearre groepen dy't typysk it oanbieden fan yllegale guod of tsjinsten oan oaren befetsje. Foarbylden binne drugshannel, yllegaal gokken en smokkeljen.

Elk fan dizze kategoryen kin opdield wurde yn subkategoryen, en d'r binne oare manieren om misdieden te kategorisearjen, mar dizze jouwe in algemien oersjoch fan 'e soarten misdieden dy't besteane.

It definiearjen fan in misdied troch syn kategory

It kategorisearjen fan in misdied yn 'e UAE kin ôfhingje fan ferskate faktoaren en de jurisdiksje wêr't de misdied hat plakfûn. Hjir binne lykwols wat algemiene faktoaren dy't faak wurde beskôge by it kategorisearjen fan in misdied:

Aard fan 'e misdie: Dit ferwiist nei it type aksje dat waard nommen en wa of wat it wie tsjin. Dit is faaks de earste faktor dy't brûkt wurdt om in misdied te kategorisearjen, bygelyks oft it in persoanlike misdied, eigendomskriminaliteit, finansjele misdied, ensfh.

De earnst fan 'e Misdie: Misdieden wurde faak kategorisearre as oertredings, misdieden, of misdieden basearre op har earnst. Infractions binne lytse oertredings, misdemeanors binne serieuzer, en misdieden binne de meast serieuze soarte fan kriminaliteit.

Yntinsje: De opset of tinken fan 'e dieder op' e tiid fan 'e misdied kin ek in faktor wêze yn hoe't in misdied wurdt kategorisearre. Misdieden wurde faak klassifisearre op basis fan oft se binne begien mei opsetsin (bgl. opsetlike moard) of sûnder opset (bgl. negligent moard).

Graad fan foltôging: Guon jurisdiksjes kategorisearje misdieden basearre op oft se foltôge binne of gewoan besocht.

Belutsenens fan geweld: Oft de misdied is gewelddiedich of net-geweldich kin ek wêze in wichtige faktor. Geweldsmisdriuwen wurde meastentiids as serieuzer beskôge en wurde agressiver ferfolge.

De ynfloed op slachtoffers: Guon misdieden wurde kategorisearre op basis fan har ynfloed op slachtoffers. Bygelyks, misdieden kinne wurde skieden yn dyjingen dy't resultearje yn fysike skea, emosjonele skea, finansjele skea, ensfh.

Juridyske definysjes: Elke jurisdiksje kin syn eigen juridyske definysjes en kategoryen hawwe foar misdieden. De krekte kategorisearring fan in misdied kin dêrom ôfhingje fan 'e wetten fan' e steat, lân of jurisdiksje wêr't de misdied begien is.

It is wichtich om te betinken dat de kategorisearring fan misdieden signifikant kin ferskille tusken ferskate jurisdiksjes en juridyske systemen.

Foarbylden fan in misdie

Hjir binne wat foarbylden fan misdieden, kategorisearre neffens har soarten:

 • Persoanlike misdieden:
  • Oanfal: Fysike oanfal op in oar yndividu.
  • Oerfal: Dieverij mei geweld of de bedriging fan geweld.
  • Moard: Unlawful moard op in oar yndividu.
  • Ferkrêfting: Net-konsensueel geslachtsferkear.
 • Eigendom misdieden:
  • Diefstal: In oar syn besit nimme sûnder tastimming.
  • Ynbraak: Unwettige yngong yn in gebou mei de bedoeling om in misdied te begean, meastal stellerij.
  • Brandstichting: Opsetsin brân oan eigendom.
  • Fandalisme: Opsetlik skea oan eigendom.
 • Inchoate misdieden:
  • Besykje oerfal: besykje in oerfal te begean dy't net foltôge is.
  • Solicitation of moard: Besiket immen te oertsjûgjen of te hieren om moard te begean.
 • Wetlike misdieden:
  • Fraude: Bedrog bedoeld om te resultearjen yn finansjeel gewin.
  • Belestingûntdûking: Opsetlik mislearjen om te beteljen belesting.
  • Ynsiderhannel: Yllegale hannel fan oandielen of oare weardepapieren fan in bedriuw troch persoanen mei tagong ta net-iepenbiere ynformaasje.
 • Finansjele misdieden:
  • Omkeapjen: It oanbieden, jaan, ûntfangen of freegjen fan wat fan wearde as middel om de aksjes fan in yndividu yn in machtsposysje te beynfloedzjen.
  • Misbrûk: Misbrûk of misbrûk fan fûnsen pleatst yn ien syn fertrouwen.
  • Identiteitsstellerij: Frauduleus oernimmen en brûken fan persoanlike ynformaasje fan in oare persoan.
 • Crimes Against Justice:
  • Meineed: Lizzend ûnder eed by in rjochtsproseduere.
  • Obstruksje fan justysje: hannelingen dy't ynterferearje mei it gerjochtlike proses.
  • Untsnappe út 'e finzenis: In finzenis of finzenis ferlitte sûnder tastimming.
 • Organisearre kriminaliteit:
  • Drugshannel: yllegale hannel, ferkeapjen of smokkeljen fan drugs.
  • Yllegaal gokken : Oanbiede of meidwaan oan yllegale gokken aktiviteiten.
  • Smuggling: Yllegaal ferfier fan guod of persoanen oer in grins.

Dit binne mar in pear foarbylden en gjin útputtende list. De spesifiken fan elke misdied kinne ferskille basearre op jurisdiksje en lokale wetten.

Hoe kinne jo in misdied rapportearje yn Dubai as UAE

Hoe binne strafrjochtlike prosedueres yn Dubai?

De proseduere foar strafrjochtlike prosedueres yn Dubai kin omslachtich wêze, foaral foar bûtenlânske expats. In reden dêrfoar is de taalbarriêre. In oare reden is it feit dat Dubai guon fan 'e strafrjochtlike wetten ôflaat fan' e islamityske sharia-wet.

It is wichtich om te notearjen dat elkenien dy't de wetten fan it lân brekt, ûnderwurpen is oan syn rjochterlike systeem, frjemd of net. It thúsbestjoer fan in frjemdling of de ambassade kin har net beskermje tsjin de gefolgen fan har dieden. Se kinne ek de besluten fan pleatslike autoriteiten net ferfange of foarkarbehandeling sykje foar har boargers.

Se sille lykwols besykjen meitsje om te sjen dat har boargers net wurde diskrimineare, rjochtfeardichheid wegere, of te min bestraft.

strafrjochtlike prosedueres yn Dubai
finzenskip
beswier tsjin it skuldich oardiel

Hoe begjinne kriminele aksjes yn Dubai?

As jo ​​​​in slachtoffer west hawwe fan in misdied yn Dubai, is de earste stap om te nimmen nei in misdied in kriminele klacht yntsjinje tsjin de oertreder by de plysje. Yn 'e strafrjochtlike klacht moatte jo de folchoarder fan barrens formeel (skriftlik) of mûnling fertelle (de plysje sil jo mûnlinge ferklearring yn it Arabysk opnimme). Jo moatte dan de ferklearring tekenje.

Opmerking, jo moatte de kriminele klacht yntsjinje by it plysjeburo op it plak wêr't it misdriuw barde.

Hoe geane strafrjochtlike prosessen troch?

Neidat de klager syn of har ferklearring hat dien, nimt de plysje kontakt op mei de beskuldige persoan en nimt syn of har ferklearring ôf. Dit is diel fan it proses fan strafrjochtlik ûndersyk. 

Tidens dit proses kin de beskuldige de plysje ynformearje oer potensjele tsjûgen dy't yn har foardiel kinne tsjûgje. De plysje kin dizze tsjûgen oproppen en harren ferklearrings opnimme.

De plysje ferwiist dan de klacht nei de relevante ôfdielingen (lykas de ôfdieling elektroanyske misdieden en de ôfdieling forensyske medisinen) ferantwurdlik foar it besjen fan klachten.

As de plysje ienris alle relevante ferklearrings nimt, ferwize se dan de klacht nei de iepenbiere ferfolging.

De iepenbiere ferfolging is de rjochterlike autoriteit mei de foech om saken te ferwizen nei de strafrjochtbank.

As de saak by de iepenbiere oanklager komt, sil de oanklager de klager en de beskuldige apart oproppe foar in ynterview. Beide partijen kinne de kâns hawwe om tsjûgen te bringen om yn har foardiel te tsjûgjen foar de oanklager.

De griffier dy't de oanklager helpt, registreart de ferklearrings fan 'e partijen yn it Arabysk. En de partijen moatte dan har ferklearrings tekenje.

As de oanklager beslút de saak op te nimmen, roppe se de beskuldige persoan op om te ferskinen foar de relevante strafrjochtbank. De ferfolging jouwt de rjochtbank de details fan 'e misdriuw (en) dêr't de beskuldige foar beskuldige is. Oan 'e oare kant, as de oanklacht fynt dat d'r gjin reden is om de saak te folgjen, argivearje se it.

Hokker straffen kinne jo ferwachtsje?

As de rjochtbank in beskuldige persoan skuldich fynt, leveret de rjochtbank straffen neffens de wet. Dêr heart by:

 • Dea (deastraf)
 • Libbenslange finzenisstraf (15 jier en heger)
 • Tydlike finzenisstraf (3 oant 15 jier)
 • Opsluting (1 oant 3 jier)
 • Detinsje (1 moanne oant 1 jier)
 • Flagellaasje (maksimaal 200 wimpers) 

In feroardiele persoan hat 15 dagen de tiid om yn berop te gean op 'e skuldige útspraak. As se der foar kieze om yn heger berop te bliuwen, bliuwe se noch yn bewar oant de harksitting fan 'e rjochtbank fan berop.

By in oar skuldich oardiel kin de misdiediger ek beswier meitsje oer it beslút fan 'e rjochtbank fan berop. Dit berop is nei de heechste rjochtbank. Op dit poadium moat de advokaat fan 'e fertochte sjen litte dat ien fan' e legere rjochtbanken in flater makke hie doe't se de wet tapasten.

De beropsgerjocht kin de finzenisbetingsten foar lytse misdriuwen feroarje yn mienskipsstsjinst. Sa kin in lyts fergryp dat sa'n seis moanne strafber wie of in boete ferfongen wurde troch wurkstraf fan sa'n trije moanne.

De rjochtbank kin ek bestelle dat in perioade foar gemeentlike tsjinsten wurdt feroare yn in finzenisstraf. Dit sil barre as de iepenbiere oanklager meldt dat de misdiediger syn taken hat mislearre tidens de gemeentlike tsjinst.

De straf foar misdriuwen fan islamityske wet is basearre op islamityske jurisprudinsje (sharia). Dêr wurdt de straf neamd qisas, en der is diyya. Qisas betsjut gelikense straf. Bygelyks in each foar in each. Oan 'e oare kant is diyya in kompensearjende betelling foar de dea fan in slachtoffer, bekend as "bloedjild."

De rjochtbanken sille de deastraf oplizze as in misdied de feiligens fan 'e maatskippij yn gefaar bringt. De rjochtbank jout lykwols selden de deastraf út. Foardat se dat kinne, moat in panel fan trije rjochters it dêr oer iens wurde. Sels dan kin de deastraf net útfierd wurde oant de presidint it befêstiget.

Neffens islamityske wet yn Dubai, as de rjochtbank de fertochte skuldich fynt oan moard, kin allinich de famylje fan it slachtoffer freegje om de deastraf. Se meie ek ôfwize fan dat rjocht en easkje diyya, Sels de presidint kin him net bemuoie yn sa'n situaasje.

Hoe kin in pleatslike UAE-advokaat jo helpe foar jo strafsaak

Lykas sein ûnder artikel 4 fan 'e Algemiene bepalingen fan Federale wet nr. 35/1992, elke persoan beskuldige fan in misdriuw fan libbenslange finzenisstraf as dea moat wurde bystien troch in betroubere advokaat. As de persoan dat net koe betelje, sil de rjochtbank ien foar him beneame.

Oer it algemien hat de ferfolging de eksklusive jurisdiksje om it ûndersyk út te fieren en rjochtet oanklachten neffens de bepalingen fan 'e wet. Guon gefallen neamd yn artikel 10 fan 'e federale wet nr. 35/1992 hawwe lykwols de help fan' e oanklager net nedich, en de klager kin de aksje sels of fia syn juridyske fertsjintwurdiger yntsjinje.

It is wichtich om te notearjen dat, yn Dubai as de UAE, de kwalifisearre Emirati Advocate moat goed fertroud wêze yn it Arabysk en hat it rjocht op in publyk; oars, se sykje de help fan in tolk nei it ôflizzen fan in eed. Opmerklik is it feit dat de kriminele aksjes ferrinne. It weromlûken of ferstjerren fan it slachtoffer soe de kriminele aksje ferfalle.

Jo sille in nedich wêze UAE advokaat wa kin jo helpe om jo wei te navigearjen troch it strafrjochtsysteem foar jo om de justysje te krijen dy't jo fertsjinje. Want sûnder de help fan in juridyske geast sil de wet de slachtoffers net helpe dy't it it meast nedich hawwe.

Dyn juridysk oerlis mei ús sil ús helpe om jo situaasje en soargen te begripen. As jo ​​​​of in leafste te krijen hawwe mei kriminele oanklagers yn 'e UAE, kinne wy ​​​​helpe. 

Nim kontakt mei ús op om in gearkomste te plannen. Wy hawwe de bêste kriminele advokaten yn Dubai of Abu Dhabi om jo te helpen. Strafrjocht krije yn Dubai kin in bytsje oerweldigjend wêze. Jo hawwe in kriminele advokaat nedich dy't betûft en betûft is yn it strafrjochtsysteem fan it lân. Foar driuwende oproppen + 971506531334 + 971558018669

fersin: Ynhâld is beskerme !!
Scroll nei boppen