ડિસેમ્બર 2021

ઇજામાં દમાજી રાલ્તદિ

યુએઈમાં મેડિકલ દૂષિત કેસ માટેના ચાર તત્વો

જો તમારી પાસે medicalફеર્રિડ іન іંજુરી ડеક્ટર અથવા મેડિકલ рર્ફеѕѕіоનаલ'ની બેદરકારી છે, તો તમારી પાસે મેડિકલ મаલ્રિટેટ ઇલેકશનનો પીછો કરવો હોઈ શકે છે. જો કે, ત્યાં એક મаદલ મલ્ટિલેટીક oflаіm oflеm તત્વો છે કે તમારે મрડલ рર્લિટીકіоન .ર અથવા ડોક્ટર સામે fileલаіમ ફાઇલ કરવા માટે оબ્લеરને સાબિત કરવું આવશ્યક છે. …

યુએઈમાં મેડિકલ દૂષિત કેસ માટેના ચાર તત્વો વધુ વાંચો "

અને તમે યુ.એ.ઈ. માં કાર અકસ્માત વિશે તમને બધું જ જાણ્યું હતું

"આ ખીજવવું, જોખમમાંથી, આપણે આ ફૂલ, સલામતી ઉતારીએ છીએ." વિલિયમ શેક્સપીઅર આપણામાંના કોઈ એક માર્ગ અકસ્માતમાં ફસાઈ શકે છે. આવા અકસ્માત બંને વાહનચાલકો લાલ લાઇટની અવગણના અને ચેતવણીના સંકેતો દ્વારા અથવા રસ્તાને પાર કરવાનું સલામત છે કે કેમ તે તપાસ્યા વિના વારા ફરવા અને રાહદારીઓ દ્વારા તેનું પાલન ન કરવાને કારણે થાય છે…

અને તમે યુ.એ.ઈ. માં કાર અકસ્માત વિશે તમને બધું જ જાણ્યું હતું વધુ વાંચો "

ભૂલ: સામગ્રી સુરક્ષિત છે !!
ટોચ પર સ્ક્રોલ