Sanksyon pou abi dwòg ak ofans trafik nan UAE

Emira Arab Ini yo (UAE) gen kèk nan lwa dwòg ki pi sevè nan mond lan epi li adopte yon politik zewo tolerans anvè ofans ki gen rapò ak dwòg. Tou de rezidan yo ak vizitè yo sibi sanksyon grav tankou amann lou, prizon, ak depòtasyon si yo jwenn nan vyolasyon lwa sa yo. Gid konplè sa a gen pou objaktif pou fè limyè sou règleman dwòg UAE yo, diferan kalite ofans dwòg, penalite ak pinisyon, defans legal, ak konsèy pratik pou evite konplike ak lwa sevè sa yo.

Sibstans ilegal epi sèten medikaman sou preskripsyon ak medikaman san preskripsyon yo entèdi kategorikman dapre Lwa Federal Nimewo 14 nan 1995 konsènan Kontwòl la Dwòg Nakotik ak Sibstans Sikotwòp. Lwa sa a byen defini divès kalite orè nan dwòg ilegal ak kategorize yo ki baze sou potansyèl pou abi ak dejwe.

1 ofans trafik
2 sanksyon dwòg uae
3 penalite ak pinisyon

Règleman sevè anti-dwòg UAE yo

Gen kèk aspè kle ki kouvri anba lejislasyon sa a enkli:

 • Lwa Federal No 14 nan 1995 (li rele tou Lwa Nakotik): Lejislasyon prensipal ki gouvène kontwòl nakotik nan UAE yo. Lwa sa a lajè etabli yon kad legal pou konbat pwopagasyon sibstans danjere nan UAE yo. Li kouvri aspè tankou kategorize sibstans kontwole, defini ofans ki gen rapò ak dwòg, etabli penalite ak pinisyon, direktiv pou sezi administratif ak envestigasyon, dispozisyon pou enstalasyon reyabilitasyon, ak mekanis pou koperasyon ak lòt ajans yo.

 • Otorite Federal pou Kontwòl Dwòg (FADC): Otorite santral ki responsab pou sipèvize Lwa sou Nakotik ak kowòdone efò nasyonal kont trafik nakotik ansanm ak lòt ajans domestik tankou Lapolis Dubai ak Lapolis Abu Dhabi.

 • Enkourajman: Ankouraje, ankouraje, oswa ede nan nenpòt zak kriminèl, ki gen ladan ofans ki gen rapò ak dwòg, ki pote penalite sevè nan UAE yo. Akizasyon ankourajman ka aplike menm si krim lan te gen entansyon pa te fèt avèk siksè.

Kalite Ofans Dwòg nan UAE

Lwa UAE yo klase ofans dwòg anba twa kategori prensipal, ak penalite grav enpoze sou tout moun:

1. Itilizasyon pèsonèl

Lè w genyen menm ti kantite nakotik pou itilizasyon lwazi, yo entèdi anba Lartik 39 Lwa sou Nakotik. Sa a aplike a tou de sitwayen ak etranje ki abite nan oswa vizite UAE yo. Otorite yo ka fè tès dwòg o aza, fouy, ak atak pou idantifye delenkan itilizasyon pèsonèl.

2. Pwomosyon dwòg

Aktivite ki ankouraje abi dwòg aktivman fè fas a tou pinisyon sevè dapre Atik 33 jiska 38. Sa yo enkli vann, distribye, transpòte, anbake, oswa estoke nakotik menm san entansyon fè pwofi oswa trafik. Fasilite kontra dwòg oswa pataje kontak dilè tou tonbe nan kategori sa a.

3. Trafik Dwòg

Vyolasyon ki pi grav yo enplike nan gwoup trafik transnasyonal ki pase gwo kachèt dwòg ilegal nan UAE pou distribisyon ak pwofi. Delenkan yo fè fas ak santans lavi a e menm pinisyon kapital anba sèten kondisyon dapre Atik 34 jiska 47 Lwa sou Nakotik.

Dwòg posesyon ak trafik yo grav kriminèl ofans nan Emira Arab Ini yo (UAE) ki pote grav penalite. Gid sa a egzamine UAE dwòg lwa, esplike diferans kle ant akizasyon posesyon ak trafik, epi li bay konsèy sou defann kont akizasyon yo.

Defini posesyon dwòg vs trafik

Posesyon dwòg refere a kenbe oswa estoke san otorizasyon yon sibstans ilegal pou itilizasyon pèsonèl. Kontrèman, trafik dwòg enplike nan fabrikasyon, transpò, distribisyon, oswa vann dwòg ilegal. Trafik souvan implique yon entansyon pou distribye oswa benefis komèsyal, epi anjeneral enplike pi gwo kantite dwòg. Tou de se krim nan nivo krim nan UAE yo.

Sanksyon ak pinisyon dwòg nan UAE

UAE lalwa adopte yon pozisyon "zewo tolerans" anvè dwògPosesyon oswa itilizasyon menm ti kantite lajan se ilegal.

Lejislasyon prensipal la se Lwa Federal Nimewo 14 nan 1995, ki entèdi trafik, pwomosyon, ak posede nakotik. Li kategorize sibstans nan tab ki baze sou danje ak potansyèl dejwe.

 • Kalite dwòg: Sanksyon yo pi sevè pou sibstans ki trè depandans ki kategorize kòm pi danjere, tankou ewoyin ak kokayin.
 • Kantite yo te sezi: Pi gwo volim dwòg antre nan sanksyon pi rèd.
 • Entansyon: Itilizasyon pèsonèl yo trete mwens sevè pase ofans ki gen rapò ak trafik oswa distribisyon.
 • Estati sitwayènte: Pi gwo pinisyon ak depòtasyon obligatwa yo enpoze sou sitwayen etranje yo konpare ak sitwayen UAE.
 • Ofans anvan yo: Moun ki gen yon istwa nan ofans kriminèl repete fè fas a pinisyon de pli zan pli sevè.

Trafik ofans yo resevwa jijman pi sevè, tankou pinisyon kapital la. Plizyè faktè tankou ofans dwòg repete ka ogmante fraz. Abetment Charges nan UAE ka aplike tou pou ede nan aktivite dwòg ilegal.

Gen kèk penalite karakteristik yo enkli:

Amann:

Amann lajan ki rive jiska AED 50,000 yo enpoze dapre kalite dwòg la ak volim, anplis anprizònman. Dènyèman, yo te prezante amann kòm yon pinisyon altènatif pou vyolasyon minè premye itilizasyon yo.

Prizon:

Minimòm 4 ane santans pou pwomosyon oswa trafik ofans, sòti jiska prizon lavi. Peryòd detansyon pou 'itilizasyon pèsonèl' yo baze sou sikonstans men yo gen yon peryòd minimòm de 2 zan. Yo aplike pinisyon kapital nan ka trafik eksepsyonèl.

Depòtasyon:

Moun ki pa sitwayen oswa èkspatriye ki te kondane pou ofans dwòg yo oblije mete deyò nan UAE apre yo fin sèvi santans yo, menm pou vyolasyon minè. Yo tou enpoze entèdiksyon pou tout lavi antre apre depòtasyon.

Opsyon altènatif pou santans:

Apre plizyè ane kritik sou lwa sevè sou anprizònman dwòg, revizyon ki te entwodwi an 2022 bay kèk opsyon kondanasyon fleksib kòm altènatif nan prizon:

 • Pwogram reyabilitasyon
 • Sanksyon sèvis kominotè
 • Fraz ki sispann depann de bon konpòtman
 • Egzansyon pou sispèk kowopere ki ede envestigasyon yo

Opsyon sa yo aplike prensipalman pou ofans minè pou premye fwa oswa sikonstans atenuan, alòske krim trafik ak pwovizyon toujou jistifye santans anprizònman sevè daprè direktiv santans jeneral yo.

Defi ou Frè: kle Defans pou Ka Dwòg

Pandan ke UAE yo adopte yon pozisyon strik anvè ofans dwòg, yo ka itilize plizyè estrateji defans legal pou konteste akizasyon yo:

 • Objeksyon legalite rechèch la ak sezi
 • Demontre yon mank de konesans oswa entansyon
 • Diskite pou yon chaj redui oswa yon santans altènatif
 • Konteste posesyon aktyèl la nan dwòg yo
 • Kesyone fyab nan prèv yo ak temwen yo
 • Defye lwa ak penalite enkonstitisyonèl yo
 • Feblès nan prèv legal ak tès yo
 • Dwòg ki plante oswa kontamine
 • Pyèj pa lapolis
 • Medikal Bezwen
 • Dejwe kòm yon defans
 • Konteste pwopriyetè oswa koneksyon ak dwòg yo
 • Depase sijè ki abòde lan a manda rechèch
 • Vyolasyon dwa kont fouy ak sezi ki pa rezonab
 • Lè w konsidere yon pwogram reyabilitasyon si disponib

Yon adepte avoka ka idantifye ak anplwaye fò defans baze sou spesifik nan ka w la ki enplike chaj dwòg nan UAE.

Konsekans yon Tribinal kondanasyon

Pi lwen pase prizon, sa yo kondane of dwòg ofans yo ka soufri:

 • Dosye kriminèl: Sa ki lakòz baryè nan travay ak dwa nan UAE yo
 • Sezi byen: Yo ka konfiske lajan kach, telefòn mobil, machin ak pwopriyete
 • Prizon Fraz ak Amann
 • Dwòg obligatwa tretman pwogram yo
 • Depòtasyon: Bay lòd pou yon etranje kite peyi a, akoz yon zak kriminèl grav.
 • Entèdi soti nan UAE: Entèdiksyon pou tout lavi sou retounen tounen nan UAE yo, li se yon entèdiksyon pèmanan soti nan UAE yo.

Enplikasyon grav pèsonèl ak pwofesyonèl sa yo montre nesesite enpòtan pou yon defans legal solid.

Sa yo aplike prensipalman pou ofans minè pou premye fwa oswa sikonstans atenuan, alòske krim trafik ak pwovizyon toujou jistifye santans anprizònman sevè daprè direktiv santans jeneral yo.

Siy avètisman pou vwayajè yo

Lwa dwòg sevè UAE yo kenbe anpil vizitè oswa èkspatriye ki fèk rive pa konnen, sa ki lakòz yo nan gwo pwoblèm legal. Gen kèk enkonvenyans komen yo enkli:

 • Pote medikaman entèdi tankou codeine san apwobasyon
 • Lè w twonpe w pou w pote nakotik kache san w pa konnen
 • Lè w sipoze itilizasyon Cannabis p ap detekte oswa li legal
 • Kwè anbasad yo ka fasilman jwenn lage si yo kenbe

Move konsepsyon sa yo atire moun ki san mefyans pou yo itilize oswa transpòte dwòg ilegalman, ki abouti nan chòk detansyon ak dosye kriminèl. Sèl apwòch pridan an se konnen sibstans entèdi, evite konsomasyon nakotik nenpòt kalite pandan sejou yon moun nan UAE, epi evite moun ki sispèk ki fè demann enpè oswa ofrann ki gen rapò ak pakè ki pa gen etikèt medikal, asistans depo, ak pwopozisyon ki gen dout menm jan an.

Dènye machandiz entèdi ak restriksyon - Ladwàn Sharjah - UAE

Ki sa ou pa ka pote nan UAE - Abu Dhabi Ayewopò Entènasyonal la

Ki sa ou pa ka pote nan UAE - Doubay Ayewopò Entènasyonal la

4 krim ki gen rapò ak dwòg
5 trafik dwòg
6 fè fas a prizon lavi

Asistans Legal Ekspè Se Kritik

Nenpòt allusion nan patisipasyon nan sibstans ilegal garanti imedyatman kontakte avoka espesyalize kriminèl nan UAE anvan yo reponn ofisyèl yo oswa siyen nenpòt dokiman. Defansè legal kalifye yo negosye akizasyon yo avèk konpetans lè yo apiye sou dispozisyon ki nan Lwa Federal Nimewo 14 li menm ki pèmèt akize koperativ oswa premye fwa yo kapab jwenn santans ki pa gadyen.

Avoka prensipal yo pwofite eksperyans nan litij yo pou minimize risk anprizònman yo epi asire egzansyon depòtasyon pou sitwayen etranje yo pran nan vyolasyon dwòg minè. Ekip yo a ede negosye plasman nan pwogram reyabilitasyon ak sispansyon santans kondisyonèl atravè agiman teknik nuans. Yo rete disponib 24 × 7 pou bay prizonye ki panike yo konsiltasyon legal pou ijans.

Pandan ke lwa sou dwòg UAE yo sanble rijid piman bouk sou sifas la, sistèm jistis la entegre chèk ak balans ke ekspè legal konpetan ka envoke pou amelyore rezilta dramatikman pou moun ki bloke nan sistèm legal grav sa a. Opozisyon an se nan aji rapidman apre arestasyon epi pa retade jiskaske dokiman pouswit jidisyè yo siyen prese prese an arab san yo pa konprann enplikasyon yo.

Premye etap kritik la enplike nan kontakte avoka defans kriminèl nan Abu Dhabi oswa Doubay pou evalyasyon ka ijan ak estrateji ki pi bon apwòch bay espesifik endividyèl yo tankou kalite vyolasyon ak echèl, arete detay depatman, background akize ak lòt faktè kalitatif ki fòme pozisyon legal. Konpayi lwa espesyalis yo ofri konfidansyèl premye fwa konsiltasyon arete etranje yo pè nan chemen an konfizyon devan yo.

Rele nou kounye a pou yon randevou ijan nan + 971506531334 + 971558018669

Sanksyon pou abi dwòg ak ofans trafik nan UAE: 10 reyalite kritik

 1. Menm rezidyèl prezans dwòg tras garanti pinisyon
 2. Itilizasyon lwazi egalman ilegal ak kontrebann an gwo
 3. Depistaj dwòg obligatwa aplike pou sispèk yo
 4. Minimòm 4 ane prizon pou trafik preskri
 5. Etranje yo fè fas ak depòtasyon apre yo fin sèvi santans
 6. Chans pou lòt wout santans pou premye fwa yo
 7. Pote medikaman sou preskripsyon ki pa apwouve yo riske
 8. Lwa Emirates yo aplike pou pasaje k ap transpòte yo tou
 9. Asistans avoka defans ekspè endispansab
 10. Aji rapidman enperatif apre detansyon

konklizyon

Gouvènman UAE la kontinye angajman san konsyans li kont nakotik ilegal atravè sanksyon sevè, inisyativ sekirite tankou siveyans CCTV omniprésente ak teknoloji avanse depistaj fwontyè, konduit konsyantizasyon piblik, ak sipò angaje pou ajans anti-dwòg rejyonal ak mondyal yo.

Sepandan, dispozisyon legal revize yo kounye a balanse pinisyon ak reyabilitasyon nan entwodwi fleksibilite santans pou vyolasyon minè. Sa a siyal yon chanjman pragmatik pou ede refòm itilizatè okazyonèl pandan y ap kenbe sanksyon sevè pou machann ak trafikan dwòg.

Pou vizitè yo ak èkspatriye, evite nenpòt ki pyèj mande pou yo vijilan sou sibstans entèdi, apwobasyon medikaman, zanmi sispèk Fè ak aji avèk sajès. Sepandan, glise rive malgre pi bon prekosyon. Ak pi move reyaksyon an enplike prese, panik oswa demisyon. Olye de sa, avoka espesyalis kriminèl bay bon repons ijans pou lite ak machin legal konplèks la, negosye ekspè nan non kliyan yo epi reyalize rezilta reyalis.

UAE yo ka genyen pami lwa sou dwòg ki pi di nan mond lan, men yo pa totalman enfleksib depi yo jwenn konsèy ekspè yo pandan premye jou kritik yo. Avoka defans espesyalis yo rete pi bon liy sovtaj anvan anprizònman klou fèmen tout pòt redanmsyon.

Jwenn dwa a Avoka

Chèche yon ekspè UAE avoka efikasman enpòtan lè w ap gade rezilta tèt chaje tankou fraz ki dire dizan oswa ekzekisyon.

Konsèy ideyal yo pral:

 • Ki gen esperyans ak lokal dwòg ka
 • Pasyone sou reyalize pi bon rezilta a
 • Estratejik nan mete ansanm fò defans
 • Trè-rated pa kliyan sot pase yo
 • Kouran tou de arab ak angle

Kesyon moun poze souvan

Ki sa ki pi komen yo dwòg ofans nan UAE yo?

Ki pi souvan dwòg ofans yo posesyon of Cannabis, MDMA, opyòm, ak tablèt preskripsyon tankou Tramadol. Trafik chaj souvan gen rapò ak hasich ak estimilan kalite amfetamin.

Kouman mwen ka tcheke si mwen gen yon dosye kriminèl nan UAE yo?

Soumèt yon demann bay Depatman Dosye Kriminèl UAE ak kopi paspò ou, kat idantite Emirates, ak koupon pou antre/sòti ou. Yo pral chèche dosye federal yo epi divilge si genyen konviksyon yo nan dosye. Nou gen yon sèvis pou tcheke dosye kriminèl.

Èske mwen ka vwayaje nan UAE si mwen gen yon minè anvan kondanasyon dwòg yon lòt kote?

Teknikman, yo ka refize admisyon bay moun ki gen etranje kondanasyon dwòg nan kèk sikonstans. Sepandan, pou ofans minè, ou ka toujou antre nan UAE si kèk ane pase depi ensidan an. Sepandan, yon konsiltasyon legal se rekòmande davans.

Rele nou kounye a pou yon randevou ijan nan + 971506531334 + 971558018669

Ki gen tèt