Ki jan yo ka defann atak ak batri?

I. Entwodiksyon

Atak ak batri se de krim vyolan souvan akize ki souvan rive ansanm nan atak fizik. Sepandan, yo aktyèlman reprezante ofans kriminèl diferan dapre lalwa. Konprann diferans yo osi byen ke disponib defans kont akizasyon sa yo enpòtan anpil pou nenpòt moun ki fè fas ak akizasyon.

Atik sa a pral bay yon egzamen an pwofondè atak ak batri definisyon, eleman obligatwa pou pwouve chak chaj, kalite atak ak pil, relasyon ki genyen ant yo, degre krim, ak potansyèl defans ki ka aplike. Detay sou penalite ki asosye, konsekans, ak konsèy legal pou konstwi estrateji defans solid yo pral kouvri tou.

Ekipe ak gid legal sa a, moun yo akize de atak oswa batri pral pi byen prepare pou pran desizyon enfòme ak navige ka kriminèl yo. Enjeux yo wo anpil, kidonk konsilte ak yon konesans avoka defans kriminèl touswit rete kle.

II. Ki sa ki se atak?

A. Definisyon Legal

In Emira Arab Ini lwa, atak defini kòm:

Menas la nan iminan danjere oswa ofansif fizik kontak oswa aksyon ki dirije sou yon lòt moun, konbine avèk kapasite a kòm byen ke entansyon pou pote menas sa a.

Menas vèbal yo tipikman karakterize kòm atak, toutotan yo kominike kredibman entansyon lakòz mal oswa blesi nan fiti prè. Non kontak fizik nesesèman dwe fèt pou akizasyon atak aplike. Li enpòtan sonje ke nan ka kote yo swadizan abi mantal, tankou menas oswa manipilasyon emosyonèl, lajistis ka bezwen etabli kijan pou pwouve abi mantal lè atak fizik absan.

B. Eleman Akizasyon Atak

Pou yon pwosekitè pwouve yon chaj nan atak senp, eleman sa yo dwe etabli pi lwen pase a rezonab dout:

 1. Jounal akize te aji entansyonèlman
 2. Aksyon yo te konstitye yon menas kredib of blesi kòporèl oswa mal nan direksyon an viktim
 3. Jounal viktim ki gen esperyans laperèz rezonab ak arèstasyon kòm yon rezilta

Defans kriminèl estrateji yo pral souvan konsantre sou kreye dout sou youn oswa plis nan esansyèl sa yo legal konpozan yo, sitou entansyon egzijans. Èske atak la te vrèman entansyonèl oswa jis yon enkonpreyansyon?

C. Kalite Atak

Gen plizyè kategori nan atak senp rekonèt pa tribinal yo nan UAE:

 • Atak agrave – Atak ki akonpaye pa lòt sikonstans grav oswa rezilta konsidere kòm pi grav anba lalwa kriminèlYo, tankou itilize nan yon zam oswa lakòz blesi kòporèl grav.
 • Atak pa Menas - Menas vèbal ki kominike klè entansyon blese mal or aksidan.
 • Atak ak entansyon pou komèt krim espesifik – Atak ak plis entansyon komèt ki gen rapò krim tankou vyòlvòl, asasina, elatriye.
 • Eseye atak batri - san siksè tantativ bat oswa frape yon moun ki pa fè kontak fizik.
 • Atak Seksyèl - Menas iminan ofans seksyèl atravè fòse, manipilasyon, oswa fòse. Nan kèk ka, konprann la diferans ant arasman seksyèl ak agresyon seksyèl enpòtan, paske nati menas yo ka diferan.

Atak agrave osi byen ke moun ki akonpaye lòt entansyon kriminèl tipikman fè fas a pi grav akizasyon krim ak penalite.

III. Ki sa ki batri?

A. Definisyon Legal

Batri se souvan defini pa Lwa kriminèl UAE kòm:

Nenpòt entansyonèl, endezirab kontak fizik or manyen ki konsidere kòm ofansif, joure, pwovoke, oswa ki lakòz blesi oswa domaj.

Batri mande pou kontak fizik kontrèman ak atak. Sepandan, kontak la ka endirèk nan voye yon objè ki frape la viktimMo ofansif pou kont li pa kalifye.

B. Eleman chaj batri

Pou siksè pouswiv batri, yon pwosekitè dwe etabli sa yo eleman legal esansyèl:

 1. Akize a te aji ak entansyon fè kòporèl kontakte
 2. Danjere, ofansif, oswa pwovoke kontak fizik ki te fèt
 3. Kontak la te san konsantman epi viktim nan pa vle

Menm jan ak atak, eleman kle ki bay baz solid pou defans se souvan entansyon. Si kontak te aksidan olye ke entansyonèl, a chaj batri pa ka sipòte pa ase prèv.

C. Kalite batri

Gen kèk rekonèt kategori batri ofans anba Lwa kriminèl UAE:

 • Senp batri - Minim kontak pa lakòz blesi grav oswa ki enplike yon zam. Anjeneral yon deli.
 • Batri agrave - Batri ak yon zam mòtèl oswa ki lakòz blesi grav oswa mal. Tipikman a akizasyon krim.
 • Batri Seksyèl - Entansyonèl seksyèl manyen san konsantman.

Degre chaj ak penalite yo enpoze depann anpil sou egzak la sikonstans nan ensidan an, relasyon ant akize ak akize, ak gravite nenpòt domaj ki lakòz.

IV. Relasyon ant atak ak batri

Atak Fizik ak batri akizasyon yo souvan byen mare kòm yo tou de enplike menas oswa zak vyolans fizik kont lòt moun. Sepandan, yo gen kèk diferans kle:

 • Atak Fizik se nan menas nan vyolans oswa kontak, pandan y ap batri mande aktyèl kontakte.
 • Yo te akize de atak pa mande pou atake fizikman oswa manyen yon moun.
 • Chaj batri ka rive san yon atak anvan nan ka tankou atak fizik entansyonèl inatandi.
 • Yon moun ka chaje ak atak OSWA batri poukont li, fè fas ak akizasyon youn oswa lòt.

Nan anpil ka, atak lanse yon batri ki lakòz, kidonk yo pote akizasyon pou tou de ofans kriminèl ansanm. Sa a se laverite espesyalman pou eskalade ka yo nan krim vyolan nan Doubay. Anjeneral, sa rive lè:

 • Menas vyolans vèbal oswa fizik mennen dirèkteman nan yon diskisyon fizik vyolan.
 • Yon diskisyon oswa konfwontasyon ogmante nan yon agresif atake.
 • Mo pwovokan or aksyon etensèl vanjans atravè danjere endezirab kontakte.

Kouch akizasyon pèmèt pwosekitè yo pou pouswiv plizyè ang pandan y ap bay tribinal fleksibilite nan kondanasyon yo ta dwe defans travay pou mete dout sou youn kont akizasyon lòt la esansyèl legal aspè.

V. Degre Atak ak Batri

Se pa tout atak oswa pil anba a lalwa yo trete egalman. Chaj yo tonbe anba swa deli or krim kategori depann sou ka espesifik tankou:

 • Itilizasyon zam – Zam, kouto, zam bouche jeneralman ogmante degre.
 • Severite aksidan – Doulè ti kras, senyen, kraze zo, san konesans vin de pli zan pli grav.
 • Estati viktim – Viktim vilnerab tankou timoun ak granmoun aje ka ogmante akizasyon yo.

Gid jeneral pou severite chaj yo enkli:

 • Senp atak – Menas pou blesi minè tipikman yon deli.
 • Atak grav – Menas de domaj grav ak zam souvan yon krim.
 • Senp batri – Minè kontak sipèfli jeneralman yon deli.
 • Battery grav – Blesi grav entansyonèl ka vle di krim.

Akizasyon krim ki pi grav yo gendwa lakòz tèm kosyon pi sevè, amann, ak santans prizon pi long si finalman kondane. Klasifikasyon tou afekte disponib defans pou atak ak batri.

VI. Defans kont atak ak batri

Lè yo fè fas ak atak pè oswa batri akizasyon yo, gen yon eksperyans avoka defans kriminèl nan kwen ou egzekite estrateji nan defans optimal ka fè tout diferans lan.

Defans komen kont akizasyon yo enkli:

A. Oto-defans

Si defann tèt ou soti nan yon laperèz rezonab ou ka soufri iminan domaj kòporèl, sèvi ak apwopriye fòse ka jistifye anba Lwa UAE. Reyaksyon an dwe pwopòsyonèl ak danje ki menase pou defans sa a reyisi. Pa ka gen opòtinite pou fè bak san danje oswa evite konfwontasyon an nèt tou.

B. Defans lòt moun

Menm jan ak defans pwòp tèt ou, nenpòt moun gen dwa anba Lwa UAE pou itilize nesesè fòse pou pwoteje yon lòt moun kont yon menas imedya nan domaj si chape pa yon opsyon solid. Sa gen ladann defann etranje kont atak.

C. Defans Pwopriyete

Pwopriyetè pwopriyete ka anplwaye rezonab fòse kanpe vòl, destriksyon, oswa entrizyon fizik ilegal sou yo peyi. Sepandan, vanjans ogmante yo jije twòp konsidere sikonstans yo ap toujou pouswiv kòm batri kriminèl oswa atak.

D. Konsantman

Valab konsantman legal yo kontak fizik elimine rezon pou batri oswa akizasyon atak ki asosye. Sepandan, konsantman jwenn nan entimidasyon, fòse, manipilasyon, oswa twonpe toujou konstitye kriminèl atak ak batri. Konsantman an dwe akòde volontèman.

E. Entoksikasyon

Byenke ra, pwoblèm pwofon sibstans pwovoke rann yon moun tanporèman pa kapab kontwole aksyon agresif oswa vyolan yo ta ka potansyèlman eskize konpòtman ki lakòz konplètman. Men, volontè entoksikasyon raman satisfè legal la kondisyon pou defans.

F. Enkapasite mantal

Maladi mantal grav ki anpeche konpreyansyon oswa kontwòl tèt yo ka satisfè kondisyon defans yo osi byen nan ka atak oswa batri. Sepandan, enkapasite mantal legal se konplike ak difisil pou pwouve.

Ki egzak defans ki pral aplike depann anpil sou espesifik sikonstans nan chak akizasyon. Yon lokal konpetan avoka defans yo pral kapab evalye reyalite ki disponib yo epi devlope estrateji nan jijman pi bon. Reprezantasyon solanèl se kle.

VII. Sanksyon ak Konsekans

Si akizasyon yo kenbe malgre defans yo prezante, moun yo jwenn koupab de atak oswa batri fè fas a anprizònman, amann tribinal, responsablite sivil, lòd restriksyon, kondisyon pwobasyon, ak plis konsekans dezagreyab nan nivo leta ak federal.

A. Amann

Amann jiska dè dizèn de milye dola souvan aplike, espesyalman pou kondanasyon krim. Pilòt sa yo pinisyon monetè, ansanm ak lòt frè enpoze ak restitisyon pou depans viktim yo.

B. Tan Prizon/Prizon

Anprizònman ki dire plizyè mwa rive plizyè ane nan prizon souvan lakòz atak krim oswa kondanasyon batri agrave. Gid santans ak minimòm gouvène tèm prizon egzak distribye.

C. Lòd Restriksyon

Lòd pwoteksyon legal ki limite anpil pwoksimite oswa kontak ak viktim yo souvan soti nan ka atak ak batri. Sa yo lòd tribinal yo manda kenbe distans fizik oswa evite entèraksyon nèt. Vyolasyon yo genyen plis penalite legal ak akizasyon kriminèl pou mepri potansyèlman.

D. Pwobasyon

Tribinal yo ka sispann santans prizon an favè pwobasyon ki gen ladan konsèy obligatwa, pwogram tretman, manda sèvis kominotè, sipèvizyon libète libète, ak restriksyon kondisyon lavi tou depann de ofans ak orijin.

E. Klas Jesyon kòlè

Akize ki kondane yo dwe regilyèman ranpli pwogram jesyon kòlè tribinal la kòmande epi swiv ka atak ak batri. Sesyon sa yo anseye ladrès vital regilasyon atitid ak rezolisyon konfli san vyolans.

Pi lwen pase konsekans santans dirèk, enplikasyon sivil pi laj tou akonpaye akizasyon ak kondanasyon pou atak ak krim krim ki kreye plis ekspoze legal.

VIII. Jwenn Èd Legal

Si w fè fas ak atak oswa akizasyon batri yo menase dezòd destabilize pè nan lavi atravè dosye kriminèl dirab, chay finansye defann ka a, pèdi revni nan prizon, ak detwi relasyon pèsonèl.

Sepandan, konesans debouya avoka defans entimman abitye ak tribinal lokal yo, pwosekitè yo, jij yo, ak lwa kriminèl yo ka ak anpil atansyon gide moun akize yo atravè sitiyasyon an entans estrès pwoteje dwa, pwoteje libète, rejte reklamasyon san fondman, epi asire rezilta ki pi favorab nan yon move senaryo.

Reprezantasyon konpetan vrèman fè diferans ki genyen ant kondanasyon ki chanje lavi pwofondman ak rezoud pwoblèm relativman entak lè yo anplis nan gwo priz sistèm jistis kriminèl la. Avoka defans lokal ki gen eksperyans bon jan kalite konprann tout sa ki genyen nan bati ka genyen ki benefisye kliyan yo. Ekspètiz ki te genyen anpil ak defans dife sa a separe yo ak altènativ ki pa klè.

pa pran reta. Konsilte ak yon avoka defans atak ak batri ki gen anpil valè ki sèvi jiridiksyon ou imedyatman si w ap fè fas ak akizasyon sa yo. Yo pral revize spesifik arestasyon yo, rasanble plis prèv, pale ak tout pati ki konsène yo, fè rechèch sou lwa ki enpòtan yo ak presedan jurisprudence yo, negosye ak pwosekitè yo, prepare temwen yo, prepare agiman legal siperyè yo, epi travay san pran souf pou defann inosan kliyan an nan tribinal la atravè jijman si yo dakò. pa ka jwenn.

Avoka prensipal yo te defann avèk siksè dè milye de ka atak ak batri pandan plizyè ane akonpli pratike lwa defans kriminèl nan tribinal lokal yo. Pa gen chaj ki pote rezilta garanti, men reprezantasyon fè diferans lan benefisye moun nan sistèm nan.

IX. Konklizyon

Akizasyon atak ak batri dwe pran trè seryezman. Konsekans pèsonèl ak legal ki kapab devaste akonpaye menm kondanasyon pou deli, pandan y ap konte krim yo make akize moun yo pandan plizyè ane ki anpeche lavi yo anpil atravè dosye kriminèl ki dire lontan.

Konprann egzakteman sa ki kalifye kòm atak ilegal kont batri, defans ki disponib ki anile koupab, ak risk pinisyon pèmèt moun yo fè chwa enfòme sou konfwonte akizasyon ki vize yo oswa moun yo renmen. Desizyon ki gen bon konprann soti nan konesans egzak, pa laperèz oswa move konsepsyon.

Pa gen moun ki ta dwe sibi pouswit kriminèl estrès san yo pa konnen dwa ak opsyon yo. Lwa sèvi sosyete a, pa fè moun mal san nesesite. Ekipe tèt ou oswa manm fanmi yo ak enfòmasyon legal apwopriye an premye lè w ap fè fas ak atak oswa chaj batri.

Lè sa a, asire w ke ou gen yon briyan avoka defans goumen agresif sou bò ou. Yo dikte diferans ki genyen ant yon rezilta terib enjis oswa eksonasyon lè yo itilize defans solid, pwosedi legal, ak pwòp konpetans yo nan pwoteksyon kont fo akizasyon.

Pa kite rezilta ka ki gen fòm lavi yo nan chans. Konesans ak reprezantasyon se pouvwa lè yo enplike nan sistèm jistis kriminèl la. Sèvi ak gid legal atak ak batri sa a pou w pran yon pozisyon byen enfòme. Avoka defans ou anboche a ap okipe rès la pou reyalize jistis.

Rele nou kounye a pou yon randevou ijan nan + 971506531334 + 971558018669

12 panse sou "Ki jan yo ka defann atak ak batri?"

 1. Avatar pou Bryan

  Mwen gen problm nan kat kredi mwen .. mwen pa t 'peye pou plis pase yon mwa akòz pwoblèm finansye .. kounye a tan bank lan tan ap rele m' ak zanmi fanmi mwen menm travayè ko mwen .. anvan mwen te eksplike epi mwen reponn gen apèl men mwen dont ki jan yo ap trete moun nan, rele byen fò, trete yo ke yo byen rele lapolis, anmède, e kounye a, pi bonè mwen resevwa mesaj ki soti nan entènèt la ... menm fanmi mwen ak zanmi yo ke yo di ... Mr. Bryan (madanm nan @@@@) dousman enfòme yo ke li se te vle ak dosye kriminèl depoze nan Doubay pou chèk la rebondi CID ak lapolis se kounye a kap apre moun sa a pls voye sa a bay lòt zanmi an ... .. mwen te bagay bagay ak madanm mwen li pa ka dòmi byen li ansent e mwen enkyete anpil ... bec. Nan mesaj sa a nan fb .. tout zanmi m 'ak fanmi konnen deja ak anpil timidite pale sa mwen pral fè ... pls ede m' ... mwen ka ranpli yon ka tou
  isit la nan UAE pou arasman sa a ... tnxz ak Bondye byen beni ou ...

 2. Avatar pou Dennis

  Hi,

  Mwen ta renmen chache konsèy legal konsènan yon ka mwen pral ranpli nan tribinal Sharjah. Ka mwen an te rive nan Al Nahda, sharjah konsènan yon atak ki sòti nan yon chofè taksi sharjah. Li se jis yon agiman òdinè ki te mennen nan batay ak mwen te rale ak chofè a struct m 'plizyè fwa nan figi an jouk sousi mwen te blese ak senyen pandan atak sa a mwen te mete linèt je m' ak li te retire pandan kout pyen an li jete nan mwen. Egzanp lan tou frape madanm mwen pandan li ap eseye kalme chofè a nan mitan nou. Rapò medikal ak lapolis te fèt nan Sharjah. Mwen ta renmen chache sou pwosedi yo pou ranpli ka sa a ak legalite yo nan fè sa.

  Espere pou repons rapid ou,

  Mèsi & concerne,
  Dennis

 3. Avatar pou jin

  Hi,

  Mwen ta renmen mande si konpayi mwen an ka ranpli fuga ka pou mwen pou mwen pa soti. Mwen te ale twòp pou 3 mwa deja paske mwen gen yon ka lapolis pou chèk rebondi. Paspò mwen an avèk konpayi mwen an.

 4. Avatar pou laarni

  Mwen gen 1 kolèg nan konpayi an epi li pa fè travay li byen. aktyèlman nou gen kèk pwoblèm pèsonèl men li ap melanje pwoblèm pèsonèl nan pwoblèm travay. Koulye a, li ap akize m 'nan pran travay yo pèsonèlman ak mwen ap fè pwoblèm pou li ki pa vre. Li te di m 'ke li konnen mwen ka kite l' soti nan konpayi an, men li pral asire w ke yon move bagay pral rive m 'ak mwen pral regrèt ke mwen mete l' isit la nan konpayi nou an. Nan ka sa a, èske mwen ka ale nan lapolis epi di yo sou sa. mwen pa gen prèv ekri paske li te di dirèkteman sou figi mwen. Mwen vle asire ke mwen pral an sekirite toupatou nan oswa soti nan biwo a.

 5. Avatar pou Tarek

  Hi
  Mwen vle mande enfòmasyon sou pote yon pwosè lalwa kont yon bank.
  Mwen retade sou peman labank mwen akòz yon reta nan peman bonis nan konpayi mwen an - mwen eksplike ke mwen ta fè peman an kat annatant nan bank la nan kou a nan semèn nan, men yo kenbe rele. Plizyè anplwaye plizyè fwa chak jou. Mwen sispann reponn apèl yo epi youn nan anplwaye yo voye yon tèks ban mwen pou di "peye oswa lòt bagay detay ou yo pral pataje ak Etihad Bureau pou lis nwa"
  Sa son tankou yon menas epi mwen pa pran li twò byen.
  Ki pwosè lalwa Moyiz la ki gen rapò ak menas ekri?
  Mèsi

 6. Avatar pou Doha

  Vwazen m 'kontinyèlman anmède m' li te eseye tou toufe m 'yon fwa .Li gen kèk batay k ap pase ak yon zanmi m 'sou yon sit rezo sosyal mwen reponn youn nan pòs yon zanmi ny a, li pa t 'sou li menm non li pa te mansyone. epi li pa t anyen serye. Men, vwazen mwen an vin devan pòt mwen epi li toujou ap itilize langaj abizif lòt vwazen mwen yo te wè l ap fè sa tou. Tanpri, gide m kisa pou m fè ak ki lwa li tonbe?

 7. Avatar pou pinto

  Manadjè mwen an te menase kalòt mwen devan 20 lòt anplwaye si mwen pa soumèt de dosye jou kap vini an. Li rele m 'yon move mo pou pa bwè alkòl nan youn nan pati yo nan biwo yo. Li te di tou yon lòt patwon pou frape m 'lè mwen te bay yon repons mal pandan kesyon fòmasyon ak sesyon repons yo. Li te di m 'soumèt dosye yo nan Jedi. Mwen pè ale nan biwo. Mwen sou pwobasyon kounye a. Mwen pa konnen kisa pou mwen fè apre mwen fin depanse anpil nan viza ak depans vwayaj mwen pa gen lajan pou mwen bay konpayi a si mwen sispann.

 8. Avatar pou choi

  Mwen nan yon plat pataje. Flatmate ap envite zanmi nan plat nou yo bwè, chante yon epi yo trè fè bwi. Si mwen pral rele lapolis pandan yo ap fè yon fèt, mwen se enkyetid nan lòt kamarad plat jan mwen te li depi pataje plat se ilegal, tout moun andedan plat la yo pral arete. eske se vre? Mwen te deja pale ak moun sa a men moun sa a te vin jwenn mwen apre 4 jou t'ap rele byen fò ak lonje dwèt la nan figi m '.

 9. Avatar pou Gerty Gift

  Zanmi m 'te fè yon papye rechèch sou atak ak mwen te mande sou Basics yo nan li tout. Mwen apresye ou mansyone ke atak pa dwe fizik. Sa a se yon bagay ke mwen pa t 'reyalize anvan epi li ban m' anpil yo reflechi sou.

 10. Avatar pou legalbridge-admin
  legalbridge-admin

  Li ta ka gen plis chans jwenn yon amann ak Polis ta ka mande l 'yo peye bòdwo medikal ou, Pi bon se vizite nou yo konprann plis.

Leave a Comment

Adrès imèl ou pa pral dwe pibliye. Jaden obligatwa yo make *

Ki gen tèt