Sanksyon ak pinisyon pou bwè ak kondwi nan UAE yo

Pandan ke bwè ak kondwi nenpòt kote anjeneral atire penalite strik, lwa sou kondwi sou, ki gen ladan pinisyon, varye selon peyi. Menm si Emira Arab Ini, Abu Dhabi ak Emira Arab Ini yo (UAE) gen yon politik zewo tolerans sou kondwi sou bwè, anpil vizitè, ki gen ladan travayè ekspatriye, yo pa okouran de Lwa Bwè ak Kondwi UAE.

bwè ak kondwi se yon ofans nan UAE
kondwi uae
zewo tolerans politik sou kondwi sou

UAE Bwè ak Kondwi Ofans nan UAE yo

Pou kèk vizitè, atiran nan Emira Arab Ini ak lavi nocturne vivan byen vit vin tounen yon kochma lè yo arete yo pou bwè ak kondwi. Yon enfraksyon sou kondwi nan UAE ka gen konsekans negatif, tankou prizon, amann lou, sispansyon lisans kondwi, ak konfiskasyon machin ou. Kit ou se yon rezidan oswa yon vizitè (touris), gen anpil rezon ki fè ou pa ta dwe bwè ak kondwi nan UAE yo.

Lwa Federal gouvène Lwa Sikilasyon UAE No. 21 nan 1995 jan yo amande pa Lwa Federal No. 12/2007 "Konsènan Trafik." Lwa sa a tou presize penalite yo pou krim trafik ak pwosedi ki gen rapò ak yo.

Daprè Atik No 10.6 nan Lwa Sikilasyon an, chofè yo dwe evite kondwi nenpòt ki machin ki anba enfliyans a alkòl oswa sibstans ki sou nakotik. Sa endepandan si konsomasyon alkòl oswa sibstans nakotik legal oswa ilegal.

Gen zewo tolerans pou kondwi sou tafyatè konsènan pratik legal UAE. Pa bwè epi kondwi. Yo kwè ke chofè a pa kapab kontwole machin nan byen, e gen yon gwo risk pou yon aksidan machin oswa lakòz blesi nan yon lòt.

Atik No. 10.6 Lwa Sikilasyon an di: “kondiktè nenpòt machin dwe evite kondui pandan li anba enfliyans diven, alkòl, sibstans nakotik oswa nenpòt bagay ki sanble.”

Vyolasyon alkòl oswa dwòg ki gen rapò ak kondwi

Kondwi anba enfliyans oswa entoksikasyon nan Emira Arab Ini se yon krim. Kondwi nan bwason se yon krim paske alkòl ka afekte jijman w, kowòdinasyon w, ak kapasite w pou w kondwi. Ki jan sou oswa wo depann de kondisyon sa yo:

 • Konbyen ou te bwè
 • Kantite manje boule anvan ou bwè li
 • Konbyen tan ou ap bwè
 • Pwa kò ou
 • Sèks ou

Fason ki pi rapid jwenn modere se pa kite kò ou absòbe alkòl la diminye nivo entoksikasyon ou. Kò a absòbe alkòl nan yon pousantaj mwayèn nan yon sèl bwè pou chak èdtan.

Pou ede nan dekouraje bwè pandan w ap kondwi, gouvènman UAE la pibliye lwa ki kontwole ak sanksyone konsomasyon ak posesyon alkòl. Li toujou ilegal nan UAE pou bwè alkòl san lisans, men règ yo te chanje anpil nan dat 7 novanm 2020.

Konsomasyon alkòl tou de rezidan yo ak touris yo pa yon ofans kriminèl ankò si yo fè an prive. Sepandan, yon moun dwe toujou gen omwen 21 ane pou bwè nan UAE legalman.

Lwa UAE sou Bwè ak Kondwi

Pandan ke se pa yon krim konsome alkòl nan UAE yo, peyi a gen kèk lwa sevè sou bwè an jeneral, espesyalman sou kondwi. Pa egzanp, li ilegal pou bwè an piblik, tankou nan lari oswa san lisans. Ou ta dwe tou omwen 21 ane fin vye granmoun konsome alkòl nan UAE yo.

Kòm yon touris oswa yon ekspatriye, ou toujou bezwen yon lisans pou bwè alkòl, menm nan avni tankou otèl ak klib prive. Anplis de sa, ou ta dwe achte alkòl sèlman nan magazen likè espesyalize ak ki gen lisans. Anjeneral, lwa strik sou bwè UAE yo gen entansyon dekouraje kondwi sou.

Ak chofè sou yo ki lakòz apeprè 14% nan tout aksidan wout nan UAE yo, peyi a gen lwa trafik trè strik. Ak chofè sou yo menase sekirite yo ak lòt itilizatè wout yo, lwa strik, ki gen ladan penalite grav, ede kwape abitid destriktif la. Dapre Lwa Federal EAU No 21 nan 1995, kondui sou se yon ofans kriminèl ki pini.

An konsekans, lalwa egzije moun pou evite kondui nenpòt machin lè yo bwè oswa anba enfliyans alkòl oswa nenpòt lòt sibstans nakotik. Moun nan ta dwe evite kondui kèlkeswa si sibstans konsome a legal oswa ilegal. 

Anplis de sa, UAE yo regilyèman amande lwa trafik li yo pou diminye aksidan trafik sou wout li yo. Chofè yo dwe respekte lalwa pou evite pinisyon strik.

Sanksyon pou Kondwi Sou Nan UAE

Dapre Atik No.49 nan Lwa trafik UAE, yon delenkan ap bwè ak kondui sibi:

 • Anprizònman, ak oswa
 • Yon amann pa mwens pase Dh25,000

A ofisye lapolis kapab arete yon chofè tou dapre Atik No.59.3 Lwa Sikilasyon yo si yo sispèk oswa jwenn chofè a koupab de:

 • Kòz lanmò oswa blese yon lòt moun kòm konsekans kondwi sou ou
 • Kondwi ensousyan oswa move
 • Pèdi kontwòl yon veyikil akòz kondwi pandan w anba enfliyans alkòl oswa nenpòt lòt sibstans nakotik

Anplis de sa, tribinal la kapab tou sispann lisans kondwi yon delenkan kondwi sou pou yon peryòd ant twa mwa ak de zan, depann sou gravite a ak nati ofans lan. Dapre Atik No.58.1 nan Lwa Sikilasyon yo, tribinal la ka refize moun nan chans pou jwenn yon nouvo lisans menm apre ekspirasyon lisans lan sispann.

Kèlkeswa penalite strik yo ak kanpay kontinyèl yo, anpil moun nan UAE, espesyalman moun ki pa nasyonalite, toujou bwè ak kondwi. Sepandan, li nan pi bon enterè ou pou evite kondwi pandan w sou. Anplis danje evidan yo, UAE pini seryezman delenkan kondwi sou yo. 

Sanksyon an se sijè a lefèt ke moun nan te kondwi anba enfliyans alkòl. Yo ka arete chofè a tou anba akizasyon Atik No 59.3.

Tribinal la ka enpoze penalite adisyonèl. Yo enkli, pami lòt moun: Sispansyon lisans chofè pou yon peryòd ki pa mwens pase twa mwa epi ki pa depase dezan. Yo anpeche chofè a jwenn yon nouvo lisans pou yon lòt peryòd apre dat ekspirasyon lisans ki sispann an dapre Atik 58.1 Lwa Sikilasyon yo.

Si tribinal la te kondane moun ki pa respekte lalwa a epi jijman an pase, yo mande yon kopi jijman an. Sa vle di pou verifye pinisyon, men pa gen okenn pri tèm nan ka depase penalite ki dekri dapre lalwa a.

Kèlkeswa kanpay ki fèt ak avètisman yo bay, toujou gen yon kantite alarmant moun ki toujou bwè ak kondwi. Poukisa? Oke, pifò moun panse ke yo ka jere bwè yo pandan y ap dèyè volan an. Gen lòt ki kwè yo se bon jij pou konnen si yo ka kondwi oswa ou pa.

Kanta pou lòt moun, yo ka pwomèt pou yo pa kondwi apre yo fin bwè, men anba enfliyans alkòl oswa sibstans nakotik, yo pran move desizyon. Lòt anpil moun yo san soufrans nan sa k ap pase ak risk yo pral fè fas a si yo ap kondwi entoksike. Yo gen twòp konfyans nan konpetans kondwi yo epi yo panse yo se entouchable.

Ou riske tou fè UAE ou rete trè difisil paske ou ka pèdi privilèj kondwi ou yon fwa yo te kondane ou pou kondwi sou. Rele nou kounye a pou yon randevou ijan pou gen yon konsiltasyon legal nan + 971506531334 + 971558018669

pinisyon strik
aksidan bwè penalite
evite kondwi nenpòt machin lè w sou

Anvan yon Ka Bwè-ak-Kondwi rive, fè atansyon

Menm jan ak anpil moun k ap viv nan UAE, pwobableman ou te deplase nan peyi a akòz biznis ekselan li yo ak opòtinite travay. Tan cho peyi a ak nivo vi eksepsyonèl yo te petèt lòt atraksyon yo. Sepandan, yon kondanasyon pou kondui tafyatè ka mete rèv ou an danje epi fè sejou ou tounen yon kochma. Gen konsekans grav nan kondwi sou bwè nan UAE yo.

Anplis amann ak prizon, lisans kondwi w sispann oswa konfiske machin ou ka afekte lavi w yon fason negatif, enkli efò biznis. Ou riske tou pèdi travay ou ye kounye a. Kit se yon travayè ekspatriye oswa yon rezidan, yon kondanasyon pou kondui tafyatè tou diminye opsyon travay ou. Pou egzanp, li ta ka difisil pou jwenn yon travay nan kèk endistri, tankou endistri Ospitalite.

An konsekans, ou ta dwe konsidere anboche yon taksi oswa gen yon chofè deziyen chak fwa ou soti al bwè ak zanmi ou oswa fanmi ou. Altènativman, ou ta dwe konsidere bwè nan yon anviwònman rezidansyèl, ki gen ladan lakay ou, kote ou pa bezwen kondwi apre yon nwit nan bwè. Ou ka konsidere tou limite ou bwè oswa sispann bwè tout ansanm. 

Tipikman, yon nwit nan bwè ak kondwi pa ta dwe mete an danje rèv UAE ou, espesyalman kòm yon touris, yon travayè ekspatriye, oswa yon biznisman.

Ki pinisyon pou kondwi san lisans nan UAE?

Dapre nouvo règ yo nan UAE, kondwi san lisans ka lakòz yon amann 50,000 dirham oswa jiska 3 mwa nan prizon. Delenkan ki repete yo fè fas ak penalite ki pi sevè, tankou amann ki ogmante ak tan nan prizon ki pi long. 

Kondwi san yon lisans se yon ofans grav, epi moun yo jwenn koupab yo kapab tou sezi machin yo jiskaske yo ka pran tès kondwi yo epi jwenn yon lisans valab. 

Nan yon tweet ofisyèl, Lajistis Piblik la te di ke dapre Atik 51 nan Lwa Federal No. 21 nan 1995 konsènan trafik ak amannman li yo, moun ki kondwi san yon lisans kapab responsab yon amann de 6000 Dh jiska 50,000 Dh ak/oswa. jiska twa mwa nan prizon.

Ki amann trafik ki gen rapò ak lisans kondwi nan Emira Arab Ini?

 • Pèmèt lòt moun kondwi yon machin pou yo pa gen lisans (Dhs 500)
 • Vyolasyon kondisyon lisans kondwi a (Dhs 300)
 • Kondwi yon taksi san yon lisans obligatwa (Dhs 200, 4 pwen nwa)
 • Kondwi ak yon lisans ki ekspire (Dhs 200, 3 pwen nwa)
 • Kondwi yon machin ki pa gen lisans (Dhs 200, Veyikil konfiske pou 7 jou)
 • Pa montre lisans kondwi lè sa nesesè (Dhs 200)
 • Pa pote yon lisans kondwi pandan w ap kondwi (Dhs 100)

Chofè yo dwe konfòme yo ak lwa a pou evite pinisyon strik

Se yon krim pou nenpòt moun ki kondwi anba enfliyans alkòl, dwòg, oswa nenpòt bagay ki afekte kapasite moun nan kondwi. Sanksyon yo sevè e yo ka menm gen ladan prizon. Si w bwè ak kondwi, ou riske blese oswa lanmò pou tèt ou ak pou moun inosan ki pataje wout la avèk ou. 

Gen règ strik lè li rive bwè ak kondwi ki anba enfliyans a nan Doubay oswa UAE. Sepandan, sa pa vle di ou pa ka bwè alkòl oswa alkòl nan Doubay. Gen règleman sou fason yo nan bwè, ki aplike a tou de rezidan yo ak touris nan Doubay oswa UAE.

Si w ap fè fas ak yon chaj pou bwè nan Emira Arab Ini, anboche yon avoka

Kondwi anba enfliyans alkòl oswa dwòg se youn nan pi gwo kòz aksidan sou wout nan UAE yo. DUI (Kondwi Sou Enfliyans) ak DWI (Kondwi Pandan Entoksikasyon) se chaj komen, espesyalman nan UAE yo. Nou espesyalize nan jere ka kondwi sou bwè, vitès ak lòt kalite vyolasyon trafik. Sanksyon yo pou vyole lwa UAE yo ki kontwole itilizasyon alkòl ak kondwi ka sevè epi afekte repitasyon w, travay ou e menm fanmi w.

Nan Amal Khamis Advocates & Legal Consultants, nou ede moun ki te akize pou kondwi pandan yo anba enfliyans alkòl. 

Nou bay asistans legal pou ka DUI ak DWI nan Emira Arab Ini, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, ak nan tout Emira Arab Ini yo. Nou se youn nan pi bon konpayi konsiltasyon legal nan Emira Arab Ini, bay konsiltasyon legal pou ka kriminèl, fanmi, byen imobilye, ak zafè litij. 

Avèk anpil eksperyans ak konesans nan tout aspè nan lwa sou bwè ak kondwi Emira Arab Ini, avoka bwason ak kondwi nou yo gen yon konpreyansyon konplè sou yo.

Rele nou kounye a pou yon randevou ijan pou gen yon konsiltasyon legal nan + 971506531334 + 971558018669

erè: Content se pwoteje !!
Ki gen tèt