nolaupīšanas un nolaupīšanas noziegumu likumi un publikācijas AAE

Nolaupīšana un nolaupīšana ir nopietni noziedzīgi nodarījumi saskaņā ar Apvienoto Arābu Emirātu likumiem, jo ​​tie pārkāpj indivīda pamattiesības uz brīvību un personas drošību. AAE 3. gada federālajā likumā Nr. 1987 par Kriminālkodeksu ir izklāstītas konkrētas definīcijas, klasifikācijas un sodi, kas saistīti ar šiem noziegumiem. Valsts ieņem stingru nostāju pret šādiem nodarījumiem, cenšoties aizsargāt savus pilsoņus un iedzīvotājus no traumām un iespējamā kaitējuma, kas saistīts ar nelikumīgu ieslodzījumu vai pārvadāšanu pret paša gribu. Izpratne par nolaupīšanas un nolaupīšanas juridiskajām sekām ir ļoti svarīga, lai uzturētu drošu vidi un ievērotu tiesiskumu AAE dažādajās kopienās.

Kāda ir nolaupīšanas juridiskā definīcija AAE?

Saskaņā ar AAE 347. gada federālā likuma Nr. 3 par Kriminālkodeksu 1987. pantu nolaupīšana ir definēta kā personas arests, aizturēšana vai personas brīvības atņemšana bez juridiska attaisnojuma. Likums nosaka, ka šī nelikumīgā brīvības atņemšana var notikt, izmantojot spēku, maldināšanu vai draudus, neatkarīgi no darbības ilguma vai līdzekļiem.

Nolaupīšanas juridiskā definīcija AAE ietver plašu scenāriju un apstākļu klāstu. Tas ietver personas piespiedu nolaupīšanu vai ieslodzīšanu pret viņa gribu, kā arī viņu ievilināšanu vai maldināšanu situācijā, kad tai tiek atņemta brīvība. Fiziska spēka, piespiešanas vai psiholoģiskas manipulācijas izmantošana, lai ierobežotu personas kustību vai brīvību, saskaņā ar AAE tiesību aktiem ir kvalificējama kā nolaupīšana. Nolaupīšanas nodarījums ir pilnīgs neatkarīgi no tā, vai upuris tiek pārvietots uz citu vietu vai turēts tajā pašā vietā, kamēr viņa personiskā brīvība ir nelikumīgi ierobežota.

Kādi dažādi nolaupīšanas noziegumi ir atzīti AAE tiesību aktos?

AAE Kriminālkodeksā ir atzīti un klasificēti nolaupīšanas noziegumi dažādos veidos, pamatojoties uz konkrētiem faktoriem un apstākļiem. Tālāk ir norādīti dažādi nolaupīšanas noziegumi saskaņā ar AAE tiesību aktiem.

 • Vienkārša nolaupīšana: Tas attiecas uz pamataktu, kad personai tiek nelikumīgi atņemta brīvība ar spēku, maldināšanu vai draudiem bez papildu atbildību pastiprinošiem apstākļiem.
 • Nolaupīšana pastiprinošos apstākļos: Šis veids ietver nolaupīšanu, ko pavada vainu pastiprinoši faktori, piemēram, vardarbība, spīdzināšana vai fiziska kaitējuma nodarīšana upurim, vai vairāku vainīgo iesaistīšana.
 • Nolaupīšana izpirkuma maksas dēļ: Šis noziegums notiek, ja nolaupīšana tiek veikta ar nolūku iegūt izpirkuma maksu vai cita veida finansiālu vai materiālu labumu apmaiņā pret upura atbrīvošanu.
 • Vecāku nolaupīšana: Tas ir saistīts ar to, ka viens no vecākiem nelikumīgi paņem vai patur savu bērnu no otra vecāka aizbildnības vai aprūpes, atņemot pēdējam viņu likumīgās tiesības uz bērnu.
 • Nepilngadīgo nolaupīšana: Tas attiecas uz bērnu vai nepilngadīgo nolaupīšanu, kas upuru neaizsargātības dēļ tiek traktēta kā īpaši smags nodarījums.
 • Valsts amatpersonu vai diplomātu nolaupīšana: Saskaņā ar AAE tiesību aktiem valdības amatpersonu, diplomātu vai citu personu ar oficiālu statusu nolaupīšana tiek uzskatīta par atsevišķu un smagu noziegumu.

Katram nolaupīšanas nozieguma veidam var būt dažādi sodi un sodi, un vissmagākās sekas attiecas uz gadījumiem, kas saistīti ar vainu pastiprinošiem faktoriem, vardarbību vai vēršanos pret neaizsargātām personām, piemēram, bērniem vai amatpersonām.

Kāda ir atšķirība starp nolaupīšanas un nolaupīšanas pārkāpumiem AAE?

Lai gan nolaupīšana un nolaupīšana ir saistīti nodarījumi, saskaņā ar AAE tiesību aktiem starp tiem ir dažas būtiskas atšķirības. Šeit ir tabula, kurā ir izceltas atšķirības:

AspektsNolaupīšanaAizvešana
DefinīcijaPersonas nelikumīga brīvības atņemšana ar spēku, maldināšanu vai draudiemPersonas nelikumīga aizvešana vai pārvietošana no vienas vietas uz citu pret viņas gribu
KustībaNav obligāti nepieciešamsIetver upura pārvietošanu vai transportēšanu
ilgumsVar būt uz jebkuru laiku, pat īslaicīgiBieži vien nozīmē ilgāku ieslodzījuma vai aizturēšanas periodu
nodomsVar būt paredzēti dažādiem mērķiem, tostarp izpirkšanai, kaitējumam vai piespiešanaiBieži saistīta ar konkrētiem nodomiem, piemēram, ķīlnieku sagrābšanu, seksuālu izmantošanu vai nelikumīgu ieslodzīšanu
Upura vecumsAttiecas uz jebkura vecuma upuriemDaži noteikumi īpaši attiecas uz nepilngadīgo vai bērnu nolaupīšanu
SankcijasSodi var atšķirties atkarībā no vainu pastiprinošiem faktoriem, upura statusa un apstākļiemParasti par to tiek sodīti bargāki sodi nekā par vienkāršu nolaupīšanu, īpaši gadījumos, kad ir iesaistīti nepilngadīgie vai seksuāla izmantošana

Ir svarīgi atzīmēt, ka, lai gan AAE Kriminālkodeksā ir nošķirta nolaupīšana un nolaupīšana, šie nodarījumi bieži pārklājas vai notiek vienlaikus. Piemēram, nolaupīšana var ietvert sākotnējo nolaupīšanas aktu, pirms upuris tiek pārvietots vai transportēts. Konkrētās apsūdzības un sodi tiek noteikti, pamatojoties uz katras lietas apstākļiem un piemērojamiem likuma noteikumiem.

Kādi pasākumi novērš cilvēku nolaupīšanas un nolaupīšanas noziegumus AAE?

AAE ir īstenojuši dažādus pasākumus, lai novērstu un apkarotu cilvēku nolaupīšanas un nolaupīšanas noziegumus savās robežās. Šeit ir daži no galvenajiem pasākumiem:

 • Stingri likumi un sodi: AAE ir spēkā stingri likumi, kas paredz bargus sodus par nolaupīšanas un nolaupīšanas pārkāpumiem, tostarp ilgus cietumsodus un naudas sodus. Šie stingrie sodi kalpo kā preventīvs līdzeklis pret šādiem noziegumiem.
 • Visaptveroša tiesībaizsardzība: AAE tiesībaizsardzības iestādes, piemēram, policija un drošības spēki, ir labi apmācītas un aprīkotas, lai ātri un efektīvi reaģētu uz nolaupīšanas un nolaupīšanas gadījumiem.
 • Uzlabota uzraudzība un uzraudzība: Valsts ir ieguldījusi progresīvās novērošanas sistēmās, tostarp videonovērošanas kamerās un uzraudzības tehnoloģijās, lai izsekotu un aizturētu nolaupīšanas un nolaupīšanas noziegumu veicējus.
 • Sabiedrības informēšanas kampaņas: AAE valdība un attiecīgās iestādes regulāri rīko sabiedrības informēšanas kampaņas, lai izglītotu iedzīvotājus un iedzīvotājus par riskiem un profilakses pasākumiem, kas saistīti ar nolaupīšanu un nolaupīšanu.
 • Starptautiskā sadarbība: AAE aktīvi sadarbojas ar starptautiskajām tiesībaizsardzības iestādēm un organizācijām, lai cīnītos pret pārrobežu nolaupīšanas un nolaupīšanas gadījumiem, kā arī veicinātu upuru drošu atgriešanos.
 • Upuru atbalsta pakalpojumi: AAE nodrošina atbalsta pakalpojumus un resursus nolaupīšanas un nolaupīšanas upuriem, tostarp konsultācijas, juridisko palīdzību un rehabilitācijas programmas.
 • Ceļošanas ieteikumi un drošības pasākumi: Valdība izdod ieteikumus ceļošanai un drošības vadlīnijas pilsoņiem un iedzīvotājiem, jo ​​īpaši, apmeklējot augsta riska zonas vai valstis, lai palielinātu izpratni un veicinātu piesardzības pasākumus.
 • Kopienas iesaistīšanās: Tiesībaizsardzības iestādes cieši sadarbojas ar vietējām kopienām, lai veicinātu modrību, ziņošanu par aizdomīgām darbībām un sadarbību nolaupīšanas un nolaupīšanas gadījumu novēršanā un risināšanā.

Īstenojot šos visaptverošos pasākumus, AAE mērķis ir radīt drošu vidi un atturēt personas no iesaistīšanās šādos briesmīgos noziegumos, galu galā aizsargājot savu pilsoņu un iedzīvotāju drošību un labklājību.

Kādi ir sodi par nolaupīšanu AAE?

Nolaupīšana Apvienotajos Arābu Emirātos tiek uzskatīta par smagu noziegumu, un sodi par šādiem nodarījumiem ir izklāstīti 31. gada federālajā dekrētlikumā Nr. 2021 par noziegumu un sodu likuma izdošanu. Sods par nolaupīšanu atšķiras atkarībā no apstākļiem un konkrētajiem lietā iesaistītajiem faktoriem.

Saskaņā ar AAE Kriminālkodeksa 347. pantu pamatsods par nolaupīšanu ir brīvības atņemšana uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Tomēr, ja nolaupīšana ir saistīta ar vainu pastiprinošiem apstākļiem, piemēram, vardarbības, draudu vai maldināšanu, sods var būt ievērojami bargāks. Šādos gadījumos vainīgajam var draudēt brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem, un, ja nolaupīšanas rezultātā iestājusies upura nāve, sods var būt mūža ieslodzījums vai pat nāvessods.

Turklāt, ja nolaupīšanā ir iesaistīts nepilngadīgais (jaunāks par 18 gadiem) vai persona ar invaliditāti, sods ir vēl bargāks. AAE Kriminālkodeksa 348. pants nosaka, ka par nepilngadīgas personas vai personas ar invaliditāti nolaupīšanu draud brīvības atņemšana uz laiku, kas nav mazāks par septiņiem gadiem. Ja nolaupīšana noved pie upura nāves, vainīgajam var draudēt mūža ieslodzījums vai nāvessods.

Varas iestādes ir apņēmušās nodrošināt visu valstī esošo personu drošību, un jebkura veida nolaupīšana vai nolaupīšana tiek uzskatīta par smagu nodarījumu. Papildus juridiskajiem sodiem par nolaupīšanu notiesātajiem var rasties arī papildu sekas, piemēram, izraidīšana personām, kas nav AAE pilsoņi, un visu ar noziegumu saistīto aktīvu vai īpašuma konfiskācija.

Kādas ir vecāku nolaupīšanas juridiskās sekas AAE?

Apvienotajos Arābu Emirātos ir īpaši tiesību akti, kas attiecas uz vecāku nolaupīšanu, kas tiek uzskatīta par noziedzīgu nodarījumu, kas atšķiras no vispārējām bērnu nolaupīšanas lietām. Vecāku nolaupīšanu reglamentē 28. gada federālā likuma Nr. 2005 par personas statusu noteikumi. Saskaņā ar šo likumu vecāku nolaupīšana ir definēta kā situācija, kad viens no vecākiem paņem vai patur bērnu, pārkāpjot otra vecāka aizgādības tiesības. Šādu darbību sekas var būt smagas.

Pirmkārt, pārkāpējam vecākam var tikt izvirzīta kriminālapsūdzība par vecāku nolaupīšanu. AAE Kriminālkodeksa 349. pants nosaka, ka vecāks, kurš nolaupa vai slēpj savu bērnu no likumīgā aizbildņa, var tikt sodīts ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem un naudas sodu. Turklāt AAE tiesas var izdot rīkojumus par bērna tūlītēju atgriešanu likumīgajam aizbildnim. Šādu rīkojumu neievērošana var izraisīt turpmākas juridiskas sekas, tostarp iespējamu ieslodzījumu vai naudas sodu par necieņu pret tiesu.

Gadījumos, kad vecāku nolaupīšana ietver starptautiskus elementus, AAE ievēro Hāgas konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem principus. Tiesas var izdot rīkojumu par bērna atgriešanu viņa pastāvīgās dzīvesvietas valstī, ja tiek konstatēts, ka nolaupīšana ir pretrunā ar konvencijas noteikumiem.

Kādi ir sodi par bērnu nolaupīšanas noziegumiem AAE?

Bērnu nolaupīšana AAE ir smags nodarījums, par ko saskaņā ar likumu ir paredzēts bargs sods. Saskaņā ar AAE Kriminālkodeksa 348. pantu par nepilngadīgas personas (jaunākas par 18 gadiem) nolaupīšanu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz vismaz septiņiem gadiem. Ja nolaupīšanas rezultātā iestājas bērna nāve, vainīgajam var draudēt mūža ieslodzījums vai nāvessods.

Turklāt tiem, kas notiesāti par bērnu nolaupīšanu, var tikt piemēroti lieli naudas sodi, īpašumu konfiskācija un deportācija tiem, kas nav AAE pilsoņi. AAE pieņem nulles tolerances pieeju noziegumiem pret bērniem, atspoguļojot tās apņemšanos aizsargāt nepilngadīgo drošību un labklājību.

Kāds atbalsts ir pieejams nolaupīšanas upuriem un viņu ģimenēm AAE?

Apvienotie Arābu Emirāti atzīst nolaupīšanas traumējošo ietekmi uz upuriem un viņu ģimenēm. Tādējādi ir pieejami dažādi atbalsta pakalpojumi un resursi, lai palīdzētu viņiem šādu pārbaudījumu laikā un pēc tiem.

Pirmkārt, AAE iestādes par prioritāti uzskata nolaupīšanas upuru drošību un labklājību. Tiesībaizsardzības iestādes strādā ātri un rūpīgi, lai atrastu un glābtu upurus, izmantojot visus pieejamos resursus un zināšanas. Cietušo atbalsta vienības policijas spēkos sniedz tūlītēju palīdzību, konsultācijas un norādījumus upuriem un viņu ģimenēm izmeklēšanas un atveseļošanās procesa laikā.

Turklāt AAE ir vairākas valdības un nevalstiskas organizācijas, kas piedāvā visaptverošus atbalsta pakalpojumus noziegumu, tostarp nolaupīšanas, upuriem. Šie pakalpojumi var ietvert psiholoģiskas konsultācijas, juridisko palīdzību, finansiālu palīdzību un ilgtermiņa rehabilitācijas programmas. Tādas organizācijas kā Dubaijas sieviešu un bērnu fonds un Ewa'a patversmes cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošina specializētu aprūpi un atbalstu, kas ir pielāgots nolaupīšanas upuru un viņu ģimeņu unikālajām vajadzībām.

Kādas tiesības ir personām, kuras tiek apsūdzētas nolaupīšanā AAE?

Personām, kuras Apvienotajos Arābu Emirātos apsūdzētas nolaupīšanā, saskaņā ar AAE likumiem un konstitūciju ir tiesības uz noteiktām likumīgām tiesībām un aizsardzību. Šīs tiesības ietver:

 1. Nevainības prezumpcija: personas, kas apsūdzētas nolaupīšanā, tiek uzskatītas par nevainīgām, līdz viņu vaina nav pierādīta ar tiesas lēmumu.
 2. Tiesības uz juridisko pārstāvību: Apsūdzētajām personām ir tiesības uz viņu izvēlēta advokāta pārstāvniecību vai valsts ieceltu advokātu, ja viņi nevar atļauties juridisko pārstāvību.
 3. Tiesības uz pienācīgu procesu: AAE tiesību sistēma garantē tiesības uz pienācīgu procesu, kas ietver tiesības uz taisnīgu un publisku tiesu saprātīgā termiņā.
 4. Tiesības uz mutisku tulkojumu: Apsūdzētajām personām, kuras nerunā vai nesaprot arābu valodu, tiesvedības laikā ir tiesības uz tulku.
 5. Tiesības uzrādīt pierādījumus: Apsūdzētajām personām ir tiesības tiesas procesa laikā aizstāvībai sniegt pierādījumus un lieciniekus.
 6. Tiesības uz apelāciju: personām, kas notiesātas par nolaupīšanu, ir tiesības pārsūdzēt spriedumu un piespriest sodu augstākās instances tiesā.
 7. Tiesības uz humānu attieksmi: Apsūdzētajām personām ir tiesības uz humānu un cienīgu attieksmi, nepakļaujot tām spīdzināšanu vai cietsirdīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos.
 8. Tiesības uz privātumu un ģimenes apmeklējumiem: Apsūdzētajām personām ir tiesības uz privātumu un tiesības saņemt ģimenes locekļu apmeklējumus.

Apsūdzētajām personām ir jāapzinās savas tiesības un jāmeklē jurists, lai nodrošinātu viņu tiesību aizsardzību visā juridiskā procesa laikā.

Kā AAE risina starptautiskās nolaupīšanas lietas, kurās iesaistīti AAE pilsoņi?

AAE 38. gada federālais likums Nr. 2006 par apsūdzēto un notiesāto personu izdošanu nodrošina juridisko pamatu izdošanas procedūrām starptautiskas nolaupīšanas gadījumos. Šis likums ļauj AAE pieprasīt tādu personu izdošanu, kuras apsūdzētas vai notiesātas par AAE pilsoņa nolaupīšanu ārvalstīs. Turklāt AAE Kriminālkodeksa 16. pants piešķir AAE jurisdikciju pār noziegumiem, kas izdarīti pret tās pilsoņiem ārpus valsts, tādējādi nodrošinot apsūdzību AAE tiesību sistēmā. AAE ir arī parakstījusi vairākas starptautiskas konvencijas, tostarp Starptautisko konvenciju pret ķīlnieku sagrābšanu, kas atvieglo sadarbību un juridisko palīdzību pārrobežu nolaupīšanas gadījumos. Šie likumi un starptautiskie līgumi pilnvaro AAE iestādes ātri rīkoties un nodrošināt, lai starptautiskās nolaupīšanas vainīgie tiktu pakļauti tiesai.

Ritiniet uz augšu