Liġijiet dwar il-fastidju u l-attakk sesswali fl-UAE

Il-fastidju sesswali u l-attakk huma ttrattati bħala reati serji skont il-liġi tal-UAE. Il-Kodiċi Penali tal-UAE jikkriminalizza kull forma ta’ attakk sesswali, inkluż stupru, attakk sesswali, sfruttament sesswali, u fastidju sesswali. L-Artikolu 354 jipprojbixxi speċifikament l-attakk indiċenti u jiddefinixxih b'mod wiesa' biex ikopri kwalunkwe att li jikser il-pudur ta' persuna permezz ta' azzjonijiet sesswali jew oxxeni. Filwaqt li r-relazzjonijiet sesswali kunsenswali barra ż-żwieġ mhumiex espliċitament illegali taħt il-Kodiċi Penali, jistgħu potenzjalment jaqgħu taħt il-liġijiet tal-adulterju skont l-istat ċivili ta’ dawk involuti. Il-pieni għal reati sesswali jvarjaw minn priġunerija u multi għal pieni ħorox bħall-flogging, għalkemm il-piena kapitali rarament tiġi applikata għal dawn ir-reati. L-UAE ħadu passi fis-snin riċenti biex isaħħu l-liġijiet li jipproteġu l-vittmi u jżidu l-pieni għal dawk li jwettqu reati sesswali.

X'jikkostitwixxi fastidju sesswali skont il-liġijiet tal-UAE?

Skont il-liġi tal-UAE, il-fastidju sesswali huwa definit b'mod wiesa' biex ikopri firxa wiesgħa ta' kondotta mhux mixtieqa verbali, mhux verbali jew fiżika ta' natura sesswali. Il-Kodiċi Penali tal-UAE ma jipprovdix lista eżawrjenti ta’ atti li jikkostitwixxu fastidju sesswali, iżda jipprojbixxi kwalunkwe att li jikser il-pudur ta’ persuna permezz ta’ mġiba sesswali jew azzjonijiet oxxeni.

Il-fastidju sesswali jista' jieħu ħafna forom, inkluż mess mhux xieraq, jibgħat messaġġi jew stampi lewd, jagħmel avvanzi sesswali mhux mixtieqa jew talbiet għal favuri sesswali, u involviment f'imġieba oħra mhux mixtieqa ta' natura sesswali li toħloq ambjent intimidanti, ostili jew offensiv. Il-fattur ewlieni huwa li l-kondotta hija mhux mixtieqa u offensiva għar-riċevitur.

Kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa jistgħu jkunu vittmi ta’ fastidju sesswali skont il-liġi tal-UAE. Il-liġi tkopri wkoll il-fastidju f’kuntesti varji, inkluż il-post tax-xogħol, istituzzjonijiet edukattivi, spazji pubbliċi, u online jew permezz ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi. Min iħaddem u l-organizzazzjonijiet għandhom obbligu legali li jieħdu miżuri raġonevoli biex jipprevjenu u jindirizzaw il-fastidju sesswali.

X'inhuma l-liġijiet għal forom differenti ta' fastidju sesswali?

Il-fastidju sesswali jista' jieħu ħafna forom differenti, minn atti fiżiċi għal kondotta ħażina verbali għal reati onlajn/elettroniċi. L-UAE għandhom liġijiet speċifiċi li jindirizzaw u jippenalizzaw diversi tipi ta’ mġieba ta’ fastidju sesswali. Hawnhekk hawn ħarsa ġenerali lejn il-liġijiet u l-penali rilevanti:

Forma ta' Fastidju SesswaliLiġi Rilevanti
Fastidju Sesswali Fiżiku (mess mhux xieraq, tgħawwiġ, eċċ.)Digriet-Liġi Federali Nru 6 tal-2021
Fastidju Verbali/Mhux fiżiku (kummenti lewd, avvanzi, talbiet, stalking)Digriet-Liġi Federali Nru 6 tal-2021
Fastidju Sesswali Online/Elettroniku (bgħat messaġġi espliċiti, stampi, eċċ.)Artikolu 21 tal-Liġi dwar iċ-Ċiberkriminalità
Fastidju Sesswali fil-Post tax-XogħolArtikolu 359, Liġi tax-Xogħol tal-UAE
Fastidju Sesswali fl-Istituzzjonijiet EdukattiviPolicies tal-Ministeru ta' l-Edukazzjoni
Fastidju Sesswali Pubbliku (ġesti oxxeni, espożizzjoni, eċċ.)Artikolu 358 (Atti tal-mistħija)

Kif muri fit-tabella, l-UAE għandhom qafas legali komprensiv fis-seħħ biex jikkriminalizzaw u jikkastigaw kull forma ta’ fastidju sesswali. Kemm l-individwi kif ukoll l-organizzazzjonijiet jistgħu jinżammu responsabbli għall-fastidju sesswali skont il-liġi tal-UAE. Min iħaddem u l-istituzzjonijiet jista' jkollhom ukoll il-politiki interni tagħhom u l-miżuri dixxiplinarji

X'inhuma l-pieni għall-fastidju sesswali fl-UAE?

 1. Fastidju Sesswali Fiżiku
 • Taħt id-Digriet-Liġi Federali Nru 6 tal-2021
 • Pieni: Minimu ta' sena priġunerija u/jew minimu ta' AED 1 multa
 • Tkopri atti bħal tmiss, tgħawwiġ, eċċ mhux xieraq.
 1. Fastidju Verbali/Mhux Fiżiku
 • Taħt id-Digriet-Liġi Federali Nru 6 tal-2021
 • Pieni: Minimu ta' sena priġunerija u/jew minimu ta' AED 1 multa
 • Jinkludi kummenti lewd, avvanzi mhux mixtieqa, talbiet għal favuri sesswali, stalking
 1. Fastidju Sesswali Online/Elettroniku
 • Kopert taħt l-Artikolu 21 tal-Liġi taċ-Ċiberkriminalità
 • Pieni: Priġunerija u/jew multi skont is-severità
 • Japplika biex jintbagħtu messaġġi espliċiti, immaġini, kontenut permezz ta' mezzi diġitali
 1. Il-fastidju sesswali fuq il-post tax-xogħol
 • Punibbli taħt l-Artikolu 359 tal-Liġi tax-Xogħol tal-UAE
 • Pieni: Azzjoni dixxiplinari bħal terminazzjoni, multi
 • Min iħaddem għandu jkollu politiki kontra l-fastidju
 1. Istituzzjoni Edukattiva Fastidju Sesswali
 • Immexxi mill-policies tal-Ministeru ta' l-Edukazzjoni
 • Pieni: Azzjoni dixxiplinari, akkużi kriminali potenzjali taħt id-Digriet-Liġi Federali Nru 6 tal-2021
 1. Fastidju Sesswali Pubbliku
 • Jaqa' taħt l-Artikolu 358 (Atti Mistħija) tal-Kodiċi Penali
 • Pieni: Sa 6 xhur priġunerija u/jew multi
 • Ikopri atti bħal ġesti oxxeni, espożizzjoni pubblika, eċċ.

Kif jistgħu vittmi ta' fastidju sesswali jippreżentaw rapport fl-UAE?

 1. Fittex Attenzjoni Medika (jekk meħtieġ)
 • Jekk il-fastidju kien jinvolvi attakk fiżiku jew sesswali, fittex kura medika immedjatament
 • Ikseb evidenza dokumentata ta' kwalunkwe korriment
 1. Iġbor l-Evidenza
 • Żomm kwalunkwe evidenza elettronika bħal testi, emails, ritratti, jew vidjows
 • Innota dettalji bħal data, ħin, post, xhieda
 • Ippreserva kwalunkwe evidenza fiżika bħal ħwejjeġ li jintlibsu waqt l-inċident
 1. Rapport lill-Awtoritajiet
 • Iffajlja rapport fl-eqreb għassa tal-pulizija
 • Tista' wkoll iċempel lill-hotline tal-pulizija jew tuża gabbani intelliġenti tal-għassa tal-pulizija
 • Ipprovdi dikjarazzjoni dettaljata tal-fastidju bl-evidenza kollha
 1. Kuntatt Servizzi ta' Appoġġ
 • Ikseb biex tappoġġja hotlines jew organizzazzjonijiet ta' assistenza għall-vittmi
 • Jistgħu jipprovdu gwida legali, pariri, akkomodazzjoni sigura jekk meħtieġ
 1. Rapport lil Min Iħaddem (jekk fastidju fuq il-post tax-xogħol)
 • Segwi l-proċess ta' rimedju tal-ilmenti tal-kumpanija tiegħek
 • Iltaqa' mal-HR/management u ressaq ilment bil-miktub b'evidenza
 • Min iħaddem għandu d-dmir li jinvestiga u jieħu azzjoni
 1. Segwitu dwar il-Progress tal-Każ
 • Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni/evidenza addizzjonali mitluba mill-awtoritajiet
 • Kun żgur li tirċievi aġġornamenti dwar l-istatus tal-investigazzjoni
 • Kiri avukat biex jirrappreżentak, jekk meħtieġ

Billi jsegwu dawn il-passi, il-vittmi fl-UAE jistgħu jirrappurtaw formalment inċidenti ta’ fastidju sesswali u jiksbu aċċess għal rimedji legali u servizzi ta’ appoġġ.

X'inhi d-differenza bejn il-fastidju sesswali u l-aggressjoni sesswali?

KriterjiFastidju SesswaliL-Aggressjoni Sesswali
definizzjoniKondotta verbali, mhux verbali jew fiżika mhux mixtieqa ta’ natura sesswali li toħloq ambjent ostili.Kwalunkwe att sesswali jew imġieba mwettqa mingħajr il-kunsens tal-vittma, li jinvolvi kuntatt fiżiku jew vjolazzjoni.
Tipi ta' AttiKummenti mhux xierqa, ġesti, talbiet għal favuri, jibgħat kontenut espliċitu, mess mhux xieraq.Tgħajjir, tgħajjir, stupru, attentat ta’ stupru, atti sesswali sfurzati.
Kuntatt FiżikuMhux neċessarjament involut, jista 'jkun fastidju verbali/mhux fiżiku.Huwa involut kuntatt sesswali fiżiku jew ksur.
KunsensL-imġieba hija mhux mixtieqa u offensiva għall-vittma, l-ebda kunsens.Nuqqas ta' kunsens mill-vittma.
Dispożizzjoni LegaliIpprojbit taħt il-liġijiet tal-UAE bħall-Kodiċi Penali, il-Liġi tax-Xogħol, il-Liġi taċ-Ċiberkriminalità.Ikkriminalizzat bħala attakk/stupru sesswali taħt il-Kodiċi Penali tal-UAE.
pieniMulti, priġunerija, azzjoni dixxiplinarja skont is-severità.Pieni stretti inklużi termini itwal ta' priġunerija.

Id-differenza ewlenija hija li l-fastidju sesswali jkopri firxa ta’ imġieba mhux mixtieqa li joħolqu ambjent ostili, filwaqt li l-attakk sesswali jinvolvi atti sesswali fiżiċi jew kuntatt mingħajr kunsens. It-tnejn huma illegali skont il-liġijiet tal-UAE iżda l-attakk sesswali huwa meqjus bħala reat aktar gravi.

X'inhuma l-liġijiet dwar l-attakk sesswali fl-UAE?

Il-Liġi Federali tal-UAE Nru 3 tal-1987 (il-Kodiċi Penali) tiddefinixxi u tikkriminalizza b'mod ċar diversi forom ta 'attakk sesswali. L-Artikolu 354 jipprojbixxi attakk indiċenti, li jkopri kull att li jikser il-pudur ta’ persuna permezz ta’ azzjonijiet sesswali jew oxxeni, inkluż kuntatt fiżiku mhux mixtieq ta’ natura sesswali. L-Artikolu 355 jittratta r-reat ta’ stupru, definit bħala li jkollok rapport sesswali mhux kunsenswali ma’ persuna oħra permezz ta’ vjolenza, theddid jew qerq. Dan japplika irrispettivament mis-sess jew l-istat ċivili.

L-Artikolu 356 jipprojbixxi atti sesswali furzati oħra bħas-sodomija, is-sess orali, jew l-użu ta’ oġġetti għal vjolazzjoni sesswali meta jitwettqu permezz ta’ vjolenza, theddid jew qerq. L-Artikolu 357 jikkriminalizza s-seduzzjoni jew it-tħaffir ta' minorenni bil-għan li jitwettqu atti indiċenti. Il-pieni għal reati ta’ attakk sesswali taħt il-Kodiċi Penali primarjament jinvolvu priġunerija u multi, bis-severitajiet ivarjaw abbażi ta’ fatturi bħall-offiża speċifika, l-użu ta’ vjolenza/theddid, u jekk il-vittma kienet minorenni. F'xi każijiet, id-deportazzjoni tista' tkun ukoll kastig għal trasgressuri espatrijati.

L-UAE jieħdu pożizzjoni legali stretta kontra kull forma ta' reati sesswali, bil-għan li jipproteġu l-vittmi filwaqt li jiżguraw konsegwenzi stretti għall-awturi permezz ta' dan il-qafas legali definit fil-Kodiċi Penali.

Il-liġi tal-UAE kif tikkategorizza tipi differenti ta’ attakk sesswali?

Il-Kodiċi Penali tal-UAE jikkategorizza tipi differenti ta’ attakk sesswali kif ġej:

Tip ta' Assalt SesswaliDefinizzjoni Legali
Assalt IndiċentiKwalunkwe att li jikser il-pudur ta' persuna permezz ta' azzjonijiet sesswali jew oxxeni, inkluż kuntatt fiżiku mhux mixtieq ta' natura sesswali.
RapeLi jkollok rapport sesswali mhux kunsenswali ma' persuna oħra permezz ta' vjolenza, theddid jew qerq.
Atti Sesswali SfurzatiSodomija, sess orali, jew użu ta’ oġġetti għal vjolazzjoni sesswali mwettqa permezz ta’ vjolenza, theddid jew qerq.
Aggressjoni Sesswali fuq MinuriIs-sedukazzjoni jew it-tħajjar ta' minuri bil-għan li jsiru atti indiċenti.
Assalt Sesswali AggravatAssalt sesswali li jinvolvi fatturi addizzjonali bħal korriment fiżiku, awturi multipli, jew ċirkostanzi aggravanti oħra.

Il-kategorizzazzjoni hija bbażata fuq in-natura speċifika tal-att sesswali, l-użu tal-forza/theddida/qerq, l-età tal-vittma (minuri jew adulta), u kwalunkwe fattur aggravanti. Il-pieni jvarjaw skont it-tip ta’ attakk sesswali, b’atti aktar severi bħal stupru u attakk fuq minorenni jattiraw pieni aktar ħorox taħt il-liġi.

X'inhuma l-pieni għal attakk sesswali fl-UAE?

Il-pieni għal attakk sesswali fl-UAE jvarjaw skont it-tip jew il-forma tar-reat, skont il-kategorizzazzjoni fil-Kodiċi Penali. Hawn huma l-pieni ewlenin elenkati:

 1. Assalt Indiċenti (Artikolu 354)
  • Il-ħabs
  • Tmiem
 2. Stupru (Artikolu 355)
  • Priġunerija li tvarja minn temporanja għal sentenza ta' għomor
  • Pieni aktar ħorox għal fatturi aggravanti bħal stupru ta' minuri, stupru fiż-żwieġ, stupru gang eċċ.
 3. Atti Sesswali Sfurzati bħal Sodomija, Sess Orali (Artikolu 356)
  • Il-ħabs
  • Pieni potenzjalment aktar ħorox jekk jitwettqu kontra minorenni
 4. Assalt Sesswali fuq Minuri (Artikolu 357)
  • Termini ta' priġunerija
  • Pieni potenzjalment ogħla bbażati fuq l-ispeċifiċitajiet tal-każ
 5. Assalt Sesswali Aggravat
  • Pieni mtejba bħal termini itwal ta' priġunerija
  • Fatturi bħall-użu tal-armi, li jikkawżaw diżabilitajiet permanenti, eċċ. jistgħu jaggravaw il-piena

B'mod ġenerali, il-pieni jinkludu termini ta' priġunerija li jvarjaw minn temporanju għal għomor, kif ukoll multi potenzjali. Is-severitajiet jiżdiedu għal reati aktar gravi, reati kontra minorenni, u każijiet li jinvolvu ċirkostanzi aggravanti kif kategorizzati taħt l-artikoli rispettivi tal-Kodiċi Penali.

X'inhuma d-drittijiet ta' individwi akkużati b'fastidju sesswali fl-UAE?

Individwi akkużati b'fastidju sesswali fl-UAE għandhom ċerti drittijiet legali u protezzjoni taħt il-liġi. Dawn jinkludu:

Id-dritt għal proċess ġust u proċess dovut. Kull min ikun akkużat bi fastidju sesswali jew attakk sesswali huwa intitolat għal proċess ġust u imparzjali, bl-opportunità li jiddefendi ruħu u jippreżenta evidenza. Huma għandhom id-dritt għal rappreżentanza legali u li jiġu preżunti innoċenti sakemm jiġu ppruvati ħatja mingħajr dubju raġonevoli. Id-dritt kontra l-awtoinkriminazzjoni. Individwi akkużati ma jistgħux jiġu mġiegħla jixhdu kontrihom jew jistqarru l-ħtija. Kwalunkwe dikjarazzjoni magħmula taħt pressjoni jew sfurzar hija inammissibbli fil-qorti.

Id-dritt ta' appell. Jekk jinstab ħati, l-akkużat għandu d-dritt li jappella l-verdett jew is-sentenza lill-qrati superjuri, sakemm isegwu l-proċeduri legali u l-iskedi ta’ żmien xierqa. Id-dritt għall-privatezza u l-kunfidenzjalità. Filwaqt li r-reati sesswali jiġu ttrattati bis-serjetà, il-liġi għandha wkoll l-għan li tipproteġi l-privatezza u d-dettalji kunfidenzjali tal-akkużat biex tiġi evitata stigma bla bżonn jew ħsara għar-reputazzjoni, partikolarment f’każijiet mingħajr evidenza suffiċjenti.

Barra minn hekk, is-sistema ġudizzjarja tal-UAE ġeneralment tipprovdi aċċess għal servizzi ta’ traduzzjoni/interpretazzjoni għal dawk li ma jitkellmux bl-Għarbi u tagħmel akkomodazzjonijiet għal individwi b’diżabilità jew ċirkostanzi speċjali waqt proċedimenti legali relatati ma’ każijiet ta’ fastidju sesswali. Huwa importanti li wieħed jinnota li dawn id-drittijiet għandhom ikunu bbilanċjati mal-ħtieġa li l-allegazzjonijiet jiġu investigati bir-reqqa, jiġu protetti l-vittmi, u tiġi mħarsa s-sigurtà pubblika. Madankollu, il-qafas legali tal-UAE għandu l-għan li jissalvagwardja d-drittijiet fundamentali tal-akkużat flimkien mal-għoti tal-ġustizzja.

Kif Jista' Avukat tal-Fastidju Sesswali Jgħin lill-Każ Tiegħek?

Avukat tas-sengħa dwar il-fastidju sesswali jista’ jipprovdi għajnuna imprezzabbli billi:

 1. Tisfrutta għarfien fil-fond tal-liġijiet tal-fastidju u l-attakk tal-UAE biex tagħtik pariri dwar proċeduri legali u tipproteġi d-drittijiet tiegħek.
 2. Il-ġbir ta' evidenza b'mod metikoluż permezz ta' intervisti, xhieda esperti u investigazzjonijiet biex jinbena każ b'saħħtu.
 3. Nirrappreżentak b'mod effettiv permezz ta' ħiliet ta' avukatura u esperjenza fl-awla meta tittratta kwistjonijiet sensittivi ta' fastidju.
 4. Kollega ma' awtoritajiet, min iħaddem jew istituzzjonijiet biex jiġi żgurat li jiġu segwiti proċeduri xierqa u li l-interessi tiegħek jiġu mħarsa.

Bil-kompetenza speċjalizzata tagħhom, avukat kompetenti jista’ jinnaviga l-kumplessitajiet ta’ każijiet ta’ fastidju sesswali u jtejjeb b’mod sinifikanti ċ-ċansijiet ta’ riżultat favorevoli.

Dwar l-Awtur

Kumment

Your email address mhux se jkun ippubblikat. Meħtieġa oqsma huma mmarkati *

Skrollja Top