Ksur ta' Fidu/ja u Frodi

Minbarra inċentivi kummerċjali kbar, inkluż dħul ħieles mit-taxxa, il-post ċentrali tal-Emirati Għarab Magħquda (UAE) u l-viċinanza għal swieq globali ewlenin jagħmluha destinazzjoni attraenti għall-kummerċ globali. It-temp sħun tal-pajjiż u l-ekonomija li qed tespandi jagħmluha attraenti għall-immigranti, speċjalment għall-ħaddiema espatrijati. Essenzjalment, l-UAE hija art ta 'opportunitajiet.

Madankollu, l-uniċità tal-UAE bħala post ta 'opportunitajiet ta' negozju kbar u standards ta 'għajxien eċċellenti ġibdet mhux biss nies li jaħdmu iebes minn madwar id-dinja iżda kriminali kif ukoll. Minn impjegati diżonesti għal sħab kummerċjali, fornituri u assoċjati diżonesti, il-ksur tal-fiduċja sar reat kriminali komuni fl-UAE.

avukati professjonali f'dubai
frodi tan-negozju
avukat tal-frodi tal-ksur

X'inhu Ksur ta' Fiduċja?

Il-frodi u l-ksur tal-kriminalità tal-fiduċja huma reati kriminali fl-UAE taħt il-Liġi Federali Nru 3 tal-1987 u l-emendi tagħha (il-Kodiċi Penali). Skont l-artikolu 404 tal-Kodiċi Penali tal-UAE, il-ksur tal-liġi dwar il-fiduċja jinvolvi reati ta' seq ta' proprjetà mobbli, inklużi flus.

Ġeneralment, ksur kriminali ta' fiduċja jinvolvi sitwazzjoni fejn persuna mqiegħda f'pożizzjoni ta' fiduċja u responsabbiltà tieħu vantaġġ mill-pożizzjoni tagħha biex tbegħel il-proprjetà tal-prinċipal tagħha. F'ambjent tan-negozju, l-awtur huwa normalment impjegat, sieħeb fin-negozju, jew fornitur/bejjiegħ. Fl-istess ħin, il-vittma (il-prinċipal) normalment tkun sid ta’ negozju, min iħaddem, jew sieħeb fin-negozju.

Il-liġijiet federali tal-UAE jippermettu lil kull min, inklużi dawk li jħaddmu u sħab ta’ joint-ventures li huma vittmi ta’ abbuż mill-impjegati tagħhom jew imsieħba fin-negozju, li jħarrek lill-ħatja f’każ kriminali. Barra minn hekk, il-liġi tippermettilhom li jirkupraw kumpens mingħand il-parti ħatja billi jibdew proċeduri f'qorti ċivili.

Rekwiżiti għal Ksur ta' Fiduċja f'Każ Kriminali

Anke jekk il-liġi tippermetti lin-nies li jfittxu lil ħaddieħor għal reati ta’ ksur ta’ fiduċja, każ ta’ ksur ta’ fiduċja jrid jissodisfa xi rekwiżiti jew kundizzjonijiet, elementi tar-reat ta’ ksur ta’ fiduċja: inklużi:

 1. Ksur ta' fiduċja jista' jseħħ biss jekk is-serdu jinvolvi proprjetà mobbli, inklużi flus, dokumenti, u strumenti finanzjarji bħal ishma jew bonds.
 2. Ksur ta’ fiduċja jseħħ meta l-akkużat ma jkollu l-ebda dritt legali fuq il-proprjetà li huma akkużati b’embezzing jew misapproprjazzjoni. Essenzjalment, il-ħati ma kellu l-ebda awtorità legali biex jaġixxi kif għamel.
 3. B'differenza mis-serq u l-frodi, ksur ta' fiduċja jeħtieġ li l-vittma ġġarrab danni.
 4. Biex iseħħ ksur ta’ trust, l-akkużat irid ikollu l-pussess tal-proprjetà b’wieħed mill-modi li ġejjin: bħala kirja, trust, ipoteka, jew prokura.
 5. F'relazzjoni ta' ishma, azzjonist li jipprojbixxi azzjonisti oħra milli jeżerċitaw id-drittijiet legali tagħhom fuq l-ishma tagħhom u jieħu dawk l-ishma għall-benefiċċju tagħhom jista' jiġi mħares bi ksur ta' fiduċja.

Piena għal ksur ta' fiduċja fl-UAE

Biex tiskoraġġixxi lin-nies milli jwettqu reati ta' ksur ta' fiduċja, il-liġi federali tal-UAE tikkriminalizza ksur ta' fiduċja taħt l-Artikolu 404 tal-Kodiċi Penali. Għaldaqstant, ksur ta’ fiduċja huwa reat ħażin, u kull min jinstab ħati huwa suġġett għal:

 • Sentenza ta’ ħabs (konfinament), jew
 • Ċitazzjoni

Madankollu, il-qorti għandha d-diskrezzjoni li tiddetermina t-tul tal-arrest jew l-ammont tal-multa iżda skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Penali. Filwaqt li l-qrati huma fil-libertà li joħorġu kwalunkwe piena skont is-severità tar-reat, l-artikolu 71 tal-Kodiċi Penali Federali Nru 3 tal-1987 jistipula multa massima ta 'AED 30,000 u sentenza massima ta' ħabs ta 'mhux aktar minn tliet snin.

F'xi każijiet, individwi jistgħu jkunu Akkużat Falz fl-UAE ta’ reati ta’ ksur ta’ fiduċja jew ta’ seqs. Li jkollok avukat ta' difiża kriminali b'esperjenza huwa essenzjali biex tipproteġi d-drittijiet tiegħek jekk tiffaċċja allegazzjonijiet potenzjalment foloz.

danni għal frodi
ksur ta' fiduċja
avukat tal-qorti ta' l-UAE

Ksur tal-Liġi tal-Fiduċja UAE: Bidliet Teknoloġiċi

Simili għal oqsma oħra, it-teknoloġija ġdida nbidlet kif l-UAE jipprosekutaw xi każijiet ta 'ksur ta' fiduċja. Pereżempju, f'sitwazzjonijiet fejn il-ħati uża kompjuter jew apparat elettroniku biex iwettaq ir-reat, il-qorti tista' tipproċedihom taħt il-Liġi dwar il-Kriminalità Ċibernetika tal-UAE (Liġi Federali Nru 5 tal-2012).

Reati ta' ksur ta' fiduċja taħt il-Liġi dwar il-Kriminalità Ċibernetika jġorru penali aktar ħarxa minn dawk li jiġu mħarrka biss taħt id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Penali. Reati suġġetti għal-Liġi dwar il-Kriminalità Ċibernetika jinkludu dawk li jinvolvu:

 • Funderija dokument li juża mezzi elettroniċi/teknoloġiċi, inklużi komuni tipi ta' falsifikazzjoni bħal falsifikazzjoni diġitali (manipulazzjoni ta' fajls jew rekords diġitali). 
 • Intenzjonat użu ta’ dokument elettroniku falsifikat
 • Jużaw mezzi elettroniċi/teknoloġiċi biex jiksbu proprjetà illegalment
 • Illegali aċċess għal kontijiet bankarji permezz ta’ mezzi elettroniċi/teknoloġiċi
 • Mhux awtorizzat aċċess għal sistema elettronika/teknoloġika, speċjalment fuq ix-xogħol

Xenarju Komuni ta’ ksur tal-fiduċja permezz tat-teknoloġija fl-UAE jinkludi aċċess mhux awtorizzat għall-kontabilità jew id-dettalji bankarji ta’ persuna jew ta’ organizzazzjoni biex jittrasferixxu flus b’mod frawdolenti jew jisirqu minnhom.

Ksur ta' Fiduċja fin-Negozju fl-UAE jista' jseħħ f'ħafna modi, inklużi:

Misapproprjazzjoni ta' Fondi: Dan iseħħ meta individwu juża l-flus tan-negozju għall-użu personali tiegħu stess mingħajr l-approvazzjonijiet meħtieġa jew ġustifikazzjonijiet legali.

Użu Ħażin ta' Informazzjoni Kunfidenzjali: Dan jista' jseħħ meta persuna taqsam informazzjoni kummerċjali proprjetarja jew sensittiva ma' individwi jew kompetituri mhux awtorizzati.

Nuqqas ta' konformità mad-Dmirijiet Fiduċjarji: Dan jiġri meta individwu jonqos milli jaġixxi fl-aħjar interess tan-negozju jew tal-partijiet interessati, ħafna drabi għal gwadann jew benefiċċju personali.

Frodi: Persuna tista 'twettaq frodi billi tipprovdi informazzjoni falza jew intenzjonalment tqarraq bil-kumpanija, ħafna drabi biex jibbenefikaw lilha nnifisha finanzjarjament.

Nuqqas ta' Żvelar ta' Kunflitti ta' Interess: Jekk individwu jkun f'sitwazzjoni fejn l-interessi personali tiegħu jikkonfliġġu mal-interessi tan-negozju, huwa mistenni li jiżvela dan. Nuqqas li tagħmel dan huwa ksur ta 'fiduċja.

Delegazzjoni mhux xierqa tar-Responsabbiltajiet: Li wieħed jafda lil xi ħadd b'responsabbiltajiet u ħidmiet li mhux kapaċi jimmaniġġja jista' wkoll jitqies bħala ksur ta' fiduċja, speċjalment jekk jirriżulta f'telf finanzjarju jew ħsara lin-negozju.

Nuqqas ta' Żamma ta' Rekords Preċiżi: Jekk xi ħadd xjentement jippermetti li n-negozju jżomm rekords mhux preċiżi, huwa ksur ta 'fiduċja peress li jista' jwassal għal kwistjonijiet legali, telf finanzjarju, u reputazzjoni ħsara.

Negliġenza: Dan jista’ jseħħ meta individwu jonqos milli jwettaq dmirijietu bil-kura li persuna raġonevoli tuża f’ċirkostanzi simili. Dan jista 'jwassal għal ħsara lill-operazzjonijiet tan-negozju, il-finanzi, jew ir-reputazzjoni.

Deċiżjonijiet mhux awtorizzati: It-teħid ta' deċiżjonijiet mingħajr l-approvazzjoni jew l-awtorità meħtieġa jista' jitqies ukoll bħala ksur ta' fiduċja, speċjalment jekk dawk id-deċiżjonijiet iwasslu għal konsegwenzi negattivi għan-negozju.

Teħid ta' Opportunitajiet ta' Negozju għal Qligħ Personali: Dan jinvolvi li jittieħed vantaġġ minn opportunitajiet ta' negozju għal benefiċċju personali aktar milli tgħaddi dawk l-opportunitajiet man-negozju.

Dawn huma biss ftit eżempji, iżda kwalunkwe azzjoni li tikser il-fiduċja mqiegħda f'individwu minn negozju tista' titqies bħala ksur ta' fiduċja.

Reati ta' ksur ta' fiduċja komuni fl-UAE

L-UAE hija art ta 'opportunità għal ħafna nies, inklużi kriminali. Filwaqt li l-pożizzjoni unika tal-pajjiż tagħmel reati ta' ksur ta' fiduċja komuni, il-Kodiċi Penali tal-UAE u bosta dispożizzjonijiet oħra tal-Liġijiet Federali kienu effettivi biex jittrattaw dawn ir-reati. Madankollu, bħala vittma jew saħansitra allegat reat f'każ ta' ksur ta' fiduċja, għandek bżonn avukat ta' difiża kriminali tas-sengħa biex jgħinek tinnaviga l-proċess legali ta' spiss kumpless.

Kiri Konsulent Legali b'Esperjenza u Professjonali f'Dubaj

Jekk tissuspetta li seħħ ksur ta' fiduċja, l-aħjar huwa li tfittex il-parir ta' avukat kriminali fl-UAE. Aħna wieħed mid-ditti ewlenin tal-liġi kriminali fl-UAE li jittrattaw ksur kriminali tal-liġi tal-fiduċja.

Meta timpjega d-ditta legali tagħna biex tirrappreżentak f'każ ta' ksur ta' fiduċja, aħna niżguraw li l-qorti tisma' l-każ tiegħek u li d-drittijiet tiegħek huma protetti. L-avukat tagħna dwar il-ksur ta’ fiduċja f’Dubaj, l-UAE jagħtik l-għajnuna kollha li għandek bżonn. Aħna nifhmu kemm il-każ tiegħek huwa importanti għalik, u nagħmlu l-almu tagħna biex niddefendu d-drittijiet u l-interessi tiegħek.

Noffru konsultazzjonijiet legali fid-ditta legali tagħna fl-UAE, Għal Sejħiet urġenti 971506531334 + 971558018669 +

Skrollja Top