Penali ta' Abbuż tad-Droga U Reati ta' Traffikar fl-UAE

L-Emirati Għarab Magħquda (UAE) għandhom uħud mill-liġijiet tad-droga l-aktar stretti tad-dinja u jadottaw politika ta’ tolleranza żero lejn reati relatati mad-droga. Kemm ir-residenti kif ukoll il-viżitaturi huma suġġetti għal pieni ħorox bħal multi kbar, priġunerija, u deportazzjoni jekk jinstabu bi ksur ta’ dawn il-liġijiet. Din il-gwida komprensiva għandha l-għan li titfa' dawl fuq ir-regolamenti tad-droga tal-UAE, tipi differenti ta 'reati tad-droga, pieni u pieni, difiżi legali, u pariri prattiċi biex tevita t-tħabbil ma' dawn il-liġijiet severi.

Sustanzi illegali u ċerti mediċini bir-riċetta u mingħajr riċetta huma kategorikament ipprojbiti taħt il-Liġi Federali Nru 14 tal-1995 dwar il-Kontroll ta' Drogi Narkotiċi u, Sustanzi Psikotropiċi. Din il-liġi tiddefinixxi bir-reqqa d-diversi skedi ta’ drogi illegali u l-kategorizzazzjoni tagħhom ibbażata fuq il-potenzjal għall-abbuż u l-vizzju.

1 reati ta' traffikar
2 penali tad-droga uae
3 pieni u pieni

Ir-Regolamenti stretti ta' Kontra d-Droga tal-UAE

Xi aspetti ewlenin koperti taħt din il-leġiżlazzjoni jinkludu:

 • Liġi Federali Nru 14 tal-1995 (magħrufa wkoll bħala l-Liġi tan-Narkotiċi): Il-leġiżlazzjoni primarja li tirregola l-kontroll tan-narkotiċi fl-UAE. Din il-liġi wiesgħa tistabbilixxi qafas legali għall-ġlieda kontra l-proliferazzjoni ta' sustanzi perikolużi fl-UAE. Tkopri aspetti bħall-kategorizzazzjoni ta' sustanzi kkontrollati, id-definizzjoni ta' reati relatati mad-droga, l-istabbiliment ta' pieni u pieni, linji gwida għal sekwestri u investigazzjonijiet amministrattivi, dispożizzjonijiet għal faċilitajiet ta' riabilitazzjoni, u mekkaniżmi għall-kooperazzjoni ma' aġenziji oħra.

 • Awtorità Federali għall-Kontroll tad-Droga (FADC): L-awtorità ċentrali responsabbli biex tissorvelja l-Liġi tan-Narkotiċi u tikkoordina l-isforzi nazzjonali kontra t-traffikar tan-narkotiċi flimkien ma’ aġenziji domestiċi oħra bħall-Pulizija ta’ Dubai u l-Pulizija ta’ Abu Dhabi.

 • Tħeġġiġ: L-inkoraġġiment, l-inċitament, jew l-għajnuna fi kwalunkwe att kriminali, inklużi reati relatati mad-droga, li jġorr penali qawwija fl-UAE. Jistgħu japplikaw ħlasijiet ta' inċentiv anke jekk ir-reat maħsub ma jkunx twettaq b'suċċess.

Tipi ta' Reati tad-Droga fl-UAE

Il-liġijiet tal-UAE jikklassifikaw ir-reati tad-droga taħt tliet kategoriji ewlenin, b'pieni severi imposti fuq kulħadd:

1. Użu Personali

Li jkun fil-pussess ta' kwantitajiet żgħar ta' narkotiċi għall-użu rikreattiv huwa illegali taħt l-Artikolu 39 tal-Liġi tan-Narkotiċi. Dan japplika kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għall-barranin li jirrisjedu jew li jżuru l-UAE. L-awtoritajiet jistgħu jagħmlu testijiet tad-droga bl-addoċċ, tfittxijiet, u rejds biex jidentifikaw delinkwenti għall-użu personali.

2. Promozzjoni tad-Droga

Attivitajiet li jinkoraġġixxu b'mod attiv l-abbuż tad-droga jiffaċċjaw ukoll pieni ħorox skont l-Artikoli 33 sa 38. Dawn jinkludu l-bejgħ, id-distribuzzjoni, it-trasport, it-tbaħħir, jew il-ħażna ta' narkotiċi anki mingħajr l-intenzjoni li jagħmlu profitt jew jittraffikaw. L-iffaċilitar ta' kuntratti tad-droga jew il-qsim ta' kuntatti ta' negozjanti jaqgħu wkoll taħt din il-kategorija.

3. Traffikar tad-Droga

L-aktar vjolazzjonijiet gravi jinvolvi ċrieki ta’ traffikar transnazzjonali li jikkuntrabandu caches kbar ta’ drogi illegali fl-UAE għad-distribuzzjoni u l-profitt. Delinkwenti jiffaċċjaw sentenza ta' għomor il-ħabs u anke piena kapitali taħt ċerti kundizzjonijiet skont l-Artikoli 34 sa 47 tal-Liġi tan-Narkotiċi.

Droga pussess u, traffikar huma serji kriminali reati fl-Emirati Għarab Magħquda (UAE) li jġorru severi penali. Din il-gwida teżamina l-UAE droga liġijiet, jiddeskrivi d-differenzi ewlenin bejn l-akkużi ta’ pussess u ta’ traffikar, u jipprovdi pariri dwar id-difiża kontra l-allegazzjonijiet.

Id-definizzjoni tal-Pussess tad-Droga vs it-Traffikar

Il-pussess tad-droga jirreferi għaż-żamma jew il-ħażna mhux awtorizzata ta’ sustanza illegali għall-użu personali. B’kuntrast, it-traffikar tad-droga jinvolvi l-manifattura, it-trasport, id-distribuzzjoni, jew il-bejgħ ta’ drogi illegali. It-traffikar spiss jimplika intenzjoni li jqassmu jew benefiċċju kummerċjali, u tipikament jinvolvi kwantitajiet akbar ta 'drogi. It-tnejn huma reati fil-livell tal-kriminalità fl-UAE.

Pieni u Pieni tad-Droga fl-UAE

UAE liġi jadotta pożizzjoni ta’ “tolleranza żero” lejn drogiPussess jew l-użu ta' anke ammonti żgħar huwa illegali.

Il-leġiżlazzjoni ewlenija hija l-Liġi Federali Nru 14 tal-1995, li tipprojbixxi t-traffikar, il-promozzjoni, u li jkollu narkotiċi. Jikkategorizza sustanzi f’tabelli bbażati fuq il-periklu u l-potenzjal tal-vizzju.

 • Tip ta' droga: Il-penali huma aktar ħorox għal sustanzi li għandhom vizzju ħafna kkategorizzati bħala aktar perikolużi, bħall-eroina u l-kokaina.
 • Kwantità maqbuda: Volumi akbar ta' drogi jeħlu sanzjonijiet aktar iebsa.
 • Intenzjoni: L-użu personali jiġi ttrattat b'mod inqas sever minn reati relatati mat-traffikar jew id-distribuzzjoni.
 • Status taċ-ċittadinanza: Kastig itqal u deportazzjoni obbligatorja huma imposti fuq ċittadini barranin meta mqabbla maċ-ċittadini tal-UAE.
 • Reati preċedenti: Individwi bi storja ta' reati kriminali ripetuti jiffaċċjaw pieni dejjem aktar ħorox.

Traffikar reati jirċievu sentenzi aktar ħorox, inkluża l-piena kapitali. Diversi fatturi bħal reati ripetuti tad-droga jistgħu jżidu s-sentenzi. Ħlasijiet ta' promozzjoni fl-UAE jista’ japplika wkoll biex jassisti f’attivitajiet ta’ droga illegali.

Xi penali karatteristiċi jinkludu:

Multi:

Multi monetarji sa AED 50,000 huma imposti abbażi tat-tip u l-volum tad-droga, minbarra l-ħabs. Il-multi ġew introdotti reċentement bħala piena alternattiva għal ksur minuri ħafna tal-ewwel użu.

Il-ħabs:

Pieni minimi ta' 4 snin għal reati ta' promozzjoni jew traffikar, li jvarjaw sa ħabs għal għomor. Il-perjodi ta' detenzjoni għal 'użu personali' huma bbażati fuq iċ-ċirkostanzi iżda għandhom terminu minimu ta' sentejn. Il-piena kapitali tiġi applikata f'każijiet eċċezzjonali ta' traffikar.

Deportazzjoni:

Dawk li mhumiex ċittadini jew espatrijati misjuba ħatja ta’ reati tad-droga jitkeċċew b’mod obbligatorju mill-UAE wara li jiskontaw is-sentenza tagħhom, anke għal ksur minuri. Il-projbizzjonijiet tad-dħul tul il-ħajja huma imposti wkoll wara d-deportazzjoni.

Għażliet Alternattivi ta' Sentenza:

Wara snin ta’ kritika dwar liġijiet ħorox dwar il-ħabs tad-droga, ir-reviżjonijiet introdotti fl-2022 jipprovdu xi għażliet flessibbli ta’ sentenzi bħala alternattivi għall-ħabs:

 • Programmi ta' riabilitazzjoni
 • Pieni ta' servizz fil-Komunità
 • Sentenzi sospiżi kontinġenti fuq imġieba tajba
 • Rinunzji għal suspettati li jikkoperaw li jgħinu l-investigazzjonijiet

Dawn l-għażliet japplikaw primarjament għal reati minuri ta' użu għall-ewwel darba jew ċirkostanzi mitiganti, filwaqt li r-reati ta' traffikar u provvista għadhom jiġġustifikaw sentenzi ta' priġunerija iebsa skont il-linji gwida ġenerali dwar is-sentenzi.

Sfida Tiegħek Spejjeż: Ewlenin Difiżi għal Każijiet ta' Drogi

Filwaqt li l-UAE jadotta pożizzjoni stretta lejn ir-reati tad-droga, bosta strateġiji ta’ difiża legali jistgħu jiġu utilizzati biex jikkontestaw l-allegazzjonijiet:

 • Oġġezzjoni għal-legalità tat-tfittxija u l-qbid
 • Li juri nuqqas ta’ għarfien jew intenzjoni
 • Jargumentaw għal akkuża mnaqqsa jew sentenza alternattiva
 • Targumenta dwar il-pussess attwali tad-droga
 • Interrogazzjoni l-affidabbiltà tal-evidenza u tax-xhieda
 • Sfida ta' statuti u pieni antikostituzzjonali
 • Nuqqasijiet fl-evidenza u l-ittestjar forensiċi
 • Drogi mħawla jew ikkontaminati
 • Qabda mill-pulizija
 • Mediku ħtieġa
 • Il-vizzju bħala difiża
 • Tkontesta sjieda jew konnessjoni mad-droga
 • Li jaqbeż l-ambitu ta' a mandat ta ’tfittxija
 • Ksur tad-drittijiet kontra tfittxijiet u qbid mhux raġonevoli
 • Jikkunsidra programm ta' devjazzjoni jekk disponibbli

Adept Avukat jistgħu jidentifikaw u jimpjegaw qawwija Difiżi ibbażat fuq l-ispeċifiċitajiet tal-każ tiegħek li jinvolvi ħlasijiet tad-droga fl-UAE.

Konsegwenzi ta' Qorti Kundanna

Lil hinn mill-ħabs, dawk ħatja of droga reati jistgħu jsofru:

 • Rekord kriminali: Jikkawża ostakoli għall-impjiegi u d-drittijiet fl-UAE
 • Qbid tal-assi: Jistgħu jiġu kkonfiskati flus kontanti, mowbajls, vetturi u proprjetà
 • ħabs Sentenzi u Multi
 • Droga obbligatorja trattament programmi
 • Deportazzjoni: Li tordna lil ċittadin barrani biex jitlaq mill-pajjiż, minħabba li wettaq reat kriminali serju.
 • Ipprojbit mill-UAE: Projbizzjoni tul il-ħajja tar-ritorn lura lejn l-UAE, hija projbizzjoni permanenti mill-UAE.

Dawn l-implikazzjonijiet personali u professjonali severi juru l-ħtieġa kritika għal promozzjoni legali robusta.

Dawn japplikaw primarjament għal reati minuri ta' użu għall-ewwel darba jew ċirkostanzi mitiganti, filwaqt li r-reati tat-traffikar u l-provvista għadhom jiġġustifikaw sentenzi ta' priġunerija iebsa skont il-linji gwida ġenerali dwar is-sentenzi.

Sinjali ta' Twissija għall-Vjaġġaturi

Il-liġijiet severi tad-droga tal-UAE jaqbdu lil ħafna viżitatur jew espatrijati li jkunu għadhom kif waslu ma jafux, u jwassluhom fi problemi legali serji. Xi żvantaġġi komuni jinkludu:

 • Li ġġorr medikazzjoni pprojbita bħall-kodeina mingħajr approvazzjoni
 • Tiġi ingannata biex bla ma tkun taf iġorr narkotiċi moħbija
 • Jekk wieħed jassumi li l-użu tal-kannabis mhux se jiġi skopert jew huwa legali
 • Li jemmnu li l-ambaxxata tagħhom tista 'faċilment tiżgura l-ħelsien jekk tinqabad

Kunċetti żbaljati bħal dawn iħajru individwi li ma jissuspettawx biex jużaw jew jittrasportaw id-drogi illegalment, li jwasslu għal xokkijiet ta’ detenzjoni u rekords kriminali. L-uniku approċċ prudenti huwa li wieħed jagħraf is-sustanzi pprojbiti, li jevita l-konsum ta 'narkotiċi ta' kwalunkwe tip matul iż-żjara tiegħu fl-UAE, u li wieħed iżomm lura minn individwi suspettużi li jagħmlu talbiet jew offerti strambi relatati ma 'pakketti mingħajr tikketta medika, assistenza għall-ħażna, u propożizzjonijiet dubjużi simili.

L-aħħar oġġetti pprojbiti u ristretti - Dwana ta 'Sharjah - UAE

Dak li tista 'ma ddaħħalx fl-UAE - Ajruport Internazzjonali ta' Abu Dhabi

Dak li tista 'ma ddaħħalx fl-UAE - Ajruport Internazzjonali ta' Dubai

4 reati relatati mad-droga
5 traffikar tad-droga
6 jiffaċċjaw sentenzi ta' għomor

Għajnuna Legali Espert Hija Kritika

Kwalunkwe ħjiel ta' involviment f'sustanzi illeċiti jiġġustifika li tikkuntattja immedjatament avukati kriminali speċjalizzati fl-UAE qabel ma twieġeb lill-uffiċjali jew tiffirma kwalunkwe dokument. Avukati legali tas-sengħa jinnegozjaw akkużi b'mod espert billi jistrieħu fuq dispożizzjonijiet fi ħdan il-Liġi Federali Nru 14 nnifisha li jippermettu lil konvenuti kooperattivi jew dawk li jagħmlu l-ewwel darba li potenzjalment jiksbu sentenzi mhux ta 'kustodja.

L-aqwa avukati jisfruttaw l-esperjenza ta’ litigazzjoni tagħhom biex jimminimizzaw ir-riskju ta’ ħabs u jiżguraw rinunzji ta’ deportazzjoni għal ċittadini barranin maqbuda fi vjolazzjonijiet minuri tad-droga. It-tim tagħhom jgħin biex jinnegozja pjazzamenti ta’ programmi ta’ riabilitazzjoni u sospensjonijiet ta’ sentenzi kondizzjonali permezz ta’ argumenti tekniċi sfumati. Jibqgħu disponibbli 24×7 biex jipprovdu konsultazzjoni legali ta’ emerġenza lid-detenuti f’paniku.

Filwaqt li l-liġijiet tad-droga tal-UAE jidhru riġidament ħorox fil-wiċċ, is-sistema tal-ġustizzja tintegra kontrolli u bilanċi li esperti legali kompetenti jistgħu jinvokaw biex itejbu b'mod drammatiku r-riżultati għal dawk maqbuda f'din is-sistema legali severa. It-twissija tinsab f'li taġixxi malajr mal-arrest u ma tittardjax sakemm il-burokrazija tal-prosekuzzjoni tiġi ffirmata bil-għaġla bl-Għarbi mingħajr ma tifhem l-implikazzjonijiet.

L-ewwel pass kritiku jinvolvi l-kuntatt avukati tad-difiża kriminali f’Abu Dhabi jew f’Dubaj għall-evalwazzjoni urġenti tal-każ u strateġizzar l-aħjar approċċ minħabba l-ispeċifiċitajiet individwali bħal tip ta 'vjolazzjoni u l-iskala, arrest partikolari dipartiment, sfond konvenut u fatturi kwalitattivi oħra li jsawru pożizzjonament legali. Ditti legali speċjalizzati joffru kunfidenzjali konsultazzjoni għall-ewwel darba lill-barranin arrestati jibżgħu mit-triq konfuża li ġejja.

Ċemplilna issa għal appuntament urġenti fuq 971506531334 + 971558018669 +

Penali ta' Abbuż tad-Droga u Reati ta' Traffikar fl-UAE: 10 Fatti Kritiċi

 1. Anke l-preżenza residwa ta 'traċċa tad-droga tiġġustifika piena
 2. Użu rikreattiv ugwalment illegali daqs il-kuntrabandu bl-ingrossa
 3. Screening obbligatorju tad-droga infurzat għas-suspettati
 4. Żmien minimu ta' 4 snin ħabs għal traffikar preskritt
 5. Barranin jiffaċċjaw deportazzjoni wara li jiskontaw sentenza
 6. Ċanss għal rotot ta' sentenzi alternattivi għal dawk li jidħlu għall-ewwel darba
 7. Li jġorr mediċini bir-riċetta mhux approvati riskjużi
 8. Il-liġijiet ta' l-Emirati japplikaw ukoll għall-passiġġieri fi tranżitu
 9. Assistenza ta' avukat difensur espert indispensabbli
 10. Imperattiv li jaġixxi malajr wara d-detenzjoni

konklużjoni

Il-gvern tal-UAE jkompli bl-impenn sod tiegħu kontra n-narkotiċi illegali permezz ta 'pieni stretti, inizjattivi ta' sigurtà bħal sorveljanza CCTV kullimkien u teknoloġiji avvanzati ta 'screening tal-fruntieri, azzjonijiet ta' għarfien pubbliku, u appoġġ impenjat għal aġenziji reġjonali u globali kontra d-droga.

Madankollu, id-dispożizzjonijiet legali riveduti issa jibbilanċjaw il-piena mar-riabilitazzjoni billi jintroduċu flessibbiltà ta' sentenzi għal vjolazzjonijiet minuri. Dan jindika bidla prammatika biex tgħin biex tirriforma l-utenti okkażjonali filwaqt li jinżammu sanzjonijiet ħorox għall-bejjiegħa u t-traffikanti tad-droga.

Għal viżitaturi u espatrijati, l-evitar ta 'kwalunkwe insib jeħtieġ li tkun viġilanti dwar sustanzi pprojbiti, approvazzjonijiet ta' medikazzjoni, konoxxenti suspettużi. Nagħmlu u jaġixxu b'mod għaqli. Madankollu, iż-żlieq iseħħ minkejja l-aħjar prekawzjonijiet. U l-agħar reazzjoni tinvolvi għaġla, paniku jew riżenja. Minflok, avukati kriminali speċjalizzati jipprovdu r-rispons ta' emerġenza t-tajjeb biex jitħabtu mal-makkinarju legali kumpless, jinnegozjaw b'mod espert f'isem il-klijent tagħhom u jiksbu riżultati realistiċi.

L-UAE jista 'jkollhom fost il-liġijiet tad-droga l-aktar iebsa globalment, iżda mhumiex għal kollox inflessibbli sakemm il-gwida esperta tkun żgurata matul il-jiem inizjali kritiċi. Avukati difensuri speċjalizzati jibqgħu l-aqwa linja ta 'salvataġġ qabel ma dwiefer tal-ħabs jagħlqu l-bibien kollha tal-fidwa.

Sib id-Dritt Lawyer

Tfittex an espert UAE avukat effiċjenti huwa kruċjali meta wieħed iħares lejn riżultati koroh bħal sentenzi jew eżekuzzjoni għal għaxar snin.

Il-konsulent ideali se jkun:

 • B'Esperjenza mal lokali droga F'każijiet
 • Passjonat dwar il-kisba tal-aħjar riżultat
 • Strateġiku fil tgħaqqad flimkien qawwija Difiżi
 • Rata għolja minn klijenti tal-passat
 • Fluwenti kemm bl-Għarbi kif ukoll bl-Ingliż

Mistoqsijiet Frekwenti

X'inhuma l-aktar komuni droga reati fl-UAE?

L-aktar frekwenti droga reati huma pussess of kannabis, MDMA, oppju, u pilloli bir-riċetta bħal Tramadol. Traffikar l-imposti ħafna drabi jirrelataw ma' stimulanti tat-tip tal-ħaxixa u l-amfetamina.

Kif nista' niċċekkja jekk għandix a rekord kriminali fl-UAE?

Ibgħat talba lid-Dipartiment tar-Rekords Kriminali tal-UAE b'kopji tal-passaport tiegħek, il-karta tal-identità tal-Emirates, u l-bolol tad-dħul/ħruġ. Huma ser ifittxu rekords federali u jiżvelaw jekk ikun hemm kundanni jinsabu fil-fajl. Għandna a servizz biex jiċċekkjaw ir-rekords kriminali.

Nista' nivvjaġġa lejn l-UAE jekk għandi minuri minn qabel kundanna tad-droga x'imkien ieħor?

Teknikament, id-dħul jista' jiġi miċħud lil dawk li għandhom barranin kundanni tad-droga f'xi ċirkostanzi. Madankollu, għal reati minuri, x'aktarx li xorta tista' tidħol fl-UAE jekk għaddew xi snin mill-inċident. Madankollu, konsultazzjoni legali hija rakkomandabbli minn qabel.

Ċemplilna issa għal appuntament urġenti fuq 971506531334 + 971558018669 +

Skrollja Top