Kodiċi Penali tal-UAE: Gwida għal-Liġi Kriminali tal-UAE

L-Emirati Għarab Magħquda stabbilixxew kodiċi penali komprensiv li jservi bħala l-pedament għal-liġi kriminali tagħha. Dan il-qafas legali għandu rwol kruċjali fiż-żamma tal-liġi u l-ordni fil-pajjiż filwaqt li jirrifletti l-valuri kulturali u t-tradizzjonijiet tas-soċjetà tal-UAE. Fehim tal-kodiċi penali tal-UAE huwa essenzjali għar-residenti, il-viżitaturi, u n-negozji li joperaw fin-nazzjon biex jiżguraw il-konformità u jevitaw konsegwenzi legali. Dan l-artikolu għandu l-għan li jipprovdi gwida komprensiva għal-liġi kriminali tal-UAE, li jesplora l-aspetti u d-dispożizzjonijiet ewlenin deskritti fil-kodiċi penali.

X'inhi l-Liġi Kriminali Prinċipali li Tirregola l-UAE?

Il-Kodiċi Penali tal-UAE, magħruf uffiċjalment bħala l-Liġi Federali Nru 3 tal-1987 dwar il-Ħruġ tal-Kodiċi Penali, aġġornat reċentement fl-2022 bil-Liġi Federali Nru 31 tal-2021, huwa bbażat fuq taħlita ta’ prinċipji tax-Xarija (liġi Iżlamika) u kontemporanji. prattiċi legali. Minbarra l-prinċipji Iżlamiċi, il-proċess kriminali f'Dubaj jiġbed regolamentazzjoni mil-Liġi tal-Proċeduri Kriminali Nru 35 tal-1991. Din il-liġi tidderieġi l-preżentazzjoni ta 'ilmenti kriminali, investigazzjonijiet kriminali, proċessi ta' proċessi, sentenzi, u appelli.

L-atturi ewlenin involuti fil-proċess kriminali tal-UAE huma l-vittma/il-kwerelant, il-persuna akkużata/l-akkużat, il-pulizija, il-Prosekutur Pubbliku, u l-qrati. Proċessi kriminali tipikament jibdew meta l-vittma tippreżenta ilment kontra persuna akkużata f'għassa tal-pulizija lokali. Il-pulizija għandha d-dmir li tinvestiga allegati reati, filwaqt li l-Prosekutur Pubbliku jakkuża lill-akkużat il-qorti.

Is-sistema tal-qorti tal-UAE tinkludi tliet qrati ewlenin:

  • Il - Qorti tal - Prim'Istanza: Meta jkunu għadhom kif ġew ippreżentati, il-kawżi kriminali kollha jiġu quddiem din il-qorti. Il-qorti tikkonsisti f’imħallef wieħed li jisma’ l-kawża u jagħti s-sentenza. Madankollu, tliet imħallfin jisimgħu u jiddeterminaw il-każ fi proċess kriminali (li jġorr pieni ħorox). F'dan l-istadju m'hemm l-ebda allowance għal proċess bil-ġurija.
  • Il-Qorti tal-Appell: Wara li l-Qorti tal-Prim'Istanza tagħti s-sentenza tagħha, kwalunkwe parti tista' tippreżenta appell quddiem il-Qorti tal-Appell. Jekk jogħġbok innota li din il-qorti ma tisma'x il-kwistjoni mill-ġdid. Għandha biss tiddetermina jekk kienx hemm żball fis-sentenza tal-qorti inferjuri.
  • Il-Qorti tal-Kassazzjoni: Kull persuna mhux sodisfatta bis-sentenza tal-Qorti tal-Appell tista’ tkompli tappella quddiem il-Qorti ta’ Kassazzjoni. Id-deċiżjoni ta’ din il-qorti hija finali.

Jekk jinstab ħati ta 'reat, jifhmu l Proċess ta' Appelli Kriminali fl-UAE hija essenzjali. Avukat b'esperjenza fl-appelli kriminali jista' jgħin biex jidentifika r-raġunijiet għall-appell tal-verdett jew is-sentenza.

X'inhuma l-prinċipji u d-dispożizzjonijiet ewlenin tal-Kodiċi Penali tal-UAE?

Il-Kodiċi Penali tal-UAE (Liġi Federali Nru 3 tal-1987) huwa bbażat fuq taħlita ta' prinċipji tax-Xarija (liġi Iżlamika) u kunċetti legali kontemporanji. Hija għandha l-għan li żżomm il-liġi u l-ordni filwaqt li tippreserva l-valuri kulturali u reliġjużi tas-soċjetà tal-UAE, skont il-prinċipji ġenerali deskritti fl-Artikolu 1.

  1. Prinċipji Derivati ​​mil-Liġi tax-Xarija
  • Projbizzjonijiet fuq attivitajiet bħal logħob tal-azzard, konsum tal-alkoħol, relazzjonijiet sesswali illeċiti
  • Id-delitti tal-Hudud bħas-serq u l-adulterju għandhom pieni preskritti mix-Xarija eż. amputazzjoni, tħaġġir
  • Ġustizzja retributtiva “għajn għal għajn” għal reati bħal qtil u ħsara fuq il-ġisem
  1. Prinċipji Legali Kontemporanji
  • Kodifikazzjoni u standardizzazzjoni tal-liġijiet madwar l-emirati
  • Reati definiti b'mod ċar, pieni, limitazzjonijiet statutorji
  • Proċess dovut, preżunzjoni ta' innoċenza, dritt għal avukat
  1. Dispożizzjonijiet Ewlenin
  • Reati kontra s-sigurtà tal-istat – tradiment, terroriżmu, eċċ.
  • Reati kontra individwi - qtil, attakk, malafama, reati ta' unur
  • Reati finanzjarji – frodi, ksur tal-fiduċja, falsifikazzjoni, ħasil tal-flus
  • Cybercrimes – hacking, frodi onlajn, kontenut illegali
  • Sigurtà pubblika, reati morali, attivitajiet ipprojbiti

Il-Kodiċi Penali jgħaqqad ix-Xarija u l-prinċipji kontemporanji, għalkemm xi dispożizzjonijiet jiffaċċjaw kritika dwar id-drittijiet tal-bniedem. Huwa rakkomandat li tikkonsulta esperti legali lokali.

Liġi Kriminali vs Liġi tal-Proċedura Kriminali fl-UAE

Il-Liġi Kriminali tiddefinixxi r-regoli sostantivi li jistabbilixxu x'jikkostitwixxi reat u jippreskrivu l-piena jew il-piena li għandha tiġi imposta għal reati ppruvati. Hija koperta taħt il-Kodiċi Penali tal-UAE (Liġi Federali Nru 3 tal-1987).

Aspetti Ewlenin:

  • Kategoriji u klassifikazzjonijiet ta' reati
  • Elementi li jridu jiġu ppruvati biex att jikkwalifika bħala reat
  • Il-piena jew sentenza li tikkorrispondi għal kull reat

Pereżempju, il-Kodiċi Penali jiddefinixxi l-qtil bħala reat kriminali u jispeċifika l-piena għal xi ħadd misjub ħati ta’ qtil.

Il-Liġi tal-Proċedura Kriminali, min-naħa l-oħra, tistabbilixxi r-regoli u l-proċessi proċedurali għall-infurzar tal-liġijiet kriminali sostantivi. Hija deskritta fil-Liġi tal-Proċedura Kriminali tal-UAE (Liġi Federali Nru 35 tal-1992).

Aspetti Ewlenin:

  • Setgħat u limitazzjonijiet ta' infurzar tal-liġi fl-investigazzjonijiet
  • Proċeduri għall-arrest, detenzjoni, u akkużi ta' akkużat
  • Drittijiet u protezzjonijiet mogħtija lill-akkużat
  • Tmexxija ta' proċessi u proċeduri fil-qorti
  • Il-proċess tal-appelli wara sentenza

Pereżempju, jistabbilixxi regoli għall-ġbir tal-evidenza, il-proċess tal-akkużi ta’ xi ħadd, it-twettiq ta’ proċess ġust, u l-mekkaniżmu tal-appelli.

Filwaqt li l-liġi kriminali tiddefinixxi x’inhu reat, il-liġi tal-proċedura kriminali tiżgura li dawk il-liġijiet sostantivi jiġu implimentati kif suppost permezz ta’ proċess ġudizzjarju stabbilit, mill-investigazzjoni sal-prosekuzzjoni u l-proċessi.

L-ewwel tiddeskrivi l-konsegwenzi legali, l-aħħar tippermetti l-infurzar ta’ dawk il-liġijiet.

    Klassifikazzjoni ta' Reati u Reati fil-liġi kriminali tal-UAE

    Qabel ma tressaq ilment kriminali, huwa essenzjali li titgħallem it-tipi ta 'reati u reati taħt il-liġi tal-UAE. Hemm tliet tipi ta’ reati ewlenin u l-pieni tagħhom:

    • Kontravenzjonijiet (Vjolazzjonijiet): Din hija l-inqas kategorija ħarxa jew reat minuri tar-reati tal-UAE. Dawn jinkludu kwalunkwe att jew ommissjoni li tattira piena jew piena ta’ mhux aktar minn 10 ijiem ħabs jew multa massima ta’ 1,000 dirham.
    • Delitti: Delitt ħażin huwa punibbli b'detenzjoni, multa ta' 1,000 sa 10,000 dirham l-aktar, jew deportazzjoni. Ir-reat jew il-piena jistgħu jattiraw ukoll Diyyat, ħlas Iżlamiku ta '"flus tad-demm".
    • Felonies: Dawn huma l-aktar reati ħorox taħt il-liġi tal-UAE, u huma punibbli b’massimu ta’ priġunerija għall-għomor, mewt, jew Diyyat.

    Kif Huma Infurzati l-Liġijiet Kriminali fl-UAE?

    Il-liġijiet kriminali fl-UAE huma infurzati permezz tal-isforzi magħquda tal-aġenziji tal-infurzar tal-liġi, il-prosekuzzjoni pubblika, u s-sistema ġudizzjarja, kif deskritt fil-Liġi tal-Proċedura Kriminali tal-UAE. Il-proċess tipikament jibda b'investigazzjoni mmexxija mill-awtoritajiet tal-pulizija malli tirċievi informazzjoni dwar reat potenzjali. Huma għandhom is-setgħa li jsejħu individwi, jiġbru evidenza, jagħmlu arresti, u jirreferu każijiet lill-prosekuzzjoni pubblika.

    Il-prosekuzzjoni pubblika mbagħad tirrevedi l-evidenza u tiddeċiedi jekk tressaqx akkużi formali jew tiċħadx il-każ. Jekk jiġu ppreżentati akkużi, il-każ jipproċedi għall-proċess fil-qorti rilevanti – il-Qorti tal-Prim’Istanza għal reati u reati, u l-Qorti tal-kriminali għal reati iżgħar. Il-proċessi huma ssorveljati minn imħallfin li jevalwaw l-evidenza u x-xhieda ppreżentati mill-prosekuzzjoni u d-difiża.

    Wara li l-qorti toħroġ sentenza, kemm il-persuna kkundannata kif ukoll il-prosekuzzjoni jirriżervaw id-dritt li jappellaw quddiem qrati ogħla bħall-Qorti tal-Appell u mbagħad il-Qorti tal-Kassazzjoni. L-infurzar tal-verdetti u s-sentenzi finali jitwettaq permezz tal-pulizija, il-prosekuzzjoni pubblika, u s-sistema tal-ħabs fl-UAE.

    vittma ta' reat uae
    każ tal-pulizija dubai
    is-sistemi tal-qrati tal-UAE

    X'inhu l-Proċess għar-Rappurtar ta' Delit fl-UAE?

    Meta jseħħ reat fl-UAE, l-ewwel pass huwa li tressaq ilment mal-pulizija fl-eqreb stazzjon, preferibbilment viċin fejn seħħ l-inċident. Dan jista' jsir jew bil-fomm jew bil-miktub, iżda l-ilment għandu jagħti dettalji ċari dwar l-avvenimenti li jikkostitwixxu l-allegat reat kriminali.

    Il-pulizija se titlob lill-ilmentatur jipprovdi d-dikjarazzjoni tagħhom, li hija rreġistrata bl-Għarbi u trid tkun iffirmata. Barra minn hekk, il-liġi tal-UAE tippermetti lill-ilmentaturi jsejħu xhieda li jistgħu jikkorroboraw il-kont tagħhom u jagħtu kredibilità lill-allegazzjonijiet. Li x-xhieda jipprovdu kuntest supplimentari jista' jgħin ħafna l-investigazzjoni kriminali sussegwenti.

    Ladarba jiġi ppreżentat ilment, l-awtoritajiet rilevanti jibdew investigazzjoni biex jivverifikaw it-talbiet u jippruvaw jidentifikaw u jillokalizzaw is-suspettati potenzjali. Skont in-natura tad-delitt, dan jista’ jinvolvi uffiċjali legali mill-pulizija, uffiċjali tal-immigrazzjoni, gwardji tal-kosta, spetturi tal-muniċipalità, għassa tal-fruntieri, u aġenziji oħra tal-infurzar tal-liġi.

    Parti ewlenija tal-investigazzjoni hija l-interrogazzjoni ta’ kwalunkwe suspettat identifikat u t-teħid tad-dikjarazzjonijiet tagħhom. Is-suspettati għandhom ukoll id-dritt li jippreżentaw ix-xhieda tagħhom stess biex isostnu l-verżjoni tagħhom tal-avvenimenti. L-awtoritajiet jiġbru u janalizzaw l-evidenza kollha disponibbli bħal dokumenti, ritratti/vidjows, forensika, u xhieda tax-xhieda.

    Jekk l-investigazzjoni ssib biżżejjed evidenza ta’ att kriminali, il-prosekutur pubbliku mbagħad jiddeċiedi jekk iressaqx akkużi formali. Jekk jiġu ppreżentati akkużi, il-każ jipproċedi quddiem il-qrati tal-UAE skont il-Liġi tal-Proċedura Kriminali.

    F'dan l-istadju, dawk li qed ifittxu li jsegwu kawża kriminali kontra parti oħra għandhom jieħdu ċerti passi minbarra l-ilment tal-pulizija:

    • Ikseb rapport mediku li jiddokumenta kwalunkwe korriment
    • Iġbor evidenza oħra bħal rekords tal-assigurazzjoni u dikjarazzjonijiet tax-xhieda
    • Ikkonsulta avukat b'esperjenza tad-difiża kriminali

    Jekk il-prosekutur jimxi 'l quddiem bl-akkużi, l-ilmentatur jista' jkollu jressaq kawża ċivili biex il-każ kriminali jinstema' fil-qorti.

    X'Tipi ta' Reati Jistgħu Jiġu Irrappurtati?

    Ir-reati li ġejjin jistgħu jiġu rrappurtati lill-pulizija fl-UAE:

    • Qtil
    • Omiċidju
    • Rape
    • L-Aggressjoni Sesswali
    • Serq
    • Serq
    • Tqassim
    • Każijiet relatati mat-traffiku
    • Falsifikazzjoni
    • Falsifikazzjoni
    • Reati ta' Drogi
    • Kwalunkwe reat jew attività oħra li tikser il-liġi

    Għal inċidenti marbuta mas-sigurtà jew mal-fastidju, il-pulizija tista’ tintlaħaq direttament permezz tas-Servizz Aman tagħhom fuq 8002626 jew permezz ta’ SMS fuq 8002828. Barra minn hekk, l-individwi jistgħu jirrappurtaw reati onlajn permezz tal- Il-websajt tal-pulizija ta' Abu Dhabi jew fi kwalunkwe fergħa tad-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali (CID) f'Dubai.

    X'inhuma l-proċeduri għall-investigazzjonijiet u l-proċessi kriminali fl-UAE?

    L-investigazzjonijiet kriminali fl-UAE huma rregolati mil-Liġi tal-Proċedura Kriminali u ssorveljati mill-prosekuzzjoni pubblika. Meta jiġi rrappurtat reat, il-pulizija u aġenziji oħra tal-infurzar tal-liġi jagħmlu investigazzjoni inizjali biex jiġbru l-evidenza. Dan jista' jinvolvi:

    • Interrogazzjoni lis-suspettati, lill-vittmi, u lix-xhieda
    • Il-ġbir ta’ evidenza fiżika, dokumenti, reġistrazzjonijiet eċċ.
    • Twettiq ta 'tfittxijiet, qbid, u analiżi forensika
    • Ħidma ma 'esperti u konsulenti kif meħtieġ

    Is-sejbiet jiġu ppreżentati lill-prosekuzzjoni pubblika, li tirrevedi l-evidenza u tiddeċiedi jekk tressaqx akkużi jew tiċħadx il-każ. Il-Prosekutur Pubbliku jistieden u jintervista separatament lill-kwerelant u s-suspettat biex jaċċerta l-istejjer tagħhom. F'dan l-istadju, kwalunkwe parti tista' tipproduċi xhieda biex tivverifika l-kont tagħhom u tgħin lill-Prosekutur Pubbliku jiddetermina jekk hijiex meħtieġa akkuża. Dikjarazzjonijiet f'dan l-istadju huma wkoll magħmula jew tradotti għall-Għarbi u ffirmati miż-żewġ partijiet. Jekk jiġu ppreżentati akkużi, il-prosekuzzjoni tħejji l-każ għall-proċess.

    Il-proċessi kriminali fl-UAE jsiru fil-qrati taħt il-kompetenza tal-imħallfin. Il-proċess tipikament jinvolvi:

    • L-akkużi qed jinqraw mill-prosekuzzjoni
    • L-imputat idaħħal sentenza ta’ ħati jew mhux ħati
    • Il-prosekuzzjoni u d-difiża jippreżentaw l-evidenza u l-argumenti tagħhom
    • Eżami ta' xhieda miż-żewġ naħat
    • Dikjarazzjonijiet ta' għeluq mill-prosekuzzjoni u mid-difiża

    L-imħallef(i) imbagħad jiddeliberaw fil-privat u joħorġu sentenza motivata – jilliberaw lill-imputat jekk ma jkunx konvint minn ħtija lil hinn minn dubju raġonevoli jew joħroġ kundanna u sentenza jekk isibu lill-imputat ħati abbażi tal-evidenza.

    Kemm il-persuna kkundannata kif ukoll il-prosekuzzjoni għandhom id-dritt li jappellaw quddiem qrati superjuri kontra s-sentenza jew is-sentenza. Il-qrati tal-appell jirrevedu r-rekords tal-każ u jistgħu jsostnu jew iwaqqgħu d-deċiżjoni tal-qorti inferjuri.

    Matul il-proċess, ċerti drittijiet bħall-preżunzjoni tal-innoċenza, l-aċċess għal parir legali, u l-istandards ta’ evidenza u prova għandhom jiġu rrispettati skont il-liġi tal-UAE. Il-qrati kriminali jieħdu ħsieb każijiet li jvarjaw minn reati minuri għal reati serji bħal frodi finanzjarja, ċiberdelitti, u vjolenza.

    Huwa Possibbli li Tmexxi Kawża Kriminali jekk l-Attur Ma Jista' Jinstab?

    Iva, huwa possibbli li tiġi segwita kawża kriminali f'xi każijiet, anke jekk l-awtur ma jkunx jista' jinstab. Ejja ngħidu li l-vittma ġabret evidenza li tiddokumenta kif ndarbet u tista’ tipprovdi dokumentazzjoni ċara ta’ meta u fejn seħħ l-inċident. F'dak il-każ, ikun possibbli li ssir kawża kriminali.

    X'inhuma d-Drittijiet Legali tal-Vittmi Taħt il-Liġi Kriminali tal-UAE?

    L-UAE jieħdu miżuri biex jipproteġu u jħarsu d-drittijiet tal-vittmi tal-kriminalità matul il-proċess legali. Drittijiet ewlenin mogħtija lill-vittmi taħt il-Liġi tal-Proċedura Kriminali tal-UAE u regolamenti oħra jinkludu:

    1. Dritt li Jressqu Ilment Kriminali Il-vittmi għandhom id-dritt li jirrappurtaw reati u jibdew proċeduri legali kontra dawk li wettqu reati
    2. Drittijiet Waqt l-Investigazzjoni
    • Dritt li l-ilmenti jiġu investigati fil-pront u bir-reqqa
    • Dritt li tipprovdi provi u xhieda
    • Dritt li tipparteċipa f'ċerti miżuri investigattivi
    1. Drittijiet Waqt il-Proċess
    • Dritt ta' aċċess għal avukat u rappreżentanza
    • Dritt li tattendi s-seduti tal-qorti sakemm ma jkunx eskluż għal raġunijiet
    • Dritt għal reviżjoni/kumment fuq evidenza sottomessa
    1. Dritt li Tfittex Danni/Kumpens
    • Dritt li titlob kumpens mingħand min wettaq ir-reat għal danni, korrimenti, spejjeż mediċi u telf ieħor kwantifikabbli
    • Il-vittmi jistgħu wkoll ifittxu rimborż għall-ivvjaġġar u spejjeż oħra iżda mhux għal pagi/dħul mitluf minħabba ż-żmien li jqattgħu jattendu l-proċeduri tal-qorti
    1. Drittijiet Relatati mal-Privatezza, Sigurtà u Appoġġ
    • Dritt li l-identitajiet jiġu protetti u miżmuma kunfidenzjali jekk meħtieġ
    • Dritt għal miżuri ta’ protezzjoni għall-vittmi ta’ reati bħat-traffikar tal-bnedmin, il-vjolenza eċċ.
    • Aċċess għal servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi, xelters, pariri u fondi ta’ għajnuna finanzjarja

    L-UAE stabbilixxew mekkaniżmi għall-vittmi biex jitolbu danni u kumpens permezz ta’ kawżi ċivili kontra min wettaq ir-reat. Barra minn hekk, il-vittmi għandhom id-dritt għal assistenza legali u jistgħu jaħtru avukati jew ikollhom għajnuna legali assenjata. L-entitajiet ta' appoġġ jipprovdu wkoll pariri u pariri b'xejn.

    B'mod ġenerali, il-liġijiet tal-UAE għandhom l-għan li jissalvagwardjaw id-drittijiet tal-vittmi għall-privatezza, jipprevjenu r-vittimizzazzjoni mill-ġdid, jiżguraw is-sikurezza, jippermettu talbiet għal kumpens, u jipprovdu servizzi ta 'riabilitazzjoni matul il-proċess tal-ġustizzja kriminali.

    X'inhu r-rwol tal-Avukat Difiża f'Każijiet Kriminali?

    L-avukat difensur huwa responsabbli biex jiddefendi lill-ħati fil-qorti. Jistgħu jikkontestaw l-evidenza ppreżentata mill-prosekutur u jargumentaw li l-ħati għandu jinħeles jew jingħata sentenza mnaqqsa.

    Hawn huma xi wħud mid-dmirijiet li għandu avukat kriminali f'każijiet kriminali:

    • L-avukat difensur jista' jitkellem f'isem il-ħati fis-seduti tal-qorti.
    • Jekk il-każ jispiċċa f'kundanna, l-avukat jaħdem mal-konvenut biex jiddetermina sentenza xierqa u jippreżenta ċirkostanzi mitiganti biex inaqqas is-sentenza.
    • Meta jkun qed jinnegozja plea bargain mal-prosekuzzjoni, l-avukat difensur jista' jissottometti rakkomandazzjoni għal sentenza mnaqqsa.
    • L-avukat difensur huwa responsabbli biex jirrappreżenta lill-konvenut fis-seduti tas-sentenzi.

    X'inhu r-Rwol tal-Evidenza Forensika f'Każijiet Kriminali?

    L-evidenza forensika ħafna drabi tintuża f'każijiet kriminali biex jiġu stabbiliti l-fatti ta 'inċident. Dan jista’ jinkludi evidenza tad-DNA, marki tas-swaba’, evidenza ballistika, u tipi oħra ta’ evidenza xjentifika.

    X'inhu r-rwol tal-Pulizija f'Każijiet Kriminali?

    Meta jiġi rrappurtat ilment, il-pulizija tirreferih lid-dipartimenti rilevanti (dipartiment tal-mediċina forensika, dipartiment tal-kriminalità elettronika, eċċ.) għal reviżjoni.

    Il-pulizija mbagħad tirreferi l-ilment lill-prosekuzzjoni pubblika, fejn prosekutur jiġi assenjat biex jirrevedih skont il-Kodiċi Penali tal-UAE.

    Il-pulizija se tinvestiga wkoll l-ilment u tiġbor evidenza biex tappoġġja l-każ. Jistgħu wkoll jarrestaw u jżommu lill-ħati.

    X'inhu r-rwol tal-Prosekutur f'Każijiet Kriminali?

    Meta lment jiġi riferut lill-prosekuzzjoni pubblika, prosekutur jiġi assenjat biex jirrevedih. Il-prosekutur imbagħad jiddeċiedi jekk jipproċedix il-każ jew le. Jistgħu jagħżlu wkoll li jwarrbu l-każ jekk ma jkunx hemm biżżejjed evidenza biex issostnih.

    Il-prosekutur se jaħdem ukoll mal-pulizija biex jinvestiga l-ilment u jiġbor l-evidenza. Jistgħu wkoll jarrestaw u jżommu lill-ħati.

    X'inhu r-rwol tal-Avukat tal-Vittma f'Każijiet Kriminali?

    Ħati jista' jiġi kkundannat u ordnat iħallas lill-vittma kumpens f'xi każijiet. L-avukat tal-vittma se jaħdem mal-qorti waqt is-sentenza jew aktar tard biex jiġbor evidenza biex jiddetermina jekk il-ħati għandux il-kapaċitajiet finanzjarji biex jikkumpensa lill-vittma.

    L-avukat tal-vittma jista' wkoll jirrappreżentahom f'kawżi ċivili kontra dawk li jwettqu reati.

    Jekk ġejt akkużat li wettaq reat, huwa essenzjali li tfittex is-servizzi ta' avukat kriminali. Huma jkunu jistgħu jagħtuk parir dwar id-drittijiet tiegħek u jirrappreżentawk fil-qorti.

    proċeduri fil-qorti kriminali
    liġi kriminali uae
    prosekuzzjoni pubblika

    Il-liġi Kriminali tal-UAE Kif Titratta Każijiet li Involvu Barranin jew Viżitaturi?

    L-Emirati Għarab Magħquda jinfurzaw is-sistema legali komprensiva tagħha b'mod ugwali fuq iċ-ċittadini u dawk li mhumiex ċittadini għal kwalunkwe reat kriminali mwettqa fi ħdan il-fruntieri tagħha. Ċittadini barranin, residenti espatrijati, u viżitaturi huma kollha suġġetti għal-liġijiet kriminali u l-proċessi ġudizzjarji tal-UAE mingħajr eċċezzjoni.

    Jekk ikunu akkużati b'reat fl-UAE, il-barranin jgħaddu minn arrest, akkużi, u prosekuzzjoni permezz tal-qrati lokali fejn seħħ ir-reat allegat. Il-proċedimenti huma bl-Għarbi, bit-traduzzjoni pprovduta jekk meħtieġ. L-istess standards ta' evidenza, dispożizzjonijiet ta' rappreżentazzjoni legali, u linji gwida ta' sentenzi japplikaw irrispettivament min-nazzjonalità jew l-istatus ta' residenza tiegħu.

    Huwa kruċjali li l-barranin jifhmu li azzjonijiet aċċettabbli x'imkien ieħor jistgħu jikkostitwixxu reati fl-UAE minħabba differenzi fil-liġijiet u n-normi kulturali. L-injoranza tal-liġi ma tiskużax imġieba kriminali.

    L-ambaxxati jistgħu joffru assistenza konsulari, iżda l-UAE jżommu awtorità sħiħa fuq il-prosekuzzjoni tal-akkużati barranin. Ir-rispett tal-liġijiet lokali huwa essenzjali kemm għall-viżitaturi kif ukoll għar-residenti.

    Barra minn hekk, il-barranin għandhom jinnotaw li jistgħu jiffaċċjaw detenzjoni waqt l-investigazzjonijiet, bi proċeduri ta’ qabel il-proċess u drittijiet li jifhmu. Każijiet fil-qorti jistgħu wkoll jesperjenzaw dewmien twil li jeffettwa l-waqfa tiegħu. B'mod uniku, il-prinċipji ta' periklu doppju minn nazzjonijiet oħra jistgħu ma japplikawx - l-UAE jistgħu jerġgħu jippruvaw lil xi ħadd għal reat li kienu jiffaċċjaw prosekuzzjoni għalih xi mkien ieħor qabel.

    X'jiġri Jekk il-Vittma Qed F'Pajjiż Ieħor?

    Jekk il-vittma ma tkunx tinsab fl-UAE, xorta jistgħu jipprovdu evidenza biex isostnu każ kriminali. Dan jista 'jsir bl-użu ta' video conferencing, depożizzjonijiet onlajn, u metodi oħra ta 'ġbir ta' evidenza.

    Kif Jista' Wieħed Iċċekkja L-Istatus ta' Każ Kriminali jew Ilment tal-Pulizija fl-UAE?

    Il-metodu għat-traċċar tal-progress ta’ kwistjoni kriminali jew ilment tal-pulizija mressaq fl-Emirati Għarab Magħquda jvarja skont l-emirat fejn oriġina l-każ. Iż-żewġ emirati l-aktar popolati, Dubai u Abu Dhabi, għandhom approċċi distinti.

    Dubai

    F'Dubaj, ir-residenti jistgħu jutilizzaw portal onlajn maħluq mill-korp tal-Pulizija ta 'Dubaj li jippermetti kontrolli tal-istatus tal-każ billi sempliċement idaħħlu n-numru ta' referenza. Madankollu, jekk dan is-servizz diġitali ma jkunx aċċessibbli, għażliet ta’ kuntatt alternattivi bħal:

    • Iċ-ċentru tat-telefonati tal-pulizija
    • email
    • Websajt/app live chat

    f'Abu Dhabi

    Min-naħa l-oħra, Abu Dhabi tieħu rotta differenti billi toffri servizz dedikat għall-intraċċar tal-każijiet permezz tal-websajt tad-Dipartiment Ġudizzjarju ta’ Abu Dhabi. Biex tuża dan, wieħed irid l-ewwel jirreġistra għal kont billi juża n-numru tal-ID tal-Emirates u d-data tat-twelid tiegħu qabel ma jkollu aċċess biex jara d-dettalji tal-każ onlajn.

    Għajnuniet Ġenerali

    Irrispettivament minn liema emirat ikun involut, iż-żamma tan-numru ta' referenza tal-każ speċifiku hija vitali għal kwalunkwe inkjesta onlajn dwar l-istatus u l-progress tiegħu.

    Jekk l-għażliet diġitali ma jkunux disponibbli jew jesperjenzaw diffikultajiet tekniċi, tikkuntattja direttament jew lill-għassa oriġinali tal-pulizija fejn ġie ppreżentat l-ilment jew lill-awtoritajiet ġudizzjarji li jissorveljaw il-każ jistgħu jipprovdu l-aġġornamenti meħtieġa.

    Huwa importanti li wieħed jinnota li filwaqt li dawn is-servizzi ta’ traċċar onlajn għandhom l-għan li jżidu t-trasparenza, għadhom qed jevolvu sistemi li jistgħu jiltaqgħu ma’ limitazzjonijiet perjodikament. Il-kanali tradizzjonali ta' komunikazzjoni mal-infurzar tal-liġi u l-qrati jibqgħu alternattivi affidabbli.

    Kif tittratta l-Liġi Kriminali tal-UAE l-Arbitraġġ jew is-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim?

    Is-sistema tal-liġi kriminali tal-UAE tittratta primarjament il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali permezz tas-sistema tal-qorti. Madankollu, tippermetti arbitraġġ u metodi alternattivi ta' riżoluzzjoni tat-tilwim f'ċerti każijiet qabel ma jitressqu akkużi formali.

    Għal ilmenti kriminali minuri, l-awtoritajiet tal-pulizija jistgħu l-ewwel jippruvaw isolvu l-kwistjoni permezz ta’ medjazzjoni bejn il-partijiet involuti. Jekk tintlaħaq ftehim, il-każ jista' jingħalaq mingħajr ma jsir proċess. Dan huwa komunement użat għal kwistjonijiet bħal ċekkijiet irkuprati, attakki minuri, jew reati oħra.

    L-arbitraġġ vinkolanti huwa rikonoxxut ukoll għal ċerti kwistjonijiet ċivili li għandhom implikazzjonijiet kriminali, bħal tilwim tax-xogħol jew kunflitti kummerċjali. Bord tal-arbitraġġ maħtur jista' jagħti deċiżjoni li tkun legalment infurzabbli. Iżda għal allegazzjonijiet kriminali aktar serji, il-każ se jgħaddi mill-kanali standard ta 'prosekuzzjoni fil-qrati tal-UAE.

    Għaliex Għandek Bżonn Avukat Kriminali Lokali Speċjalizzat U Esperjenza

    Il-konfront ta’ akkużi kriminali fl-Emirati Għarab Magħquda jitlob kompetenza legali speċjalizzata li avukat kriminali lokali u imħawwar biss jista’ jipprovdi. Is-sistema legali unika tal-UAE, li tgħaqqad il-liġijiet ċivili u tax-Xarija, teħtieġ għarfien fil-fond li ġej minn snin ta’ esperjenza ta’ ħidma fi ħdan il-proċessi ġudizzjarji tagħha. Avukat ibbażat fl-Emirati jifhem l-isfumaturi li l-prattikanti internazzjonali jistgħu jinjoraw.

    Aktar milli sempliċement jifhem il-liġijiet, avukat kriminali lokali jservi bħala gwida imprezzabbli biex jinnaviga l-qrati tal-UAE. Huma jafu sew il-protokolli, il-proċeduri u d-dinamika tas-sistema tal-ġustizzja. Il-profiċjenza lingwistika tagħhom fl-Għarbi tiżgura traduzzjoni preċiża tad-dokumenti u komunikazzjoni ċara waqt is-seduti. Aspetti bħal dawn jistgħu jkunu vantaġġi kritiċi.

    Barra minn hekk, l-avukati tal-UAE b'karrieri stabbiliti spiss ikollhom konnessjonijiet, reputazzjoni u fehim kulturali profond - assi li jistgħu jibbenefikaw mill-istrateġija tal-każ tal-klijent. Huma jifhmu kif id-drawwiet u l-valuri tas-soċjetà jinteraġixxu mal-liġijiet. Dan il-kuntest jinforma kif jibnu difiżi legali u jinnegozjaw għal riżoluzzjonijiet favorevoli mal-awtoritajiet.

    Mill-immaniġġjar ta' akkużi kriminali differenti għall-immaniġġjar tal-evidenza kif suppost, avukat lokali speċjalizzat fil-qasam tal-kriminalità ħoloq tattiċi speċifiċi għall-Qrati tal-UAE. Ir-rappreżentanza strateġika tagħhom tislet minn esperjenza diretta unikament rilevanti għas-sitwazzjoni tiegħek. Filwaqt li l-avukat legali kollu huwa importanti meta jiġi akkużat, li jkollok avukat imsaħħaħ fil-liġi kriminali tal-UAE jista’ jagħmel differenza kruċjali.

    Kemm jekk ġejt investigat, arrestat, jew akkużat b'reat kriminali fl-Emirati Għarab Magħquda, huwa essenzjali li jkollok avukat li jifhem il-liġijiet tal-pajjiż. Legali tiegħek konsultazzjoni magħna tgħinna nifhmu s-sitwazzjoni u t-tħassib tiegħek. Ikkuntattjana biex tiskeda laqgħa. Ċemplilna issa għal Ħatra u Laqgħa Urġenti fuq +971506531334 +971558018669

    Skrollja Top