ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਖਾਮੀਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨਯੋਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਠਾਰਾਂ (18) ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਖਾਮਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਖਾਮੀਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਕੀ ਹੈ? ਵਕੀਲ UAE ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੋਰਟਲ) ਹੈ। ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਜੋ ਯੂਏਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਖਾਮਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅਟਾਰਨੀ-ਕਲਾਇੰਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਲ ਖਾਮੀਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ UAE ਖਾਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ UAE 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਯੂਏਈ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ, ਸਿਰਲੇਖ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਬਾਰ ਦਾਖਲੇ, ਅਭਿਆਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਸੰਪਾਦਨ, ਸੋਧ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ UAE ਦੀ ਇਹ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ.com ਵੈੱਬਸਾਈਟ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਚਾਰ. ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਗੈਰ-ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਉਪਭੋਗਤਾ") ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ, ਸੋਧ, ਫਿਲਟਰ, ਸਕ੍ਰੀਨ, ਮਾਨੀਟਰ, ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।

ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਕੀਲ UAE ਵਕੀਲ UAE 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਟਾਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਗੁਪਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ-ਕਲਾਇੰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਚਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੁਪਤਤਾ; ਸਹੂਲਤਾਂ. ਵਕੀਲ UAE ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ। ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਗੈਰ-ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ-ਕਲਾਇੰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਬਾਂਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੋ (2) ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ. ਵਕੀਲਾਂ UAE 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ("ਕੇਸ") ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੈਰ-ਵਕੀਲ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ-ਕਲਾਇੰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਉਤਪਾਦ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਸਮੇਤ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਕੀਲ UAE ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਈਮੇਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਈਮੇਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਕੀਲ UAE 'ਤੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ "ਗਾਹਕ" ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ "ਵਕੀਲ," "ਅਟਾਰਨੀ" ਜਾਂ "ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ" ਜਾਂ "ਤੁਹਾਡਾ ਅਟਾਰਨੀ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ-ਕਲਾਇੰਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ UAE 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ UAE ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਕਲਾਇੰਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸੀਮਤ ਸਕੋਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਯੂਏਈ 'ਤੇ ਸੀਮਤ-ਸਕੋਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਤ-ਸਕੋਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੀਸ ਪੂਰਵ-ਅਧਿਕਾਰਤ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਰੀਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ: ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਮਾਂ-ਤਹਿ ਵਿਵਾਦ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮੁੱਢਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ UAE 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ-ਉਪਭੋਗਤਾ, ਇਸਲਈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲ UAE ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਵਕੀਲ UAE ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।

ਅਟਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ. ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਯੂਏਈ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਦੱਸਤਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲ UAE ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਸਦੱਸਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਫੀਸ. ਵਕੀਲ UAE ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਿਆਂ ਦੇ ਸਦੱਸਤਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਮੂਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ 50% ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 20% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਫੀਸਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਯੂਏਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹਨ। ਵਕੀਲ UAE ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਫੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭੁਗਤਾਨ ਵਕੀਲ UAE ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ UAE ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ www.stripe.com ਜਾਂ www.paypal.com 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਕੀਲ UAE ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਜਾਂ PayPal ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ UAE 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਜਾਂ ਪੇਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਕਨੈਕਟਡ ਅਕਾਉਂਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਸਟਰਾਈਪ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ") ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ UAE 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਜਾਂ ਪੇਪਾਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ UAE ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ UAE ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਜਾਂ ਪੇਪਾਲ ਦੁਆਰਾ।

ਅਪਵਾਦ, ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਫਰਜ਼. ਸਾਰੇ ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ। ਸਾਰੇ ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ-ਉਪਭੋਗਤਾ. ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ-ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ (3) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਟਾਰਨੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੋਟਿਸ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ("ਨਿਯਮ") ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਭਿਆਸ, ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ UAE ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਯੂਏਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ. ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ UAE ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ: (() ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੀਮਾ; (ਅ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ; ਜਾਂ (ਸੀ) ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਲਾਭ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੰਪੋਰੇਟ, ਉਲਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਿਸਸੈਸੇਬਲ, ਕਿਰਾਇਆ, ਲੀਜ਼, ਕਰਜ਼ਾ, ਵੇਚਣ, ਸਬਲੇਸੈਂਸ, ਜਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ. ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ architectਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱ about ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਬੋਟ, ਮੱਕੜੀ, ਹੋਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰਕ, ​​ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ, ​​ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਪੀ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ, ਵੰਡ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ, ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ, ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ.

ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਰਜਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ. ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਯੂਏਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਯੂਏਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਯੂਏਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਯੂਏਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ. ਵਕੀਲ UAE ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ. ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੀ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਸੰਪਾਦਨ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰਨ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਵਕੀਲ UAE ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਕੀਲ UAE ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕੀਲ UAE ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਕੀਲ UAE ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕੀਲ UAE ਸਿਸਟਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ UAE ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ, (i) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, (ii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੜ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ (iii) ਪ੍ਰੀ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ ਜੋ ਅਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ UAE ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਕੀਲ UAE 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ-ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ), ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਣ ਬੈਕਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ UAE ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਕੀਲ UAE ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਕੀਲ UAE ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਵਕੀਲ UAE ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲ UAE ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ UAE (i) ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ, (ii) ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ, (iii) ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ (iv) ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਕੀਲ UAE 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ। ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲੇਖਕ (ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ) ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵਕੀਲ UAE ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਗਰੀ. ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ, ਡਾਉਨਲੋਡ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ: (i) ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ; (b) ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ (c) ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ UAE ਆਪਣੇ ਸਰਵਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ UAE ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ UAE ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ UAE 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੂਜੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮੱਗਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ UAE ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ UAE ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਯੂਏਈ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਹਰ, ਜਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਲਿੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲਕੀਅਤ. ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ lawyue.com ਜਾਂ ਵਕੀਲ UAE ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲ ਖਾਮੀਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਲੋਗੋ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਕਲ, ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਡਾਉਨਲੋਡ, ਅਪਲੋਡ, ਪੋਸਟ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਐਸਟੋਪਲ ਦੁਆਰਾ, ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਜਾਂ ਅਮਲ ਖਾਮਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।

ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਸਾਰੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਮਲ ਖਾਮੀਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕਸ ਅਮਲ ਖਾਮਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਹੈਡਰ, ਕਸਟਮ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਬਟਨ ਆਈਕਨ ਸੇਵਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਮਲ ਖਾਮਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਲੋਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ।

ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਸਵੀਕਾਰ. ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ UAE ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ Lawuae.com ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਯੂਏਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ UAE ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ.com ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ UAE ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ UAE ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਅਸਿੱਧੇ, ਦੰਡਕਾਰੀ, ਇਤਫਾਕਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਪਰਿਣਾਮੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ , ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਰਾਫਿਕਸ ਲਈ ਵਕੀਲ ਜੋ ਵਕੀਲ.com ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲੁਏ.com ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਸਖਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ/ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪਰਿਣਾਮੀ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕਨ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲੂਏ.ਕਾਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਵਕੀਲੂਏ.com ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਰਮ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਮਲ ਖਾਮਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕਤਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਉਲੰਘਣਾ। ਅਮਲ ਖਾਮੀਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ UAE ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ: (a) ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ; (ਬੀ) ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ; (c) ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ, ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ; ਜਾਂ (d) ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਖਾਮੀਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ. ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਖਾਮਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਖਾਮਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ, ਦੰਡਕਾਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਇਤਫਾਕਨ, ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ), ਭਾਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵਕੀਲ UAE ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਇਤਫਾਕਿਕ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਖਾਮੀਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੈਂਬਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਵੰਡ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮੀ, ਇਤਫਾਕਨ, ਮਿਸਾਲੀ, ਜਾਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ (ਸਮੇਤ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਮਾਲੀਏ, ਲਾਭ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ), ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਖਾਮੀਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਉਪਾਅ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜੋਖਮ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਮੀਲ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਰਹਾਮ (AED 1,000.00) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੋਣ. ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਸਾਲਸੀ. ਅਮਲ ਖਾਮਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਮਲ ਖਾਮੀਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਆਰਬਿਟਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਾਲਸ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ. ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰਬਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਨੂੰਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ; ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ); ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ; ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, "ਅਮਲ ਖਾਮਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂ.ਏ.ਈ." "ਅਸੀਂ" ਅਤੇ "ਸਾਡੇ" ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਏਜੰਟ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਜ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਛੋਟੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਖਾਮੀਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਜਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਣਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ. ਇੱਕ ਧਿਰ ਜੋ ਛੋਟੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, UAE ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ("ਨੋਟਿਸ") ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: case@lawyersuae.com (“ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਪਤਾ”), ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀ raj@lawyersuae.com ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਏ) ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਅ) ਮੰਗੀ ਗਈ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ("ਮੰਗ") ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਵਕੀਲ UAE ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲ UAE ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ AAA ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਭਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਚਿਤ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂ ਸਿੱਟੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਖਾਮਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਡ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਮਲ ਖਾਮੀਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਸਿਰਫ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਖਾਮੀਸ ਐਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁਦਈ ਜਾਂ ਜਮਾਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਈਪਰਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਪਰਟਿਏਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਾਲਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ. ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਖਾਮੀਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ UAE ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਐਵਾਰਡ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ, ਕੋਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਉਪਯੋਗਤਾ, ਲਾਗੂਕਰਣ ਜਾਂ ਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਹੈ.

ਸਮਾਪਤੀ / ਪਹੁੰਚ ਪਾਬੰਦੀ. ਅਮਲ ਖਾਮੀਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਡਾਟ ਕਾਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸੋਧ ਅਮਲ ਖਾਮਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਲ ਖਾਮੀਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਮਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਮਲ ਖਾਮੀਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਡਾਟ ਕਾਮ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਠਾਰਾਂ (18) ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ.

ਚੋਟੀ ੋਲ