Falšovanie Zločiny, zákony a tresty falšovania v SAE

Falšovanie ide o trestný čin falšovania dokumentu, podpisu, bankovky, umeleckého diela alebo inej veci s cieľom oklamať iných. Ide o závažný trestný čin, ktorý môže mať za následok vysoké zákonné sankcie. Tento článok poskytuje hĺbkové preskúmanie rôznych foriem falšovania uznaných právom Spojených arabských emirátov, zodpovedajúcich právnych ustanovení a prísnych trestov, ktoré čakajú tých, ktorí budú uznaní vinnými z takýchto trestných činov.

Aká je definícia falšovania podľa zákona SAE?

Falšovanie je proces vytvárania, prispôsobovania alebo napodobňovania predmetov alebo dokumentov s úmyslom klamať. Zahŕňa to vytvorenie niečoho falošného s cieľom získať výhodu. To zahŕňa falšovanie peňazí, vytváranie falošných umeleckých diel, falšovanie podpisov na zákonných papieroch, pozmeňovanie šekov na krádež peňazí a iné klamlivé aktivity. Definuje ho federálny zákon č. 3 z roku 1987 (Trestný zákonník) v článku 216.

Existuje niekoľko kľúčových aspektov, ktoré vo všeobecnosti odlišujú falzifikáty od kópií alebo replikácií:

 • Úmysel podviesť alebo oklamať – Falzifikáty sú vytvorené so zlým úmyslom, nie pre legitímnu reprodukciu.
 • Falošná reprezentácia – Falšovatelia budú tvrdiť, že ich práca je legitímna alebo vytvorená niekým iným.
 • Zmena hodnoty – Zmeny sa vykonávajú s cieľom zvýšiť hodnotu alebo vytvoriť nejakú výhodu.

Niektoré bežné príklady položiek, na ktoré sú zacielené falzifikátov zahŕňajú zmluvy, šeky, meny, identifikačné dokumenty, historické artefakty, umelecké diela, zberateľské predmety a záznamy o finančných transakciách. Kľúčovým bodom je, že falšovanie zvyčajne zahŕňa oficiálne právne dokumenty alebo nástroje. Nie každá napodobenina sa kvalifikuje ako falzifikát – iba tie, ktoré zahŕňajú legálne/peňažné záznamy sfalšované nezákonne.

Aké sú rôzne typy falšovania uznané v SAE?

Na tvorbu sa používa množstvo techník falzifikáty v závislosti od typu falšovanej položky. Medzi bežné typy falšovania patria:

Falšovanie dokumentov

Ide o vytváranie falošných dokumentov alebo zmenu informácií na legitímnych dokumentoch na podvodné účely. Medzi bežné ciele patrí:

 • Doklady totožnosti – Vodičské preukazy, pasy, karty sociálneho zabezpečenia.
 • Finančné dokumenty – Šeky, platobné príkazy, žiadosti o úver.
 • Právne papierovanie – Zmluvy, závety, listiny, záznamy o študentoch.

Medzi typické techniky patrí falšovaniu, nahradenie strán, položenie nového textu na pravé dokumenty, vymazanie alebo pridanie informácií, sledovanie podpisov z iných dokumentov.

Falšovanie podpisu

Falšovanie podpisu sa zameriava špeciálne na falšovanie niečieho jedinečného ručne písaného mena. Medzi bežné ciele patrí:

 • Kontroly – Zmena sumy, mena príjemcu alebo falšovanie podpisu zásuvky.
 • Legálne dokumenty – Falšovanie podpisov na závetoch, zmluvách, listinách.
 • Artwork – Pridanie falošných podpisov na zvýšenie hodnoty.
 • Historické predmety – Nepravdivé pripisovanie predmetov známym postavám.

Falšovatelia Naučte sa starostlivo napodobňovať aspekty, ako sú tvary písmen, rytmy pera, poradie ťahov a tlak.

falšovaniu

falšovaniu zahŕňa výrobu falošných kópií cenných predmetov s cieľom oklamať podniky a spotrebiteľov. Medzi ciele patrí:

 • mena – Najviac falšovaných – 100 dolárové bankovky v USA. Obeh až 70 miliónov dolárov.
 • Luxusný tovar – Kopírujú sa značkové odevy, hodinky, šperky.
 • Kreditné/debetné karty - Možno duplikovať s ukradnutými údajmi.
 • lístky – Falošné cestovanie, vstupenky na podujatia predávané online.

Sofistikované tlačiarne a nové bezpečnostné prvky robia moderné falzifikáty veľmi presvedčivými.

Falšovanie umenia

Falšovanie umenia sa vzťahuje na vytváranie diel podobných dielam renomovaných umelcov a vydávanie ich za originálne obrazy alebo sochy. Medzi motívy patrí prestíž, overovanie a obrovské zisky od horlivých zberateľov umenia ochotných zaplatiť obrovské sumy za vzácne stratené kúsky.

Falšovatelia venovať roky výskumu materiálov, techník a štýlov umelcov. Mnohí sami majú značný umelecký talent, dôsledne študujú vzory ťahov, štetec, craquelure vzory farieb a replikujú falzifikáty, ktoré môžu špičkových odborníkov oklamať.

Falšovanie digitálnych médií

Pokrok v technológii umožnil falšovanie digitálnych médií vrátane obrázkov, videa, zvuku, webových stránok a ďalších. Vzostup deepfakes demonštruje výkonné techniky AI na vytváranie presvedčivých falošných videí ľudí, ktorí robia alebo hovoria veci, ktoré v skutočnosti nikdy neurobili.

Medzi ďalšie bežné techniky patrí fotoshopping s obrázkami, manipulácia so zvukovými klipmi, falšovanie webových stránok, úprava naskenovaných dokumentov alebo vytváranie snímok obrazovky a log. Tieto môžu byť použité na ohováranie, dezinformácie, phishingové útoky, krádeže identity a online podvody.

Falšovanie pečate

Falšovanie pečatí je špecifický typ falšovania, ktorý zahŕňa neoprávnené vytváranie, kopírovanie alebo pozmenenie úradných pečatí alebo pečiatok používaných vládnymi subjektmi, organizáciami alebo podnikmi. Tieto pečate slúžia ako prostriedok na overenie pravosti a legitimity dôležitých dokumentov, zmlúv, osvedčení a iných úradných záznamov.

Závažnosť falšovania pečatí spočíva v jeho potenciáli podkopať dôveryhodnosť a integritu týchto základných dokumentov. Vytvorením falošných pečatí alebo úpravou existujúcich pečatí môžu páchatelia vytvárať sfalšované dokumenty, ktoré sa zdajú byť pravé, čo môže viesť k právnym, finančným alebo reputačným dôsledkom pre jednotlivcov alebo organizácie.

Aký je rozdiel medzi falšovaním a falšovaním?

AspektFalšovanieFalšovanie
DefiníciaVytvorenie falošného dokumentu, predmetu alebo napodobeniny od začiatku s úmyslom oklamať alebo podviesť, ako je definované v článku 216 trestného zákonníka Spojených arabských emirátov.Pozmenenie alebo zásah do pôvodne pravého dokumentu alebo predmetu s cieľom skresľovať skutočnosti podľa článku 215.
PríkladyFalšovanie meny, falošné vysokoškolské tituly, falšované umelecké diela, falošné identity alebo podpisy.Úprava oficiálnych správ, zmena zmluvných podmienok, falšovanie štítkov alebo špecifikácií produktov.
ÚmyselJasný zámer klamať vytvorením niečoho úplne falošného.Zámer skresľovať pravdu zmenou originálnych predmetov.
sankcieDočasné väzenie a/alebo pokuta. Pre expatriotov môže v niektorých prípadoch platiť deportácia.Zadržanie, pokuta a/alebo deportácia v závislosti od závažnosti. Tvrdšie pre verejných činiteľov.
súťažAk dôjde k falšovaniu počas procesu falšovania, oba zločiny sa trestajú samostatne.Ak je falšovanie súčasťou procesu falšovania, oba sa považujú za jeden trestný čin s kombinovaným trestom.
výnimkyNiektoré výnimky pre umelecké diela, satiru alebo bez podvodného úmyslu.Uplatňujú sa veľmi obmedzené výnimky.
Iné zločinyČasto spojené s podvodom, používaním falošných dokumentov atď.Môže zahŕňať aj zneužitie právomoci verejného činiteľa alebo iné porušenia.

Hlavným rozdielom je, že falšovanie začína od nuly a vytvára niečo úplne falošné, zatiaľ čo falšovanie klamlivo upravuje pravé dokumenty alebo predmety. Zákony Spojených arabských emirátov prísne riešia oba zločiny, aby zachovali integritu.

Aké sú tresty za falšovanie v SAE?

Trestné činy proti falšovaniu sa v Spojených arabských emirátoch riešia prísne a tresty môžu byť prísne v závislosti od typu spáchaného trestného činu. Tu sú možné tresty za vybrané trestné činy falšovania:

Falšovanie dokumentov

 • Oficiálne dokumenty: dočasné väzenie až na 10 rokov (článok 251 trestného zákonníka SAE)
 • Pre neoficiálne dokumenty: Súdom určený trest odňatia slobody, menej prísny ako falšovanie úradných dokumentov
 • Používanie falošných kópií dokumentov: Až 5 rokov za mrežami (článok 217 trestného zákonníka SAE)

Falšovanie podpisu

 • Replikovanie podpisov na dokumentoch spadá pod tresty za trestné činy falšovania dokumentov

falšovaniu

 • Falšovanie meny sa považuje za veľmi narúšajúce finančný systém
 • Uplatňujú sa tvrdé tresty vrátane dlhého väzenia a vysokých pokút

Falšovanie umenia

 • Pokuty sa líšia v závislosti od hodnoty falšovaného umeleckého diela a zámeru (klamanie kupujúcich, poškodzovanie reputácie umelca)
 • Môže sa pohybovať od peňažných pokút až po uväznenie v závislosti od špecifík

Falšovanie digitálnych médií

 • Podľa federálneho zákona č. 34/2021:
  • Falšovanie federálnych/miestnych vládnych elektronických dokumentov: dočasné väzenie a pokuta 150,000 750,000 – XNUMX XNUMX AED
  • Falšovanie dokumentov iných subjektov: Zadržanie a/alebo pokuta 100,000 300,000 – XNUMX XNUMX AED

Falšovanie pečate

 • Považuje sa za súčasť trestných činov falšovania dokumentov
 • S výhradou trestov uvedených za zločiny falšovania dokladov

Je jasné, že Spojené arabské emiráty majú prístup nulovej tolerancie k akémukoľvek druhu falšovania, pričom sankcie majú za cieľ zabrániť takýmto nezákonným činom, ktoré podkopávajú autentickosť a dôveru.

Predchádzanie falzifikátom

Zníženie počtu prípadov podvodov si vyžaduje komplexnú, vrstvenú prevenciu zameranú na:

Zabezpečenie dokumentov

 • Bezpečne uložte citlivé položky – trezory, uzamykacie skrinky, šifrované disky.
 • Obmedzte fyzický/digitálny prístup pomocou uzamknutých kancelárií, zásad hesiel.
 • Zamestnajte bezpečnostné kamery, alarmy, bezpečnostný personál.

Autentifikačná technológia

 • Biometria – odtlačky prstov, rozpoznávanie tváre a dúhovky.
 • Blockchain – distribuovaná účtovná kniha pre digitálne transakcie.
 • Digitálne podpisy – šifrované identifikátory overujúce pravosť.

Vzdelávanie používateľov

 • Vyškoliť personál na mieste falzifikáty – identifikovať zmenené dokumenty, vodoznaky, overovacie značky.
 • Podporovať kampane na zvyšovanie povedomia o podvodoch, ktoré vysvetľujú riziká a zásady prevencie.

Opatrné najímanie

 • Pred udelením prístupu k dokumentu alebo finančnému prístupu dôkladne preverte personál.
 • Vykonávať previerky kriminálnej minulosti, úverové kontroly, overovanie zamestnania.

Techniky odhaľovania falzifikátov

Vyšetrovatelia a dokumentujú niekoľko forenzných techník skúšajúcich určiť, či sú položky pravé resp falzifikáty:

 • Analýza rukopisu – Porovnanie fontov, sklonov, vzorov ťahov, tlaku a zvykov pri podpisovaní.
 • Rozbor papiera – Štúdium vodoznakov, log, chemického zloženia a zarovnania vlákien.
 • Overenie atramentu – Testovacia farba, chemický make-up, súhrnná hrúbka.
 • Imaging – Mikroskopy, spektrometria, ESDA testy a počítačový zobrazovací softvér.

Rukopis a dokument odborníci absolvovať rozsiahle školenie na systematickú analýzu charakteristík zápisu a funkcií zabezpečenia modemu. Poskytujú podrobné správy o svojich vyšetreniach a záveroch týkajúcich sa pravosti.

V prípade veľkých umeleckých diel, ktoré stoja státisíce alebo diel s pochybným pôvodom, majitelia využívajú vedeckú analýzu na overenie pôvodu a odhalenie potenciálu. falzifikáty. Testy kontrolujú materiály, starnúcu vrstvu špiny a špiny, nálepky na plátne, rádioizotopové datovanie a segmentovú infračervenú spektroskopiu skúmajúcu viacero vrstiev farby.

Aký je postup na podanie prípadu falšovania v Dubaji?

Ak máte podozrenie, že ste v Dubaji obeťou falšovania, môžete podať žalobu na dubajskú políciu. Prvým krokom je ísť na najbližšiu policajnú stanicu a podať oficiálnu sťažnosť. Buďte pripravení poskytnúť podrobnosti o incidente, akékoľvek dôkazy, ktoré môžete mať, ako sú sfalšované dokumenty alebo predmety, a akékoľvek informácie o podozrivých páchateľoch.

Polícia po podaní podnetu vec dôkladne prešetrí. Môžu si od vás vyžiadať ďalšie dokumenty alebo dôkazy a môžu tiež predvolať obvineného na výsluch. V závislosti od zložitosti prípadu môže proces vyšetrovania nejaký čas trvať.

Keď polícia zhromaždí dostatok dôkazov, postúpi prípad na prokuratúru. Prokurátor potom prípad preskúma a rozhodne, či vznesie obvinenie alebo nie. Ak budú vznesené obvinenia, prípad sa dostane na dubajský súd, kde sa bude súdiť podľa zákonov SAE o falšovaní. Odporúča sa vyhľadať právneho poradcu, ktorý vás prevedie súdnym procesom.

Ako môže pomôcť špecializovaný právnik?

Navigácia v prípade falšovania v Spojených arabských emirátoch môže byť zložitý a skľučujúci proces vzhľadom na závažnosť trestného činu a zložitosť právneho systému krajiny. Hľadanie pomoci od právnika, ktorý sa špecializuje na riešenie prípadov falšovania, sa môže v takýchto situáciách ukázať ako neoceniteľné.

Špecializovaný právnik bude mať hlboké znalosti a dôkladne porozumie príslušným zákonom, súdnym postupom a dôkazným požiadavkám špecifickým pre trestné činy falšovania. Môžu poskytnúť odborné poradenstvo pri budovaní silného prípadu, efektívne zhromažďovanie a predkladanie dôkazov a kompetentné zastupovanie na súde. Ich znalosť nuancií takýchto prípadov môže byť rozhodujúca pri formulovaní správnych právnych stratégií.

Okrem toho vám skúsený právnik v oblasti falzifikátov môže ponúknuť cenné poznatky o možných výsledkoch a dôsledkoch prípadu, čo vám umožní robiť informované rozhodnutia. Môžu tiež rokovať s úradmi vo vašom mene, obhajovať vaše práva a zabezpečiť, aby bol právny proces spravodlivý a transparentný. Ich odbornosť pri riešení podobných prípadov môže výrazne zvýšiť vaše šance na dosiahnutie priaznivého riešenia.

Zavolajte nám teraz a dohodnite si naliehavú schôdzku na + 971506531334 + 971558018669

O autorovi

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

Prejdite na začiatok