Obchodné Podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie, pretože ide o záväznú zmluvu medzi vami a Amal Khamis Advocates & Legal Consultants alebo Lawyers UAE. Ak máte menej ako osemnásť (18) rokov, nemôžete používať Amal Khamis Advocates & Legal Consultants alebo Lawyers SAE. Používaním Lawyers UAE súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami používania. Ak neprijmete tieto zmluvné podmienky, nemôžete používať Amal Khamis Advocates & Legal Consultants alebo Lawyers SAE.

Čo sú právnici SAE? Lawyers UAE je technologická platforma (webový portál) na komunikáciu medzi právnikmi a dospelými členmi verejnosti. Právnici SAE neponúkajú právne poradenstvo. Právnici, ktorí majú prístup k Lawyers UAE, nie sú partnermi, zamestnancami alebo zástupcami Lawyers UAE; sú tretími stranami. Právnici SAE neodporúčajú ani neschvaľujú žiadneho právnika na tejto webovej stránke a nemôžu zaručiť ani zaručiť ich poverenie alebo kvalifikáciu. Ste zodpovedný za to, že budete vykonávať svoju vlastnú starostlivosť týkajúcu sa akéhokoľvek právnika. Medzi vami a Amal Khamis Advocates & Legal Consultants alebo Lawyers SAE nie je zamýšľaný ani vytvorený žiadny vzťah medzi advokátom a klientom tým, že používate Lawyers SAE. Hoci Amal Khamis Advocate & Legal Consultants alebo Lawyers UAE môže sprostredkovať online právnu konzultáciu medzi vami a právnikom, Lawyers UAE nie je zmluvnou stranou žiadnej zmluvy o zastupovaní, ktorú môžete uzavrieť s ktorýmkoľvek právnikom. V súlade s tým súhlasíte s tým, že Lawyers UAE nenesie zodpovednosť za žiadne činy alebo opomenutia právnikov. Právnici SAE neschvaľujú ani neodporúčajú konkrétnych právnikov. Pred tým, ako si zavoláte akéhokoľvek právnika alebo požiadate o konzultáciu s právnikom v SAE, by ste mali dôkladne zvážiť znalosti a skúsenosti právnika. Ak si ponecháte služby právnika nad rámec konzultácie o právnikoch SAE, mali by ste požiadať o písomnú zmluvu o právnych službách, v ktorej budú podrobne uvedené podmienky zastupovania vrátane všetkých poplatkov, výdavkov a iných povinností. Lawyers UAE nenesie žiadnu zodpovednosť za overenie identity, poverenia alebo kvalifikácie právnikov, ktorí majú prístup k Lawyers UAE vrátane, ale nie výlučne, informácií obsiahnutých v profiloch právnikov, ako sú meno právnika, právnická firma, titul, kontaktné informácie, vzdelanie, vstupné do baru, cvičebné priestory alebo akékoľvek iné informácie. Právnici SAE nie sú zodpovední za kontrolu, úpravu, úpravu alebo overenie informácií o profile. Právnici Spojených arabských emirátov nenesú žiadnu zodpovednosť za zisťovanie alebo overovanie toho, či sú právnici poistení proti profesionálnej nedbanlivosti alebo zanedbaniu povinností. Zodpovedáte za vykonanie vlastnej starostlivosti, pokiaľ ide o identitu alebo kvalifikáciu akéhokoľvek právnika. Pokiaľ tu nie je uvedené inak, „Lawyers UAE“ znamená Lawyers UAE a webovú stránku lawsuae.com.

Komunikácia používateľov. Právnici SAE sú miestom na komunikáciu pre neprávnikov a právnikov (spoločne „Používatelia“). Obsah komunikácie poskytujú používatelia webovej stránky, nie právnici SAE. Právnici SAE nie sú zmluvnou stranou komunikácie medzi používateľmi. Právnici Spojených arabských emirátov nenesú žiadnu zodpovednosť za úpravu, úpravu, filtrovanie, zobrazovanie, monitorovanie, schvaľovanie alebo zaručovanie komunikácie na tejto webovej lokalite. Právnici SAE sa zriekajú všetkej zodpovednosti za obsah akejkoľvek komunikácie medzi používateľmi na webovej lokalite alebo za akékoľvek kroky, ktoré môžete podniknúť alebo sa ich zdržať v dôsledku takejto komunikácie. Za posúdenie a overenie identity a dôveryhodnosti zdroja a obsahu akejkoľvek komunikácie nesiete výhradnú zodpovednosť.

Lawyers UAE nepreberá žiadnu zodpovednosť za overenie a neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa identity alebo dôveryhodnosti akéhokoľvek právnika alebo neprávnika alebo obsahu akejkoľvek komunikácie na tejto webovej stránke. Komunikácia, ako sa tu používa, zahŕňa, ale nie je obmedzená na, akúkoľvek komunikáciu smerovanú k vám od ktoréhokoľvek používateľa priamo alebo nepriamo v súvislosti s touto webovou stránkou. Komunikácia zahŕňa, ale nie je obmedzená na komunikáciu právnikov o Lawyers SAE, vrátane profilových informácií. Komunikácia na tejto webovej lokalite je obmedzená, nezahŕňa osobné hodnotenia alebo návštevy a nezahŕňa záruky a postupy typické pre osobné hodnotenia a návštevy. Bez ohľadu na vyššie uvedené si Lawyers UAE vyhradzuje právo, ale nie je povinné, zakázať alebo vymazať akúkoľvek komunikáciu na Lawyers UAE. Ak vaša právna záležitosť zahŕňa potenciálny súdny spor, je dôležité, aby ste si uvedomili, že súdny spor musí byť podaný alebo naň musí byť zodpovedané v určitej lehote, inak môžu byť negatívne ovplyvnené vaše práva. Preto, ak vás advokát odmietne zastupovať, odporúčame vám okamžite sa poradiť s iným právnikom, aby ste ochránili svoje práva. Rozhodnutie advokáta nezastupovať vás by ste nemali brať ako vyjadrenie k podstate vášho prípadu. Právnici SAE obsahujú fóra, kde sa používatelia môžu zúčastniť všeobecnej diskusie o práve, diskutovať o kvalifikácii právnikov alebo o iných témach, ktoré nie sú dôverné. Komunikácia môže byť chránená pred zverejnením privilégiom advokát-klient alebo inými doktrínami privilégií.

Dôvernosť; Výsady. Právnici SAE môžu obsahovať interaktívne fóra a funkcie, ktoré nie sú vhodné na diskusiu o dôverných informáciách alebo právnych radách. Dôverné informácie môžu zahŕňať okrem iného vaše meno, kontaktné údaje, identifikačné údaje o iných osobách alebo subjektoch, dôkazy alebo priznania občianskej alebo trestnej zodpovednosti alebo iné informácie o vašich právnych záležitostiach. Účelom fór a funkcií o právnikoch SAE je všeobecná diskusia o práve a kvalifikácii právnikov. Právnici SAE nezodpovedajú za úmyselné alebo neúmyselné zverejnenie dôverných informácií. Je možné, že akákoľvek komunikácia na tejto webovej stránke môže byť prijatá alebo zachytená tretími stranami, vrátane neprávnikov, z dôvodu narušenia bezpečnosti, zlyhania systému, údržby stránky alebo z iných dôvodov. Používatelia tejto webovej stránky preberajú riziko, že ich komunikácia môže byť prijatá tretími stranami a nemusí byť chránená pred zverejnením privilégiom advokát-klient alebo inými doktrínami privilégií, a súhlasia s tým, že v takýchto prípadoch nebudú brať na zodpovednosť právnikov SAE. Informácie a služby poskytované Lawyers UAE sú vo svojej podstate majetkom a Používateľ berie na vedomie, že nie je konkurentom Lawyers UAE a súhlasí s tým, že takéto informácie nezdieľa so žiadnymi konkurentmi Lawyers UAE. Ďalej súhlasíte s tým, že peňažná náhrada škody za porušenie tohto oddielu nemusí byť primeraná a že právnici SAE budú mať nárok na súdny príkaz bez povinnosti zložiť záruku. Táto časť bude v platnosti po ukončení tejto zmluvy po dobu dvoch (2) rokov alebo dovtedy, kým príslušné informácie zostanú obchodným tajomstvom podľa platných zákonov a predpisov, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie.

Právne otázky. Právne otázky používateľov („prípady“) týkajúce sa právnikov SAE môžu byť prístupné tretím stranám a/alebo e-mailom tretím stranám, právnikom a neprávnikom. Používatelia by nemali odosielať ani zverejňovať informácie, ktoré si neželajú zverejniť. Prípady si môžu prezerať právnici, ktorí vás nezastupujú, neprávnici a verejnosť. Prípady môžu byť chránené pred prezradením privilégiom advokát-klient alebo doktrínou pracovného produktu. Poskytovanie dôverných alebo usvedčujúcich informácií, ktoré môžu byť použité proti vám ako dôkaz alebo priznanie občianskej alebo trestnej zodpovednosti, je zakázané. Používatelia, ktorí predkladajú Prípady, súhlasia s tým, že ich budú kontaktovať právnici a tretie strany vrátane právnikov SAE. Odpovede právnikov môžu byť prístupné tretím stranám a/alebo e-mailom pre tretie strany vrátane právnikov a neprávnikov. Právnici UAE si však vyhradzujú právo nezverejniť, neposlať e-mailom alebo upraviť či vymazať akýkoľvek Prípad a tiež si vyhradzujeme právo nezverejniť, neposlať e-mailom alebo upraviť či odstrániť akúkoľvek odpoveď na akýkoľvek Prípad. Na Lawyers SAE môžu byť dotazovaní používatelia niekedy označovaní ako „klienti“ a právni používatelia môžu byť niekedy označovaní ako „právnik“, „právnik“ alebo „váš právnik“ alebo „váš právnik“. To, či vzťah medzi advokátom a klientom skutočne existuje, však môže byť vecnou otázkou, ktorá sa v jednotlivých jurisdikciách líši, a použitie týchto podmienok v prípade právnikov SAE by sa nemalo vykladať ako vyjadrenie právnikov SAE, že existuje vzťah medzi advokátom a klientom.

Počiatočné konzultácie s obmedzeným rozsahom. Používatelia sa môžu za poplatok zapojiť do úvodných konzultácií s obmedzeným rozsahom právnikov SAE. Právnici SAE sa môžu použiť na odosielanie komunikácie a platieb za úvodné konzultácie s obmedzeným rozsahom medzi používateľom, ktorý sa dotazuje, a používateľom s právnikom. Poplatok môže byť vopred autorizovaný, spracovaný, prevedený alebo vrátený spôsobom, ktorý Lawyers UAE považuje za vhodný podľa vlastného a absolútneho uváženia. Platba nedáva používateľom dopytujúcich sa práva na úvodnú konzultáciu alebo iné služby od právnika – používateľa. Dopytovanie-užívatelia berú na vedomie, že právnik-užívateľ má právo odvolať ponuku na úvodnú konzultáciu pred alebo po uskutočnení platby z akéhokoľvek dôvodu, okrem iného vrátane: identifikácie potenciálneho alebo skutočného konfliktu záujmov, plánovania konfliktov, alebo ak sa advokát – Používateľ domnieva, že nemá príslušné odborné znalosti na to, aby poskytol konzultáciu dopytujúceho Používateľa. Používatelia súhlasia s tým, že akákoľvek konzultácia o Lawyers SAE je obmedzená na predbežné poradenstvo založené na informáciách zverejnených dotazujúcim sa používateľom na webovej stránke Lawyers SAE. Používateľ, ktorý sa dotazuje, chápe a berie na vedomie, že akékoľvek prijaté rady majú predbežný charakter a nenahrádzajú osobnú konzultáciu a úplné preskúmanie záležitosti kvalifikovaným právnikom. Používateľ, ktorý sa dotazuje, ďalej berie na vedomie a berie na vedomie, že v čase úvodnej konzultácie o právnikoch SAE nemá používateľ – právnik prístup ku všetkým informáciám potrebným na poskytnutie úplného právneho poradenstva používateľovi, ktorý sa dopytuje, a že akékoľvek rady prijaté zo strany dopytujúci používateľ má preto predbežnú povahu. Advokát – Používateľ nemá povinnosť poskytovať právne služby nad rámec obmedzeného rozsahu úvodnej konzultácie. Ak sa dopytujúci používateľ rozhodne ponechať si ďalšie služby právnika – používateľa právnikov SAE, dopytujúci používateľ by mal požiadať o uzavretie písomnej zmluvy o poskytovaní právnych služieb s podrobnými podmienkami zastupovania vrátane všetkých poplatkov, výdavkov a iných záväzkov. Všetky strany berú na vedomie, že Lawyers UAE nie je zmluvnou stranou žiadneho zastúpenia, ku ktorému môže dôjsť nad rámec úvodnej konzultácie s obmedzeným rozsahom, a súhlasia s tým, že Lawyers UAE budú niesť zodpovednosť za akékoľvek spory vyplývajúce z takéhoto zastúpenia.

Členstvo v advokácii. Používatelia s právnikmi si môžu vytvoriť profil Lawyers SAE a viesť konzultácie o Lawyers SAE. Výťažok z platenej úvodnej konzultácie je možné vložiť na bankový účet vybraný advokátom – používateľom. Výhody, na ktoré má každý užívateľ-právnik nárok, môžu závisieť od plánu členstva, ktorý si zvolil užívateľ-právnik. Advokáti môžu svoje členstvo kedykoľvek zrušiť a nemajú nárok na vrátenie peňazí na pomernom alebo inom základe. Používatelia s právnymi zástupcami berú na vedomie a súhlasia s tým, že Lawyers UAE má právo kedykoľvek upraviť výhody každého plánu členstva a že jediným riešením takýchto revízií právnikom – používateľom je zrušenie ich členstva.

Poplatky za služby. Právnici Spojených arabských emirátov a alebo ich pridružené spoločnosti môžu zrážať poplatky za služby z platieb uskutočnených používateľmi, ktorí sa pýtajú na konzultácie, na základe členskej úrovne používateľov s právnikmi. Servisné poplatky sa môžu rovnať 50 % za konzultácie so základnými členmi a 20 % za profesionálnych členov. Poplatky za služby sú založené na marketingových a technologických službách poskytovaných Lawyers UAE. Používatelia súhlasia s tým, že poplatky za služby sú spravodlivé a primerané. Právnici Spojených arabských emirátov môžu podľa vlastného uváženia kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť sadzby poplatkov za služby.

Platby. Právnici SAE spracovávajú platby pomocou online platobnej platformy Stripe. Všetci používatelia, ktorí uskutočňujú alebo prijímajú platby prostredníctvom právnikov SAE, súhlasia s podmienkami služby Stripe, ktoré nájdete na www.stripe.com alebo www.paypal.com. Na zabezpečenie nepretržitej služby a na umožnenie používateľom pohodlne nakupovať ďalšie produkty a služby môžu právnici UAE a/alebo Stripe alebo PayPal uložiť váš spôsob platby do evidencie. Upozorňujeme, že je vašou zodpovednosťou udržiavať aktuálne informácie o fakturácii v evidencii Lawyers UAE. Služby spracovania platieb pre používateľov na právnikoch UAE poskytuje spoločnosť Stripe alebo PayPal a podliehajú zmluve o účte Stripe Connected, ktorá zahŕňa zmluvné podmienky Stripe (súhrnne „zmluva o službách Stripe“). Vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami alebo pokračovaním v činnosti ako Používateľ na Lawyers UAE súhlasíte s tým, že budete viazaní dohodou o službách Stripe alebo Paypal, pretože tá môže byť z času na čas upravená spoločnosťou Stripe. Podmienkou toho, aby Lawyers UAE umožnili služby spracovania platieb prostredníctvom služby Stripe, súhlasíte s tým, že poskytnete právnikovi UAE presné a úplné informácie o vás a vašej firme, a oprávňujete Lawyers UAE zdieľať ich a informácie o transakciách súvisiace s vaším používaním poskytovaných služieb spracovania platieb. cez Stripe alebo Paypal.

Povinnosti advokáta týkajúce sa konfliktov, kompetencií a licencií. Všetci právnici – užívatelia musia zabezpečiť, aby nedochádzalo ku konfliktom záujmov a aby právnik – používateľ bol schopný kvalifikovane poskytnúť požadovanú úvodnú konzultáciu. Poplatok zaplatený dopytujúcim sa používateľom nie je zaplatený používateľovi právnikovi, kým nebola poskytnutá úvodná konzultácia. Ak teda nejaký problém bráni právnikovi poskytnúť úvodnú konzultáciu, právnik – používateľ je povinný čo najskôr rýchlo uzavrieť úvodnú konzultáciu a umožniť žiadajúcemu používateľovi získať náhradu a/alebo si vybrať iného používateľa. advokát-užívateľ. Všetci právnici – užívatelia zaručujú, že majú licenciu na výkon práva a sú v dobrom stave v jednej alebo viacerých štátnych advokátskych komorách v Spojených arabských emirátoch alebo Dubaji v čase vytvorenia účtu Lawyers SAE a v čase ponúkania a poskytovania konzultačných služieb pre dotazovanie-užívatelia. Používatelia s právnikmi súhlasia s tým, že prestanú ponúkať a poskytovať služby na platforme Lawyers SAE a okamžite odstránia svoj účet z Lawyers SAE, ak bude pozastavená alebo zrušená jeho licencia na výkon práva.

Ďalšie povinnosti advokáta. Okrem vyššie uvedených povinností týkajúcich sa konfliktov, kompetencií a licencií, právnici-používatelia súhlasia s tým, že ak ponúknu poskytnutie úvodnej právnej konzultácie o právnikoch SAE, potom budú odpovedať na otázky používateľov rýchlo a usilovne. Používatelia s právnikmi súhlasia s tým, že dokončia počiatočné konzultácie a predložia fakturačný čas do troch (3) dní po tom, čo klient predbežne autorizuje platbu výberom možnosti Čas odoslania na stránke Správy vrátane histórie rozhovoru s dopytujúcim sa používateľom. Advokáti-používatelia berú na vedomie, že strácajú akékoľvek právo na prijatie platby, ak nedokončili úvodnú konzultáciu a neodovzdali čas do stanoveného termínu. Právni zástupcovia potvrdzujú, že spokojnosť používateľa, ktorý sa dotazuje, je zaručená a žiadne poplatky, ktoré budú z akéhokoľvek dôvodu spochybnené, nebudú zaplatené.

Oznámenie o etike advokáta. Ak ste právnikom podieľajúcim sa na akomkoľvek aspekte tejto webovej stránky, beriete na vedomie, že Pravidlá profesionálneho správania jurisdikcií, v ktorých máte licenciu (ďalej len „Pravidlá“), sa vzťahujú na všetky aspekty vašej účasti a že budete dodržiavať tieto Pravidlá. Tieto pravidlá zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, pravidlá týkajúce sa dôvernosti, reklamy, získavania klientov, neoprávneného výkonu práva a skresľovania skutočnosti. Právnici SAE odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za dodržiavanie týchto pravidiel. Používatelia súhlasia s tým, že právnikov SAE ochránia za akékoľvek etické porušenie právnikov používajúcich túto webovú stránku. Právnici súhlasia s tým, že všetky informácie a komunikáciu získanú prostredníctvom tejto webovej stránky budú prísne dôverné, vrátane, nie však výlučne, vlastníckych informácií týkajúcich sa služieb právnikov SAE.

Zásady ochrany osobných údajov. Ochrana vášho súkromia je pre právnikov SAE veľmi dôležitá. Prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vysvetľujú, ako Lawyers UAE zaobchádza s vašimi osobnými údajmi a chráni vaše súkromie.

Obmedzenia použitia. Obsah tejto webovej stránky slúži iba na vaše osobné použitie a nie na komerčné využitie. Túto webovú stránku nesmiete použiť na určenie oprávnenosti spotrebiteľa na: (a) úver alebo poistenie na osobné, rodinné alebo domáce účely; b) zamestnanie; alebo (c) vládny preukaz alebo výhoda. Z tohto webu nesmiete vykonávať kompiláciu, spätnú analýzu, demontáž, prenájom, leasing, vypožičiavanie, predaj, sublicenciu alebo vytváranie odvodených diel. Rovnako nesmiete použiť žiadny softvér na monitorovanie alebo zisťovanie siete na určovanie architektúry stránok alebo na získavanie informácií o použití, individuálnych identitách alebo používateľoch. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete používať žiadny robot, pavúk, iný automatický softvér alebo zariadenie alebo manuálny proces na monitorovanie alebo kopírovanie našich webových stránok alebo obsahu. Túto webovú stránku nesmiete používať na prenos akejkoľvek falošnej, zavádzajúcej, podvodnej alebo nezákonnej komunikácie. Nesmiete kopírovať, upravovať, reprodukovať, opätovne publikovať, distribuovať, zobrazovať alebo prenášať na komerčné, neziskové alebo verejné účely celú alebo ktorúkoľvek časť tejto webovej stránky, okrem rozsahu povoleného vyššie. Túto webovú stránku alebo jej ľubovoľnú časť alebo obsah nemôžete používať alebo inak exportovať alebo opätovne exportovať v rozpore so zákonmi a nariadeniami Spojených štátov amerických o kontrole vývozu. Akékoľvek neoprávnené použitie tejto webovej stránky alebo jej obsahu je zakázané.

Žiadne nezákonné alebo zakázané použitie. Podmienkou vášho používania webovej stránky Lawyers UAE je, že spoločnosti Lawyers UAE zaručujete, že nebudete používať webovú lokalitu Lawyers SAE na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami a upozorneniami. Webovú stránku Lawyers SAE nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znefunkčniť, nadmerne zaťažiť alebo narušiť webovú stránku Lawyers SAE alebo zasahovať do používania a užívania webovej stránky Lawyers SAE akoukoľvek inou stranou. Nesmiete získavať ani sa pokúšať získať žiadne materiály alebo informácie akýmikoľvek prostriedkami, ktoré nie sú zámerne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom webových stránok Lawyers SAE. Právnici Spojené arabské emiráty môžu byť použité iba používateľmi a právnikmi na účely vykonávania úvodných online právnych konzultácií. Akékoľvek použitie Používateľmi, ktorí sa nepýtajú – Používateľmi alebo Používateľmi s právnikmi, ktoré sa neobmedzuje len na vykonávanie úvodných online právnych konzultácií, je prísne zakázané.

Naše práva a povinnosti. Lawyers UAE nie je vydavateľom ani autorom právnej komunikácie alebo obsahu na tejto webovej stránke. Je to miesto pre komunikáciu medzi Používateľmi. Právnici SAE nenesú žiadnu zodpovednosť za kontrolu, úpravu alebo schvaľovanie komunikácie. Hoci nemôžeme poskytnúť absolútnu záruku bezpečnosti systému, Lawyers UAE podniká primerané kroky na udržanie bezpečnosti. Ak máte dôvod domnievať sa, že bezpečnosť systému bola narušená, kontaktujte nás e-mailom so žiadosťou o pomoc. Ak technický personál Lawyers UAE zistí, že súbory alebo procesy patriace členovi predstavujú hrozbu pre správnu technickú prevádzku systému alebo bezpečnosť ostatných členov, Lawyers UAE si vyhradzuje právo tieto súbory vymazať alebo tieto procesy zastaviť. Ak má technický personál Lawyers SAE podozrenie, že používateľské meno používa niekto, kto nemá oprávnenie od správneho používateľa, Lawyers SAE môže zakázať tomuto používateľovi prístup, aby sa zachovala bezpečnosť systému. Právnici SAE majú právo podľa nášho výhradného a absolútneho uváženia (i) upravovať, redigovať alebo inak meniť akýkoľvek obsah, (ii) prekategorizovať akýkoľvek obsah tak, aby bol umiestnený na vhodnejšie miesto alebo (iii) predbežne preveriť alebo vymazať akýkoľvek obsah, ktorý je určený ako nevhodný alebo inak porušujúci tieto podmienky používania, vrátane, ale nie výlučne, obsahu obsahujúceho urážlivé výrazy a reklamy. Právnici SAE si vyhradzujú právo odmietnuť službu komukoľvek a kedykoľvek zrušiť prístup používateľa. Súhlasíte s tým, že Lawyers UAE nenesie žiadnu zodpovednosť za udržiavanie alebo vytváranie údajov, ktoré sú zverejnené alebo uložené na Lawyers UAE. Súhlasíte s tým, že Lawyers SAE nebudú mať žiadnu povinnosť poskytovať alebo poskytovať informácie alebo údaje zverejnené na Lawyers SAE vám alebo tretím stranám z akéhokoľvek dôvodu.

Vaše práva a povinnosti. Ste právne a eticky zodpovední za akúkoľvek komunikáciu, ktorú zverejníte alebo prenesiete pomocou tejto webovej stránky. Zodpovedáte za rešpektovanie práv iných, vrátane práv duševného vlastníctva (autorské práva, patenty a ochranné známky), práva na súkromie a práva nebyť urážaný alebo ohováraný. V rámci bežného procesu zálohovania dávate spoločnosti Lawyers UAE povolenie na akékoľvek diela, ktoré vytvoríte na tejto webovej lokalite. Máte právo kedykoľvek odstrániť akékoľvek svoje diela z webovej stránky. Odoslanie obsahu na akúkoľvek nezákonnú činnosť je porušením týchto Podmienok používania. Lawyers UAE je otvorená pre členov na celom svete a Lawyers UAE nemôže zaručiť, že sa v iných jurisdikciách nedostanete do právnych problémov týkajúcich sa vašej komunikácie. Ak máte sťažnosť na správanie alebo komunikáciu iného používateľa, je vašou zodpovednosťou pokúsiť sa konflikt vyriešiť, ak je to možné, kontaktovaním priamo tejto osoby. Za normálnych okolností právnici SAE nebudú zohrávať úlohu pri sprostredkovaní konfliktov medzi vami a inými používateľmi. Právnici SAE nepreberajú zodpovednosť za vaše správanie ani za správanie iných používateľov. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak dôjde k takejto sťažnosti alebo konfliktu, používateľ alebo používatelia môžu požiadať, aby právnici SAE zasiahli a pokúsili sa vyriešiť spor. Žiadna takáto žiadosť nie je zárukou, že Lawyers UAE (i) zasiahne, (ii) zasiahne včas, (iii) vyrieši spor v prospech jednej alebo druhej strany alebo (iv) úspešne vyrieši situáciu. Rozhodnutie zasiahnuť závisí od právnikov SAE, podľa nášho výhradného a absolútneho uváženia. Váš prístup do Lawyers UAE je len pre vaše osobné použitie. Ak chcete ďalej distribuovať komunikáciu, ktorú nájdete na tejto webovej lokalite, je vašou zodpovednosťou získať povolenie od autora komunikácie (a akejkoľvek inej osoby s právami). Súhlasíte s tým, že budete chrániť svoj účet a bezpečnosť ostatných používateľov strážením svojho hesla. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaše heslo bolo prezradené alebo došlo k neoprávnenému použitiu vášho účtu, súhlasíte s tým, že čo najskôr kontaktujete právnikov UAE.

Nevhodný obsah. Pri prístupe na webovú stránku súhlasíte s tým, že nebudete odovzdávať, sťahovať, zobrazovať, predvádzať, prenášať alebo inak distribuovať akýkoľvek obsah, ktorý: (i) je urážlivý, hanlivý, obscénny, pornografický, urážlivý alebo výhražný; (b) obhajuje alebo podporuje správanie, ktoré by mohlo predstavovať trestný čin, viesť k občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušovať akékoľvek platné miestne, štátne, národné alebo zahraničné zákony alebo predpisy; alebo (c) inzeruje alebo inak žiada o finančné prostriedky alebo je žiadosťou o tovar alebo služby. Právnici SAE si vyhradzujú právo ukončiť alebo vymazať takýto materiál zo svojich serverov. Právnici Spojených arabských emirátov budú plne spolupracovať s akýmikoľvek činiteľmi alebo agentúrami činnými v trestnom konaní pri vyšetrovaní akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok používania alebo akýchkoľvek platných zákonov. Vzdávate sa práva požadovať alebo predvolať záznamy od Lawyers UAE vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek informácií alebo údajov, ktoré sú z akéhokoľvek dôvodu zverejnené na Lawyers UAE.

Odkazy na webové stránky tretích strán. Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky kontrolované inými stranami ako Lawyers UAE. Právnici SAE môžu poskytnúť odkazy na iné citácie alebo zdroje, s ktorými nie sú spojené. Lawyers SAE nezodpovedajú a neschvaľujú ani neprijímajú žiadnu zodpovednosť za dostupnosť, obsah, produkty, služby alebo používanie akejkoľvek webovej stránky tretej strany, žiadnej webovej stránky prístupnej z nej, ani žiadne zmeny alebo aktualizácie takýchto stránok. Právnici SAE neručia za obsah alebo kvalitu produktov alebo služieb poskytovaných takýmito stránkami. Lawyers UAE nezodpovedajú za webové vysielanie alebo inú formu prenosu prijatého z akejkoľvek webovej stránky tretej strany. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že právnici SAE schvaľujú webovú stránku tretej strany, ani to neznamená, že právnici SAE sponzorujú, sú pridružení alebo pridružení, garantujú alebo majú zákonné oprávnenie na používanie akéhokoľvek obchodného mena, registrovanej ochrannej známky, loga, zákonná alebo oficiálna pečať alebo symbol chránený autorskými právami, ktorý sa môže odraziť v odkazoch. Beriete na vedomie, že nesiete všetky riziká spojené s prístupom a používaním obsahu poskytnutého na webovej stránke tretej strany a súhlasíte s tým, že Lawyers UAE nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu, ktorá vám môže vzniknúť pri jednaní s treťou stranou.

Vlastníctvo. Túto webovú stránku lawyers UAE vlastní a prevádzkuje Amal Khamis Advocates & Legal Consultants. Všetky práva, tituly a záujmy v materiáloch poskytovaných na tejto webovej stránke, vrátane, ale nie výlučne, informácií, dokumentov, log, grafiky, zvukov a obrázkov sú vlastníctvom právnikov UAE alebo ich príslušných tretích strán, autorov, vývojárov alebo predajcov. Ak nie je výslovne uvedené inak zo strany Lawyers UAE, žiadne materiály sa nesmú kopírovať, reprodukovať, opätovne publikovať, sťahovať, odovzdávať, uverejňovať, zobrazovať, prenášať alebo distribuovať akýmkoľvek spôsobom a nič na tejto webovej lokalite nemožno vykladať tak, že by udeľovalo akúkoľvek licenciu podľa právnikov UAE. práva duševného vlastníctva, či už prekážkou, implicitne alebo inak. Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené právnikom UAE alebo Amal Khamis Advocates & Legal Consultants.

Autorské práva. Všetok dizajn webovej stránky, text, grafika, ich výber a usporiadanie sú vo vlastníctve Amal Khamis Advocates & Legal Consultants, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Ochrannými známkami. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants, všetky obrázky a text a všetky hlavičky stránok, vlastná grafika a ikony tlačidiel sú servisné značky, ochranné známky a/alebo obchodné oblečenie Amal Khamis Advocates & Legal Consultants. Všetky ostatné ochranné známky, názvy produktov a názvy spoločností alebo logá uvedené v tomto dokumente sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Zrieknutie sa zodpovednosti. Informácie, softvér, produkty a služby zahrnuté alebo dostupné prostredníctvom webovej stránky lawsuae.com môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Do informácií tu uvedených sa pravidelne pridávajú zmeny. Právnici SAE a/alebo ich pridružené spoločnosti môžu kedykoľvek vykonať vylepšenia a/alebo zmeny na webovej lokalite lawsuae.com. Pri osobných, lekárskych, právnych alebo finančných rozhodnutiach by ste sa nemali spoliehať na rady prijaté prostredníctvom webovej stránky Lawyers SAE a konkrétne rady prispôsobené vašej situácii by ste mali konzultovať s príslušným odborníkom. Právnici SAE a/alebo ich pridružené spoločnosti neposkytujú žiadne vyhlásenia o vhodnosti, spoľahlivosti, dostupnosti, včasnosti a presnosti informácií, softvéru, produktov, služieb a súvisiacej grafiky obsiahnutej na webovej lokalite lawsuae.com na akýkoľvek účel. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa všetky takéto informácie, softvér, produkty, služby a súvisiaca grafika poskytujú „tak ako sú“ bez záruky alebo podmienok akéhokoľvek druhu. Právnici SAE a/alebo ich pridružené spoločnosti týmto odmietajú všetky záruky a podmienky týkajúce sa týchto informácií, softvéru, produktov, služieb a súvisiacej grafiky, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, titulu a neporušenia. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi nebudú právnici UAE a/alebo ich pridružené spoločnosti v žiadnom prípade zodpovední za žiadne priame, nepriame, trestné, náhodné, špeciálne, následné škody alebo akékoľvek škody, vrátane, bez obmedzenia, škôd za stratu používania. , údaje alebo zisky, ktoré vzniknú alebo akýmkoľvek spôsobom súvisia s používaním alebo výkonom webovej stránky advokátsuae.com, s omeškaním alebo nemožnosťou používať webovú stránku lawsuae.com alebo súvisiace služby, poskytovaním alebo neposkytovaním služieb, alebo za akékoľvek informácie, softvér, produkty, služby a súvisiacu grafiku získanú prostredníctvom webovej stránky lawsuae.com alebo inak vyplývajúce z používania webovej lokality lawsuae.com, či už na základe zmluvy, deliktu, nedbanlivosti, objektívnej zodpovednosti alebo inak, dokonca ak bola Lawyers UAE alebo niektorá z jej pridružených spoločností upozornená na možnosť vzniku škôd. Pretože niektoré štáty/jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, vyššie uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať. Ak nie ste spokojný s akoukoľvek časťou webovej lokality lawsuae.com alebo s ktoroukoľvek z týchto podmienok používania, vašou jedinou a výhradnou nápravou je prestať používať webovú lokalitu lawsuae.com.

Bez záruky. Stránka a všetky materiály, dokumenty alebo formuláre poskytnuté na alebo prostredníctvom vášho používania stránky sú poskytované na základe „tak ako sú“ a „ako sú dostupné“. V plnom rozsahu povolenom zákonom Amal Khamis Advocates & Legal Consultants alebo Lawyers UAE výslovne odmieta všetky záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implicitné, vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, titulu a porušenie. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers SAE neposkytuje žiadnu záruku, že: (a) stránka alebo materiály budú spĺňať vaše požiadavky; (b) stránka alebo materiály budú dostupné nepretržite, včas, bezpečne alebo bez chýb; (c) výsledky, ktoré možno získať z používania stránky alebo akýchkoľvek materiálov ponúkaných prostredníctvom stránky, budú presné alebo spoľahlivé; alebo (d) kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré ste si zakúpili alebo získali prostredníctvom stránky alebo na základe materiálov, splní vaše očakávania. Získavanie akýchkoľvek materiálov pomocou stránky sa vykonáva podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants alebo Lawyers SAE nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo stratu údajov, ktorá vznikne v dôsledku sťahovania akéhokoľvek obsahu, materiálov, informácií alebo softvéru.

Obmedzenie zodpovednosti a odškodnenie. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants alebo Lawyers UAE a ich úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov budete chrániť a odškodníte Amal Khamis Advocates & Legal Consultants alebo Lawyers UAE za akúkoľvek nepriamu, trestajúcu, špeciálnu, náhodnú alebo následnú škodu. vzniká (vrátane poplatkov za právne zastupovanie a všetkých súvisiacich nákladov a výdavkov na súdne a rozhodcovské konanie alebo na súdne konanie alebo odvolanie, ak nejaké existuje, bez ohľadu na to, či sa súdny spor alebo arbitráž začne alebo nie), či už v prípade zmluvy, nedbanlivosti alebo iného protiprávneho konania, alebo vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek nároku na osobnú ujmu alebo ujmu na majetku, vyplývajúceho z tejto zmluvy a akéhokoľvek porušenia akýchkoľvek federálnych, štátnych alebo miestnych zákonov, zákonov, pravidiel alebo nariadení, aj keď Právnici SAE boli už skôr upozornené na možnosť takéhoto poškodenia. Ak sa zistí zodpovednosť na strane právnikov UAE, bude obmedzená na sumu zaplatenú za produkty a/alebo služby, s výnimkou prípadov povolených v arbitrážnej dohode týchto podmienok používania a za žiadnych okolností nebude mať dôsledky alebo trestnej náhrady škody. Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie nemusí platiť. Amal Khamis Advocate & Legal Consultants alebo Lawyers UAE, jej príbuzné spoločnosti alebo príslušní riaditelia, úradníci, členovia, zamestnanci, akcionári, pridružené spoločnosti, distribuční partneri alebo zástupcovia každej takejto spoločnosti nie sú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne právne poplatky alebo nepriame, špeciálne, následné, náhodné, exemplárne alebo represívne škody akéhokoľvek druhu (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek škôd za stratu príjmu, zisku, použitia alebo údajov), avšak spôsobené, či už v dôsledku porušenia zmluvy, nedbalosti alebo akejkoľvek inej právnej teórie, či je to predvídateľné alebo nie a či Amal Khamis Advocates & Legal Consultants alebo Lawyers SAE boli informovaní o možnosti takejto škody a bez ohľadu na zlyhanie základného účelu akéhokoľvek obmedzeného opravného prostriedku. Používatelia súhlasia s tým, že tieto obmedzenia zodpovednosti sú dohodnuté na rozdelení rizika a odrážajú sa v poplatkoch dohodnutých stranami. Obmedzenia zodpovednosti uvedené v tejto zmluve sú základnými prvkami základu dohody a strany by bez súhlasu s týmito obmedzeniami neuzavreli žiadnu právnu dohodu o poskytovaní služby. OKREM ZÁVÄZKOV POUŽÍVATEĽA ODŠKODNENIA VZŤAHUJÚCE SA NA ZÁSTUPCOV A PRÁVNYCH KONZULTANTOV Amal Khamis V rámci TEJTO ZMLUVY NEPREKRAHUJE ZODPOVEDNOSŤ ŽIADNE STRANY VOČI DRUHEJ STRANE CELKOVÚ SUMU, KTORÚ POUŽÍVATEĽ ZAPLATÍ PRÁVNIKOM PREDKAJSKÉ UVAJSKÉ STRÁNKY ZA TEJTO STRANY TEJTO STRANY. NEPREKÁŽE 1,000.00 DIRHAMOV (XNUMX XNUMX AED).

Voľba práva. Používaním tejto webovej stránky výslovne súhlasíte s tým, že vaše práva a povinnosti sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Spojených arabských emirátov, s výnimkou ich pravidiel voľby práva. Akékoľvek právne kroky alebo konanie týkajúce sa vášho prístupu alebo používania webovej stránky sa riadi arbitrážnou dohodou v týchto podmienkach používania. Tieto podmienky používania výslovne vylučujú a odmietajú podmienky Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru, ktoré sa nevzťahujú na žiadnu transakciu uskutočnenú prostredníctvom tejto webovej stránky alebo inak zahŕňajúcu túto webovú stránku.

Riešenie sporov; Arbitráž. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants alebo Lawyers SAE a súhlasíte s tým, že sa pokúsite vyriešiť všetky spory neformálne 30 dní pred podaním žiadosti o arbitráž. V prípade, že nie sme schopní vyriešiť spor a uplynulo aspoň 30 dní, odkedy boli všetky strany informované o existencii sporu, Amal Khamis Advocates & Legal Consultants alebo Lawyers SAE a súhlasíte s tým, že všetky spory a nároky budete rozhodovať medzi nami pred jediným rozhodcom. Typy sporov a nárokov, s ktorými sa rozhodneme rozhodovať, majú byť interpretované extenzívne. Vzťahuje sa, bez obmedzenia, na nároky vyplývajúce z alebo súvisiace s akýmkoľvek aspektom vzťahu medzi nami, či už sú založené na zmluve, deliktu, zákone, podvode, klamlivom vyhlásení alebo akejkoľvek inej právnej teórii; nároky, ktoré vznikli pred týmito alebo akýmikoľvek predchádzajúcimi podmienkami (vrátane, ale nie výlučne, nárokov týkajúcich sa reklamy); nároky, ktoré sú v súčasnosti predmetom údajného hromadného súdneho sporu, v ktorom nie ste členom certifikovanej skupiny; a nároky, ktoré môžu vzniknúť po ukončení týchto podmienok. Na účely tejto arbitrážnej zmluvy odkazy na „advokáti a právni poradcovia Amal Khamis alebo právnici SAE“ „my“ a „nás“ zahŕňajú naše príslušné dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, zástupcov, zamestnancov, predchodcov v záujme, nástupcov a postupníkov, ako aj ako všetci autorizovaní alebo neoprávnení používatelia alebo príjemcovia služieb alebo produktov podľa týchto podmienok alebo akýchkoľvek predchádzajúcich dohôd medzi nami. Bez ohľadu na vyššie uvedené môže ktorákoľvek zo strán podať individuálnu žalobu na súde pre malé spory. Súhlasíte s tým, že uzavretím týchto podmienok sa vy a Amal Khamis Advocates & Legal Consultants alebo Lawyers SAE každý vzdávate práva na súdny proces pred porotou alebo na účasť na hromadnej žalobe. Tieto podmienky dokazujú transakciu alebo používanie webovej stránky v medzištátnom obchode, a preto sa výklad a presadzovanie tohto ustanovenia riadi federálnym zákonom o arbitráži. Toto ustanovenie o rozhodcovskom konaní zostane v platnosti aj po ukončení týchto podmienok. Strana, ktorá má v úmysle podať žalobu na súde s nízkou hodnotou sporu alebo sa domáhať arbitráže, musí najskôr poslať potvrdenou poštou SAE písomné oznámenie o spore (ďalej len „oznámenie“) druhej strane, ktoré bude adresované na adresu: case@lawyersuae.com (ďalej len „adresa oznámenia“) a elektronická kópia musí byť zaslaná e-mailom na adresu raj@lawyersuae.com. Oznámenie musí (a) popisovať povahu a základ nároku alebo sporu ab) uvádzať požadovanú konkrétnu nápravu („Dopyt“). Ak Lawyers UAE a vy nedosiahnete dohodu o vyriešení nároku do 30 dní od prijatia oznámenia, vy alebo Lawyers UAE môžete začať arbitrážne konanie. Počas arbitráže nebude arbitrovi oznámená suma akejkoľvek ponuky na vyrovnanie, ktorú predložia Lawyers UAE alebo vy, kým rozhodca neurčí sumu, ak existuje, na ktorú máte vy alebo Lawyers UAE nárok. Rozhodcovské konanie sa bude riadiť Postupmi riešenia obchodných sporov a Doplnkovými postupmi pre spory týkajúce sa spotrebiteľov arbitráže SAE v znení týchto podmienok a bude spravovať AAA. Rozhodca je týmito podmienkami viazaný. Rozhodca vydá odôvodnené písomné rozhodnutie postačujúce na vysvetlenie podstatných skutkových zistení a právnych záverov, na ktorých je nález založený. Zmluvné strany súhlasia s tým, že akékoľvek rozhodnutia alebo skutkové zistenia alebo právne závery prijaté v arbitráži ich sporu alebo nároku sa vydávajú iba na účely tohto arbitrážneho konania a nemôžu byť použité žiadnou inou osobou alebo subjektom v neskoršom arbitráži akéhokoľvek spor alebo nárok týkajúci sa Amal Khamis Advocates & Legal Consultants alebo Lawyers SAE. Zmluvné strany súhlasia s tým, že pri akomkoľvek arbitráži sporu alebo nároku sa žiadna zo strán nebude spoliehať na prekluzívny účinok na akékoľvek rozhodnutie alebo zistenie skutočnosti alebo záver zákona v akejkoľvek inej arbitráži akéhokoľvek sporu alebo nároku, na ktorý sa Amal Khamis Advocates & Legal Consultants alebo Právnici SAE boli stranou. Rozhodca môže nariadiť predbežné opatrenie iba v prospech jednotlivej strany, ktorá žiada o pomoc, a iba v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie pomoci oprávnenej individuálnym nárokom tejto strany. VY A Amal Khamis ZÁSTUPCOVIA A PRÁVNÍ KONZULTANTI SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE KAŽDÝ MÔŽE VZŤAHOVAŤ NÁROKY VOČI DRUHÉMU LEN VO VAŠEJ ALEBO SVOJEJ INDIVIDUÁLNEJ SCHOPNOSTI, A NIE AKO ŽALOVATEĽOV ALEBO ČLENOV TRIEDY V AKEJKOĽVEK ÚDAJNEJ TRIEDE ALEBO ZASTUPITEĽA ZASTUPITEĽA ZASTUPITEĽA C. Rozhodca nebude mať právomoc dopustiť sa nesprávneho právneho posúdenia alebo právneho odôvodnenia a zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek príkaz na zdržanie sa konania môže v prípade akejkoľvek chyby uvoľniť alebo opraviť na základe odvolania ktoroukoľvek zo strán pred súdom s príslušnou jurisdikciou. Každá strana znáša svoje vlastné náklady a poplatky spojené s takýmto odvolaním. Rozhodca neprizná úľavu nad rámec toho, čo poskytujú tieto podmienky, ani neprizná náhradu škody s represívnym účinkom ani za iné škody, ktoré sa nezmerajú skutočnými škodami. Okrem toho, pokiaľ sa vy aj Amal Khamis Advocate & Legal Consultants alebo Lawyers SAE nedohodnete inak, rozhodca nemôže zlúčiť nároky viac ako jednej osoby a nesmie inak predsedať žiadnej forme zástupcu alebo triedneho konania. Ak sa zistí, že táto konkrétna podmienka je nevymáhateľná, potom bude celé toto ustanovenie o rozhodcovskom konaní neplatné. Všetky aspekty rozhodcovského konania a akékoľvek rozhodnutie, rozhodnutie alebo nález arbitra budú prísne dôverné, iné ako súčasť odvolania na príslušnom súde. Rozhodca, a nie federálny, štátny alebo miestny súd alebo agentúra, má výlučné oprávnenie na riešenie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa výkladu, uplatniteľnosti, vykonateľnosti alebo formovania tejto dohody, okrem iného aj akýchkoľvek nárokov, ktoré všetky alebo časť tejto dohody je neplatná alebo zrušiteľná.

Ukončenie / Obmedzenie prístupu. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants alebo Lawyers UAE si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez upozornenia ukončiť váš prístup na webovú stránku lawsuae.com a súvisiace služby alebo akúkoľvek jej časť.

Úprava. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers SAE si vyhradzuje právo zmeniť zmluvné podmienky a oznámenia, na základe ktorých je ponúkaná webová stránka Amal Khamis Advocates & Legal Consultants alebo Lawyers SAE, vrátane, ale nie výlučne, poplatkov spojených s používaním Amal Webová stránka Khamis Advocates & Legal Consultants alebo Lawyers SAE. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať tieto Podmienky používania kvôli zmenám, ktoré boli vykonané bez upozornenia.

Poďakovanie. Používaním služieb Amal Khamis Advocates & Legal Consultants alebo Lawyers UAE alebo prístupom na stránku lawsuae.com potvrdzujete, že máte osemnásť (18) rokov alebo viac, že ​​ste si prečítali a porozumeli týmto podmienkam používania a že súhlasíte. byť nimi viazaný.

Prejdite na začiatok