Služby rozvodového právnika

Profesionálni rozvodoví právnici zabezpečujú, aby klienti dostali spravodlivý podiel na rodinnom majetku, pričom s nimi úzko spolupracujú, aby dosiahli čo najlepší výsledok. Rozvodoví právnici využívajú svoje odborné znalosti na zvládnutie komplexnej papierovačky, zabezpečenie spravodlivého vyrovnania a vypracovanie účinných dokumentov​. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri diskusii o právach klientov a ich ochrane, pričom ich sprevádzajú každým krokom rozvodového procesu. 

Naši skúsení rozvodoví právnici v Spojených arabských emirátoch môžu klientom pomôcť dosiahnuť požadované vysporiadanie využitím ich vyjednávacích schopností a komunikácie na vysokej úrovni​. Sme uznávaní za to, že pre našich klientov dosahujeme vynikajúce výsledky a chránime ich najlepšie záujmy silnými a účinnými právnymi krokmi.

možnosti rozvodových práv
služby rozvodového právnika
mať na svojej strane rozvodového právnika

Čo pre vás môže urobiť skúsený a špecializovaný rozvodový právnik?

 • Právny proces rozvodu sa dá orientovať pomocou rozvodového právnika.
 • Konzultácia: Poskytovanie počiatočných rád a usmernení o rozvode, vašich právach a o tom, čo môžete očakávať.
 • Podanie žiadosti o rozvod: Príprava a podanie potrebných dokumentov na začatie rozvodového procesu.
 • Rozvodový právnik vám môže pomôcť s podaním rozvodu na súde.
 • Právne poradenstvo: Poskytovanie poradenstva o právnych aspektoch rozvodu, ako je rozdelenie majetku, výživné, starostlivosť o deti a výživné na deti.
 • Vyjednávanie: Rokovanie o podmienkach rozvodu s protistranou s cieľom dosiahnuť spravodlivé urovnanie.
 • Ak máte na svojej strane rozvodového právnika, môže vám to uľahčiť vyjednávanie s manželom.
 • Mediácia: Uľahčenie mediačných stretnutí s cieľom pomôcť obom stranám dosiahnuť mimosúdnu dohodu.
 • Rozvodoví právnici vám môžu pomôcť pripraviť rozvodovú zmluvu.
 • Rozvodový právnik vám môže pomôcť upraviť podmienky vášho rozvodu po jeho dokončení.
 • Zastupovanie na súde: Zastupovanie klienta na súde, ak sa rozvod dostane pred súd.
 • Opatrovanie detí a práva na styk s deťmi: Obhajovanie práv klienta v oblasti starostlivosti o deti a návštevy.
 • Rozdelenie aktív a dlhov: Pomáha spravodlivo a zákonne rozdeliť manželský majetok a dlhy.
 • Výživné/manželská podpora: Určenie nároku na výživné a vyjednanie výšky a trvania.
 • Výživné na dieťa: Snažíme sa zabezpečiť, aby platby výživného na dieťa boli spravodlivé a v najlepšom záujme dieťaťa.
 • Rozvodoví právnici vám môžu pomôcť získať rozhodnutie o rozvode od súdu.
 • Vo väčšine prípadov vám rozvodový právnik pomôže podať odvolanie, ak nie ste spokojní s rozhodnutím súdu.
 • Úpravy po rozvode: Pomoc pri úpravách rozvodových dohôd, ako sú zmeny v starostlivosti o deti, podpora alebo výživné v dôsledku zmien okolností.
 • Výkon: Pomoc pri výkone rozhodnutia o rozvode, ak druhá strana nedodrží podmienky.
 • Predmanželské a pomanželské zmluvy: Vypracovanie, preskúmanie a presadzovanie predmanželských a pomanželských zmlúv.
 • Problémy domáceho násilia: Poskytovanie pomoci a ochrany v prípadoch domáceho násilia.

S akými problémami sa môžete stretnúť, ak nemáte skúseného rozvodového právnika?

 • Nedostatok právnych znalostí: Bez skúseného právnika by ste mohli mať problém porozumieť zložitým zákonom a nariadeniam, ktoré sa týkajú rozvodového konania.  
 • Nespravodlivé vysporiadanie: Bez právnika, ktorý by vo vašom mene vyjednával, by ste mohli skončiť s nespravodlivým rozdelením majetku, alimentov alebo dohôd o starostlivosti o deti.
 • Emocionálny stres: Zvládnuť rozvod svojpomocne môže byť emocionálne vyčerpávajúce. Advokát môže poskytnúť objektívne poradenstvo a prevziať bremeno súdneho konania.
 • Chyby v právnej dokumentácii: Rozvod zahŕňa niekoľko právnych dokumentov, ktoré je potrebné vyplniť správne a včas. Chyby môžu viesť k oneskoreniam, dodatočným nákladom alebo zamietnutiu vášho prípadu.
 • Neadekvátne zastúpenie na súde: Ak sa váš prípad dostane pred súd, efektívne a profesionálne predloženie vášho prípadu môže byť náročné bez právnika.
 • Problémy po rozvode: Skúsený právnik dokáže predvídať a riešiť potenciálne problémy, ktoré môžu po rozvode nastať, ako je napríklad vymáhanie výživného alebo výživného na deti.
 • Ťažkosti pri rokovaniach o starostlivosti o dieťa a podpore: Tieto zložité problémy si vyžadujú právnu expertízu na zabezpečenie najlepšieho záujmu dieťaťa, čo by mohlo byť náročné bez právnika.
 • Porušenie práv: Bez právnika by ste nemuseli úplne rozumieť svojim právam, čo by mohlo viesť k ich porušeniu.
 • Zhoršené rozhodovanie: Bez nestranného právneho poradcu môžete robiť emocionálne motivované rozhodnutia, ktoré nie sú vo vašom najlepšom záujme.
 • Zmeškané aktíva: Niektoré manželské aktíva môžu byť prehliadnuté alebo skryté v neprítomnosti právnika, ktorý zabezpečí, aby bol všetok majetok zaúčtovaný v rozvodovom konaní.

Vedeli ste, že mať právnika v rozvodových prípadoch môže výrazne zvýšiť vaše šance na priaznivý výsledok? Tu je niekoľko zaujímavých štatistík, ktoré zdôrazňujú dôležitosť právneho zastúpenia v takýchto veciach:

 • Áno, zastupovanie rodičov právnikom môže zvýšiť náklady. Zvýšená cena však prináša zásadné výhody. Pôsobivých 86 % prípadov s oboma rodičmi sa dosiahlo urovnanie v porovnaní s iba 63 % prípadov s jedným právnikom a 71 % prípadov bez právneho zástupcu.
 • Rozvodové prípady, keď rodičia mali právnikov, viedli k spoločnej fyzickej starostlivosti v najvyššej miere – 82 %. Táto miera klesla na približne 50 % v prípadoch, keď bol jeden rodič zastúpený alebo keď ani jeden z rodičov nebol zastúpený špecializovaným rozvodovým právnikom.
 • Pokiaľ ide o spokojnosť s výsledkom prípadu, 74 % respondentov, ktorí mali právnikov, uviedlo, že sú mimoriadne spokojní.
 • Je tiež dôležité poznamenať, že rozvodové prípady bez zastúpenia právnikom boli s najmenšou pravdepodobnosťou urovnané a zvyčajne ich dokončenie trvalo dlhšie. Ich medián trvania bol jeden rok v porovnaní so sedemmesačným mediánom pre prípady s právnikmi. zdroj

Vzhľadom na tieto štatistiky je jasné, že mať po boku advokáta počas rozvodu môže znamenať veľký rozdiel. Nejde len o orientáciu v právnych zložitostiach – ide o zabezpečenie spravodlivého výsledku a zabezpečenie blaha všetkých zúčastnených, najmä detí. Ak teda čelíte prípadu rozvodu, zvážte právne zastúpenie. Môže to zmeniť váš život k lepšiemu.

FAQ (často kladené otázky)

Otázka: Ako dlho zvyčajne trvá rozvod v SAE?

Odpoveď: Dokončenie rozvodu trvá niekoľko mesiacov až rok.


Vysvetlenie: Trvanie rozvodového prípadu sa líši v závislosti od viacerých faktorov vrátane zložitosti daných otázok, úrovne spolupráce medzi stranami a harmonogramu súdu. Dokončenie rozvodu môže trvať niekoľko mesiacov až viac ako rok.

Dokončenie rozvodu zvyčajne trvá niekoľko mesiacov až rok. Trvanie závisí od mnohých faktorov vrátane toho, aký zložitý je rozvod, či pár má alebo nemá deti a či existujú predmanželské alebo iné finančné dohody, ktoré je potrebné prerokovať. 

Ako vždy, najlepšie urobíte, ak sa poradíte so skúseným rozvodovým právnikom v SAE, aby ste získali čo najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie o vašej konkrétnej situácii a miestnych zákonoch a zvykoch týkajúcich sa rozvodu v SAE.

Otázka: Môžem sa zastupovať v rozvodovom prípade v Spojených arabských emirátoch alebo Dubaji?

Odpoveď: Áno, môžete sa zastupovať v rozvodovom prípade v Dubaji. 

Vysvetlenie: Aj keď je možné zastupovať sa v prípade rozvodu, vo všeobecnosti sa to neodporúča. Rozvodové právo je zložité a bez vedenia skúseného právnika môžete riskovať, že urobíte chyby, ktoré môžu mať dlhodobé následky.

Aby ste to však urobili, budete musieť poznať rozvodové zákony a postupy v Dubaji, ako aj konkrétny rozvodový proces, ktorý používate. je tiež dôležité uistiť sa, že rozumiete rizikám a dôsledkom zastupovania sa a byť pripravený zvládnuť možné konflikty, ktoré môžu vzniknúť počas rozvodového procesu. celkovo sa vo všeobecnosti odporúča poradiť sa so skúseným rozvodovým právnikom v Dubaji o pomoc a radu pri navigácii v takomto zložitom právnom procese.

Otázka: Čo ak môj manžel odmietne spolupracovať počas rozvodového procesu v SAE?

Odpoveď: Podajte na súd návrh na prinútenie účasti Vášho manžela v rozvodovom konaní.

Vysvetlenie: Ak váš manželský partner odmietne spolupracovať počas rozvodového procesu v Spojených arabských emirátoch, môže to oddialiť proces a sťažiť vyriešenie problémov, ako je starostlivosť o deti, rozdelenie majetku alebo financie. 

Existujú však veci, ktoré môžete urobiť, aby ste posunuli rozvod vpred aj napriek tomu, že váš manžel nespolupracuje. môžete napríklad podať návrh na súd, aby prinútil účasť vášho manžela na rozvodovom konaní, alebo môžete tiež spolupracovať s rozvodovým právnikom a dohodnúť sa na dohode, ktorá rieši všetky sporné otázky medzi vami a vaším manželom .

Budem musieť ísť na súd kvôli rozvodu v Dubaji?

Odpoveď: Nie všetky rozvody vyžadujú súdne vystúpenie.

Nie všetky rozvodové prípady v Dubaji budú musieť prejsť súdom. Rozvodový proces v Spojených arabských emirátoch je pomerne komplexný a bude od vás vyžadovať, aby ste podali žiadosť na súd, poskytli dôkazy o dôvodoch rozvodu a zúčastnili sa súdnych pojednávaní. 

Okrem toho sa od vás môže vyžadovať, aby ste absolvovali fázu mediácie a poskytli poradenstvo rodinnému poradcovi, aby ste dokončili rozvod. 

Celkovo je rozvodový proces v Spojených arabských emirátoch zdĺhavý a zložitý proces a mali by ste sa poradiť so skúseným rozvodovým právnikom, ktorý vám s ním pomôže.

Nie všetky rozvody vyžadujú súdne konanie. Ak sa vám a vášmu manželovi podarí dosiahnuť urovnanie prostredníctvom rokovaní alebo alternatívneho riešenia sporov, možno sa budete môcť vyhnúť súdnemu sporu. Ak sa však spory nepodarí vyriešiť zmierom, môže byť potrebné súdne konanie.

rodinný súd 1
dohoda o vysporiadaní
chráň sa

Otázka: Koľko stojí najať si rozvodového právnika v Dubaji?

Odpoveď: Náklady na prenájom rozvodového právnika v Dubaji sa môžu líšiť v závislosti od zložitosti prípadu. V priemere za priateľské rozvody, môžete očakávať, že rozvodovému právnikovi zaplatíte 8,000 15,000 až XNUMX XNUMX AED. 

Sporné rozvody sú komplikovanejšie, a preto môžu byť nákladnejšie. Sporný rozvod zvyčajne zahŕňa dlhšie obdobie súdnych sporov, viac termínov pojednávaní a možnosť odvolania alebo iného súdneho konania. Tento dodatočný čas a zložitosť môžu mať za následok vyššie právne poplatky pre obe strany. 

Ak rozvod zahŕňa zdĺhavé súdne spory, náklady sa môžu zvýšiť. Očakávajte kdekoľvek od 20,000 80,000 do XNUMX XNUMX AED. Upozorňujeme, že tieto náklady sa môžu zmeniť a najlepšie by bolo poradiť sa priamo s právnikom alebo advokátskou kanceláriou, aby ste získali čo najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie.

Náklady na prenájom rozvodového právnika sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako je zložitosť prípadu, skúsenosti právnika a geografická poloha. Počas úvodnej konzultácie je dôležité prediskutovať poplatky a platobné podmienky so svojím právnikom.

Ako je to s platobnými podmienkami?

Odpoveď: Je dôležité pochopiť rôzne náklady spojené s najatím odborného rozvodového právnika, aby ste mohli urobiť informované rozhodnutie pri výbere najlepšieho právneho zastúpenia pre váš prípad. Pred podpisom akejkoľvek zmluvy je dôležité vopred prediskutovať platobné podmienky. 

Opýtajte sa na poplatky spojené so službami, vrátane poplatkov za zálohu a iných nákladov, ktoré môžu vzniknúť počas súdnych sporov alebo rokovaní o urovnaní. Okrem toho sa informujte o akceptovaných spôsoboch platby, ako sú kreditné karty alebo osobné šeky, aby nedošlo k žiadnym prekvapeniam, keď príde čas zaplatiť za nimi poskytované služby.

Otázka: Je lepšie získať miestneho rozvodového právnika?

Odpoveď: Áno, je lepšie získať rozvodového právnika v SAE. Miestny právnik v Spojených arabských emirátoch bude oboznámený so zákonmi a predpismi Dubaja alebo Spojených arabských emirátov, vďaka čomu bude kvalifikovanejší na riešenie vášho prípadu. Môžu vám tiež poradiť, ako najlepšie postupovať, aby ste dosiahli želaný výsledok.

Miestny rozvodový právnik je vždy lepší, pretože pozná miestne zákony a postupy a vybudoval si vzťah s miestnymi sudcami a súdmi, ktorý by mohol byť nápomocný pri dosahovaní priaznivého výsledku. Sú lepšie oboznámení s výhodami a nevýhodami rozvodu v Spojených arabských emirátoch a budú mať lepšiu pozíciu na zvládnutie zložitého procesu a možných problémov, ktoré by mohli nastať. vždy je lepšie získať miestneho rozvodového právnika, najmä ak nie ste zo Spojených arabských emirátov.

Okrem toho môžu mať prístup k zdrojom, ktoré inde nie sú dostupné, čo by mohlo pomôcť urýchliť proces a zabezpečiť splnenie všetkých zákonných požiadaviek. V konečnom dôsledku, ak máte po boku v tomto ťažkom období miestneho právnika, môže byť celý proces plynulejší a menej stresujúci pre všetkých zúčastnených.

Ako ma budete informovať o mojom prípade?

Odpoveď: Komunikácia medzi klientom a právnikom je životne dôležitá počas akéhokoľvek súdneho procesu, takže sa uistite, že presne viete, ako často vás váš právnik plánuje počas celého konania informovať. Zisťujeme, či uprednostňujete telefonické hovory alebo e-maily, ako aj to, či uprednostňujete pravidelné aktualizácie stavu týkajúce sa pokroku dosiahnutého vo vašom prípade.

Náš tím skúsených právnikov sa venuje poskytovaniu najlepších právnych služieb a riešení prispôsobených vašim špecifickým potrebám. Máme preukázateľné úspechy, pokiaľ ide o rýchle a efektívne riešenie zložitých rozvodových prípadov.

Rozvod môže byť náročný a zdĺhavý proces, najmä ak nemáte právnika, ktorý by vám s tým pomohol.

Ak uvažujete o rozvode, je dôležité pochopiť, že tento proces môže byť náročný a nákladný, ak nemáte právnika. Väčšina ľudí, ktorí prechádzajú rozvodom bez právneho zastúpenia, sa nakoniec uspokojí s oveľa menej, ako si zaslúžia.

Prechádzať rozvodom bez obhajcu na vašej strane môže byť frustrujúca skúsenosť. Môžete sa ľahko ocitnúť vo využívaní vášho manželského partnera alebo súdneho systému.

Amal Khamis Advocates je tu, aby vám pomohla. Sme tím kvalifikovaných rozvodových právnikov, ktorí budú neúnavne pracovať na ochrane vašich najlepších záujmov a dosiahnuť vysporiadanie, ktoré si zaslúžite. Kontaktujte nás ešte dnes pre konzultáciu.

Ponúkame právne konzultácie v našej advokátskej kancelárii v Spojených arabských emirátoch, pošlite nám e-mail na adresu legal@lawyersuae.com alebo Zavolajte našim rodinným právnikom v Dubaji, ktorí vám radi pomôžu na čísle +971506531334 +971558018669 (môže sa účtovať poplatok za konzultáciu)

chyba: Obsah je chránený !!
Prejdite na začiatok