Advokátske kancelárie Dubaj

Napíšte nám na case@lawyersuae.com | Naliehavé hovory + 971506531334 + 971558018669

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Pozorne si prečítajte nasledovné, pretože ide o záväznú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Legal Bridge. Ak máte menej ako osemnásť rokov (18), nesmiete používať službu Legal Bridge. Používaním Legal Bridge súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami, aplikáciu Legal Bridge nemôžete používať.

Čo je to Legal Bridge? Legal Bridge je technologická platforma (webový portál) na komunikáciu medzi právnikmi a dospelými ľuďmi z radov verejnosti. Spoločnosť Legal Bridge neponúka právne poradenstvo. Právnici, ktorí pristupujú k Legal Bridge, nie sú partnermi, zamestnancami alebo agentmi Legal Bridge; sú to tretie strany. Spoločnosť Legal Bridge neodporúča ani neschvaľuje žiadneho právnika na tejto webovej stránke a nemôže zaručiť ani zaručiť ich poverenie alebo kvalifikáciu. Zodpovedáte za vykonanie svojej vlastnej starostlivosti ohľadne ktoréhokoľvek právnika. Používaním služby Legal Bridge nie je medzi vami a spoločnosťou Legal Bridge zamýšľaný ani formovaný žiadny vzťah advokát - klient. Aj keď Legal Bridge môže uľahčiť online právnu konzultáciu medzi vami a právnikom, Legal Bridge nie je stranou žiadnej dohody o zastúpení, ktorú môžete uzavrieť s ktorýmkoľvek právnikom. V súlade s tým súhlasíte s tým, že spoločnosť Legal Bridge nie je zodpovedná za akékoľvek konanie alebo opomenutie právnikov. Spoločnosť Legal Bridge nepodporuje ani neodporúča konkrétnych právnikov. Predtým, ako si ponecháte ktoréhokoľvek právnika alebo požiadate o konzultáciu s právnikom na serveri Legal Bridge, mali by ste starostlivo zvážiť jeho znalosti a skúsenosti. Ak si ponecháte služby právnika aj po konzultácii s Legal Bridge, mali by ste požiadať o písomnú dohodu o právnych službách s podrobnými podmienkami zastúpenia vrátane všetkých poplatkov, výdavkov a ďalších povinností. Spoločnosť Legal Bridge nie je zodpovedná za overenie totožnosti, poverovacích údajov alebo kvalifikácie právnikov, ktorí majú prístup k serveru Legal Bridge, okrem iného vrátane informácií obsiahnutých v profiloch právnikov, ako sú meno právnika, právnická firma, titul, kontaktné informácie, vzdelanie, bar vstupné, cvičné oblasti alebo akékoľvek ďalšie informácie. Spoločnosť Legal Bridge nie je zodpovedná za kontrolu, úpravu, úpravu alebo overenie informácií v profile. Spoločnosť Legal Bridge nie je zodpovedná za zisťovanie ani overovanie, či sú právnici poistení pre prípad profesionálnej nedbanlivosti alebo zanedbania povinnej starostlivosti. Zodpovedáte za vykonávanie vlastnej starostlivosti o totožnosť alebo kvalifikáciu ktoréhokoľvek právnika. Pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak, „Legal Bridge“ znamená Legal Bridge a web lawyersuae.com.

 

Komunikácia používateľov. Aplikácia Legal Bridge je miestom, kde môžu komunikovať neprávnici a právnici (súhrnne „používatelia“). Obsah komunikácie poskytujú používatelia webovej stránky, nie právny most. Spoločnosť Legal Bridge nie je stranou komunikácie medzi používateľmi. Spoločnosť Legal Bridge nie je zodpovedná za úpravy, úpravy, filtrovanie, sledovanie, sledovanie, schvaľovanie alebo zaručenie komunikácie na tomto webovom serveri. Spoločnosť Legal Bridge sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za obsah akejkoľvek komunikácie medzi Užívateľmi na webovej stránke alebo za akékoľvek kroky, ktoré môžete podniknúť alebo sa zdržať akýchkoľvek následkov akejkoľvek takejto komunikácie. Ste výhradne zodpovedný za posúdenie a overenie totožnosti a dôveryhodnosti zdroja a obsahu akejkoľvek komunikácie.

 

Spoločnosť Legal Bridge nepreberá zodpovednosť za overenie a neposkytuje nijaké záruky ani záruky týkajúce sa totožnosti alebo dôveryhodnosti ktoréhokoľvek právnika alebo iného právnika alebo obsahu akejkoľvek komunikácie na tejto webovej stránke. Ako sa tu používa, komunikácia zahŕňa, ale nie je na ne obmedzená, komunikáciu zameranú na ktoréhokoľvek používateľa priamo alebo nepriamo v súvislosti s touto webovou stránkou. Komunikácia zahŕňa okrem iného komunikáciu právnikov na serveri Legal Bridge vrátane profilových informácií. Komunikácia na tomto webe je obmedzená, nezahŕňa osobné hodnotenia ani návštevy a nezahŕňa záruky a postupy typické pre osobné hodnotenia a návštevy. Bez ohľadu na vyššie uvedené si spoločnosť Legal Bridge vyhradzuje právo, nie je však povinná, zakázať alebo vymazať akúkoľvek komunikáciu na serveri Legal Bridge. Ak vaša právna vec zahŕňa potenciálny súdny spor, je dôležité, aby ste si uvedomili, že žaloba musí byť podaná alebo na ktorú musíte odpovedať v určitej lehote, inak môžu byť negatívne ovplyvnené vaše práva. Preto, ak vás advokát odmietne zastupovať, odporúčame vám, aby ste sa v záujme ochrany svojich práv okamžite poradili s iným právnym zástupcom. Rozhodnutie advokáta, že vás nebude zastupovať, by ste nemali brať ako vyjadrenie vo veci samej. Platforma Legal Bridge obsahuje fóra, na ktorých sa môžu používatelia zúčastňovať všeobecných diskusií o práve, diskusií o kvalifikáciách právnikov alebo iných tém, ktoré nemajú dôverný charakter. Komunikácia nemusí byť chránená proti zverejneniu prostredníctvom privilégia advokát-klient alebo iných doktrín privilegovaných osôb.

 

Dôvernosť; Výsady. Aplikácia Legal Bridge môže obsahovať interaktívne fóra a funkcie, ktoré sú nevhodné na diskusiu o dôverných informáciách alebo právne rady. Dôverné informácie môžu zahŕňať, okrem iného, ​​vaše meno, kontaktné informácie, identifikačné údaje o iných osobách alebo subjektoch, dôkazy alebo priznania občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti alebo ďalšie informácie o vašich právnych veciach. Účelom fór a funkcií na serveri Legal Bridge je všeobecná diskusia o práve a kvalifikácii právnikov. Spoločnosť Legal Bridge nezodpovedá za zámerné alebo neúmyselné zverejnenie dôverných informácií. Je možné, že akúkoľvek komunikáciu na tejto webovej stránke môžu prijímať alebo odpočúvať tretie strany vrátane osôb, ktoré nie sú právnikmi, z dôvodu narušenia bezpečnosti, poruchy systému, údržby stránky alebo z iných dôvodov. Používatelia tejto webovej stránky preberajú na seba riziko, že ich komunikácia môže byť prijímaná tretími stranami a nemusí byť chránená proti zverejneniu pomocou privilégia advokát-klient alebo inými doktrínami privilégií a súhlasí s tým, že v týchto prípadoch nebude niesť zodpovednosť za spoločnosť Legal Bridge. Informácie a služby poskytované spoločnosťou Legal Bridge sú majetkovej povahy a Používateľ berie na vedomie, že nie je konkurentom spoločnosti Legal Bridge, a zaväzuje sa, že tieto informácie nebude zdieľať so žiadnymi konkurentmi spoločnosti Legal Bridge. Ďalej súhlasíte s tým, že peňažná škoda za porušenie tejto časti nemusí byť primeraná a že spoločnosť Legal Bridge bude mať nárok na predbežné opatrenia bez požiadavky na zloženie zábezpeky. Táto časť zostane v platnosti po ukončení tejto dohody na obdobie dvoch (2) rokov alebo dovtedy, kým príslušné informácie zostanú obchodným tajomstvom podľa platných zákonov a predpisov, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie.

 

Právne otázky. Právne otázky používateľov („prípady“) na serveri Legal Bridge môžu byť prístupné tretím stranám a / alebo zaslané e-mailom právnikom a neprávnikom tretích strán. Používatelia by nemali zadávať ani zverejňovať informácie, ktoré nechcú zverejniť. Prípady si môžu pozrieť právnici, ktorí vás nezastupujú, neprávnici a členovia verejnosti. Prípady môžu byť nechránené proti zverejneniu pomocou oprávnenia právnika-klienta alebo doktríny pracovného produktu. Poskytovanie dôverných alebo usvedčujúcich informácií, ktoré môžu byť použité proti vám, ako dôkaz alebo uznanie občianskej alebo trestnej zodpovednosti je zakázané. Používatelia, ktorí predložia prípady, súhlasia s tým, že ich budú kontaktovať právnici a tretie strany vrátane spoločnosti Legal Bridge. Odpovede právnikov môžu byť prístupné tretím stranám a / alebo zaslané e-mailom tretím stranám vrátane právnikov a neprávnikov. Spoločnosť Legal Bridge si však vyhradzuje právo nezverejňovať, neposielať e-mailom alebo upravovať alebo mazať žiadny Prípad a vyhradzujeme si tiež právo nezverejňovať, neposielať e-mailom ani upravovať či mazať žiadnu odpoveď na akýkoľvek Prípad. Na serveri Legal Bridge môžu byť používatelia, ktorí dopytujú, niekedy označovaní ako „klienti“ a používatelia právnických osôb môžu byť niekedy označovaní ako „právnik“, „právny zástupca“ alebo „váš právnik“ alebo „váš právny zástupca“. To, či vzťah medzi advokátom a klientom v skutočnosti existuje, však môže predstavovať vecnú otázku, ktorá sa líši od jurisdikcie k jurisdikcii a použitie týchto výrazov na Legal Bridge by sa nemalo vykladať ako vyjadrenie spoločnosti Legal Bridge, že vzťah advokáta s klientom existuje.

 

Počiatočné konzultácie s obmedzeným rozsahom. Používatelia sa môžu za poplatok zapojiť do počiatočných konzultácií s obmedzeným rozsahom v službe Legal Bridge. Aplikáciu Legal Bridge možno použiť na zasielanie komunikácií a platieb za počiatočné konzultácie s obmedzeným rozsahom medzi dotazujúcim sa používateľom a právnym zástupcom. Poplatok môže byť predbežne autorizovaný, spracovaný, prevedený alebo vrátený spôsobom, ktorý spoločnosť Legal Bridge považuje za vhodný na základe vlastného a absolútneho uváženia. Platba nedáva Dotazujúcim sa Užívateľom právo na úvodnú konzultáciu alebo iné služby od Advokátskeho Užívateľa. Dotazujúci sa užívatelia berú na vedomie, že právny zástupca - užívateľ má právo odvolať ponuku na úvodnú konzultáciu pred alebo po uskutočnení platby z akéhokoľvek dôvodu, okrem iného vrátane: identifikácie potenciálneho alebo skutočného konfliktu záujmov, konfliktu plánovania, alebo ak sa právnik-užívateľ domnieva, že nemá príslušné odborné znalosti na to, aby poskytoval konzultácie dopytujúcemu používateľovi. Používatelia súhlasia s tým, že rozsah akýchkoľvek konzultácií o službe Legal Bridge je obmedzený na predbežné poradenstvo založené na informáciách zverejnených dotazujúcim sa používateľom na webových stránkach Legal Bridge. Užívateľ, ktorý zadáva dopyt, berie na vedomie a berie na vedomie, že každá získaná rada je predbežnej povahy a nenahrádza osobnú konzultáciu a úplné preskúmanie záležitosti kvalifikovaným právnym zástupcom. Užívateľ, ktorý dopytuje, ďalej berie na vedomie a berie na vedomie, že v čase úvodnej konzultácie na serveri Legal Bridge nemá používateľ právnik prístup k všetkým informáciám potrebným na poskytnutie úplného právneho poradenstva pre dopytujúceho-používateľa, a že akékoľvek obdržané poradenstvo dopytujúcim používateľom má teda predbežnú povahu. Advokát - užívateľ nie je povinný poskytovať právne služby nad rámec obmedzeného rozsahu počiatočnej konzultácie. Ak sa dopytujúci používateľ rozhodne ponechať si ďalšie služby právnika-používateľa na serveri Legal Bridge, dopytujúci užívateľ by mal požiadať o uzatvorenie písomnej dohody o právnych službách s podrobnými podmienkami zastúpenia vrátane všetkých poplatkov, výdavkov a ďalších povinností. Všetky strany berú na vedomie, že Legal Bridge nie je stranou žiadneho zastúpenia, ktoré by sa mohlo vyskytnúť nad rámec obmedzeného rozsahu úvodnej konzultácie, a súhlasia s tým, že zaistia, že nebude platiť pre prípadné spory vyplývajúce z takéhoto zastúpenia.

 

Členstvo v advokácii. Používatelia právnikov môžu vytvoriť profil Legal Bridge a viesť konzultácie o Legal Bridge. Výťažok z platenej počiatočnej konzultácie môže byť vložený na bankový účet vybraný právnikom-používateľom. Výhody, na ktoré má každý právnik-užívateľ nárok, môžu závisieť od plánu členstva, ktorý si zvolí. Používatelia právnych zástupcov môžu kedykoľvek zrušiť svoje členstvo a nemajú nárok na vrátenie peňazí pomerným alebo iným spôsobom. Používatelia právnikov berú na vedomie a súhlasia s tým, že spoločnosť Legal Bridge má právo kedykoľvek prehodnotiť výhody každého členského plánu a že výlučnou cestou právnych zástupcov-používateľov k takýmto revíziám je zrušenie ich členstva.

Poplatky za služby. Spoločnosť Legal Bridge a / alebo jej pridružené spoločnosti môžu odpočítať poplatky za služby od platieb vykonaných dopytovaním používateľov za konzultácie na základe úrovne členstva používateľov právnických služieb. Poplatky za služby sa môžu rovnať 50% za konzultácie so základnými členmi a 20% za profesionálnych členov. Poplatky za služby sú založené na marketingových a technologických službách poskytovaných spoločnosťou Legal Bridge. Používatelia súhlasia s tým, že poplatky za služby sú spravodlivé a primerané. Spoločnosť Legal Bridge môže sadzby poplatkov za služby kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť podľa vlastného a absolútneho uváženia.

 

Platby. Spoločnosť Legal Bridge spracováva platby pomocou online platobnej platformy Stripe. Všetci používatelia, ktorí uskutočňujú alebo prijímajú platby prostredníctvom servera Legal Bridge, súhlasia s podmienkami služby Stripe, ktoré sú uvedené na www.stripe.com. Aby sa zabezpečila neprerušovaná služba a umožnilo sa používateľom pohodlne nakupovať ďalšie produkty a služby, môže spoločnosť Legal Bridge alebo Stripe uložiť váš spôsob platby do evidencie. Vezmite prosím na vedomie, že je vašou zodpovednosťou udržiavať aktuálne fakturačné údaje v evidencii s Legal Bridge. Služby spracovania platieb pre používateľov na serveri Legal Bridge poskytuje spoločnosť Stripe a podliehajú zmluve o pripojenom účte Stripe, ktorá obsahuje podmienky služby Stripe (ďalej spoločne „zmluva o službách Stripe“). Vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami alebo pokračovaním v činnosti používateľa na serveri Legal Bridge vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní zmluvou o službách Stripe, ktorá môže byť spoločnosťou Stripe čas od času upravená. Ako podmienka, že Legal Bridge umožňuje služby spracovania platieb prostredníctvom Stripe, súhlasíte s tým, že poskytnete Legal Bridge presné a úplné informácie o vás a vašom podnikaní a splnomocňujete Legal Bridge na ich zdieľanie a informácie o transakciách týkajúcich sa vášho využívania poskytovaných služieb spracovania platieb. podľa Stripe.

 

Povinnosti advokáta týkajúce sa konfliktov, kompetencií a licencií. Všetci právnici-používatelia musia zabezpečiť, aby nedošlo ku konfliktu záujmov a aby bol právnik-užívateľ schopný kvalifikovane poskytnúť požadovanú úvodnú konzultáciu. Poplatok zaplatený dopytujúcim sa používateľom sa platí až po vykonaní úvodnej konzultácie. Ak teda akýkoľvek problém znemožňuje advokátovi poskytnúť počiatočnú konzultáciu, je advokát-užívateľ povinný čo najskôr rýchlo ukončiť úvodnú konzultáciu a umožniť dopytujúcemu používateľovi vrátenie peňazí a / alebo zvoliť inú právnik-užívateľ. Všetci používatelia právnických subjektov zaručujú, že majú licenciu na výkon advokácie a dobré postavenie v jednej alebo viacerých advokátskych komorách v Spojených štátoch amerických v čase vytvorenia účtu Legal Bridge a v čase ponúkania a poskytovania konzultačných služieb pri dotazovaní. -Užívatelia. Používatelia právnych zástupcov súhlasia s tým, že prestanú ponúkať a poskytovať služby na platforme Legal Bridge a okamžite zrušia svoj účet z Legal Bridge, ak bude pozastavená alebo odobratá jeho licencia na výkon práva.

Ďalšie povinnosti advokáta. Okrem vyššie uvedených povinností týkajúcich sa konfliktov, kompetencií a licencií, právnici-používatelia súhlasia, že ak ponúknu poskytnutie počiatočnej právnej konzultácie na serveri Legal Bridge, budú na používateľov odpovedať rýchlo a usilovne. Advokáti - používatelia sa dohodli, že dokončia počiatočné konzultácie a zadajú fakturovateľný čas do troch (3) dní po tom, čo klient vykoná predbežnú autorizáciu platby výberom možnosti Odoslať čas na stránke Správy vrátane histórie chatu s dotazujúcim sa používateľom. Používatelia právneho zástupcu berú na vedomie, že strácajú akékoľvek právo na prijatie platby, ak nedokončili úvodnú konzultáciu a do stanoveného termínu neposlali čas. Používatelia právnického zástupcu berú na vedomie, že spokojnosť dopytujúceho sa používateľa je zaručená a poplatky, ktoré budú z akýchkoľvek dôvodov spochybnené, nebudú zaplatené.

 

Oznámenie o etike advokáta. Ak ste právnikom podieľajúcim sa na ktoromkoľvek aspekte tohto webu, beriete na vedomie, že na všetky aspekty vašej účasti sa vzťahujú pravidlá profesionálneho správania jurisdikcií, v ktorých máte licenciu (ďalej len „pravidlá“), a že sa týmito pravidlami budete riadiť. Tieto pravidlá zahŕňajú okrem iného pravidlá týkajúce sa dôvernosti, reklamy, ponuky klientov, neoprávnených právnych postupov a nepravdivých údajov. Spoločnosť Legal Bridge sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za dodržiavanie týchto pravidiel. Používatelia súhlasia s tým, že zaistia, aby bol právny most neškodný pre akékoľvek etické porušovanie právnikmi, ktorí používajú tento web. Právnici sa zaväzujú, že budú všetky informácie a komunikáciu získanú prostredníctvom tejto webovej stránky prísne dôverné, okrem iného vrátane majetkových informácií týkajúcich sa služieb Legal Bridge.

 

Zásady ochrany osobných údajov. Ochrana vášho súkromia je pre Legal Bridge veľmi dôležitá. Prečítajte si naše pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré vysvetľujú, ako Legal Bridge zaobchádza s vašimi osobnými údajmi a chráni vaše súkromie.

 

Obmedzenia použitia. Obsah tejto webovej stránky slúži iba na vaše osobné použitie a nie na komerčné využitie. Túto webovú stránku nesmiete použiť na určenie oprávnenosti spotrebiteľa na: (a) úver alebo poistenie na osobné, rodinné alebo domáce účely; b) zamestnanie; alebo (c) vládny preukaz alebo výhoda. Z tohto webu nesmiete vykonávať kompiláciu, spätnú analýzu, demontáž, prenájom, leasing, vypožičiavanie, predaj, sublicenciu alebo vytváranie odvodených diel. Rovnako nesmiete použiť žiadny softvér na monitorovanie alebo zisťovanie siete na určovanie architektúry stránok alebo na získavanie informácií o použití, individuálnych identitách alebo používateľoch. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete používať žiadny robot, pavúk, iný automatický softvér alebo zariadenie alebo manuálny proces na monitorovanie alebo kopírovanie našich webových stránok alebo obsahu. Túto webovú stránku nesmiete používať na prenos akejkoľvek falošnej, zavádzajúcej, podvodnej alebo nezákonnej komunikácie. Nesmiete kopírovať, upravovať, reprodukovať, opätovne publikovať, distribuovať, zobrazovať alebo prenášať na komerčné, neziskové alebo verejné účely celú alebo ktorúkoľvek časť tejto webovej stránky, okrem rozsahu povoleného vyššie. Túto webovú stránku alebo jej ľubovoľnú časť alebo obsah nemôžete používať alebo inak exportovať alebo opätovne exportovať v rozpore so zákonmi a nariadeniami Spojených štátov amerických o kontrole vývozu. Akékoľvek neoprávnené použitie tejto webovej stránky alebo jej obsahu je zakázané.

 

Žiadne nezákonné alebo zakázané použitie. Podmienkou vášho používania webových stránok Legal Bridge je, že zaručíte spoločnosti Legal Bridge, že nebudete používať webovú stránku Legal Bridge na žiadne účely, ktoré sú nezákonné alebo zakázané týmito podmienkami a oznámeniami. Nesmiete používať webovú stránku Legal Bridge žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, deaktivovať, preťažiť alebo zhoršiť webovú stránku Legal Bridge alebo narušiť použitie a používanie webovej stránky Legal Bridge inou stranou. Nesmiete získavať alebo sa pokúšať získať akékoľvek materiály alebo informácie akýmikoľvek prostriedkami, ktoré nie sú zámerne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom webových stránok Legal Bridge. Službu Legal Bridge môžu používať iba používatelia s dopytovaním a právnici-používatelia na účely uskutočnenia úvodných právnych konzultácií online. Akékoľvek použitie Používateľom, ktorí nevykonávajú dopyt - Používatelia alebo právnikmi - Užívateľom, ktoré sa neobmedzuje iba na uskutočnenie počiatočných online právnych konzultácií, je prísne zakázané.

 

Naše práva a povinnosti. Legal Bridge nie je vydavateľom ani autorom právnej komunikácie alebo obsahu na tejto webovej stránke. Je to miesto komunikácie medzi Užívateľmi. Spoločnosť Legal Bridge nie je zodpovedná za kontrolu, úpravu alebo schválenie komunikácie. Aj keď nemôžeme absolútne zaručiť bezpečnosť systému, Legal Bridge podniká primerané kroky na udržanie bezpečnosti. Ak máte dôvod domnievať sa, že došlo k narušeniu bezpečnosti systému, kontaktujte nás e-mailom a požiadajte o pomoc. Ak technický personál spoločnosti Legal Bridge zistí, že súbory alebo procesy patriace členovi predstavujú hrozbu pre riadnu technickú prevádzku systému alebo pre bezpečnosť ostatných členov, spoločnosť Legal Bridge si vyhradzuje právo tieto súbory vymazať alebo tieto procesy zastaviť. Ak má technický personál oddelenia Legal Bridge podozrenie, že meno používateľa používa niekto, kto nemá oprávnenie od správneho používateľa, môže služba Legal Bridge z dôvodu zachovania bezpečnosti systému zakázať prístup daného používateľa. Spoločnosť Legal Bridge má právo podľa nášho výhradného a absolútneho uváženia (i) upravovať, redigovať alebo inak meniť akýkoľvek obsah, (ii) opätovne kategorizovať akýkoľvek obsah a umiestniť ho na vhodnejšie miesto alebo (iii) predbežne skontrolovať alebo odstrániť akýkoľvek obsah, o ktorom sa zistí, že je nevhodný alebo inak porušuje tieto podmienky používania, okrem iného vrátane obsahu, ktorý obsahuje urážlivé výrazy a reklamy. Spoločnosť Legal Bridge si vyhradzuje právo odmietnuť komukoľvek službu a kedykoľvek zrušiť prístup používateľa. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Legal Bridge nenesie zodpovednosť za údržbu alebo produkciu údajov, ktoré sú zverejnené alebo uložené v serveri Legal Bridge. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Legal Bridge nie je z nijakého dôvodu povinná vyrábať alebo poskytovať informácie alebo údaje zverejnené na serveri Legal Bridge vám alebo tretím stranám.

 

Vaše práva a povinnosti. Za akúkoľvek komunikáciu, ktorú publikujete alebo prenášate pomocou tejto webovej stránky, ste zodpovední právne a eticky. Zodpovedáte za dodržiavanie práv ostatných vrátane práv duševného vlastníctva (autorské práva, patenty a ochranné známky), práva na súkromie a práva nebyť ohováraný alebo ohováraný. V rámci normálneho procesu zálohovania dávate spoločnosti Legal Bridge povolenie na všetky diela, ktoré vytvoríte na tomto webe. Máte právo kedykoľvek odstrániť akékoľvek svoje diela z webovej stránky. Odoslanie obsahu na účely akejkoľvek nezákonnej činnosti je porušením týchto Podmienok používania. Aplikácia Legal Bridge je otvorená členom po celom svete a spoločnosť Legal Bridge nemôže zaručiť, že sa pri komunikácii nedostanete do právnych problémov v iných jurisdikciách. Ak máte sťažnosť na správanie alebo komunikáciu iného Používateľa, je vašou zodpovednosťou pokúsiť sa vyriešiť konflikt, obvykle priamym kontaktom, ak je to možné, priamo s danou osobou. Za normálnych okolností nebude služba Legal Bridge hrať úlohu pri sprostredkovaní konfliktov medzi vami a ostatnými používateľmi. Spoločnosť Legal Bridge nepreberá zodpovednosť za vaše správanie ani správanie iných používateľov. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak dôjde k takejto sťažnosti alebo konfliktu, môže Používateľ alebo Používatelia požadovať, aby spoločnosť Legal Bridge zasiahla a pokúsila sa vyriešiť spor. Žiadna takáto žiadosť nie je zárukou, že spoločnosť Legal Bridge (i) zasiahne, (ii) zasiahne včas, (iii) vyrieši spor v prospech jednej alebo druhej strany alebo (iv) úspešne vyrieši situáciu. Rozhodnutie o zásahu spočíva na našom právnom a úplnom uvážení. Váš prístup k Legal Bridge je iba na vaše osobné použitie. Ak chcete redistribuovať komunikáciu, ktorú nájdete na tejto webovej stránke, je vašou zodpovednosťou získať povolenie od autora komunikácie (a akejkoľvek inej osoby s právami). Súhlasíte s tým, že strážením svojho hesla pomôžete chrániť váš účet a bezpečnosť ostatných používateľov. Ak máte dôvod domnievať sa, že došlo k prelomeniu vášho hesla alebo že došlo k neoprávnenému použitiu vášho účtu, súhlasíte s kontaktovaním spoločnosti Legal Bridge čo najskôr.

 

Nevhodný obsah. Pri prístupe na webovú stránku sa zaväzujete, že nebudete nahrávať, sťahovať, zobrazovať, vykonávať, prenášať alebo inak distribuovať akýkoľvek obsah, ktorý: (i) je urážlivý, hanlivý, obscénny, pornografický, urážlivý alebo výhražný; (b) obhajuje alebo podporuje konania, ktoré by mohli predstavovať trestný čin, viesť k občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušiť príslušné miestne, štátne, národné alebo zahraničné zákony alebo nariadenia; alebo (c) inzeruje alebo inak žiada o finančné prostriedky alebo je žiadosťou o tovar alebo služby. Spoločnosť Legal Bridge si vyhradzuje právo takýto materiál ukončiť alebo vymazať zo svojich serverov. Spoločnosť Legal Bridge bude pri vyšetrovaní porušenia týchto podmienok používania alebo akýchkoľvek platných zákonov plne spolupracovať s akýmikoľvek úradníkmi alebo agentúrami činnými v trestnom konaní. Zriekate sa práva požadovať alebo predvolať záznamy z portálu Legal Bridge, okrem iného vrátane akýchkoľvek informácií alebo údajov, ktoré sú z akýchkoľvek dôvodov zverejnené na serveri Legal Bridge.

 

Odkazy na webové stránky tretích strán. Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky kontrolované inými stranami ako Legal Bridge. Aplikácia Legal Bridge môže poskytovať odkazy na ďalšie citácie alebo zdroje, s ktorými nie je spojená. Spoločnosť Legal Bridge nie je zodpovedná za nijakú zodpovednosť za dostupnosť, obsah, produkty, služby alebo použitie akejkoľvek webovej stránky tretej strany, akejkoľvek webovej stránky, ktorá je z nej prístupná, ani za akékoľvek zmeny alebo aktualizácie týchto stránok. Spoločnosť Legal Bridge neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa obsahu alebo kvality produktov alebo služieb poskytovaných na týchto stránkach. Spoločnosť Legal Bridge nezodpovedá za webové vysielanie ani za inú formu prenosu prijatú z webových stránok tretích strán. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že webová stránka tretej strany potvrdzuje právny most, ani to neznamená, že sponzori spoločnosti Legal Bridge sú pridružení alebo s nimi súvisí, zaručujú alebo majú zákonné oprávnenie používať akýkoľvek obchodný názov, registrovanú ochrannú známku, logo, právna alebo úradná pečať alebo symbol chránený autorskými právami, ktorý sa môže odrážať v odkazoch. Beriete na vedomie, že nesiete všetky riziká spojené s prístupom a používaním obsahu poskytovaného na webových stránkach tretích strán a súhlasíte s tým, že spoločnosť Legal Bridge nie je zodpovedná za akékoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktoré vám môžu vzniknúť pri jednaní s treťou stranou.

 

Vlastníctvo. Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Legal Bridge, LLC. Všetky práva, tituly a záujmy týkajúce sa materiálov poskytovaných na tomto webe, vrátane informácií, dokumentov, log, grafík, zvukov a obrázkov, sú majetkom spoločnosti Legal Bridge alebo príslušných autorov, vývojárov alebo predajcov tretích strán. Pokiaľ nie je inak výslovne stanovené spoločnosťou Legal Bridge, žiadne materiály sa nesmú kopírovať, reprodukovať, opätovne publikovať, sťahovať, nahrávať, zverejňovať, zobrazovať, prenášať alebo distribuovať akýmkoľvek spôsobom a nič na tomto webovom serveri sa nebude vykladať tak, že poskytuje akúkoľvek licenciu podľa ktoréhokoľvek práva duševného vlastníctva, či už estoppelom, implicitne alebo inak. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, si vyhradzuje spoločnosť Legal Bridge.

 

Autorské práva. Celý dizajn webových stránok, text, grafika, ich výber a usporiadanie sú majetkom spoločnosti Legal Bridge, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Ochrannými známkami. Legal Bridge, všetky obrázky a text a všetky hlavičky stránok, vlastná grafika a ikony tlačidiel sú servisné značky, ochranné známky alebo obchodné značky spoločnosti Legal Bridge, LLC. Všetky ďalšie tu uvedené ochranné známky, názvy produktov a názvy spoločností alebo logá sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti. Informácie, softvér, produkty a služby zahrnuté alebo dostupné na webovej stránke Legal Bridge.com môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. K informáciám v tomto dokumente sa pravidelne pridávajú zmeny. Spoločnosť Legal Bridge a / alebo jej pridružené spoločnosti môžu kedykoľvek vylepšiť a / alebo zmeniť webovú stránku Legal Bridge.com. Na rady prijaté prostredníctvom webovej stránky Legal Bridge by sa nemalo spoliehať pri osobných, lekárskych, právnych alebo finančných rozhodnutiach. Mali by ste sa poradiť s príslušným odborníkom o konkrétnu radu prispôsobenú vašej situácii. Spoločnosť Legal Bridge a / alebo jej pridružené spoločnosti nijako nezaručujú vhodnosť, spoľahlivosť, dostupnosť, včasnosť a presnosť informácií, softvéru, produktov, služieb a súvisiacej grafiky, ktoré sa na webových stránkach portálu Legal Bridge.com nachádzajú, a to za akýmkoľvek účelom. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sú všetky tieto informácie, softvér, produkty, služby a súvisiaca grafika poskytované „tak ako sú“ bez akejkoľvek záruky alebo akejkoľvek podmienky. Spoločnosť Legal Bridge a / alebo jej pridružené spoločnosti sa týmto zriekajú všetkých záruk a podmienok týkajúcich sa týchto informácií, softvéru, produktov, služieb a súvisiacej grafiky, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, titulu a neporušenia právnych predpisov. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi nebude spoločnosť Legal Bridge a / alebo jej pridružené spoločnosti v žiadnom prípade zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, represívne, náhodné, špeciálne, následné škody alebo akékoľvek škody, okrem iného vrátane škôd za stratu používania , údaje alebo zisky, ktoré vzniknú v dôsledku alebo akýmkoľvek spôsobom spojeným s používaním alebo výkonom webovej stránky Legal Bridge.com, s oneskorením alebo nemožnosťou používať webovú stránku Legal Bridge.com alebo s ňou súvisiacimi službami, poskytovaním alebo neposkytovaním služby alebo za akékoľvek informácie, softvér, produkty, služby a súvisiacu grafiku získané prostredníctvom webovej stránky Legal Bridge.com alebo inak vyplývajúce z používania webovej stránky Legal Bridge.com, či už na základe zmluvy, priestupku, nedbanlivosti, objektívnej zodpovednosti alebo inak, aj keď spoločnosť Legal Bridge alebo ktorákoľvek z jej pridružených spoločností bola informovaná o možnosti poškodenia. Pretože niektoré štáty / jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, vyššie uvedené obmedzenie sa vás nemusí týkať. Ak nie ste spokojní s akoukoľvek časťou webovej stránky Legal Bridge.com alebo s ktoroukoľvek z týchto podmienok používania, jediným a výlučným prostriedkom nápravy je prerušenie používania webovej stránky Legal Bridge.com.

Bez záruky. Stránka a všetky materiály, dokumenty alebo formuláre poskytované na vašom serveri alebo prostredníctvom jeho používania sú poskytované „tak ako sú“ a „ako sú k dispozícii“. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa spoločnosť Legal Bridge výslovne zrieka všetkých záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane, ale nielen, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, titulu a neporušenia právnych predpisov. Spoločnosť Legal Bridge neposkytuje žiadnu záruku, že: (a) web alebo materiály vyhovujú vašim požiadavkám; (b) stránka alebo materiály budú k dispozícii neprerušene, včas, bezpečne alebo bezchybne; c) výsledky, ktoré možno získať používaním stránky alebo akýchkoľvek materiálov ponúkaných prostredníctvom stránky, budú presné a spoľahlivé; alebo (d) kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu zakúpeného alebo získaného prostredníctvom tohto servera alebo v závislosti od materiálov splní vaše očakávania. Získanie akýchkoľvek materiálov pomocou webovej stránky sa deje podľa vášho vlastného uváženia a na vaše vlastné riziko. Spoločnosť Legal Bridge nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo stratu údajov v dôsledku stiahnutia akéhokoľvek obsahu, materiálov, informácií alebo softvéru.

 

Obmedzenie zodpovednosti a odškodnenie. Zaistíte neškodnosť spoločnosti Legal Bridge a jej riadiacich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov a agentov a odškodníte spoločnosť Legal Bridge za akékoľvek nepriame, represívne, špeciálne, náhodné alebo následné škody, bez ohľadu na to, aké vzniknú (vrátane poplatkov za právne zastúpenie a všetkých súvisiacich nákladov a výdavkov na súdne spory a rozhodcovskom konaní, súdnom konaní alebo odvolaní, ak existujú, bez ohľadu na to, či je alebo nie je začatý súdny spor alebo arbitráž), či už v rámci zmluvy, nedbanlivosti alebo iného protiprávneho konania, alebo z dôvodu alebo v súvislosti s touto dohodou, a to aj bez obmedzenia akékoľvek nároky na zranenie osôb alebo škody na majetku vyplývajúce z tejto dohody a akékoľvek porušenie akýchkoľvek federálnych, štátnych alebo miestnych zákonov, zákonov, predpisov alebo predpisov, aj keď už spoločnosť Legal Bridge bola vopred informovaná o možnosti vzniku takejto škody. Ak sa v časti Legal Bridge zistí zodpovednosť, bude obmedzená na sumu zaplatenú za produkty a / alebo služby, s výnimkou prípadov povolených na základe arbitrážnej zmluvy týchto podmienok používania, a za žiadnych okolností z toho nebude vyplývať alebo represívne škody. Niektoré štáty neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie nemusí platiť. Za žiadnych okolností nenesie spoločnosť Legal Bridge, jej prepojené spoločnosti alebo príslušní riaditelia, riadiaci pracovníci, členovia, zamestnanci, akcionári, pridružené spoločnosti, distribuční partneri alebo agenti každej spoločnosti zodpovednosť za akékoľvek právne poplatky ani za nepriame, zvláštne, následné, náhodné, príkladné alebo represívne škody akéhokoľvek druhu (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek škôd za stratu výnosov, ziskov, použitia alebo údajov), bez ohľadu na to, či už z dôvodu porušenia zmluvy, nedbanlivosti alebo z dôvodu inej právnej teórie, či už predvídateľnej alebo nie, či už predvídateľnej alebo nie Spoločnosť Legal Bridge bola informovaná o možnosti takéhoto poškodenia a to bez ohľadu na zlyhanie základného účelu akejkoľvek obmedzenej nápravy. Používatelia súhlasia, že tieto obmedzenia zodpovednosti sú dohodnutým rozdelením rizika a odrážajú sa v poplatkoch dohodnutých stranami. Obmedzenia zodpovednosti ustanovené v tejto dohode sú základnými prvkami zmluvy a strany by neuzavreli žiadnu právnu dohodu o poskytovaní služby bez dohody s týmito obmedzeniami. OKREM POVINNOSTÍ ODŠKODNENIA UŽÍVATEĽA PRÁVNEHO MOSTU NA ZÁKLADE TEJTO DOHODY ZODPOVEDNOSŤ KAŽDEJ STRANY ZA OSTATNÉ NESMIE PREKROČIŤ CELKOVÚ ČIASTKU UPLATNENÚ UŽÍVATEĽOM ZA LEGÁLNY MOST POČAS TROCH MESIACA OBDOBIA, KTORÁ NIČ ISTÁ NIE JE DOLÁRE (1,000.00 XNUMX dolárov).

Voľba práva. Používaním tejto webovej stránky výslovne súhlasíte s tým, že vaše práva a povinnosti sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi štátu Kalifornia s výnimkou jeho pravidiel výberu práva. Akékoľvek právne kroky alebo kroky týkajúce sa vášho prístupu na webovú stránku alebo jej používania sa riadia rozhodcovskou zmluvou v týchto podmienkach používania. Tieto podmienky používania výslovne vylučujú a zriekajú sa podmienok Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru, ktorý sa nevzťahuje na žiadne transakcie uskutočňované prostredníctvom alebo inak zahŕňajúce tento web.

Riešenie sporov; Arbitráž. Legal Bridge a súhlasíte s tým, že sa pokúsite neformálne vyriešiť všetky spory 30 dní pred podaním žiadosti o arbitráž. V prípade, že nebudeme schopní spor vyriešiť a uplynulo najmenej 30 dní, pretože boli všetky strany upozornené na existenciu sporu, spoločnosť Legal Bridge a vy súhlasíte s tým, že všetky spory a spory medzi nami rozhodneme pred jedným rozhodcom. Typy sporov a nárokov, s ktorými sa rozhodneme rozhodovať, majú byť interpretované extenzívne. Vzťahuje sa bez obmedzenia na: nároky vyplývajúce z alebo týkajúce sa ktoréhokoľvek aspektu vzťahu medzi nami, či už na základe zmluvy, deliktu, štatútu, podvodu, skreslenia alebo inej právnej teórie; nároky, ktoré vznikli pred týmito alebo akýmikoľvek predchádzajúcimi podmienkami (vrátane, ale nielen, nárokov týkajúcich sa reklamy); nároky, ktoré sú v súčasnosti predmetom domnelého hromadného sporu, v ktorom nie ste členom certifikovanej triedy; a nároky, ktoré môžu vzniknúť po ukončení týchto podmienok. Na účely tejto arbitrážnej zmluvy odkazy na „Legal Bridge“, „my“ a „nás“ zahŕňajú naše príslušné dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, agentov, zamestnancov, záujmových predchodcov, nástupcov a postupníkov, ako aj všetkých autorizovaných alebo neautorizovaných používateľov. alebo príjemcovia služieb alebo produktov podľa týchto podmienok alebo akýchkoľvek predchádzajúcich dohôd medzi nami. Bez ohľadu na vyššie uvedené môže ktorákoľvek zo strán podať individuálnu žalobu na súde pre malé spory. Súhlasíte s tým, že uzatvorením týchto podmienok sa vy a spoločnosť Legal Bridge vzdávate práva na súdne konanie pred porotou alebo na účasť na hromadnej žalobe. Tieto pojmy dokazujú, že transakcia alebo webová stránka sa používajú v medzištátnom obchode, a preto výklad a vynucovanie tohto ustanovenia upravuje Federálny zákon o arbitráži. Toto ustanovenie o rozhodcovskom konaní zostane v platnosti aj po ukončení týchto podmienok. Strana, ktorá má v úmysle podať žalobu na súde pre malé spory alebo požiadať o arbitráž, musí najskôr zaslať USA overenou poštou, písomným oznámením o spore („oznámenie“) druhej strane, ktoré bude adresované na adresu: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, grófstvo Sussex (ďalej len „adresa oznámenia“) a elektronickou kópiou. odoslané e-mailom na adresu support @ Legal Bridge.com. Oznámenie musí (a) popisovať povahu a základ nároku alebo sporu ab) uvádzať požadovanú konkrétnu nápravu („Dopyt“). Ak spoločnosť Legal Bridge nedosiahnete dohodu o vyriešení sporu do 30 dní od prijatia oznámenia, môžete vy alebo spoločnosť Legal Bridge začať arbitrážne konanie. Počas rozhodcovského konania nebude suma akejkoľvek ponuky na urovnanie podaná spoločnosťou Legal Bridge alebo vy rozhodcovi oznámená, kým rozhodca neurčí sumu, na ktorú máte vy alebo spoločnosť Legal Bridge nárok. Arbitráž sa bude riadiť postupmi riešenia obchodných sporov a doplňujúcimi postupmi pre spory týkajúce sa spotrebiteľov (ďalej spoločne „pravidlá AAA“) Americkej arbitrážnej asociácie (ďalej len „AAA“), upravené týmito podmienkami, a bude sa riadiť AAA. Pravidlá AAA sú k dispozícii online na www.adr.org alebo na telefónnom čísle AAA 1-800-778-7879. Rozhodca je týmito podmienkami viazaný. Rozhodca vydá odôvodnené písomné rozhodnutie postačujúce na vysvetlenie podstatných skutkových zistení a právnych záverov, na ktorých je nález založený. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek nálezy alebo zistenia skutkového stavu alebo právne závery urobené pri arbitráži ich sporu alebo nároku sa urobia iba na účely tohto arbitráže a nemôžu byť použité žiadnou inou osobou alebo subjektom v akomkoľvek neskoršom arbitráži ktoréhokoľvek z nich. spor alebo nárok týkajúci sa právneho mosta. Zmluvné strany sa dohodli, že pri akejkoľvek arbitráži sporu alebo sporu sa žiadna zo strán nebude opierať o prekluzívny účinok o akékoľvek ocenenie alebo zistenie skutkového stavu alebo právny záver prijatý pri akejkoľvek inej arbitráži sporu alebo sporu, ktorého stranou bola spoločnosť Legal Bridge. Rozhodca môže nariadiť predbežné opatrenie iba v prospech jednotlivej strany, ktorá žiada o pomoc, a iba v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie pomoci oprávnenej individuálnym nárokom tejto strany. VY A PRÁVNY MOST SÚHLASÍTE, ŽE KAŽDÝ MÔŽE PRINÁŠAŤ NÁROKY PROTI INÝM IBA V SVOJICH ALEBO JEJ JEDNOTLIVÝCH JEDNOTLIVÝCH KAPACITÁCH A NIE AKO JEDNOTLIVCI ALEBO ČLENOVIA TRIEDY V AKOMKOĽVEK TRIEDE ALEBO V ZÁSTUPCOVI SÚKROMNÉHO ADVOKÁTA. Rozhodca nebude mať právomoc dopustiť sa nesprávneho právneho posúdenia alebo právneho odôvodnenia a zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek príkaz na zdržanie sa konania môže v prípade akejkoľvek chyby uvoľniť alebo opraviť na základe odvolania ktoroukoľvek zo strán pred súdom s príslušnou jurisdikciou. Každá strana znáša svoje vlastné náklady a poplatky spojené s takýmto odvolaním. Rozhodca neprizná úľavu nad rámec toho, čo poskytujú tieto podmienky, ani neprizná náhradu škody s represívnym účinkom ani za iné škody, ktoré sa nezmerajú skutočnými škodami. Ďalej, pokiaľ sa vy aj spoločnosť Legal Bridge nedohodnete inak, rozhodca nemusí zjednotiť nároky viac ako jednej osoby a nesmie inak predsedať akejkoľvek forme zástupcu alebo súdneho konania. Ak sa zistí, že táto konkrétna podmienka je nevymáhateľná, potom bude celé toto ustanovenie o rozhodcovskom konaní neplatné. Všetky aspekty rozhodcovského konania a akékoľvek rozhodnutie, rozhodnutie alebo nález arbitra budú prísne dôverné, iné ako súčasť odvolania na príslušnom súde. Rozhodca, a nie federálny, štátny alebo miestny súd alebo agentúra, má výlučné oprávnenie na riešenie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa výkladu, uplatniteľnosti, vykonateľnosti alebo formovania tejto dohody, okrem iného aj akýchkoľvek nárokov, ktoré všetky alebo časť tejto dohody je neplatná alebo zrušiteľná.

Ukončenie / Obmedzenie prístupu. Spoločnosť Legal Bridge si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť váš prístup na webovú stránku Legal Bridge.com a súvisiace služby alebo ich časť.

Úprava. Spoločnosť Legal Bridge si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a oznámenia, na základe ktorých sa webová stránka Legal Bridge ponúka, okrem iného vrátane poplatkov spojených s používaním webovej stránky Legal Bridge. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať tieto podmienky používania, aby ste zistili zmeny, ktoré boli vykonané bez predchádzajúceho upozornenia.

Poďakovanie. Používaním služieb Legal Bridge alebo prístupom na stránku Legal Bridge potvrdzujete, že máte osemnásť (18) rokov alebo viac, že ​​ste si prečítali a porozumeli týmto podmienkam používania a že súhlasíte s nimi byť viazaný.

 

Prejdite na začiatok