Kodi Penal i Emirateve të Bashkuara Arabe: Një Udhëzues për Ligjin Penal të Emirateve të Bashkuara Arabe

Emiratet e Bashkuara Arabe kanë krijuar një kod penal gjithëpërfshirës që shërben si bazë për ligjin e tyre penal. Ky kuadër ligjor luan një rol vendimtar në ruajtjen e ligjit dhe rendit brenda vendit duke reflektuar vlerat dhe traditat kulturore të shoqërisë së Emirateve të Bashkuara Arabe. Një kuptim i kodit penal të Emirateve të Bashkuara Arabe është thelbësor për banorët, vizitorët dhe bizneset që operojnë në vend për të siguruar pajtueshmërinë dhe për të shmangur pasojat ligjore. Ky artikull synon të ofrojë një udhëzues gjithëpërfshirës për ligjin penal të Emirateve të Bashkuara Arabe, duke eksploruar aspektet dhe dispozitat kryesore të përshkruara në kodin penal.

Cili është ligji penal kryesor që qeveris Emiratet e Bashkuara Arabe?

Kodi Penal i Emirateve të Bashkuara Arabe, i njohur zyrtarisht si Ligji Federal Nr. 3 i vitit 1987 mbi Nxjerrjen e Kodit Penal, i përditësuar së fundi në 2022 me Ligjin Federal Nr. praktikat ligjore. Përveç parimeve islame, procesi penal në Dubai bazohet në rregullim nga Ligji i Procedurave Penale Nr. 31 i vitit 2021. Ky ligj drejton paraqitjen e ankesave penale, hetimet penale, proceset e gjykimit, gjykimet dhe apelimet.

Lojtarët kryesorë të përfshirë në procesin penal të Emirateve të Bashkuara Arabe janë viktima/ankuesi, personi i akuzuar/i pandehuri, policia, Prokurori Publik dhe gjykatat. Gjyqet penale zakonisht fillojnë kur viktima paraqet një ankesë kundër një personi të akuzuar në një stacion policor lokal. Policia ka për detyrë të hetojë veprat e supozuara, ndërsa Prokurori Publik e ngarkon të akuzuarin në gjykatë.

Sistemi gjyqësor i Emirateve të Bashkuara Arabe përfshin tre gjykata kryesore:

 • Gjykata e Shkallës së Parë: Të gjitha çështjet penale vijnë para kësaj gjykate kur janë të sapo depozituara. Gjykata përbëhet nga një gjyqtar i vetëm i cili shqyrton çështjen dhe jep gjykimin. Megjithatë, tre gjyqtarë dëgjojnë dhe përcaktojnë çështjen në një gjyq për krime (që mbart dënime të ashpra). Në këtë fazë nuk lejohet gjykimi i jurisë.
 • Gjykata e Apelit: Pasi Gjykata e Shkallës së Parë të japë vendimin e saj, secila palë mund të bëjë ankim në Gjykatën e Apelit. Ju lutemi vini re se kjo gjykatë nuk e shqyrton çështjen përsëri. Ajo duhet vetëm të përcaktojë nëse ka pasur një gabim në vendimin e gjykatës më të ulët.
 • Gjykata e Kasacionit: Çdo person i pakënaqur me vendimin e Gjykatës së Apelit mund të ankohet më tej në Gjykatën e Kasacionit. Vendimi i kësaj gjykate është përfundimtar.

Nëse dënohet për një krim, të kuptuarit e Procesi i Apelimit Penal në Emiratet e Bashkuara Arabe është thelbësore. Një avokat me përvojë për apelimin penal mund të ndihmojë në identifikimin e arsyeve për apelimin e vendimit ose dënimit.

Cilat janë parimet dhe dispozitat kryesore të Kodit Penal të Emirateve të Bashkuara Arabe?

Kodi Penal i Emirateve të Bashkuara Arabe (Ligji Federal Nr. 3 i 1987) bazohet në një kombinim të parimeve të Sheriatit (e drejta islame) dhe koncepteve juridike bashkëkohore. Ai synon të ruajë ligjin dhe rendin duke ruajtur vlerat kulturore dhe fetare të shoqërisë së Emirateve të Bashkuara Arabe, sipas parimeve të përgjithshme të përshkruara në nenin 1.

 1. Parimet që rrjedhin nga ligji i Sheriatit
 • Ndalimi i aktiviteteve si lojërat e fatit, konsumimi i alkoolit, marrëdhëniet e paligjshme seksuale
 • Krimet e hududit si vjedhja dhe tradhtia bashkëshortore kanë dënime të përcaktuara nga Sheriati, p.sh. amputimi, gurëzimi
 • Drejtësi ndëshkuese "sy për sy" për krime si vrasja dhe lëndimi trupor
 1. Parimet Juridike Bashkëkohore
 • Kodifikimi dhe standardizimi i ligjeve në të gjithë Emiratet
 • Krime të përcaktuara qartë, dënime, parashkrime
 • Procesi i rregullt ligjor, prezumimi i pafajësisë, e drejta e avokatit
 1. Dispozitat kryesore
 • Krimet kundër sigurimit shtetëror – tradhti, terrorizëm, etj.
 • Krimet kundër individëve – vrasje, sulm, shpifje, krime nderi
 • Krimet financiare - mashtrimi, shkelja e besimit, falsifikimi, pastrimi i parave
 • Krimet kibernetike – hakerime, mashtrime në internet, përmbajtje të paligjshme
 • Siguria publike, krimet morale, veprimtaritë e ndaluara

Kodi Penal ndërthur Sheriatin dhe parimet bashkëkohore, megjithëse disa dispozita përballen me kritika për të drejtat e njeriut. Rekomandohet konsultimi me ekspertë ligjorë vendas.

Ligji Penal kundër Ligjit të Procedurës Penale në Emiratet e Bashkuara Arabe

E drejta penale përcakton rregullat thelbësore që përcaktojnë se çfarë përbën krim dhe parashikojnë dënimin ose dënimin që duhet shqiptuar për veprat e provuara. Ai mbulohet nga Kodi Penal i Emirateve të Bashkuara Arabe (Ligji Federal Nr. 3 i 1987).

Aspektet kryesore:

 • Kategoritë dhe klasifikimet e krimeve
 • Elemente që duhen provuar që një vepër të cilësohet si krim
 • Dënimi ose dënimi që korrespondon me çdo krim

Për shembull, Kodi Penal e përcakton vrasjen si vepër penale dhe përcakton dënimin për dikë të dënuar për vrasje.

Ligji i procedurës penale, nga ana tjetër, përcakton rregullat dhe proceset procedurale për zbatimin e ligjeve materiale penale. Ai është përshkruar në Ligjin e Procedurës Penale të Emirateve të Bashkuara Arabe (Ligji Federal Nr. 35 i 1992).

Aspektet kryesore:

 • Kompetencat dhe kufizimet e zbatimit të ligjit në hetime
 • Procedurat për arrestimin, ndalimin dhe akuzimin e të akuzuarit
 • Të drejtat dhe mbrojtjet që i ofrohen të akuzuarit
 • Kryerja e gjykimeve dhe procedurave gjyqësore
 • Procesi i apelimit pas një vendimi

Për shembull, ai përcakton rregullat për mbledhjen e provave, procesin e akuzimit të dikujt, kryerjen e një gjykimi të drejtë dhe mekanizmin e apelimit.

Ndërsa ligji penal përcakton se çfarë është një krim, ligji i procedurës penale siguron që ato ligje thelbësore të zbatohen siç duhet përmes një procesi gjyqësor të vendosur, nga hetimi deri te ndjekja penale dhe gjykimet.

E para përshkruan pasojat ligjore, e dyta mundëson zbatimin e atyre ligjeve.

  Klasifikimi i veprave penale dhe krimeve në ligjin penal të Emirateve të Bashkuara Arabe

  Para se të paraqisni një ankesë penale, është thelbësore të mësoni llojet e veprave dhe krimeve sipas ligjit të Emirateve të Bashkuara Arabe. Ekzistojnë tre lloje kryesore të shkeljeve dhe dënimet e tyre:

  • Kundërvajtjet (shkeljet): Kjo është kategoria më pak e ashpër ose shkelje e vogël e veprave të Emirateve të Bashkuara Arabe. Ato përfshijnë çdo veprim ose mosveprim që sjell një dënim ose dënim jo më shumë se 10 ditë burg ose një gjobë maksimale prej 1,000 dirhemë.
  • kundërvajtje: Kundërvajtja dënohet me mbyllje, me gjobë nga 1,000 deri në 10,000 dirhemë më së shumti ose me dëbim. Shkelja ose dënimi gjithashtu mund të tërheqë Dijeti, një pagesë islame e "parave të gjakut".
  • Krimet penale: Këto janë krimet më të rënda sipas ligjit të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe ato dënohen me një maksimum burgim të përjetshëm, vdekje ose Dijeti.

  Si zbatohen ligjet penale në Emiratet e Bashkuara Arabe?

  Ligjet penale në Emiratet e Bashkuara Arabe zbatohen përmes përpjekjeve të kombinuara të agjencive të zbatimit të ligjit, prokurorisë publike dhe sistemit gjyqësor, siç përshkruhet në Ligjin e Procedurës Penale të Emirateve të Bashkuara Arabe. Procesi zakonisht fillon me një hetim të kryer nga autoritetet policore pas marrjes së informacionit për një krim të mundshëm. Ata kanë fuqinë të thërrasin individë, të mbledhin prova, të arrestojnë dhe t'i referojnë rastet prokurorisë publike.

  Prokuroria publike më pas shqyrton provat dhe vendos nëse do të ngrejë akuza zyrtare apo do ta pushojë rastin. Në rast të ngritjes së akuzave, çështja kalon në gjykim në gjykatën përkatëse – në Gjykatën e Shkallës së Parë për vepra penale dhe kundërvajtje dhe në gjykatën e kundërvajtjeve për kundërvajtje më të lehta. Gjykimet mbikëqyren nga gjyqtarë që vlerësojnë provat dhe dëshmitë e paraqitura nga prokuroria dhe mbrojtja.

  Pasi gjykata nxjerr një vendim, si i dënuari ashtu edhe prokuroria rezervojnë të drejtën e ankimit në gjykatat më të larta si Gjykata e Apelit dhe më pas në Gjykatën e Kasacionit. Zbatimi i vendimeve të formës së prerë dhe dënimeve kryhet përmes policisë, prokurorisë publike dhe sistemit të burgjeve në Emiratet e Bashkuara Arabe.

  viktimë e një krimi Emiratet e Bashkuara Arabe
  rasti i policisë në Dubai
  sistemet gjyqësore të Emirateve të Bashkuara Arabe

  Cili është procesi për raportimin e një krimi në Emiratet e Bashkuara Arabe?

  Kur një krim ndodh në Emiratet e Bashkuara Arabe, hapi i parë është të paraqisni një ankesë në polici në stacionin më të afërt, mundësisht afër vendit ku ndodhi incidenti. Kjo mund të bëhet me gojë ose me shkrim, por ankesa duhet të detajojë qartë ngjarjet që përbëjnë veprën penale të supozuar.

  Policia do të detyrojë ankuesin të japë deklaratën e tij, e cila është e regjistruar në arabisht dhe duhet të nënshkruhet. Për më tepër, ligji i Emirateve të Bashkuara Arabe i lejon ankuesit të thërrasin dëshmitarë që mund të vërtetojnë llogarinë e tyre dhe t'u japin besueshmëri pretendimeve. Dhënia e dëshmitarëve për të ofruar kontekst plotësues mund të ndihmojë shumë hetimin e mëvonshëm penal.

  Pasi të depozitohet një ankesë, autoritetet përkatëse fillojnë një hetim për të verifikuar pretendimet dhe përpjekje për të identifikuar dhe gjetur të dyshuarit e mundshëm. Në varësi të natyrës së krimit, kjo mund të përfshijë oficerë ligjorë nga policia, zyrtarë të imigracionit, rojet bregdetare, inspektorët e bashkisë, patrullat kufitare dhe agjenci të tjera të zbatimit të ligjit.

  Një pjesë kyçe e hetimit është marrja në pyetje e çdo të dyshuari të identifikuar dhe marrja e deklaratave të tyre. Të dyshuarit gjithashtu kanë të drejtë të paraqesin dëshmitarët e tyre për të mbështetur versionin e tyre të ngjarjeve. Autoritetet mbledhin dhe analizojnë të gjitha provat e disponueshme si dokumente, foto/video, mjekësi ligjore dhe dëshmi të dëshmitarëve.

  Nëse hetimi gjen prova të mjaftueshme për një vepër penale, atëherë prokurori publik vendos nëse do të ngrejë padi formale. Nëse ngrihen akuza, çështja vazhdon në gjykatat e Emirateve të Bashkuara Arabe sipas Ligjit të Procedurës Penale.

  Në këtë fazë, ata që kërkojnë të ndjekin një çështje penale kundër një pale tjetër duhet të ndërmarrin disa hapa përveç ankesës në polici:

  • Merrni një raport mjekësor që dokumenton çdo lëndim
  • Mblidhni prova të tjera si të dhënat e sigurimit dhe deklaratat e dëshmitarëve
  • Konsultohuni me një avokat me përvojë të mbrojtjes penale

  Nëse prokurori ecën përpara me akuzat, ankuesit mund t'i duhet të ngrejë një padi civile për shqyrtimin e çështjes penale në gjykatë.

  Cilat lloje të krimeve mund të raportohen?

  Krimet e mëposhtme mund të raportohen në policinë në Emiratet e Bashkuara Arabe:

  • Vrasje
  • Vrasje
  • përdhunim
  • Sulmi seksual
  • Vjedhje me vjedhje
  • vjedhje
  • përvetësim
  • Rastet e lidhura me trafikun
  • falsifikim
  • Falsifikimi
  • Veprat penale të drogës
  • Çdo krim apo veprimtari tjetër që bie ndesh me ligjin

  Për incidentet që lidhen me sigurinë ose ngacmimin, policia mund të kontaktohet drejtpërdrejt përmes Shërbimit të saj Aman në 8002626 ose nëpërmjet një SMS në numrin 8002828. Përveç kësaj, individët mund të raportojnë krimet në internet nëpërmjet Uebfaqja e policisë së Abu Dhabit ose në çdo degë të Departamentit të Hetimit Kriminal (CID) në Dubai.

  Cilat janë procedurat për hetimet dhe gjykimet penale në Emiratet e Bashkuara Arabe?

  Hetimet penale në Emiratet e Bashkuara Arabe rregullohen nga Ligji i Procedurës Penale dhe mbikëqyren nga prokuroria publike. Kur raportohet një krim, policia dhe agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit kryejnë një hetim fillestar për të mbledhur prova. Kjo mund të përfshijë:

  • Marrja në pyetje e të dyshuarve, viktimave dhe dëshmitarëve
  • Mbledhja e provave fizike, dokumenteve, regjistrimeve etj.
  • Kryerja e kërkimeve, konfiskimeve dhe analizave mjeko-ligjore
  • Puna me ekspertë dhe konsulentë sipas nevojës

  Gjetjet i paraqiten prokurorisë publike, e cila shqyrton provat dhe vendos nëse do të ngrisë akuza apo do ta pushojë rastin. Prokurori Publik do të ftojë dhe do të intervistojë veçmas ankuesin dhe të dyshuarin për të konstatuar historitë e tyre. Në këtë fazë, secila palë mund të paraqesë dëshmitarë për të verifikuar llogarinë e tyre dhe për të ndihmuar Prokurorin Publik të përcaktojë nëse një akuzë është e nevojshme. Deklaratat në këtë fazë bëhen ose përkthehen gjithashtu në arabisht dhe nënshkruhen nga të dyja palët. Nëse ngrihet akuza, prokuroria përgatit çështjen për gjykim.

  Gjyqet penale në Emiratet e Bashkuara Arabe zhvillohen në gjykata nën kompetencën e gjyqtarëve. Procesi zakonisht përfshin:

  • Akuzat po lexohen nga prokuroria
  • I pandehuri pranon se është fajtor ose i pafajshëm
  • Prokuroria dhe mbrojtja duke paraqitur provat dhe argumentet e tyre
  • Marrja në pyetje e dëshmitarëve nga të dyja palët
  • Fjalimet përmbyllëse nga prokuroria dhe mbrojtja

  Gjyqtari(ët) më pas diskutojnë privatisht dhe nxjerrin një vendim të arsyetuar – duke e liruar të pandehurin nëse nuk është i bindur për fajësinë përtej dyshimit të arsyeshëm ose duke nxjerrë një dënim dhe dënim nëse e shpallin të pandehurin fajtor në bazë të provave.

  Si i dënuari ashtu edhe prokuroria kanë të drejtë të ankohen në gjykatat më të larta kundër aktgjykimit ose dënimit. Gjykatat e apelit shqyrtojnë të dhënat e çështjes dhe mund të lënë në fuqi ose të rrëzojnë vendimin e gjykatës më të ulët.

  Gjatë gjithë procesit, të drejta të caktuara si prezumimi i pafajësisë, qasja në këshillim ligjor dhe standardet e provave dhe provave duhet të respektohen sipas ligjit të Emirateve të Bashkuara Arabe. Gjykatat penale trajtojnë çështje që variojnë nga veprat e vogla deri te krimet e rënda si mashtrimi financiar, krimet kibernetike dhe dhuna.

  A është e mundur të ndiqet një çështje penale nëse autori nuk mund të gjendet?

  Po, është e mundur të ndiqet një çështje penale në disa raste, edhe nëse autori nuk mund të gjendet. Supozoni se viktima ka mbledhur prova që dokumentojnë se si u plagosën dhe mund të sigurojë dokumentacion të qartë se kur dhe ku ndodhi incidenti. Në këtë rast, do të jetë e mundur të ndiqet një çështje penale.

  Cilat janë të drejtat ligjore të viktimave sipas ligjit penal të Emirateve të Bashkuara Arabe?

  Emiratet e Bashkuara Arabe marrin masa për të mbrojtur dhe mbështetur të drejtat e viktimave të krimit gjatë procesit ligjor. Të drejtat kryesore që u jepen viktimave sipas Ligjit të Procedurës Penale të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe rregulloreve të tjera përfshijnë:

  1. E drejta për të paraqitur një ankesë penale Viktimat kanë të drejtë të denoncojnë krimet dhe të nisin procedurat ligjore kundër autorëve
  2. Të drejtat gjatë hetimit
  • E drejta për të pasur ankesa të hetohen menjëherë dhe tërësisht
  • E drejta për të ofruar dëshmi dhe dëshmi të dëshmitarëve
  • E drejta për të marrë pjesë në masa të caktuara hetimore
  1. Të drejtat gjatë gjykimit
  • E drejta për të pasur akses te këshilltari ligjor dhe përfaqësimi
  • E drejta për të marrë pjesë në seancat gjyqësore nëse nuk përjashtohet për arsye
  • E drejta për të shqyrtuar/komentuar provat e dorëzuara
  1. E drejta për të kërkuar dëme/kompensim
  • E drejta për të kërkuar kompensim nga autorët për dëme, lëndime, shpenzime mjekësore dhe humbje të tjera të matshme
  • Viktimat gjithashtu mund të kërkojnë rimbursim për shpenzimet e udhëtimit dhe të tjera, por jo për pagat/të ardhurat e humbura për shkak të kohës së kaluar për të ndjekur procedurat gjyqësore
  1. Të drejtat që lidhen me privatësinë, sigurinë dhe mbështetjen
  • E drejta për të pasur identitete të mbrojtura dhe konfidenciale nëse kërkohet
  • E drejta për masa mbrojtëse për viktimat e krimeve si trafikimi i qenieve njerëzore, dhuna etj.
  • Akses në shërbimet e mbështetjes së viktimave, strehimoret, këshillimin dhe fondet e ndihmës financiare

  Emiratet e Bashkuara Arabe kanë krijuar mekanizma që viktimat të kërkojnë dëmshpërblim dhe kompensim përmes padive civile kundër autorëve. Për më tepër, viktimat kanë të drejtën e ndihmës juridike dhe mund të caktojnë avokatë ose t'u caktohet ndihmë juridike. Subjektet mbështetëse ofrojnë gjithashtu këshilla dhe këshilla falas.

  Në përgjithësi, ligjet e Emirateve të Bashkuara Arabe synojnë të mbrojnë të drejtat e viktimave për privatësi, të parandalojnë riviktimizimin, të garantojnë sigurinë, të mundësojnë pretendimet për kompensim dhe të ofrojnë shërbime rehabilitimi gjatë procesit të drejtësisë penale.

  Cili është roli i avokatit mbrojtës në çështjet penale?

  Avokati mbrojtës është përgjegjës për mbrojtjen e shkelësit në gjykatë. Ata mund të kundërshtojnë provat e paraqitura nga prokurori dhe të argumentojnë se shkelësi duhet të lirohet ose të ulet dënimi.

  Këtu janë disa nga detyrat që një avokat penal luan në çështjet penale:

  • Avokati mbrojtës mund të flasë në emër të shkelësit në seancat gjyqësore.
  • Nëse çështja përfundon me një dënim, avokati do të punojë me të pandehurin për të përcaktuar një dënim të përshtatshëm dhe për të paraqitur rrethana lehtësuese për të ulur dënimin.
  • Gjatë negocimit të marrëveshjes për pranimin e fajësisë me prokurorinë, avokati mbrojtës mund të paraqesë një rekomandim për uljen e dënimit.
  • Avokati mbrojtës është përgjegjës për përfaqësimin e të pandehurit në seancat e dënimit.

  Cili është roli i provave mjeko-ligjore në çështjet penale?

  Provat mjeko-ligjore përdoren shpesh në çështjet penale për të vërtetuar faktet e një incidenti. Kjo mund të përfshijë prova të ADN-së, gjurmë gishtash, prova balistike dhe lloje të tjera të provave shkencore.

  Cili është roli i policisë në çështjet penale?

  Kur raportohet një ankesë, policia do ta referojë atë në departamentet përkatëse (reparti i mjekësisë ligjore, departamenti i krimit elektronik, etj.) për shqyrtim.

  Më pas policia do ta referojë ankesën në prokurorinë publike, ku do të caktohet një prokuror për ta shqyrtuar atë sipas Kodit Penal të Emirateve të Bashkuara Arabe.

  Policia gjithashtu do të hetojë ankesën dhe do të mbledhë prova për të mbështetur rastin. Ata gjithashtu mund të arrestojnë dhe ndalojnë shkelësin.

  Cili është roli i prokurorit në çështjet penale?

  Kur një ankesë i referohet prokurorisë publike, do të caktohet një prokuror për ta shqyrtuar atë. Më pas prokurori do të vendosë nëse do ta ndjekë çështjen apo jo. Ata gjithashtu mund të zgjedhin të heqin dorë nga rasti nëse nuk ka prova të mjaftueshme për ta mbështetur atë.

  Prokurori do të punojë edhe me policinë për të hetuar denoncimin dhe mbledhjen e provave. Ata gjithashtu mund të arrestojnë dhe ndalojnë shkelësin.

  Cili është roli i avokatit të viktimës në çështjet penale?

  Një shkelës mund të dënohet dhe të urdhërohet të paguajë dëmshpërblim viktimës në disa raste. Avokati i viktimës do të punojë me gjykatën gjatë dënimit ose më vonë për të mbledhur prova për të përcaktuar nëse shkelësi ka aftësi financiare për të kompensuar viktimën.

  Avokati i viktimës mund t'i përfaqësojë gjithashtu në padi civile kundër shkelësve.

  Nëse jeni akuzuar për kryerjen e një krimi, është thelbësore të kërkoni shërbimet e një avokati penal. Ata do të jenë në gjendje t'ju këshillojnë për të drejtat tuaja dhe t'ju përfaqësojnë në gjykatë.

  procedura gjyqësore penale
  e drejta penale Emiratet e Bashkuara Arabe
  prokuroria publike

  Si i trajton ligji penal i Emirateve të Bashkuara Arabe rastet që përfshijnë të huaj apo vizitorë?

  Emiratet e Bashkuara Arabe zbatojnë sistemin e tyre ligjor gjithëpërfshirës në mënyrë të barabartë për qytetarët dhe jo-shtetasit për çdo vepër penale të kryer brenda kufijve të tyre. Shtetasit e huaj, banorët e huaj dhe vizitorët janë të gjithë subjekt i ligjeve penale dhe proceseve gjyqësore të Emirateve të Bashkuara Arabe pa përjashtim.

  Nëse akuzohen për një krim në Emiratet e Bashkuara Arabe, të huajt do të kalojnë nëpër arrestime, akuza dhe ndjekje penale përmes gjykatave lokale ku ka ndodhur vepra e supozuar. Procedurat janë në gjuhën arabe, me përkthim nëse është e nevojshme. Të njëjtat standarde të provave, dispozitat e përfaqësimit ligjor dhe udhëzimet e dënimit zbatohen pavarësisht nga shtetësia ose statusi i rezidencës.

  Është thelbësore që të huajt të kuptojnë se veprimet e pranueshme diku tjetër mund të përbëjnë krime në Emiratet e Bashkuara Arabe për shkak të dallimeve në ligje dhe norma kulturore. Mosnjohja e ligjit nuk justifikon sjelljen kriminale.

  Ambasadat mund të ofrojnë ndihmë konsullore, por Emiratet e Bashkuara Arabe kanë autoritet të plotë mbi ndjekjen penale të të pandehurve të huaj. Respektimi i ligjeve lokale është një domosdoshmëri si për vizitorët ashtu edhe për banorët.

  Për më tepër, të huajt duhet të kenë parasysh se mund të përballen me paraburgim gjatë hetimeve, me procedura paragjyqësore dhe të drejta për t'u kuptuar. Çështjet gjyqësore gjithashtu mund të përjetojnë vonesa të gjata që ndikojnë në qëndrimin e dikujt. Në mënyrë unike, parimet e rrezikut të dyfishtë nga kombet e tjera mund të mos zbatohen - Emiratet e Bashkuara Arabe mund të rigjykojnë dikë për një vepër për të cilën janë përballur me ndjekjen penale diku tjetër më parë.

  Po sikur viktima të jetë në një vend tjetër?

  Nëse viktima nuk ndodhet në Emiratet e Bashkuara Arabe, ata ende mund të ofrojnë prova për të mbështetur një çështje penale. Kjo mund të bëhet duke përdorur videokonferenca, depozitime në internet dhe metoda të tjera të mbledhjes së provave.

  Si mund të kontrollohet statusi i një çështjeje penale ose ankese policore në Emiratet e Bashkuara Arabe?

  Metoda për gjurmimin e progresit të një çështjeje penale ose ankese policore të paraqitur në Emiratet e Bashkuara Arabe ndryshon në bazë të emiratit nga e ka origjinën çështja. Dy emiratet më të populluara, Dubai dhe Abu Dhabi, kanë qasje të dallueshme.

  Dubai

  Në Dubai, banorët mund të përdorin një portal në internet të krijuar nga forca e Policisë së Dubait që lejon kontrollet e statusit të rastit thjesht duke futur numrin e referencës. Megjithatë, nëse ky shërbim dixhital është i paarritshëm, opsionet alternative të kontaktit si:

  • Qendra e thirrjeve të policisë
  • Email
  • Bisedë e drejtpërdrejtë në uebfaqe/aplikacion

  Abu Dhabi

  Nga ana tjetër, Abu Dhabi merr një rrugë tjetër duke ofruar një shërbim të dedikuar për ndjekjen e rasteve përmes faqes së internetit të Departamentit Gjyqësor të Abu Dhabi. Për ta përdorur këtë, duhet së pari të regjistroheni për një llogari duke përdorur numrin e tyre ID të Emirateve dhe datën e lindjes përpara se të fitoni akses për të parë detajet e rastit në internet.

  Këshilla të përgjithshme

  Pavarësisht se cili emirat është i përfshirë, mbajtja e numrit specifik të referencës së rastit është jetik për çdo hetim në internet në lidhje me statusin dhe përparimin e tij.

  Nëse opsionet dixhitale nuk janë të disponueshme ose hasni vështirësi teknike, duke kontaktuar drejtpërdrejt ose stacionin fillestar të policisë ku është depozituar ankesa ose autoritetet gjyqësore që mbikëqyrin rastin mund të ofrojnë përditësimet e nevojshme.

  Është e rëndësishme të theksohet se ndërsa këto shërbime gjurmimi në internet synojnë të rrisin transparencën, ato janë ende sisteme në zhvillim që mund të hasin kufizime periodikisht. Kanalet tradicionale të komunikimit me organet e zbatimit të ligjit dhe gjykatat mbeten alternativa të besueshme.

  Si e trajton ligji penal i Emirateve të Bashkuara Arabe arbitrazhin ose zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve?

  Sistemi i ligjit penal të Emirateve të Bashkuara Arabe kryesisht merret me ndjekjen penale të veprave penale përmes sistemit gjyqësor. Megjithatë, ai lejon arbitrazhin dhe metodat alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në raste të caktuara përpara se të ngrihen akuza formale.

  Për ankesa të vogla penale, autoritetet policore fillimisht mund të përpiqen ta zgjidhin çështjen përmes ndërmjetësimit ndërmjet palëve të përfshira. Nëse arrihet një marrëveshje, çështja mund të mbyllet pa kaluar në gjykim. Kjo zakonisht përdoret për çështje të tilla si çeqe të kthyera, sulme të vogla ose kundërvajtje të tjera.

  Arbitrazhi i detyrueshëm njihet edhe për çështje të caktuara civile që kanë implikime penale, siç janë mosmarrëveshjet e punës ose konfliktet tregtare. Një panel arbitrazhi i caktuar mund të marrë një vendim që është ligjërisht i zbatueshëm. Por për akuza më të rënda penale, çështja do të kalojë përmes kanaleve standarde të ndjekjes penale në gjykatat e Emirateve të Bashkuara Arabe.

  Pse keni nevojë për një avokat penal vendas të specializuar dhe me përvojë

  Përballja me akuza penale në Emiratet e Bashkuara Arabe kërkon ekspertizë ligjore të specializuar që mund të sigurojë vetëm një avokat penal vendas, me përvojë. Sistemi unik ligjor i Emirateve të Bashkuara Arabe, duke përzier ligjet civile dhe të Sheriatit, kërkon njohuri të thelluara që vijnë nga përvoja e viteve të punës në proceset e saj gjyqësore. Një avokat me bazë në Emiratet i kupton nuancat që praktikuesit ndërkombëtarë mund të anashkalojnë.

  Më shumë sesa thjesht të kuptuarit e ligjeve, një avokat penal vendas shërben si një udhëzues i paçmuar për lundrimin në gjykatat e Emirateve të Bashkuara Arabe. Ata njohin mirë protokollet, procedurat dhe dinamikën e sistemit të drejtësisë. Zotërimi i tyre gjuhësor në arabisht siguron përkthim të saktë të dokumenteve dhe komunikim të qartë gjatë seancave dëgjimore. Aspekte të tilla mund të jenë avantazhe kritike.

  Për më tepër, avokatët e Emirateve të Bashkuara Arabe me karriera të vendosura shpesh posedojnë lidhje, reputacion dhe një kuptim të thellë kulturor - asete që mund të përfitojnë nga strategjia e rastit të klientit. Ata kuptojnë se si zakonet dhe vlerat e shoqërisë ndërveprojnë me ligjet. Ky kontekst informon se si ata ndërtojnë mbrojtje ligjore dhe negociojnë për zgjidhje të favorshme me autoritetet.

  Nga menaxhimi i akuzave të ndryshme penale deri tek trajtimi i duhur i provave, një avokat i specializuar penal vendas ka përmirësuar taktikat specifike për gjykatat e Emirateve të Bashkuara Arabe. Përfaqësimi i tyre strategjik bazohet në përvojën e drejtpërdrejtë në mënyrë unike të rëndësishme për situatën tuaj. Ndërsa i gjithë avokati ligjor është i rëndësishëm kur akuzohet, të kesh një avokat të përfshirë thellë në ligjin penal të Emirateve të Bashkuara Arabe mund të bëjë një ndryshim thelbësor.

  Pavarësisht nëse jeni hetuar, arrestuar ose akuzuar për një vepër penale në Emiratet e Bashkuara Arabe, është thelbësore të keni një avokat që kupton ligjet e vendit. Juaj ligjore konsultimi me ne do të na ndihmojë të kuptojmë situatën dhe shqetësimet tuaja. Na kontaktoni për të caktuar një takim. Na telefononi tani për një Takim dhe Takim Urgjent në +971506531334 +971558018669

  Scroll to Top