Våld i hemmet i UAE: Rapportering, rättigheter och straff i UAE

Våld i hemmet representerar en skadlig form av övergrepp som kränker hemmets och familjeenhetens helighet. I Förenade Arabemiraten behandlas incidenter av våld i hemmet som involverar misshandel, misshandel och andra kränkande handlingar som begås mot makar, barn eller andra familjemedlemmar med nolltolerans. Landets rättsliga ram tillhandahåller tydliga rapporteringsmekanismer och stödtjänster för att skydda offer, ta bort dem från skadliga miljöer och skydda deras rättigheter under rättsprocessen. Samtidigt föreskriver lagar i Förenade Arabemiraten stränga straff för förövare av våld i hemmet, allt från böter och fängelse till hårdare straff i fall som involverar försvårande faktorer.

Det här blogginlägget undersöker lagbestämmelserna, brottsoffrets rättigheter, processer för att rapportera våld i hemmet och straffåtgärderna enligt UAE:s lagar som syftar till att avskräcka och bekämpa denna lömska samhällsfråga.

Hur definieras våld i hemmet enligt lag i Förenade Arabemiraten?

Förenade Arabemiraten har en omfattande juridisk definition av våld i hemmet som finns inskriven i federal lag nr 10 från 2021 om bekämpning av våld i hemmet. Denna lag betraktar våld i hemmet som varje handling, hot om handling, underlåtenhet eller otillbörlig vårdslöshet som sker inom familjesammanhang.

Mer specifikt omfattar våld i hemmet enligt lag i Förenade Arabemiraten fysiskt våld som misshandel, misshandel, skador; psykiskt våld genom förolämpningar, hot, hot; sexuellt våld inklusive våldtäkt, trakasserier; berövande av rättigheter och friheter; och ekonomiskt missbruk genom att kontrollera eller missbruka pengar/tillgångar. Dessa handlingar utgör våld i hemmet när de begås mot familjemedlemmar såsom makar, föräldrar, barn, syskon eller andra släktingar.

Noterbart är att Förenade Arabemiratens definition sträcker sig bortom makaövergrepp till att omfatta våld mot barn, föräldrar, hemarbetare och andra inom familjesammanhang. Det omfattar inte bara fysisk skada, utan även psykisk, sexuell, ekonomisk övergrepp och berövande av rättigheter. Denna omfattande räckvidd återspeglar Förenade Arabemiratens holistiska strategi för att bekämpa våld i hemmet i alla dess lömska former.

När de avgör dessa fall undersöker domstolar i Förenade Arabemiraten faktorer som graden av skada, beteendemönster, maktobalanser och bevis på kontrollerande omständigheter inom familjeenheten.

Är våld i hemmet ett brott i Förenade Arabemiraten?

Ja, våld i hemmet är ett brott enligt lagar i Förenade Arabemiraten. Den federala lagen nr 10 från 2021 om bekämpning av våld i hemmet kriminaliserar uttryckligen fysiska, psykiska, sexuella, ekonomiska övergrepp och berövande av rättigheter inom familjesammanhang.

Förövare av våld i hemmet kan få straff som sträcker sig från böter och fängelse till hårdare straff som utvisning för utlandsstationerade, beroende på faktorer som övergreppets svårighetsgrad, skador som orsakats, användning av vapen och andra försvårande omständigheter. Lagen gör det också möjligt för offren att söka skyddsorder, kompensation och andra rättsmedel mot sina missbrukare.

Hur kan offer rapportera våld i hemmet i Förenade Arabemiraten?

Förenade Arabemiraten tillhandahåller flera kanaler för offer att rapportera incidenter av våld i hemmet och söka hjälp. Rapporteringsprocessen innefattar vanligtvis följande steg:

 1. Kontakta polisen: Offren kan ringa 999 (polisens nödnummer) eller besöka sin närmaste polisstation för att lämna in en anmälan om våldet i hemmet. Polisen kommer att inleda en utredning.
 2. Tillvägagångssätt för familje åtal: Det finns särskilda familjeåklagaravdelningar inom åklagarmyndigheterna över hela Emiraten. Offren kan vända sig direkt till dessa sektioner för att rapportera övergrepp.
 3. Använd appen för våldsrapportering: Förenade Arabemiraten har lanserat en app för rapportering av våld i hemmet som heter "Voice of Woman" som tillåter diskret rapportering med audio/visuella bevis vid behov.
 4. Kontakta sociala supportcenter: Organisationer som Dubai Foundation for Women and Children tillhandahåller härbärgen och stödtjänster. Offren kan kontakta sådana centra för att få hjälp med att rapportera.
 5. Sök medicinsk hjälp: Offren kan besöka statliga sjukhus/kliniker där medicinsk personal är skyldig att rapportera misstänkta fall av våld i hemmet till myndigheterna.
 6. Involvera skyddshem: Förenade Arabemiraten har skyddshem ("Ewaa"-center) för offer för våld i hemmet. Personal på dessa anläggningar kan vägleda offer genom rapporteringsprocessen.

I alla fall bör offren försöka dokumentera bevis som fotografier, inspelningar, medicinska rapporter som kan underlätta utredningar. Förenade Arabemiraten garanterar skydd mot diskriminering för dem som rapporterar våld i hemmet.

Vilka är de dedikerade telefonnumren för våld i hemmet i olika emirat?

Istället för att ha separata hjälplinjer för varje emirat, har Förenade Arabemiraten en rikstäckande 24/7 hotline som drivs av Dubai Foundation for Women and Children (DFWAC) för att hjälpa offer för våld i hemmet.

Det universella hjälptelefonnumret att ringa är 800111, tillgänglig från var som helst i Förenade Arabemiraten. Genom att ringa det här numret får du kontakt med utbildad personal som kan ge omedelbart stöd, konsultationer och information om situationer med våld i hemmet och tillgängliga tjänster.

Oavsett vilket emirat du bor i, är DFWAC:s hjälplinje 800111 den bästa resursen för att rapportera incidenter, söka vägledning eller få kontakt med stöd för våld i hemmet. Deras personal har expertis i att hantera dessa känsliga ärenden på ett känsligt sätt och kan ge dig råd om nästa lämpliga steg baserat på dina omständigheter. Tveka inte att kontakta 800111 om du eller någon du känner utsätts för övergrepp i hemmet eller våld i hemmet. Denna dedikerade hotline säkerställer att offer i hela Förenade Arabemiraten kan få tillgång till den hjälp de behöver.

Vilka typer av övergrepp finns i ett våld i hemmet?

Våld i hemmet tar många traumatiska former utöver bara fysiska attacker. Enligt UAE:s familjeskyddspolicy omfattar övergrepp i hemmet olika beteendemönster som används för att få makt och kontroll över en intim partner eller familjemedlem:

 1. Fysisk misshandel
  • Slå, slå, knuffa, sparka eller på annat sätt överfalla fysiskt
  • Tillfoga kroppsliga skador som blåmärken, frakturer eller brännskador
 2. Verbala övergrepp
  • Ständiga förolämpningar, tilltalande, förringande och offentlig förnedring
  • Skrik, skrikande hot och skrämseltaktik
 3. Psykologisk/psykisk misshandel
  • Kontrollera beteenden som att övervaka rörelser, begränsa kontakter
  • Känslomässigt trauma genom taktik som gasbelysning eller tyst behandling
 4. Sexuella övergrepp
  • Påtvingad sexuell aktivitet eller sexuella handlingar utan samtycke
  • Tillfoga fysisk skada eller våld under sex
 5. Tekniskt missbruk
  • Hacka telefoner, e-postmeddelanden eller andra konton utan tillstånd
  • Använda spårningsappar eller -enheter för att övervaka en partners rörelser
 6. Ekonomiskt missbruk
  • Begränsa tillgången till medel, undanhålla pengar eller medel för ekonomiskt oberoende
  • Saboterar sysselsättning, skadar kreditpoäng och ekonomiska resurser
 7. Missbruk av invandringsstatus
  • Att undanhålla eller förstöra immigrationsdokument som pass
  • Hot om utvisning eller skada på familjer där hemma
 8. Oaktsamhet
  • Underlåtenhet att tillhandahålla tillräcklig mat, tak över huvudet, sjukvård eller andra behov
  • Övergivande av barn eller beroende familjemedlemmar

Förenade Arabemiratens omfattande lagar erkänner att våld i hemmet är mer än fysiskt – det är ett ihållande mönster över flera domäner som syftar till att ta bort ett offers rättigheter, värdighet och autonomi.

Vad är straffen för våld i hemmet i Förenade Arabemiraten

Förenade Arabemiraten har intagit en strikt hållning mot våld i hemmet, ett oacceptabelt brott som allvarligt kränker mänskliga rättigheter och samhälleliga värderingar. För att bekämpa denna fråga, inför landets rättsliga ram stränga straffåtgärder för förövare som befunnits skyldiga till övergrepp i hemmet. Följande detaljer beskriver påföljderna för olika brott relaterade till våld inom hushåll:

AttackStraff
Våld i hemmet (inkluderar fysiska, psykiska, sexuella eller ekonomiska övergrepp)Upp till 6 månaders fängelse och/eller böter på 5,000 XNUMX AED
Brott mot skyddsförordning3 till 6 månaders fängelse och/eller böter på 1,000 10,000 AED till XNUMX XNUMX AED
Brott mot skyddsorder med våldHöjda straff – detaljer som bestäms av domstolen (kan vara dubbla de initiala straffen)
Upprepa brott (våld i hemmet begånget inom 1 år efter tidigare brott)Försvårat straff av domstolen (detaljer efter domstolens bedömning)

Offer för våld i hemmet uppmuntras att anmäla övergreppen och söka stöd från relevanta myndigheter och organisationer. Förenade Arabemiraten tillhandahåller resurser som härbärgen, rådgivning och rättshjälp för att hjälpa de drabbade.

Vilka juridiska rättigheter har offer för våld i hemmet i Förenade Arabemiraten?

 1. Omfattande juridisk definition av våld i hemmet enligt Förenade Arabemiratens federala lag nr 10 från 2019, som erkänner:
  • Fysisk misshandel
  • Psykologisk misshandel
  • Sexuella övergrepp
  • Ekonomiskt missbruk
  • Hot om sådana övergrepp av en familjemedlem
  • Säkerställa rättsligt skydd för offer för icke-fysiska former av övergrepp
 2. Tillgång till skyddsbeslut från åklagaren, som kan tvinga missbrukaren att:
  • Håll avstånd till offret
  • Håll dig borta från offrets bostad, arbetsplats eller angivna platser
  • Skada inte offrets egendom
  • Låt offret säkert hämta sina tillhörigheter
 3. Våld i hemmet behandlas som ett brott, med förövare som står inför:
  • Potentiellt fängelse
  • böter
  • Straffets svårighetsgrad beroende på övergreppets art och omfattning
  • Syftar till att hålla lagöverträdare ansvariga och verka avskräckande
 4. Tillgång till stödresurser för offer, inklusive:
  • Brottsbekämpande organ
  • Sjukhus och sjukvårdsinrättningar
  • Socialvårdscentraler
  • Ideella stödorganisationer för våld i hemmet
  • Tjänster som erbjuds: akutjour, rådgivning, rättshjälp och annat stöd för att återuppbygga liv
 5. Laglig rätt för brottsoffer att lämna in klagomål mot sina missbrukare till relevanta myndigheter:
  • Polisen
  • allmänna åklagarmyndigheten
  • Inleda rättsliga förfaranden och strävan efter rättvisa
 6. Rätt att få läkarvård för skador eller hälsoproblem till följd av våld i hemmet, inklusive:
  • Tillgång till lämplig sjukvård
  • Rätt att få bevis på skador dokumenterade av medicinsk personal för rättsliga förfaranden
 7. Tillgång till juridisk ombud och assistans från:
  • Åklagarmyndigheten
  • Icke-statliga organisationer (NGOs) som tillhandahåller rättshjälpstjänster
  • Säkerställa kompetent juridisk rådgivning för att skydda offrens rättigheter
 8. Sekretess och integritetsskydd för brottsoffers fall och personuppgifter
  • Förhindra ytterligare skada eller vedergällning från förövaren
  • Se till att offren känner sig trygga med att söka hjälp och vidta rättsliga åtgärder

Det är viktigt för offer att vara medvetna om dessa lagliga rättigheter och söka hjälp från lämpliga myndigheter och stödorganisationer för att säkerställa deras säkerhet och tillgång till rättvisa.

Hur hanterar Förenade Arabemiraten fall av våld i hemmet som involverar barn?

Förenade Arabemiraten har särskilda lagar och åtgärder för att ta itu med fall av våld i hemmet där barn är offer. Den federala lagen nr 3 från 2016 om barns rättigheter (Wadeemas lag) kriminaliserar våld, övergrepp, utnyttjande och försummelse av barn. När sådana fall rapporteras är brottsbekämpande myndigheter skyldiga att vidta åtgärder för att skydda barnoffret, inklusive att eventuellt avlägsna dem från den missbrukande situationen och tillhandahålla skyddsrum/alternativ vård.

Enligt Wadeema-lagen kan de som döms för fysiskt eller psykiskt övergrepp mot barn riskera fängelse och böter. De exakta påföljderna beror på brottets detaljer och svårighetsgrad. Lagen ger också mandat att tillhandahålla stödtjänster för att hjälpa barnets återhämtning och potentiella återanpassning i samhället. Det kan innefatta rehabiliteringsprogram, rådgivning, rättshjälp m.m.

Enheter som Högsta rådet för moderskap och enheter för barn- och barnskydd under inrikesministeriet har till uppgift att ta emot anmälningar, utreda fall och vidta skyddsåtgärder gällande barnmisshandel och våld i hemmet mot minderåriga.

Hur en lokal specialiserad advokat kan hjälpa

Att navigera i rättssystemet och se till att ens rättigheter skyddas fullt ut kan vara en utmaning för offer för våld i hemmet, särskilt i komplexa fall. Det är här det kan visa sig ovärderligt att anlita en lokal advokat som är specialiserad på att hantera ärenden om våld i hemmet. En erfaren advokat som är väl insatt i Förenade Arabemiratens relevanta lagar kan vägleda offer genom den rättsliga processen, från att lämna in klagomål och säkra skyddsorder till att väcka åtal mot förövaren och kräva ersättning. De kan förespråka offrets intressen, skydda deras konfidentialitet och öka chanserna till ett gynnsamt resultat genom att utnyttja sin expertis i tvister om våld i hemmet. Dessutom kan en specialiserad advokat koppla offer med lämpliga stödtjänster och resurser, vilket ger ett heltäckande tillvägagångssätt för att söka rättvisa och rehabilitering.

Bläddra till början