Förtroendebrott och bedrägeri

Förutom fantastiska affärsincitament, inklusive skattefria inkomster, gör Förenade Arabemiratens (UAE) centrala läge och närheten till stora globala marknader det till en attraktiv destination för global handel. Landets varma väder och växande ekonomi gör det attraktivt för invandrare, särskilt utlandsarbetare. I huvudsak är Förenade Arabemiraten ett land med möjligheter.

Emellertid har Förenade Arabemiratens unika karaktär som en plats för stora affärsmöjligheter och utmärkt levnadsstandard attraherat inte bara hårt arbetande människor från hela världen utan brottslingar också. Från oärliga anställda till oärliga affärspartners, leverantörer och medarbetare, förtroendebrott har blivit ett vanligt brott i Förenade Arabemiraten.

Vad är ett förtroendebrott?

Bedrägeri och brott mot förtroendebrott är brott i Förenade Arabemiraten enligt federal lag nr 3 från 1987 och dess ändringar (strafflagen). Enligt artikel 404 i Förenade Arabemiratens strafflag innebär brott mot förtroendelag förskingring av lös egendom, inklusive pengar.

I allmänhet innebär ett brottsligt förtroendebrott en situation där en person som satts i en förtroende- och ansvarsposition utnyttjar sin position för att förskingra sin huvudmans egendom. I en affärsmiljö är förövaren vanligtvis en anställd, en affärspartner eller en leverantör/leverantör. Samtidigt är offret (huvudmannen) vanligtvis en företagare, en arbetsgivare eller en affärspartner.

Förenade Arabemiratens federala lagar tillåter alla, inklusive arbetsgivare och samriskföretag som är offer för förskingring av sina anställda eller affärspartners, att stämma förövarna i ett brottmål. Dessutom tillåter lagen dem att återkräva ersättning från den skyldige genom att väcka talan i en civil domstol.

Krav för förtroendebrott i ett brottmål

Även om lagen tillåter människor att stämma andra för brott mot förtroende, måste ett fall av förtroendebrott uppfylla vissa krav eller villkor, delar av brottet förtroendebrott: inklusive:

 1. Ett förtroendebrott kan endast inträffa om förskingringen omfattar en lös egendom, inklusive pengar, dokument och finansiella instrument som aktier eller obligationer.
 2. Ett förtroendebrott inträffar när den anklagade inte har någon laglig rätt över egendomen de anklagas för att förskingra eller förskingrat. Gärningsmannen hade i huvudsak ingen laglig befogenhet att agera som de gjorde.
 3. Till skillnad från stöld och bedrägeri kräver ett förtroendebrott att offret ådrar sig skadestånd.
 4. För att ett förtroendebrott ska inträffa måste den anklagade ha besittning av egendomen på något av följande sätt: som hyreskontrakt, förtroende, inteckning eller ombud.
 5. I ett aktieägarförhållande kan en aktieägare som förbjuder andra aktieägare att utöva sina lagliga rättigheter på sina aktier och tar dessa aktier till deras fördel åtalas för förtroendebrott.

Förtroendebrottsstraff i UAE

För att avskräcka människor från att begå brott mot förtroende, kriminaliserar Förenade Arabemiratens federala lag förtroendebrott enligt artikel 404 i strafflagen. Följaktligen är förtroendebrott ett förseelsebrott, och alla som befinns skyldiga är föremål för:

 • Ett fängelsestraff (fängelse), eller
 • En böter

Rätten har dock utrymme för skönsmässig bedömning att fastställa frihetsberövandets längd eller bötesbeloppet men enligt bestämmelserna i brottsbalken. Medan domstolarna är fria att utfärda vilka som helst påföljder beroende på brottets svårighetsgrad, föreskriver artikel 71 i den federala strafflagen nr 3 från 1987 en maximal böter på 30,000 XNUMX AED och ett maximalt fängelsestraff på högst tre år.

I vissa fall kan individer vara det Falskt anklagad i UAE förtroendebrott eller förskingringsbrott. Att ha en erfaren försvarsadvokat är viktigt för att skydda dina rättigheter om du står inför potentiellt falska anklagelser.

Breach of Trust Law UAE: Technological Changes

I likhet med andra områden har ny teknik förändrat hur Förenade Arabemiraten åtalar vissa fall av förtroendebrott. Till exempel, i situationer där gärningsmannen använde en dator eller en elektronisk enhet för att begå brottet, kan domstolen åtala dem enligt Förenade Arabemiratens lag om cyberbrott (federal lag nr 5 från 2012).

Förtroendebrott enligt cyberbrottslagen har hårdare straff än de som endast åtalas enligt strafflagens bestämmelser. Brott som omfattas av cyberbrottslagen inkludera de som involverar:

 • smide ett dokument som använder elektroniska/tekniska medel, inklusive gemensamma typer av förfalskning såsom digital förfalskning (manipulering av digitala filer eller dokument). 
 • Avsiktlig användning av ett förfalskat elektroniskt dokument
 • Använda elektroniska/tekniska medel för att egendom olagligt
 • olaglig tillgång till bankkonton på elektroniska/tekniska sätt
 • Obehörig tillgång till ett elektroniskt/teknologiskt system, särskilt på jobbet

Ett vanligt scenario av förtroendebrott genom teknik i Förenade Arabemiraten inkluderar obehörig åtkomst av en persons eller en organisations bokförings- eller bankuppgifter för att överföra pengar på bedrägligt sätt eller stjäla från dem.

Brott mot förtroende för företag i Förenade Arabemiraten kan uppstå på en mängd olika sätt, inklusive:

Förskingring av medel: Detta inträffar när en individ använder företagets pengar för sitt eget personliga bruk utan nödvändiga godkännanden eller juridiska motiveringar.

Missbruk av konfidentiell information: Detta kan inträffa när en person delar egen eller känslig affärsinformation med obehöriga personer eller konkurrenter.

Bristande efterlevnad av förtroendeuppdrag: Detta händer när en individ inte agerar i företagets eller intressenternas bästa intresse, ofta för personlig vinning eller nytta.

Bedrägeri: En person kan begå bedrägerier genom att tillhandahålla falsk information eller avsiktligt lura företaget, ofta för att gynna sig själva ekonomiskt.

Icke-utlämnande av intressekonflikter: Om en individ befinner sig i en situation där deras personliga intressen står i konflikt med verksamhetens intressen, förväntas denne avslöja detta. Att inte göra det är ett förtroendebrott.

Felaktig delegering av ansvar: Att anförtro någon ansvar och uppgifter som de inte är kapabla att hantera kan också betraktas som ett förtroendebrott, särskilt om det leder till ekonomisk förlust eller skada på verksamheten.

Underlåtenhet att upprätthålla korrekta register: Om någon medvetet tillåter företaget att föra felaktiga register är det ett förtroendebrott eftersom det kan leda till juridiska frågor, ekonomiska förluster och skadat rykte.

Oaktsamhet: Detta kan inträffa när en individ underlåter att utföra sina uppgifter med den omsorg som en rimlig person skulle använda under liknande omständigheter. Detta kan leda till skada på verksamhetens verksamhet, ekonomi eller rykte.

Obehöriga beslut: Att fatta beslut utan nödvändigt godkännande eller befogenhet kan också betraktas som ett förtroendebrott, särskilt om de besluten leder till negativa konsekvenser för verksamheten.

Att ta affärsmöjligheter för personlig vinning: Detta innebär att dra nytta av affärsmöjligheter för personlig nytta snarare än att skicka dessa möjligheter vidare till företaget.

Detta är bara några exempel, men alla handlingar som bryter mot det förtroende som ett företag ger en individ kan betraktas som ett förtroendebrott.

Förtroendebrott vanliga i Förenade Arabemiraten

Förenade Arabemiraten är ett land med möjligheter för många människor, inklusive kriminella. Medan landets unika position gör förtroendebrott vanliga, har Förenade Arabemiratens strafflag och flera andra bestämmelser i de federala lagarna varit effektiva för att hantera dessa brott. Men som ett offer eller till och med en påstådd förövare i ett fall av förtroendebrott behöver du en skicklig brottsförsvarsadvokat som hjälper dig att navigera i den ofta komplicerade rättsprocessen.

Anlita en erfaren och professionell juridisk konsult i Dubai

Om du misstänker att ett förtroendebrott har ägt rum är det bäst att söka råd från en kriminell advokat i Förenade Arabemiraten. Vi är en av de ledande straffrättsliga advokatbyråerna i Förenade Arabemiraten som hanterar brott mot förtroendelagstiftning.

När du anlitar vår advokatbyrå för att företräda dig i ett förtroendebrottsärende ser vi till att domstolen prövar ditt ärende och att dina rättigheter skyddas. Vår förtroendebrottsadvokat i Dubai, UAE kommer att ge dig all hjälp du behöver. Vi förstår hur viktigt ditt fall är för dig och vi gör vårt bästa för att försvara dina rättigheter och intressen.

Vi erbjuder juridisk rådgivning på vår advokatbyrå i Förenade Arabemiraten, för brådskande samtal +971506531334 +971558018669

Bläddra till början