Narkotikabrott i Förenade Arabemiraten, trafficking, innehav, straff och lagar

Förenade Arabemiraten (UAE) har några av världens strängaste narkotikalagar och antar en nolltoleranspolicy mot narkotikarelaterade brott. Både invånare och besökare utsätts för stränga straff som rejäla böter, fängelse och utvisning om de upptäcks i strid med dessa lagar. Den här omfattande guiden syftar till att belysa Förenade Arabemiratens narkotikaregler, olika typer av narkotikabrott, straff och bestraffningar, rättsliga försvar och praktiska råd för att undvika intrassling med dessa stränga lagar.

Illegala ämnen och vissa receptbelagda och receptfria läkemedel är kategoriskt förbjudna enligt federal lag nr 14 från 1995 om kontroll av Narkotika och Psykotropa ämnen. Denna lag definierar noggrant de olika scheman för illegala droger och deras kategorisering baserat på risk för missbruk och beroende.

Vilka är lagarna om narkotikarelaterade brott i Förenade Arabemiraten

Förenade Arabemiraten (UAE) har länge upprätthållit en nolltoleranspolitik mot narkotikarelaterade brott. Tidigare styrde den federala lagen nr 14 från 1995 om motåtgärder mot narkotiska droger och psykotropa ämnen detta område. Emellertid har Förenade Arabemiraten nyligen antagit det federala dekretet-lag nr 30 från 2021 om narkotiska droger och psykotropa ämnen, vilket är den nuvarande och uppdaterade lagstiftningen.

Viktiga aspekter av det federala dekret-lag nr 30 från 2021 inkluderar:

 1. Förbjudna ämnen: En omfattande lista över illegala narkotika, psykotropa ämnen och prekursorkemikalier som används vid drogtillverkning.
 2. Kriminaliserade aktiviteter: Import, export, produktion, innehav, handel, marknadsföring och underlättande av droganvändning.
 3. Svåra straff: Innehav kan leda till fängelse och böter, medan människohandel eller smuggling kan leda till livstids fängelse eller dödsstraff.
 4. Inget undantag för personlig användning: Allt innehav av illegala droger är ett brott, oavsett mängd eller uppsåt.
 5. Bevisbörda: Förekomsten av droger eller tillbehör anses vara tillräckliga bevis för skuld.
 6. Extraterritoriell tillämpning: Medborgare och invånare i Förenade Arabemiraten kan åtalas för brott som begåtts utomlands.
 7. Universell tillämpning: Lagarna gäller alla individer, oavsett nationalitet, kultur eller religion.
 8. Rehabiliteringsprogram: Lagen ger bestämmelser om rehabilitering och behandlingsprogram för narkotikabrottslingar.

Medan den tidigare federala lagen nr 14 från 1995 lade grunden för drogkontroll, återspeglar det nyare federala dekretet-lag nr 30 från 2021 förändringar i drogtrender, internationella regler och potential för rehabilitering.

Myndigheterna upprätthåller aktivt dessa strikta lagar genom regelbundna inspektioner, avancerade upptäcktsmetoder och samarbete med internationella organ för att bekämpa narkotikahandel och relaterade brott.

Typer av narkotikabrott i Förenade Arabemiraten

Förenade Arabemiratens lagar klassificerar narkotikabrott i tre huvudkategorier, med stränga påföljder för alla:

1. Personlig användning

 • Att inneha även små mängder narkotika för personligt eller rekreationsbruk är förbjudet enligt artikel 39 i narkotikalagen.
 • Detta gäller både UAE-medborgare och utlänningar som bor i eller besöker landet.
 • Myndigheter kan utföra slumpmässiga drogtester, husrannsakningar och räder för att identifiera förövare av personligt bruk.

2. Marknadsföring av droger

 • Aktiviteter som aktivt uppmuntrar drogmissbruk utsätts också för hårda straff enligt artiklarna 33 till 38.
 • Detta inkluderar att sälja, distribuera, transportera, frakta eller lagra narkotika även utan avsikt att tjäna pengar eller trafikera.
 • Att underlätta narkotikaaffärer, dela återförsäljarkontakter eller tillhandahålla faciliteter för droganvändning faller också under denna kategori.
 • Att främja eller göra reklam för illegala droger på något sätt anses vara ett narkotikabrott.

3. Drogsmuggling

 • De mest allvarliga kränkningarna involverar transnationella människohandelsringar som smugglar stora lager av illegala droger till Förenade Arabemiraten för distribution och vinst.
 • Förövare riskerar livstidsstraff och till och med dödsstraff under vissa villkor enligt artiklarna 34 till 47 i narkotikalagen.
 • Även försök till narkotikahandel eller medverkan till narkotikahandel är straffbart.

4. Andra narkotikarelaterade brott

 • Odling eller tillverkning av illegala droger eller prekursorkemikalier som används i drogframställning.
 • Penningtvätt som involverar intäkter från narkotikarelaterade brott.
 • Att konsumera eller vara påverkad av illegala droger på offentliga platser.

För förstagångsförbrytare, särskilt i fall av personligt bruk eller mindre brott, ger Förenade Arabemiratens lag potentiella alternativ för rehabiliteringsprogram som ett alternativ till fängelse, beroende på omständigheterna och brottets svårighetsgrad.

Förenade Arabemiraten tar ett övergripande tillvägagångssätt för att ta itu med alla aspekter av narkotikarelaterade brott, från personligt bruk till storskalig människohandel. Myndigheterna utdömer stränga straff, inklusive fängelse, böter och till och med dödsstraff i vissa fall, för att avskräcka och bekämpa narkotikabrott inom landets gränser. Lagarna gäller universellt, oavsett individens nationalitet, religion eller kulturella bakgrund.

Vilka droger som anses vara kontrollerade ämnen i Förenade Arabemiraten

Förenade Arabemiraten upprätthåller en omfattande lista över kontrollerade ämnen, inklusive både naturliga och syntetiska droger. Dessa klassificeras som förbjudna narkotika, psykotropa ämnen och prekursorkemikalier som används vid tillverkning av illegala droger. Här är en tabellöversikt över några av de viktigaste kontrollerade ämnena i Förenade Arabemiraten:

KategoriÄmnen
OpioiderHeroin, Morfin, Kodein, Fentanyl, Metadon, Opium
StimulantiaKokain, amfetamin (inklusive metamfetamin), ecstasy (MDMA)
hallucinogenerLSD, psilocybin (magiska svampar), meskalin, DMT
CannabinoiderCannabis (marijuana, hasch), syntetiska cannabinoider (Spice, K2)
Depressiva medelBarbiturater, Bensodiazepiner (Valium, Xanax), GHB
PrekursorkemikalierEfedrin, Pseudoefedrin, Ergometrin, Lysergsyra

Det är viktigt att notera att den här listan inte är uttömmande, och myndigheterna i Förenade Arabemiraten uppdaterar och utökar regelbundet listan över kontrollerade ämnen till att inkludera nya syntetiska droger och kemiska variationer när de dyker upp.

Dessutom gör Förenade Arabemiratens lagar ingen skillnad mellan olika kategorier eller typer av kontrollerade ämnen. Innehav, konsumtion eller handel med något av dessa ämnen, oavsett deras klassificering eller kvantitet, anses vara ett brott som kan bestraffas med stränga straff, inklusive fängelse, böter och potentiellt dödsstraff i vissa fall.

Förenade Arabemiratens strikta inställning till kontrollerade substanser återspeglar dess engagemang för att bekämpa narkotikarelaterade brott och främja folkhälsa och säkerhet i landet.

Vilka är straffen för narkotikabrott i UAE?

Förenade Arabemiraten har extremt stränga lagar mot narkotikarelaterade brott och upprätthåller en nolltoleranspolitik med stränga straff. Straffen beskrivs i Förenade Arabemiratens federala lag nr 30 från 2021 om bekämpning av narkotika och psykotropa ämnen.

Innehav och personlig konsumtion

 • Att inneha, skaffa eller konsumera illegala droger är straffbart med minst 4 års fängelse och böter på minst 20,000 5,400 AED (XNUMX XNUMX USD).
 • Straff kan sträcka sig till livstids fängelse beroende på typen och mängden narkotika som är inblandade.

Trafficking och avsikt att leverera

 • Narkotikasmuggling eller innehav med avsikt att tillhandahålla bestraffas med livstids fängelse och en lägsta böter på 20,000 XNUMX AED.
 • Dödsstraff kan också tillämpas, särskilt för storskaliga operationer eller betydande mängder narkotika.

Utvisning för icke-medborgare

 • Medborgare utanför Förenade Arabemiraten som döms för narkotikabrott riskerar automatisk utvisning från landet efter att ha avtjänat sitt straff eller betalat böter, enligt artikel 57.
 • Utvisning kan ibland ske innan hela fängelsestraffet har fullbordats.

Begränsad alternativ straffmätning

 • Rehabilitering, samhällstjänst eller sänkta straff beviljas sällan, mest för ringa förstagångsbrott eller om lagöverträdare samarbetar med utredningar.
 • Obligatorisk rehab kan i vissa fall ersätta fängelse med enkel innehav, med förbehåll för domstolens bedömning.

Ytterligare straff

 • Förverkande av tillgångar/egendom som används vid narkotikabrott.
 • Förlust av uppehållsrätt för utlänningar.

Förenade Arabemiratens antinarkotikalagar täcker hela cykeln från produktion till konsumtion. Även innehav av narkotikatillbehör eller rester kan leda till åtal. Okunskap om lagen anses inte vara ett försvar.

Myndigheterna tillämpar dessa påföljder strikt. Det är avgörande för invånare och besökare att strikt följa UAE:s nolltoleranspolicy för narkotika. Att konsultera juridiska experter är starkt tillrådligt för fullständig och uppdaterad vägledning i denna fråga.

Rättsliga konsekvenser för turister som fångats med droger i Förenade Arabemiraten

Förenade Arabemiraten tillämpar en kompromisslös nolltoleranspolitik mot droger och missbruk. Denna hållning gäller strikt även för turister och besökare. Även spårmängder eller rester från tidigare droganvändning kan leda till allvarliga juridiska konsekvenser för turister i Förenade Arabemiraten, inklusive:

arresteringar och åtal

 • Turister riskerar att gripas och åtalas för innehav av vilken mängd förbjudna narkotika som helst, från cannabis till hårdare droger.
 • Myndigheterna i Förenade Arabemiraten genomför vanligtvis blod- och urintester, varvid blotta närvaron av droger i ens system utgör innehav.

Hårda straff

 • Beroende på vilken typ av narkotika och kvantitet som är involverade riskerar turister straff som sträcker sig från betydande böter till långa fängelsestraff.
 • Böterna kan variera från 10,000 2,722 AED (100,000 27,220 USD) upp till XNUMX XNUMX AED (XNUMX XNUMX USD) eller högre för upprepade förseelser.
 • Fängelsestraff sträcker sig från några månader till flera år, med hårdare straff för återfallsförbrytare eller de som är inblandade i narkotikahandel.
 • I de mest extrema fallen relaterade till storskalig narkotikahandel, kan dödsstraff tillämpas.

Senaste lagändringar

 • Medan Förenade Arabemiraten upprätthåller ett generellt förbud mot narkotika, ger vissa nyligen genomförda ändringar en viss mildhet för specifika fall:
 • Innehav av små mängder THC/cannabis kan inte leda till fängelse för förstagångsförbrytare. Ämnet kommer dock att förverkas och böter gäller fortfarande. THC-olja är fortfarande strängt förbjuden.
 • Minimistraffen för förstagångsinnehavsbrott har sänkts i vissa fall.

Utvisning och resebegränsningar

 • Alla utländska medborgare, inklusive turister, riskerar automatisk utvisning vid fällande dom för narkotikabrott efter att ha avtjänat sina straff eller betalat böter enligt UAE:s lagar.
 • De som utvisas kan också bli föremål för utökade reseförbud, vilket begränsar återinträde i Förenade Arabemiraten och andra Gulfstater.

Med tanke på Förenade Arabemiratens kompromisslösa hållning är det absolut avgörande för turister att utöva yttersta försiktighet och undvika all inblandning med illegala droger eller ämnen under deras besök för att undvika allvarliga juridiska konsekvenser som kan få bestående återverkningar.

Hur samarbetar Förenade Arabemiraten med Interpol i fall av narkotikahandel?

Förenade Arabemiraten har ett nära samarbete med Interpol för att bekämpa internationell narkotikahandel genom olika kanaler. I kärnan är Förenade Arabemiratens nationella centralbyrå (NCB), som fungerar som den primära kontakten mellan inhemska brottsbekämpande myndigheter och Interpols högkvarter. NCB underlättar delning av underrättelser, vilket gör det möjligt för myndigheter i Förenade Arabemiraten att på ett säkert sätt begära uppgifter om misstänkta, handelsmetoder och narkotika från andra medlemsländer. Omvänt kan bevis som samlats in i narkotikafall i Förenade Arabemiraten snabbt spridas globalt genom den nationella centralbanken.

Denna samordning möjliggörs av Interpols säkra I-24/7 kommunikationsnätverk, vilket främjar gränsöverskridande informationsutbyte i realtid. Dessutom kan Förenade Arabemiratens nationella centralbank utfärda särskilda meddelanden till motparter över hela världen för att söka information om specifika metoder för narkotikahandel. Utöver informationsutbyte deltar Förenade Arabemiraten aktivt i Interpol-koordinerade gemensamma operationer riktade mot stora narkotikahandelsvägar och organisationer. Ett färskt exempel var Operation Lionfish, inriktad på att störa kokainflödet genom sydostasiatiska flygplatser, som Dubai stödde ekonomiskt.

För att förbättra tillsynskapaciteten drar också UAE:s brottsbekämpning nytta av Interpols utbildningsplaner som täcker bästa praxis för narkotikaförbud. Detta mångfacetterade samarbete positionerar Förenade Arabemiraten som en aktiv partner i det globala tillslaget mot narkotikahandel.

Hur en specialiserad advokat kan hjälpa

Söker en expert UAE advokat effektivt är avgörande när man stirrar ner på svåra resultat som decennierslånga straff eller avrättning.

Idealiskt råd kommer att vara:

 • Erfarna med lokala drog fall
 • Brinner om att uppnå bästa resultat
 • Strategisk i att sätta ihop starka försvar
 • Högt betygsatt av tidigare kunder
 • Behärskar både arabiska och engelska

Vanliga frågor

Vad är de vanligaste drog brott i UAE?

De vanligaste drog brott är besittning of cannabis, MDMA, opium och receptbelagda tabletter som Tramadol. trafficking Anklagelserna gäller ofta hasch och stimulantia av amfetamintyp.

Hur kan jag kontrollera om jag har en brottsregister i UAE?

Skicka in en begäran till UAE:s kriminalregisteravdelning med kopior av ditt pass, Emirates ID-kort och in-/utresestämplar. De kommer att söka i federala register och avslöja om några övertygelser finns i arkivet. Vi har en tjänst för att kontrollera brottsregister.

Kan jag resa till Förenade Arabemiraten om jag har en tidigare minderårig narkotikadom någon annanstans?

Tekniskt sett kan tillträde nekas de med utländska narkotikadomar under vissa omständigheter. Men för mindre förseelser kan du sannolikt fortfarande resa in i Förenade Arabemiraten om det har gått några år sedan händelsen. Ändå är en juridisk konsultation att rekommendera i förväg.

Ring oss nu för en brådskande tid på +971506531334 +971558018669

Bläddra till början